ROK 2013

01.01.2013r. - 31.12.2013r.


2015.    Jedynie dwie rzeczy czyni? nas szcz??liwymi: wiara i mi?o??.
Charles Nodier
2016.    Pokora jest najcenniejszym klejnotem w koronie ?wi?to?ci.
o. Jerzy Zieli?ski
2017.    Im bardziej dusza zna niesko?czon? wielko?? Boga, cure tym bardziej si? uni?a; a im bardziej pokornie si? uni?a, tym bardziej si? wznosi i ro?nie w poznaniu Pana.
?w. Albert Wielki
2018.    Prawda, dobro i pi?kno uzupe?niaj? si? wzajemnie. Nie traktujcie zatem pi?kna, jako czego? powierzchownego, pró?nej ozdoby. Jest objawieniem splendoru Boga.
ks. Alessandro Pronzato
2019.    Prawdziwym owocem naszych czynów jest to, ?e post?pili?my uczciwie; w cnocie nie mo?e by? nagrody oprócz niej samej.
Seneka
2020.    Cz?owiek m?dry nadziej? przeplata zw?tpieniem: nie b?dzie niczego oczekiwa? bez pow?tpiewania i nigdy nie zw?tpi bez nadziei.
Seneka
2021.    G?upot? mo?na by wytrzyma?, gdyby nie by?a ponadto jeszcze napastliwa i nie pos?ugiwa?a si? niektórymi chwytami m?dro?ci – w czym m?dro?? nie mo?e si? jej odwzajemni?.
Karol Irzykowski
2022.    Ewangelia czyni ludzi dobrymi obywatelami ziemskiej ojczyzny, poniewa? uczy ich, jak stawa? si? obywatelami nieba.
bp Jacques Bossuet
2023.    Ten, kto pokonuje gniew, pokonuje najwi?kszego wroga.
P. Siro
2024.    Znak wieczno?ci nie przystaje z pewno?ci? do dzie?a uczynionego z nienawi?ci i szyderstwa. Nienawi?? i pogarda posiadaj? moc destrukcyjn?, niezdoln? jednak wytrzyma? próby czasu. Dzie?a, w których zasiano ziarno mi?o?ci, ?yj? wiecznie.
Zenta Maurina
2025.    Roztropno?? to sztuka rozeznania, do jakiego stopnia mo?na by? odwa?nym.
Jean Cocteau
2026.    Roztropny jest ten, kto widzi osoby, rzeczy, okoliczno?ci takimi, jakimi s? w rzeczywisto?ci.
2027.    Ze wszystkich zalet umys?u, najprzydatniejsz? jest roztropno??.
Jules Barthellemy Sain – Hilaire
2028.    Roztropno?? jest t? cnot?, która os?dza i rozkazuje, co nale?y uczyni? i co nie zaniecha?, aby dzia?a? uczciwie.
Giovanni Pistoni
2029.    Roztropno?? jest t? cnot?, która dostarcza pozosta?ym w?a?ciw? miar? dzia?ania; dlatego musi ona by? na pierwszym miejscu.
Remi Brague
2030.    S?owo roztropno?? wywodzi si? od „pro videre” co znaczy „patrze? naprzód”.
?w. Izydor z Sewilli
2031.    Nie os?dzajcie bez uprzedniego wys?uchania w sprawie obydwu stron! Tak?e osoby uwa?aj?ce si? za pobo?ne, bardzo ?atwo zapominaj? o tym podstawowym prawidle roztropno?ci.
?w. Josemaria Escriva
2032.    Roztropno?? jest umiej?tno?ci? rozró?niania rzeczy po??danych od rzeczy, których nale?y unika?.
Cyceron
2033.    Skutecznymi ?rodkami w osi?gni?ciu roztropno?ci s? gorliwa modlitwa, kontrola nad nami?tno?ci? i m?dre rozwa?anie wydarze?.
Giovanni Pistoni
2034.    Roztropno?? wymaga, aby bra? pod uwag? istnienie z?a i jego uci??liw? obecno??.
Remi Brague
2035.    Poznanie naszego ubóstwa nie powinno nas niepokoi?; przeciwnie, musi os?adza? naszego ducha, który w ten sposób jest chroniony przed mi?o?ci? w?asn? czy dobr? opini? o sobie.
?w. Franciszek Salezy
2036.    Pojawienie si? prawdziwego geniusza mo?esz rozpozna? po tym, ?e wszystkie os?y i nieuki jednocz? si? przeciwko niemu.
Jonathan Swift
2037.    Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta.
Elias Canetti
2038.    ?ycie bez rado?ci jest jak d?uga droga bez gospody.
Demokryt
2039.    Je?eli chcesz obrazi? swojego przeciwnika, pochwal go g?o?no za zalety, których nie posiada.
Ugo Ojetti
2040.    Wyobra?cie sobie t? cisz?, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedz?.
Karel ?apek
2041.    Zadajemy Bogu tysi?ce pyta?, zapominaj?c ca?kowicie, ?e On ma prawo równie? nam zadawa? pytania.
Peter Uttendor
2042.    Ile? mniej by?oby zbrodni, gdyby nienawi?? i gniew potrafi?y spa? przynajmniej przez jedn? noc.
G. Borsara
2043.    U?miech kosztuje mniej od elektryczno?ci i daje wi?cej ?wiat?a.
Archibald Joseph Cronin
2044.    Pochlebcy przypominaj? przyjació? tak, jak wilki przypominaj? psy.
George Chapman
2045.    ?wiat jest z?y i jeszcze mu si? to u?atwia.
Franz Kafka
2046.    Wielu d??y do ?ycia pe?nego nadzwyczajnych po?wi?ce? i nie my?li o ma?ych po?wi?ceniach, takich jak: zamkni?cie ust na temat wad innych, wierno?ci w przestrzeganiu regu?y i dyscypliny, znoszeniu niemi?ych s?ów i z?ego traktowania.
b?. Edward Poppe
2047.    M?drzec radzi sobie i w dobrym, i w z?ym losie: dobrym kieruje, z?y przezwyci??a.
Seneka
2048.    Ile? rado?ci w my?leniu, ?e dobry Bóg jest sprawiedliwy, a mianowicie, ?e bierze pod uwag? nasze s?abo?ci, i ?e zna doskonale krucho?? naszej natury.
?w. Teresa z Lisieux
2049.    Cz?owiek sprawiedliwy to cz?owiek ukrzy?owany.
?w. Jan Maria Vianney
2050.    Wykonuj?c rzeczy sprawiedliwe, stajemy si? sprawiedliwi.
Arystoteles
2051.    By? sprawiedliwym wobec samego siebie i wobec innych; oto rzecz najtrudniejsza na ?wiecie.
Franz Grillparzer
2052.    Ka?dy obowi?zek sprawiedliwo?ci stanowi tak?e obowi?zek mi?osierdzia.
Bernhard Haring
2053.    Nie ma mi?osierdzia, któremu nie towarzyszy?aby sprawiedliwo??.
?w. Wincenty a Paulo
2054.    Marek Katon mawia?, ?e pomi?dzy w?ciek?ym i szale?cem istnieje tylko ró?nica czasu. Chcia? przez to powiedzie?, ?e gniew jest krótkim szale?stwem.
Plutarch
2055.    Leniwy umys? to pracownia diab?a.
2056.    Pochwa?y s? s?odk? i nieznan? trucizn?. Och, ile? to razy zabi?y cnot? i pobo?no?? najwi?kszych ?wi?tych!
?w. Franciszek Salezy
2057.    Mówi?, nie my?l?c – to strzela?, nie celuj?c.
Miguel De Cervantes
2058.    Im wi?cej imprez, tym wi?kszy l?k przed samotno?ci?, im wi?cej zmys?owego zaspokojenia i upojenia, tym bardziej okradziony duch.
o. Augustyn Pelanowski
2059.    ?wi?ty, który wie, ?e jest ?wi?tym, nie jest ?wi?tym, albo mówi?c dok?adniej: ju? nim nie jest.
Elie Wiesel
2060.    Post?puj zawsze tak, jakby patrzy?o na ciebie dziesi?cioro oczu i jakby wskazywa?o ci? palcem dziesi?cioro r?k.
Konfucjusz
2061.    Wiele razy zdarzy?o mi si? nie wiedzie?, po czyjej stan?? stronie. Wtedy zwraca?em si? do Nowego Testamentu i z jego przes?ania czerpa?em moc.
Gandhi
2062.    ?wiat podziwia jedynie ofiar? spektakularn?, poniewa? nie zna warto?ci ofiary ukrytej i cichej.
?w. Josemaria Escriva
2063.    Poczucia humoru nie mo?na si? nauczy?. Oprócz ducha i inteligencji zawiera du?? doz? dobroci, cierpliwo?ci i cz?owiecze?stwa.
G. Goetz
2064.    Istniej? rzeczy, o których nie tylko nie da si? m?drze mówi?, lecz o których nawet niem?drze jest zaczyna? rozmow?.
Fiodor Dostojewski
2065.    Wyrz?dzone z?o powraca do z?oczy?cy, tak jak dobro – do dobroczy?cy.
Aldona Ró?anek
2066.    Humor to najlepszy pas ratunkowy na oceanie ?ycia.
Werner Finck
2067.    Im cz?owiek m?drzejszy i lepszy, tym wi?cej dostrzega dobra w ludziach, im g?upszy i podlejszy, tym wi?cej widzi z?a.
Lew To?stoj
2068.    Niejeden, komu si? wydaje, ?e umie mówi?, po prostu nie umie milcze?.
Epicharm
2069.    M?stwo jest strachem, który odmówi? swoje modlitwy.
Dorothy Bernard
2070.    M?stwo wyra?a si? najlepiej nie w agresji czy w atakowaniu, ale opieraniu si? smutkowi, nudzie i lenistwu, które stanowi? przeszkody w czynieniu dobra.
Carlo Maria Martini
2071.    Chrze?cija?skie m?stwo ufa pot?dze Boga, przyjmuj?c z jego r?k trudno?ci, przeciwno?ci, zagro?enie, cierpienie i krzy? na wzór Chrystusa.
Rudolf Hofmann
2072.    M?stwo jest sta?o?ci? ducha w wype?nianiu w?asnego obowi?zku.
Giuseppe Sette
2073.    Im bardziej kto? jest pokorny we w?asnych oczach i poddany Bogu, tym bardziej b?dzie m?dry i bezstronny we wszystkim.
?w. Tomasz Kempis
2074.    Nie powinni?my oczekiwa? pomocy Bo?ej Opatrzno?ci, je?li jeste?my leniwi. Opatrzno?? wyjdzie ku nam, gdy zobaczy nasze hojne wysi?ki ku jej mi?o?ci.
?w. Jan Bosko
2075.    Przeciwno?ci losu ucz? m?dro?ci, powodzenie j? odbiera.
Seneka
2076.    Kto powtarza s?owa, których nie rozumie, jest jak osio? z baga?em ksi??ek.
Khalil Gibran
2077.    Jak dziwnie umniejszamy rzecz, gdy staramy si? j? wyrazi? s?owami.
Maurice Maeterlinck
2078.    Kochajcie i praktykujcie prostot? i pokor? i nie dbajcie o os?d ?wiata, poniewa? gdyby ten ?wiat nie mia? nic do powiedzenia przeciwko nam, nie byliby?my prawdziwymi s?ugami Bo?ymi.
?w. Pio
2079.    Pokora jest jak sznurek ró?a?ca, je?eli sznurek si? zerwie, paciorki si? rozsypi?; je?eli zaniechamy pokory, znikn? wszystkie cnoty.
?w. Jan Maria Vianney
2080.    Umiejcie zabarwi? ka?dy wasz czyn tchnieniem modlitwy.
b?. Jan XXIII
2081.    Mi?o?? zaczyna si? tam, gdzie nie ma oczekiwania na dar.
Antoine de Saint – Exupery
2082.    Modlitwa jest warta wiele; ofiara jest wszystkim.
b?. Edward Poppe
2083.    Kiedy s?yszysz oklaski uznania, spraw, aby w Twoich uszach zabrzmia?y równie? ?miechy, które wzbudzi?y twoje niepowodzenia.
?w. Josemaria Escriva
2084.    Wstrzemi??liwo?? nie przeczy sk?onno?ci ludzkiej natury, ale si? z ni? godzi.
?w. Tomasz z Akwinu
2085.    Wstrzemi??liwo?? jest jedn? z najlepszych opiekunek cnoty.
sw. Jan Bosko
2086.    Jezus i ?wi?ci daj? nam ?wiadectwo, ?e wstrzemi??liwo?? nie jest synonimem ozi?b?o?ci, surowo?ci i nieczu?o?ci – jak nieraz si?  my?li – ale harmonii, porz?dku i przez to kreatywno?ci i rado?ci.
Carlo Maria Martini
2087.    Wstrzemi??liwo?? wp?ywa dobrze na zdolno?ci intelektualne i zdrowie fizyczne.
?w. Jan Bosko
2088.    Wstrzemi??liwo?? jest rodzajem ochronnego p?aszcza dla naszej duszy.
Manfred Trumer
2089.    Do cnoty wstrzemi??liwo?ci nale?y tak?e w?a?ciwe wywa?enie stopy ?yciowej i rozrywek.
Bernhard Haring
2090.    Instynkty po??dliwo?ci s? silne i potrzeba silnej cnoty, która im si? oprze, a ta cnota nazywa si? wstrzemi??liwo??.
Pio Alberto del Corona
2091.    W obliczu wstrzemi??liwo?ci uciekaj? nawet demony.
?w. Bazyli Wielki
2092.    Jest tylko jedno piek?o i by? mo?e je poznali?cie: to miejsce, w którym ju? na nic nie ma nadziei, w którym ju? nikogo nie kochamy, w którym ju? nikomu nie ufamy.
L. Evely
2093.    Cz?owiek gniewny jest jak je?ozwierz na odwrót, który k?uje si? swoimi w?asnymi kolcami.
T.H.
2094.    Najlepszych ludzi uformowa?o poprawianie w?asnych b??dów.
Wiliam Shakespeare
2095.    Gdy tysi?c ludzi mówi to samo, to jest albo vox DEI albo wielkie g?upstwo.
Karol Irzykowski
2096.    Pieni?dz po?wi?cony na dobroczynno?? nie ma zas?ugi, je?eli nie jest ofiar?, odebraniem sobie czego?.
Cesare Cantu
2097.    Albo grzech zabija w nas ?ycie wieczne, albo my zabijamy w sobie grzech. Chc?c zabi? w nas grzech, musimy si?gn?? po jedyn? bro?, po krzy?. Krzy?em jest to, co uniemo?liwia grzech.
o. Augustyn Pelanowski
2098.    Czyny nasze nie s? ani tak dobre, ani tak wyst?pne, jak nasze zamiary.
Luc le Clapiers de Vauvenargues
2099.    Je?eli to, co robisz, jest uczciwe, wiemy o tym wszyscy; je?eli jest pod?e, co z tego, ?e nikt o tym nie wie, kiedy ty to wiesz?
Seneka
2100.    Na co powinni?my zatem zwraca? uwag?? Tylko na jedno: aby nasze intencje by?y sprawiedliwe, a nasze czyny by?y u?yteczne dla spo?ecze?stwa.
Marek Aureliusz
2101.    Ko?ció? jest klepiskiem Bo?ym, pe?nym pszenicy wymieszanej z plewami.
?w. Fulgencjusz z Ruspe
2102.    Je?eli rzeczy si? udaj?, cieszmy si? b?ogos?awi?c Boga, który daje nam wzrost. ?le id?? Cieszmy si?, b?ogos?awi?c Boga, ?e czyni nas wspó?uczestnikami swojego Krzy?a.
?w. Josemaria Escriva
2103.    Bierz ochoczo swój krzy? i uca?uj go. Jak Pan Bóg zobaczy, ?e niesiesz go ochoczo, to mo?e co? ci jeszcze do?o?y.
Jan Budziaszek
2104.    W Zmartwychwstaniu Jezus ukaza? si? w blasku bosko?ci jako prawdziwy Syn Bo?y, Pan ?ycia i ?mierci.
2105.    Tam gdzie rz?dz? moje rz?dze, tam niestety ja nie rz?dz?.
Jan Sztaudynger
2106.    Je?eli wszystko rozumiesz, to znaczy, ?e jeste? ?le poinformowany.
jawajskie
2107.    S?owa s? najpot??niejsz? broni?, jak? si? ludzko?? pos?uguje.
Rudyard Kipling
2108.    Mówi?c, trzeba dba? nie o liczb? s?ów, lecz o my?li, i nie o dar wymowy, lecz o wnikliwo??.
Mo Ti
2109.    Bóg nie zniós? ryzyka. Poszed? razem z nami si? na nie wystawi?. Bóg nie zniós? grzechu. Pomy?la?, ?e lepiej go przebaczy?.
L. Evely
2110.    Je?eli b?dziecie uwa?nie obserwowa? jednostki, które nie potrafi? chwali?, zawsze gotowe do krytyki, nigdy z nikogo niezadowolone, spostrze?ecie si?, ?e s? to ci sami, z których nikt nigdy nie jest zadowolony.
Jean de la Bruyere
2111.    Nie kochajcie za mocno dzie?a, które mo?e wzbudzi? w nas niepokój o powodzenie: pozostawcie to w r?ku Boga.
?w. Franciszek Salezy
2112.    Ambitny i po??dliwy nigdy nie zazna spokoju; podczas gdy wstrzemi??liwi i pokorni sercem s? w?a?nie w nim zanurzeni.
?w. Tomasz Kempis
2113.    M?dro?? jest morzem p?ytkim, ale burzliwym, a g?upota bezdennym, ale martwym.
Aleksander ?wi?tochowski
2114.    Serce wystrychnie zawsze rozum na dudka.
Francdis de la Bochoucauld
2115.    Zwi?z?o?? s?owa rodzi szczero?? my?li.
Jean Paul Richter
2116.    Charakteru nie urabia si? w ciszy i spokoju. Tylko chwile próby i cierpienie hartuj? w nas ducha, rozja?niaj? umys?, pobudzaj? ambicje i czyni? sukces prawdziwym.
Hellen Keller
2117.    Nawet drobne czyny s? wielki i wspania?e, kiedy s? spe?niane z czystym i gor?cym pragnieniem podobania si? Bogu.
?w. Franciszek Salezy
2118.    Kto?, kto jest w stanie grzechu, jest zawsze smutny. Pomimo swojego zaanga?owania jest zdegustowany i znudzony wszystkim.
?w. Jan Maria Vianney
2119.    Tylko Bóg jest Panem serc; tylko On mo?e da? prawdziwy i d?ugotrwa?y pokój; tylko w nim powinni?my pok?ada? ca?? nasz? ufno??.
La Colombiere
2120.    Mie? wiele do zrobienia to najszcz??liwsza troska, któr? mo?na mie? na tym ?wiecie zmartwie?.
Alessandro Manzoni
2121.    Mo?na by? m?drym, nie przeczytawszy ani jednej ksi??ki; wierz?c za? we wszystko, co jest napisane w ksi??kach, nie mo?na nie by? g?upcem.
Lew To?stoj
2122.    Ludzie wybitni rozmawiaj? o problemach, ludzie przeci?tni o wydarzeniach, ludzie mali o bli?nich.
Jules Romains
2123.    Chcia?oby si? by? bogatym, aby ju? nie my?le? o pieni?dzach, ale wi?kszo?? bogatych i tak nie my?li o niczym innym.
Abel Bonnard
2124.    Sprawiedliwo?? to prawda w dzia?aniu.
Joseph Joubert
 
2125.    Cz?owiek m?dry broni swej s?uszno?ci spokojnie i bez gniewu.
Karl Julius Weber
2126.    Naprawd?, jako s?o?ce ?wiat?o?? swoj? traci, gdy za chmur? zajdzie, tak rozum ludzki od zbytków t?pieje.
Jan Kochanowski
2127.    Najpi?kniejsze, co jest na ?wiecie, to pogodne oblicze.
Albert Einstein
2128.    Telewizja to tylko zast?pcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta ten w?a?ciwie nie potrzebuje ju? g?owy, nie mówi?c oczywi?cie o wyobra?ni i fantazji.
Billie Joe
2129.    Trzy rzeczy pozosta?y z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.
Dante Alighieri
2130.    Ka?dy si? czasem spó?nia, ale najcz??ciej sprawiedliwo??.
Wincenty Sty?
2131.    Nie damy pokoju ludziom, je?eli nie b?dziemy mieli pokoju w sobie, tzn. je?eli ka?dy z nas nie ustanowi w sobie porz?dku, którego chce Bóg.
b?. Jan XXIII
2132.    Mowa jest listkiem figowym my?li.
Aldona Ró?anek
2133.    Kiedy pogr??ysz si? w smutku, wyleczenia szukaj w pracy.
Abraham Lincoln
2134.    Kochaj prac?; je?eli nie potrzebujesz jej, aby je??, traktuj j? jak lekarstwo. Zdrowotne dla cia?a i dobroczynne dla umys?u.
Wiliam
2135.    Niechby sobie cz?owiek my?la?, ?e inna wiara jest kiepska, ale nie powinien my?le?, ?e ten, kto j? wyznaje, to koniecznie cz?owiek wredny, niegodziwy i dra?.
Karel ?apek
2136.    Pismo ?wi?te jest wspania?? budowl?, któr? nale?y nie tylko czci?, ale w której trzeba mieszka?.
Paul Claudel
2137.    Wi?ksza cz??? ludzi jest raczej zdolna do czynów wielkich ni? do czynów dobrych.
Charles Louis Montesquieu
2138.    Kiedy Jezus powo?uje jak?? dusz? do kierowania, do zbawiania wielu dusz, konieczne jest, aby do?wiadczy?a pokus i prób ?ycia.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus
2139.    Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie ni? w dostatku.
Luc De Clapiers De Vauvenargues
2140.    Wierzy?, to o?wietla? to, co ukryte.
Abraham Heschel
2141.    Chocia?by si?y zawiod?y, sam zamiar b?dzie chwalebny, bo w rzeczach wielkich wystarczy ju?, ?e si? ich chcia?o dokona?.
Propercjusz
2142.    Nie ma nic g?upszego ni? cz?owiek ?yj?cy w z?o?ci.
?w. Jan Chryzostom
2143.    Od kwiatu ??da si? zapachu, od cz?owieka uprzejmo?ci.
hinduskie
2144.    Wolno?? s?owa powinna ko?czy? si? tam, gdzie zaczyna si? ludzka krzywda.
Aldona Ró?anek
2145.    Musi by? co? wielkiego i boskiego w cnocie pos?usze?stwa, skoro nasz Pan tak j? ukocha? od urodzenia a? do ?mierci, skoro wszystkich czynów swojego ?ycia dokona? w pos?usze?stwie.
?w. Wincenty a Paulo
2146.    Cz?owiek znajduje w pos?usze?stwie unicestwienie mi?o?ci w?asnej i prawdziw? wolno?? dziecka Bo?ego.
?w. Wincenty a Paulo
2147.    U?miech jest najlepsz? kosmetyk? do u?ytku zewn?trznego i najlepszym lekarstwem do u?ytku wewn?trznego.
Phil Bosmans
2148.    Niech dusza, która od grzechu przechodzi do ?ycia doskona?ego nie my?li, ?e wszystko zrobi w jednej chwili. ?wit powoli rozja?nia mroki.
?w. Franciszek Salezy
2149.    Aby kogo? owocnie poprawi?, nigdy nie nale?y czyni? mu wyrzutów w obecno?ci innych.
?w. Jan Bosko
2150.    Uwa?aj, za niewzruszone, ?e im bardziej powi?kszaj? si? ataki wroga, tym bardziej Bóg jest bliski twojej duszy. My?l i nape?nij si? t? wielk? i pocieszaj?c? prawd?.
?w. Pio
2151.    Bóg pozwala nam na t? pokus?, aby s?u?y?a jako ?wiczenie, a nie po to, aby?cie w ni? uwierzyli i j? karmili.
?w. Joanna de Chantal
2152.    Wraz z Duchem ?wi?tym wszystko widzimy du?e: widzimy wielko?? najmniejszych czynów spe?nianych dla Boga oraz wielko?? najmniejszych b??dów.
?w. Jan Maria Vianney
2153.    Natura da?a nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden j?zyk po to, aby?my wi?cej patrzyli i s?uchali, ni? mówili.
Sokrates
2154.    Najkrótsze kazania s? mile widziane: je?eli s? dobre, mi?o nam ich s?ucha?; je?eli z?e, nudz? krótko.
?w. Tomasz z Akwinu
2155.    Kiedy Adam poczu? si? samotny, Bóg nie da? mu przyjació?, ale ?on?.
The Samaritans
2156.    Gdy cz?owiek rozumny zacznie mówi? jakie? zdanie, nie domy?lamy si?, jak je sko?czy. Gdy zacznie g?upi – wiemy na pewno.
Aleksander ?wi?tochowski
2157.    Aby oszuka? kobiet?, potrzebny by? w??, ale aby oszuka? m??czyzn?, wystarczy?a kobieta.
?w. Ambro?y
2158.    Gdy g?upiec ma s?uszno??, broni jej wrzaskiem, gdy jej nie ma – sypie obelgami.
Karl Julius Weber
2159.    Rodzi nie tylko matka dziecko, lecz tak?e dziecko matk?.
Gertruda von Le Fort
2160.    Warto?? cz?owieka poznasz po jego j?zyku.
Ali Ibn Abi Talib
2161.    Tak jak deszcz zmi?kcza ziemi?, kiedy opady s? obfite, tak im cz??ciej wzywamy imienia Chrystusa, nie uciekaj?c si? do rozumu, tym bardziej On zmi?kcza gleb? naszego serca i zalewa je rado?ci?.
Esichio il Sinaita
2162.    Zawód krytykowania innych jest bardzo ?atwy, ale bardzo trudne jest poprawianie samego siebie.
?w. Franciszek Salezy
2163.    Nie mówcie mi, ?e jeste?cie grzesznikami, ?e jeste?cie n?dzni i ?e dlatego nie przyst?pujecie do Komunii ?wi?tej…. To tak jakby?cie mówili, ?e jeste?cie zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw.
?w. Jan Maria Vianney
2164.    Kto unika grzechu tylko zewn?trznie i nie wyrywa jego korzenia ze swojego serca, ma?o zyska; pokusy szybko powróc?, aby go zaatakowa? i b?dzie mu jeszcze gorzej.
?w. Tomasz Kempis
2165.    Jak cz?sto s?owa m?dre i dobre nie docieraj? do tych, którzy powinni s?ucha?.
ks. Jan Twardowski

2166.    Ca?a m?dro??, ca?a filozofia ?ycia – to tylko dobro?!
Stanis?aw Witkiewicz - ojciec
2167.    Z u?miechem traktuj siebie, swoje niedoci?gni?cia, swoj? duchow? niepoprawno??. Miej poczucie humoru.
George Basil Hume
2168.    Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolno?ci, jest kluczem w naszym r?ku od w?asnej celi wi?ziennej.
kard. Stefan Wyszy?ski
2169.    Najwi?kszym autorem zajmuj?cych historii jest ?ycie.
Axel Munthe
2170.    Prawdziwie przebacza tylko ten, kto daje nam szans?, by?my zacz?li od nowa.
Prosper Monier
2171.    Szcz??liwi ci, którzy ?ni?, ale wiedz?, kiedy si? obudzi?, aby przetworzy? swoje sny w czyny.
Pino Pellegrino
2172.    Bogactwo mo?e przyj?? do ciebie, ale sam musisz i?? ku m?dro?ci.
Edward Young
2173.    Mie? m??a, który uprawia gry hazardowe – to to samo, co trzyma? s?onia, który niszczy wasz dom.
wietnamskie
2174.    Lubi? mówi? o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której si? troch? znam.
Oscar Wilde
2175.    Je?li nie chcesz w sercu rany, której ?adna ma?? nie zagoi, nie wdawaj si? w dysputy z g?upcem.
perskie
2176.    Czu?, kocha?, cierpie?, po?wi?ca? si?, taka jest zawsze tre?? ?ycia kobiet.
Honore De Balzac
2177.    M??czyzna g?ow? czuje, my?li, s?dzi; kobieta sercem, wi?c nie dziw, ?e b??dzi.
George Gordon Byron
2178.    Im wi?ksza moc i pot?ga, tym ?agodniejsze niech b?dzie serce.
?w. Augustyn
2179.    O Bogu my?lcie z wiar?, o bli?nim z mi?o?ci?, o sobie z pokor?. O Bogu mówcie z uwielbieniem, o bli?nim mówcie tak, jakby?cie chcieli aby o was mówiono, o sobie my?lcie z uni?eniem i milczcie.
?w. Jan Bosko
2180.    Kto ?le mówi o innych, us?yszy, jak o nim mówi si? coraz gorzej.
Baltazar Gracian
2181.    Gdy nie wiemy czego? w ogóle, b?d? wiemy ma?o – jeste?my sk?onni do podstawiania uczu? w miejsce rozumu.
Thomas Stearns Eliot
2182.    Istniej? dwa rodzaje pasterzy: jednych interesuje we?na, drugich – mi?so, owcami nie interesuje si? nikt.
Frazn Kampflhaus
2183.    Do?wiadczenie to grzebie?, który natura daje nam, kiedy jeste?my ju? ?ysi.
chi?skie
2184.    S?owa maj? natur? wiatru.
perskie
2185.    Niewielu z nas mo?e znie?? dobrobyt. Innych ludzi, rzecz jasna.
Mark Twain
2186.    Zapisz rad? cz?owieka, który ci? kocha, nawet je?li na razie ci si? nie podoba.
irlandzkie
2187.    O bogatym g?upcu mówi?: bogacz, o biednym g?upcu mówi?: g?upiec.
Jacques Laffite
2188.    Dwie rzeczy nape?niaj? serce coraz to nowym i coraz to wzmagaj?cym podziwem… i niebo gwia?dziste nade mn? i prawo moralne we mnie.
Immanuel Kant
2189.    ?ycie ka?dego z nas jest czym?, co nie zosta?o nam dane gotowe, sprecyzowane, lecz tym, co nale?y wykona?.
Jose Ortega y Gasset
2190.    Sympatia lub nienawi?? odmieniaj? twarz sprawiedliwo?ci.
Blaise Pascal
2191.    Na ?wiat?o Boga trzeba patrze? przez okulary wiary.
Aldona Ró?anek
2192.    Je?li potrafisz ?mia? si? z samego siebie, to najlepszy dowód, ?e masz poczucie humoru.
Moliere
2193.    S? uczucia, których nie nale?y obleka? w s?owa, gdy? mówienie o nich jest profanacj?.
Miko?aj Gogol
2194.    Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie.
Anatole France
2195.    Istniej? trzy kategorie ludzi: ci, co ucz? si? z w?asnego do?wiadczenia – to m?drcy; ci co ucz? si? z do?wiadczenia innych – to szcz??liwcy; ci co nie ucz? si? ani z w?asnych, ani z cudzych do?wiadcze? – to g?upcy.
Philips Dormer Chesterfield
2196.    Nic nie jest tak mi?kkie i tak twarde, jak serce.
Georg Christoph Lichtenberg
2197.    Kiedy szcz??cie pode drzwiami, otwieraj mu zawsze obiema r?kami.
polskie
2198.    Chcesz znale?? ludzi szcz??liwych, nie szukaj ludzi leniwych.
malajskie
2199.    Trze?we my?lenie przenikni?te wiar?, nie pozwala podda? si? pokusie rezygnacji, nawet po pora?ce czy kl?sce.
o. Augustyn Pelanowski
2200.    Serce ma racje, których rozum nie zna.
Blaise Pascal
2201.    Ksi??ki – okr?ty my?li ?egluj?ce po oceanach czasu i troskliwie nios?ce swój drogocenny ?adunek z pokolenia na pokolenie.
Francis Bacon
2202.    Nie wy?miewaj, nie op?akuj i nie pot?piaj czynów cz?owieka: staraj si? je tylko zrozumie?.
Baruch de Spinoza
2203.    We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytyczali sobie granic? doskona?o?ci nawet poza sfer? tego, co le?y w ich mocy.
Bernard De Fontenelle
2204.    Z ?ycia najlepiej odchodzi? jak z uczty: ani spragniony, ani pijany.
Arystoteles
2205.    Jak niektóre owoce pod szorstk? skorup? smaczne kryj? ziarna, tak wielu ludzi pod lich? pow?ok? cielesn? szlachetne maj? serce.
Jean Paul Richter
2206.    Gdybym mia? w tej sprawie co? do powiedzenia, uczyni?bym zara?liwym zdrowie, a nie chorob?.
Robert Gren Ingersoll
2207.    Je?eli nie mo?ecie zrobi? z ksi??ek przyjació?, zróbcie z nich bliskich znajomych.
Winston Churchill
2208.    ?atwiej jest wyzdrowie?, je?li jest dla kogo.
Aldona Ró?anek
2209.    Im wi?cej ma si? pieni?dzy, tym wi?cej poznaje si? ludzi, z którymi nic nas nie ??czy prócz pieni?dzy.
Tennessee Wiliams
2210.    Natura sk?ada si? z samych cudów.
Aldona Ró?anek
2211.    Niewiara bywa bardziej fanatyczna od wiary.
Aldona Ró?anek
2212.    Wiara to niezrównany przyl?dek dobrej nadziei.
Aldona Ró?anek
2213.    Trze?wo?? a miara, to s? najwa?niejsze stró?e zdrowia naszego.
Jan Kochanowski
2214.    Na rozstajach ?yciowych dróg drogowskazem jest serce.
Aldona Ró?anek
2215.    Swoj? rado?? mo?na znale?? w rado?ci innych; to w?a?nie jest tajemnica szcz??cia.
Georges Bernanos
2216.    Najlepszy sposób zachowania zdrowia: nie je??, gdy si? nie chce, i przesta? je??, gdy jeszcze jest ch?? do jedzenia.
Saadi z Szirazu
2217.    Najlepszymi lekarstwami s?: pan doktor Dieta, doktor Spokój, doktor Rado?? oraz doktor Praca.
Jonathan Swift
2218.    ?miech to niekiedy najlepszy sposób na powstrzymanie ?ez.
Aldona Ró?anek
2219.    Wspólna rado?? to rado?? podwójna, wspólny ból to bólu po?owa.
Christoph August Tiedge
2220.    ?ycie jest jak umiej?tne wyrwanie z?ba. Ca?y czas my?lisz, ?e to najwa?niejsze dopiero przyjdzie, gdy nagle spostrze?esz, ?e ju? po wszystkim.
Otto von Bismarck
2221.    To nie przypadek zrz?dzi?, ?e znale?li?my si? na tym ?wiecie. W nim dane nam wzrasta? i dojrzewa?, aby osi?gn?? inny ?wiat.
Matthias Claudius
2222.    Sercem mierz, a sercem b?dzie ci odmierzone.
Aldona Ró?anek
2223.    Bóg nie mo?e by? zrozumiany przez tego, kto nie jest czystego serca.
Gandhi
2224.    S?uszne jest, aby Bóg, tak czysty, objawia? si? jedynie tym, których serce jest czyste.
2225.    Jeste?my b?ogos?awieni, je?eli to czego s?uchamy czy opowiadamy naprawd? wprowadzamy w ?ycie.
?w. Augustyn
2226.    Czemu poza sob? szukacie szcz??cia, które jest w was?
Boecjusz
2227.    Pokora jest fundamentem ?ycia duchowego, bo stanowi jego pocz?tek.
George Basil Hume
2228.    Je?li chcesz wiedzie?, co Bóg my?li o pieni?dzach, popatrz na tych, którym on je daje.
ameryka?skie
2229.    Nie ma nic bardziej fa?szywego, ni? przys?owie zakazuj?ce s?dzi? nam ludzi z ich wygl?du.
Francois Mauriac
2230.    Ko?ció? jest jak kocio?: ca?y ?ar przychodzi  z do?u.
filipi?skie
2231.    Ka?dy dzie? daje nam powody, aby coraz ja?niej pojmowa? do?wiadczenie i oczyszcza? ducha.
Johann Wolfgang Goethe
2232.    Nie b?d? niewolnikiem uczu?, ale trwaj w pos?usze?stwu S?owu Bo?emu.
o. Augustyn Pelanowski
2233.    Nie s?uchaj serca i rozumu, ale S?owa Bo?ego.
o. Augustyn Pelanowski
2234.    Krzy? nie jest celem samym w sobie: wznosi si? wzwy? i wskazuje drog?.
?w. Edyta Stein
2235.    Pokój bez ksi??ek jest jak cia?o bez duszy.
Cyceron
2236.    Dziel si? twym chlebem z innymi, b?dzie smaczniejszy. Dziel si? twym szcz??ciem, b?dziesz szcz??liwszy.
Phil Bosmans
2237.    W zabawie ujawniamy, jakimi jeste?my lud?mi.
Owidiusz
2238.    Nic cz?owieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
Kazimierz Przerwa Tetmajer
2239.    Najwi?ksza ofiara – to ofiara z w?asnej woli.
?w. Maksymilian Kolbe
2240.    Kiedy zmieszany my?l? o ci??arze swoich win, niespokojny z powodu op?akanego stanu swojego sumienia, przera?ony surowo?ci? s?du, dajesz si? zaw?adn?? smutkowi i wpadasz w przepa?? desperacji – pomy?l o Maryi.
?w. Bernard
2241.    Piel?gnowanie ?ycia duchowego jest tak wa?ne, jak troszczenie si? o ?ycie fizyczne.
Tim Lahaye
2242.    Nadzieja jest radykalnym protestem przeciw wytyczaniu granicy mo?liwo?ci.
Gabriel Marcel
2243.    Bóg woli w tobie najmniejszy stopie? czysto?ci sumienia ni? wszystkie dzie?a, które móg?by? dokona?.
?w. Jan od Krzy?a
2244.    Ksi??ka i mo?liwo?? czytania to jeden z najwi?kszych cudów ludzkiej cywilizacji.
Maria D?browska
2245.    S? ludzie, którzy nie zauwa?aj? ma?ego szcz??cia, poniewa? daremnie czekaj? na du?e.
Pearl Buck
2246.    Mie? szcz??cie oznacza równie?: nie mie? szcz??cia. Tak cz?sto si? o tym zapomina.
Anita Daniel
2247.    Gdy kto? si? zaczyta, zawsze albo si? nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo za?nie – w ka?dym razie wygra.
Henryk Sienkiewicz
2248.    Zapomnisz mo?e o osobie, z któr? si? ?mia?e?, nigdy nie zapomnisz jednak o tej, z któr? p?aka?e?.
Kahilil Gibran
2249.    Nic bardziej nie czyni cz?owieka pozbawionym sumienia ni? ch?? podobania si? wszystkim.
Marie von Ebner – Eschenbach
2250.    Czyste sumienie wynika najcz??ciej ze z?ej pami?ci.
Marcel Pagnol
2251.    Ten, kto ma odwag? s?dzi? samego siebie, staje si? coraz lepszy.
Albert Schweitzer
2252.    Bije zegar godziny, my cz?sto mawiamy: „jak ten czas szybko mija” – a to my mijamy.
Stanis?aw Jachowicz
2253.    W pracy wewn?trznej wakacji nie ma.
?w. Urszula Ledóchowska
2254.    Naj?atwiej si? odznaczy?, pracuj?c bezinteresownie dla innych, bo ma?o wspó?zawodników.
Feliks Chwalibóg
2255.    Wiara jest pewno?ci?, ze Bóg troszczy si? o rzeczy najmniejsze.
Soren Aabye Kierkegaard
2256.    O ile ziemia mo?e by? niebem, to jest ona nim w szcz??liwym ma??e?stwie.
Marie von Ebner – Eschenbach
2257.    Szcz??liwe ma??e?stwa bior? si? st?d, ?e on i ona daj? sobie tyle samo.
Cindy Francis

2258.    Szcz??cie: nie uwa?a? zwyk?ych zmartwie? za katastrofy.
Andre Maurois
2259.    M??czyzna pragnie uznania, kobieta uwielbienia.
Feliks Chwalibóg
2260.    Spójrz sobie w oczy w lustrze i powiedz: mog?.
Aldona Ró?anek
2261.    „Tak” z ca?ego serca dla Boga. Wielki u?miech” dla wszystkich. I wydaje mi si?, ?e te dwa s?owa s? jedyn? rzecz?, która sprawia, ze id? dalej.
b?. Matka Teresa z Kalkuty
2262.    Bóg móg?by si? obej?? bez naszej modlitwy. To, ?e przywi?zuje do niej tak? wag?, jest tajemnic?.
b?. Matka Teresa z Kalkuty
2263.    Cz?owiek winien studiowa? tylko to, do czego pcha go jego wewn?trzne pragnienie.
Johann Peter Eckermann
2264.    Szcz??cie to po prostu dobre zdrowie i z?a pami??.
Ernest Hemingway
2265.    Je?li podejmiesz si? roli ponad si?y, nie tylko ?le j? odegrasz, lecz równie? zaniechasz innej, któr? móg?by? dobrze odegra?.
Epiktet z Hierapolis
2266.    Im bli?si jeste?my chwili szcz??cia, tym bardziej niepokoi nas jego u?uda.
Miko?aj Gogol
2267.    Gdyby ludzie wiedzieli, jak wiele nieszcz??? ich omin??o, zazdro?ciliby sami sobie.
Aldona Ró?anek
2268.    S? ludzie, którzy dlatego nie b??dz?, ?e nie wytyczaj? sobie ?adnych rozumnych celów.
Johann Wolfgang Goethe
2269.    Niech?e ow?adnie nasz? dusz? ?wi?ta ambicja, aby?my niezadowoleni tym, co przeci?tne, d??yli do tego, co najwy?sze, nat??aj?c w tym celu wszystkie si?y.
Pico Giovanni della Mirandola
2270.    Przestrzeni? dla ducha, gdzie mo?e on rozwin?? skrzyd?a, jest cisza.
Antoine de Saint – Exupery
2271.    Im mniejszy rozum, tym wi?ksza zarozumia?o??.
Ezop
2272.    Jedynym rozs?dnym sposobem wychowania jest oddzia?ywanie w?asnym przyk?adem, a je?li nie mo?na inaczej – odstraszaj?cym przyk?adem.
Albert Einstein
2273.    Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja ?aden wiatr.
Seneka
2274.    M??czy?ni pragn? by? zawsz? pierwsz? mi?o?ci? kobiety. Kobiety maj? subtelniejszy instynkt – wol? by? zawsze ostatni? mi?o?ci? m??czyzny.
Oscar Wilde
2275.    Je?li znajdziesz si? w sytuacji, z której nie mo?esz wyj?? z godno?ci?, udawaj, ?e znalaz?e? si? w niej z w?asnego wyboru.
Margaret Artwood
2276.    Nikt nie mo?e wyku? szcz??cia swojego ?ycia; mo?na wyku? tylko szcz??cie chwili.
Karl Heinrich Waggerl
2277.    Do wszystkich warunków szcz??cia brakuje najcz??ciej jednego, który trzeba przynie?? ze sob?: daru umiej?tno?ci bycia szcz??liwym.
Emanuel Wertheimer
2278.    Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie warto?ci ?wiata. Ona, która zak?ada, ?e nie ma zas?ugi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, ?e cz?owiek wszystko zdobywa. Pokorny – staje si? natychmiast duchowym bogaczem.
Max Scheller
2279.    Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zacz??a si? najskromniej od s?owa: dlaczego?
Adam Mickiewicz
2280.    Widz? i uznaj? lepsze, a jednak wybieram gorsze.
Owidiusz
2281.    Wolno?? bez norm jest samowol?, normy bez wolno?ci s? dyktatur?.
Helmut Thielicke
2282.    Nikt nie jest w stanie zmieni? samego siebie, ka?dy jednak mo?e si? poprawi?.
Ernst von Feuchtersleben
2283.    Telewizja jest jedynym ?rodkiem nasennym, podawanym do oczu.
Vitorio de Sica
2284.    Nie mo?na zrozumie? w?adzy, jak? ma czysta dusza nad dobrym Bogiem. To nie ona wype?nia wol? Boga, ale Bóg wype?nia jej wol?.
?w. Jan Vianney
2285.    Anio? Stró? podsuwa ci dobre natchnienia, ukazuje Bo?e perspektywy dla ró?nych do?wiadcze?, a tak?e strze?e ci? od wielu trudnych do zauwa?enia dzia?a? szatana. Jednak jego oddzia?ywanie koncentruje si? przede wszystkim w przestrzeni umys?u.
o. Jerzy Zieli?ski
2286.    Dla przeciwwagi wielu uci??liwo?ci ?ycia niebo ofiarowa?o cz?owiekowi trzy rzeczy: nadziej?, sen i ?miech.
Immanuel Kant
2287.    Niezadowolenie z siebie to podstawa ka?dego prawdziwego talentu.
Antoni Czechow
2288.    Pami?taj, ?e twój Anio? Stró?, nie zawsze pobudza twoj? wol? do dzia?ania, cho? zawsze o?wieca rozum.
?w. Jan od Krzy?a
2289.    Bóg nigdy nie dopu?ci?by do z?a, gdyby nie by? dostatecznie wszechmocny, by wydoby? z niego dobro.
?w. Augustyn
2290.    Dobrze wyciosane kamienie trzymaj? si? bez cementu.
Cyceron
2291.    Samo posiadanie biblioteki  nie czyni cz?owieka uczonym.
Gotthold Ephraim Lessing
2292.    Nie ma takiego grzesznika, który by nie sta? si? aposto?em dzi?ki nawróceniu.
o. Augustyn Pelanowski
2293.    Najmniejsza ksi??eczka nasuwaj?ca pi?kne my?li i szlachetne uczucia wi?cej jest warta od wszystkich zakurzonych ksi?g m?dro?ci i traktatów naukowych.
Anatole France
2294.    ?adne dzie?o duchowe nie rodzi si? bez wielkich bole?ci.
?w. Edyta Stein
2295.    Z ka?dego miejsca jednako do nieba.
polskie
2296.    Dobro  rzadko wyp?ywa z dobrej rady.
George Byron
2297.    Dobre maniery – najlepsz? obron? przed z?ymi manierami innych.
Philips Chesterfield
2298.    Najwi?kszym skarbem cz?owieka jest pow?ci?gliwy j?zyk, a najwi?ksza przyjemno?? to pos?ugiwanie si? nim z umiarem.
Hezjod
2299.    Je?eli nie mo?esz zdoby? si? na przebaczenie – usi?uj zapomnie?.
Alfred de Musset
2300.    Kto potrafi milcze? na temat cudzych wad, jest ju? o krok do przodu na drodze do doskona?o?ci.
b?. Edward Poppe
2301.    Tak si? dro?ymy, tak si? oci?gamy, z oddaniem si? Bogu bez podzia?u… ?udz?c siebie, ?e?my Bogu oddali wszystko, w rzeczy samej ofiarujemy Mu tylko dochód i owoc, a grunt i w?asno?? zatrzymujemy sobie.
?w. Teresa od Jezusa
2302.    Nic nie jest nieznacz?ce, kiedy chodzi o podobanie si? Bogu. Doskona?o?? polega na wierno?ci w rzeczach ma?ych.
La Colombiere
2303.    Najlepszym ?rodkiem poznania siebie jest próba zrozumienia drugich.
Andre Gide
2304.    Kto przywi?zuje si? do dobrego drzewa, zyskuje dobry cie?.
Miguel de Cervantes
2305.    Je?li ust?pujesz, ust?p natychmiast – wydasz si? wspania?y. Je?li ust?pisz po namy?le – powiedz?, ?e? s?aby.
Edmund Rostand
2306.    Kompromis – to sztuka rozdzielania ciasta w ten sposób, aby ka?dy my?la?, ?e dosta? najwi?kszy kawa?ek.
angielskie
2307.    Przeprosiny s? najlepsz? pokut?.
niemieckie
2308.    Jedn? z plag filmu niemego by?y niepotrzebne napisy, dzisiejsz? plag? s? niepotrzebne dialogi.
Rene Clair
2309.    Do teatru nie przychodzi si?, aby patrze? na ?zy, lecz aby s?ucha? s?ów, które je wyciskaj?.
Denis Diderot
2310.    Zwi?z?o?? to siostra talentu.
Antoni Czechow
2311.    Stosunek pomi?dzy nauk? a my?leniem staje si? w?a?ciwy dopiero wówczas, gdy dostrzegamy dziel?c? je przepa??.
Martin Heidegger
2312.    Ludzie staj? si? dobrzy przez ?wiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza si? cz?owiek dobry z natury.
Demokryt
2313.    Poezja jest chorob? niektórych ludzi, podobnie jak per?a jest cierpieniem ostrygi.
Heinrich Heine
2314.    Niedobra jest zarozumia?o?? bogatych. Nie lepsza jednak zawi?? biednych.
Lew To?stoj
2315.    Historia wolno?ci, jest histori? oporu.
Woodrow Wilson
2316.    Od muzyki pi?kniejsza jest tylko cisza.
Paul Claudel
2317.    Bez kultury moralnej nie ma dla ludzko?ci ratunku.
Albert Einstein
2318.    ?wi?to?? nie jest luksusem dla nielicznych, ale obowi?zkiem dla mnie i dla ciebie.
b?. Matka Teresa z Kalkuty
2319.    Da? pokój zmar?ym to zadanie Boga; uczyni? pokój z ?ywymi to nasze zadanie.
ks. Primo Mazzolari
2320.    Bóg przede wszystkim jest ?yciem, a dopiero potem mi?o?ci?, mi?osierdziem czy m?dro?ci?.
o. Augustyn Pelanowski
2321.    Bóg stworzy? muzyk? jako wspólny j?zyk dla wszystkich ludzi.
Khalil Gibran
2322.    Nadmiar nauki nie zawsze prowadzi do zrozumienia.
Heraklit
2323.    Muzyka – po milczeniu – najlepiej wyra?a to, co jest niewyra?alne.
Aldous Huxley
2324.    Sztuka przynosi nam dowód, ?e istnieje co? innego ni? nico??.
Marcel Proust
2325.    Niewiele by?oby z?a na ?wiecie, gdyby nie mo?na go by?o pope?nia? w imi? dobra.
Marie von Ebner – Eschenbach
2326.    Wspi?? si? wy?ej, kto dozna? cierpie?.
Friedrich Holderlin
2327.    Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko ?wiata; s?yszy i widzi –  i ma zawstydza?, dra?ni?, budzi? sumienie, wymierza?.
Józef Conrad Korzeniowski
2328.    Prawdziwa si?a cz?owieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju.
Lew To?stoj
2329.    Ma??e?stwo jest mostem, który trzeba codziennie na nowo budowa? – najlepiej z obydwóch stron naraz.
Ulrich Beer
2330.    O ile mo?liwe jest w ogóle niebo na ziemi, to mo?na je znale?? w szcz??liwym ma??e?stwie.
2331.    Erazm z Roterdamu
2332.    Mniej szkodzi impet jawny ni?li z?o?? ukryta.
Ignacy Krasicki
2333.    Takt polega na tym, by wiedzie?, jak daleko mo?na si? posun??, by nie posun?? si? za daleko.
Jean Cocteau
2334.    Cz?owiek ma ró?ne sposoby na walk? ze ?wiatem, ale na walk? ze sob? jest tylko jeden ?rodek: modlitwa.
ks. Janusz St. Pasierb
2335.    Je?li nauczysz si? m?drze znosi? swoj? s?abo??, nie zgorszy ci? grzech bli?niego.
o. Jerzy Zieli?ski
2336.    Post?p jest niew?tpliwie rzecz? dobr?, je?li tylko uzgodni si? jego kierunek.
Aldous Huxley
2337.    Dziesi?cioro przykaza? jest tylko dlatego tak zwi?z?e, jasne i zrozumia?e, ?e powsta?o bez pomocy ekspertów i doradców.
Charles De Gaulle
2338.    Gdy grzeszymy mow?, mamy nie tylko swój grzech na sumieniu, lecz prawie zawsze i grzech tego, kto nas s?ucha.
?w. Rafa? Kalinowski
2339.    W ?yciu mo?na liczy? tylko na samego siebie. Ale i tego nie radz?.
Tristan Bernard
2340.    My?l o przemijaniu wszelkich ziemskich spraw jest ?ród?em niesko?czonych cierpie? i niesko?czonych pociesze?.
Marie von Ebner – Eschenbach
2341.    Albo ty uje?d?asz ?ycie, albo ono je?dzi po tobie; twoja postawa umys?owa decyduje, kto jest je?d?cem, a kto koniem.
Napoleon Hill
2342.    Jest ró?nica mi?dzy tym, co sami o sobie my?limy, a tym co naprawd? sob? reprezentujemy. ?mier? b?dzie momentem wstrz?saj?cego zdemaskowania.
o. Augustyn Pelanowski
2343.    Post?p w wieku dojrza?ym polega na tym, ?eby si? ci?gle ogl?da? za siebie, aby pozna?, gdzie si? b??dzi?o.
Joseph Joubert
2344.    Sztuka ?ycia – to cieszy? si? ma?ym szcz??ciem.
Phil Bosmans
2345.    Cz?owiek winien tyle? wysi?ku da? w upraszczaniu swego ?ycia, ile go daje w komplikowaniu.
Henri Bergson
2346.    Miej oczy szeroko otwarte przed ?lubem i przymykaj je pó?niej.
Benjamin Franklin
2347.    Dla dobrych by? dobrym i dobrym by? dla niedobrych – oto najwi?ksza dobro?.
Laozi
2348.    W ci?gu dwóch lat cz?owiek uczy si? mówi?, natomiast w ci?gu pi??dziesi?ciu – milcze?.
Ernest Hemingway
2349.    M?odym ludziom zdaje si?, ?e pieni?dze s? najwa?niejsz? rzecz? w ?yciu. Gdy si? zestarzej?, s? ju? tego pewni.
Oscar Wilde
2350.    Uchodzi? za idiot? w opinii kretyna – to wyszukana przyjemno??, bardzo ceniona w?ród smakoszów.
Georges Courteline
2351.    ?wiat jest twardy zarówno w tym, co pami?ta, jak i w tym co zapomina.
Jozef Conrad Korzeniowski
2352.    Bezu?yteczn? rzecz? jest uczy? si?, lecz nie my?le?, a niebezpieczn? my?le?, a nie uczy? si? niczego.
Konfucjusz
2353.    Na drodze ?ycia spotykamy trzy g?ówne przeszkody: w?asne winy, cudzy egoizm i z?o?liwe przypadki.
Feliks Chwalibóg
2354.    Mi?o??, która nie odradza si? stale, stale umiera.
Khalil Gibran
2355.    Modlitwa jest siostr? ptaków.
Wiliam James
2356.    Tylko g?upiec ma odpowied? na wszystko.
Anatol France
2357.    Grzeczno?? to dobro? w drobnostkach.
Thomas Macaulay
2358.    S? osoby, którym sposobno?? do k?ótni nastr?cza nawet rozmowa o pogodzie.
Feliks Chwalibóg
2359.    Cierpienie daje pr?dk? dojrza?o??.
Józef Korzeniowski
2360.    Nienawi?? jest niczym w porównaniu z pogard?.
Francois Mauriac
2361.    Czas jest ojcem prawdy.
Francis Rabelais
2362.    Nie bierz nigdy za wzór post?powania cz?owieka, cho?by by? ?wi?ty, gdy? szatan mo?e ci przedstawi? za przyk?ad jego niedoskona?o?ci. Na?laduj raczej Chrystusa, który jest najdoskonalszy i naj?wi?tszy, a nigdy nie zb??dzisz.
?w. Jan od Krzy?a
2363.    P?acimy tak drogo za nowe do?wiadczenia, poniewa? nie wykorzystujemy starych.
Gabriel Laub
2364.    Nie rozcinaj tego, co mo?esz rozpl?ta?.
Joseph Joubert
2365.    Anonimowo?? to najszczerszy wyraz altruizmu.
Eric Gibson
2366.    Optymista og?asza, ?e ?yjemy w najlepszym ze ?wiatów, a pesymista obawia si?, ?e to mo?e by? prawda.
Martin Seligmann
2367.    Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, ni? traktowa? ich tak, jakby ju? byli dobrymi.
Gustav Radbruch
2368.    Rodzina Bogiem silna staje si? si?? cz?owieka i ca?ego narodu.
Jan Pawe? II
2369.    Wol? b??dy entuzjasty od oboj?tno?ci m?drca.
Anatol France
2370.    Nie w poznaniu le?y szcz??cie, lecz w d??eniu do niego.
Edgar Allan Poe
2371.    ?ycie nieczynne jest to ?mier? przed zgonem
2372.    Wszech?wiat go nie ogarnia, a zmie?ci? si? w ??obie.
ks. Jan Twardowski
2373.    Pierwszymi go??mi Jezusa byli ubodzy w ?achmanach, nieokrzesani , pachn?cy sianem i serem pasterze… Za 30 lat Jezus nauczaj?cy, b?dzie szuka? towarzystwa celników, samarytanki, tr?dowatych.
ks. Piotr Kufli?ski
2374.    Musimy ca?ym sercem wybra?, kto ma nami rz?dzi? – cz?owiek czy Bóg.
o. Augustyn Pelanowski
2375.    W naturze cz?owieka le?y rozs?dne my?lenie i nielogiczne dzia?anie.
Anatol France
2376.    Dobro? to nie jest wiedza, tojest czyn.
2377.    Los gadu?ów jest najci??szy, bo ??daj? s?uchaczy, a nie mog? ich zdoby?.
Plutarch
2378.    Ksi??ka jest pasem ratunkowym samotno?ci.
Ramon Gomez de la Serna
2379.    Niech ?aden dzie? nie b?dzie przez ciebie prze?yty na darmo. Pami?taj, ?e czas jest najbardziej nasz ze wszystkich naszych rzeczy i ?e raz utracony nie da si? ju? odzyska?.
Mategazza