ROK 2012

01.01.2012r. - 31.12.2012r.

 1. Wczoraj min??o. Jutro nie nadesz?o. Mamy tylko dzi?. Zaczynajmy.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 2. Gdzie jest oczyszczenie, online tam te? jest i o?wiecenie.
  ?w. Grzegorz z Nazjanzu
 3. Mi?o?? stworzy?a wiele cudów, prescription nienawi?? – ani jednego dobrego czynu.
  Aleksander ?wi?tochowski
 4. Modlitwa nie wymaga, aby?my przerwali nasz? prac?, lecz by?my j? kontynuowali w taki sposób, jakby to by?a modlitwa.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 5. Roztropno?? rodzi m?dro?? ?yciow?, harmoni?, spokój ducha, czysto??, porz?dek, jasno??, wewn?trzn? równowag? i czyni nas zdolnymi do postrzegania tego, co istotne.
  Carlo Maria Martini
 6. ?ycie Jezusa to nie ?adne widowisko, to or?dzie.
  Leon Bloy
 7. Kocha? Boga ze wzgl?du na Niego samego, dobro ze wzgl?du na dobro, a prawd? ze wzgl?du na prawd?.
  Mistrz Eckhart
 8. Wierz?, ?e Ko?ció? jest czym? znacznie wi?cej ni? ludzie, z których si? sk?ada; ?e jest tak?e czym? wi?cej, ni? widz? w nim niewierz?cy.
  kard. Joachim Meisner
 9. Tak samo jak ziemia nie mo?e nic wyda?, je?eli s?o?ce jej nie u?y?ni, tak samo my nie mo?emy nic zrobi? dobrego bez ?aski dobrego Boga.
  ?w. Jan Maria Vianney
 10. Twoja modlitwa jest twoim s?owem skierowanym do Boga. Kiedy czytasz Pismo, Bóg mówi do ciebie.
  ?w. Augustyn
 11. Cierpliwo?? jest towarzyszem m?dro?ci.
  ?w. Augustyn
 12. Z g??boko?ci ludzkiego serca promieniuje ukryta t?sknota. Wielu ludzi wspó?czesnych, w anonimowych rytmach programów i zaj??, nosi w sobie pragnienie tego, co rzeczywi?cie istotne – pragnienie ?ycia wewn?trznego.
  Brat Roger z Taize
 13. Wielka ilo?? cudzych my?li, wydobyta z ksi??ek, zowie si? uczono?ci?, ale m?drym czyni tylko dobre przetrawienie nabytych wiadomo?ci.
  Gotthold Ephraim Lessing
 14. Czujemy, ?e nasze wysi?ki to tylko kropla w morzu. Ale gdyby zabrak?o tej kropli, wydaje mi si?, ?e morze sta?oby si? w?a?nie o ni? mniejsze. Nie wolno nam my?le? liczbami.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 15. ?aden kaktus nie ma tak g?stych kolców, aby nie by?o miejsca, cho? dla jednego kwiatu.
  Vincenz Erath
 16. Tylko ten, kto potrafi widzie? oczami kogo? drugiego, s?ucha? uszami kogo? innego i czu? sercem kogo? innego, odznacza si? poczuciem wspólnoty.
  Alfred Adler
 17. Ka?dy b??d wydaje si? niewiarygodnie g?upi, gdy pope?niaj? go inni.
  Georg Christoph Lichtenberg
 18. Gdy cz?owiek bierze do r?ki z wiar? Pismo ?wi?te i je czyta, znów przechadza si? z Bogiem w raju.
  ?w. Ambro?y
 19. Za ma?o jest spe?nia? wol? Bo?? – trzeba j? pokocha?.
  ks. Jan Twardowski
 20. Wielkie dusze ?yj? duchowo?ci?, energi? i wierno?ci? w przestrzeganiu rzeczy ma?ych.
  b?. Edward Poppe
 21. Niech Twoja m?dro?? b?dzie m?dro?ci? bia?ych w?osów, ale niech Twoje serce b?dzie sercem niewinnego dziecka.
  Fryderyk Schiller
 22. Cokolwiek czyni si? w imi? mi?o?ci, wszystko pi?knieje i urasta.
  ?w. Josemaria Escriva
 23. Kiedy przychodzisz na ?wiat, to p?aczesz, a wszyscy wokó? ciebie si? u?miechaj?. Spraw, aby kiedy b?dziesz opuszcza? ten ?wiat, wszyscy p?akali, a tylko ty b?dziesz si? u?miecha?.
 24. Pokusa nigdy nie ma wobec nas takiej si?y, jak wtedy, gdy pozostajemy w bezczynno?ci.
  ?w. Franciszek Salezy
 25. Kiedy cz?owiek jest zakochany, ukazuje si? ?wiatu takim, jakim powinien by? zawsze.
  Simone de Beauvoir
 26. Nie szukaj szcz??cia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy w?asne wisi ci nad g?ow?.
  Jacek Weyroch
 27. M?dry czeka na swoj? por?, szalony j? uprzedza, g?upiec pozwala jej min??.
  Enver Pascia
 28. Patrzmy na rzeczy nie tyle jakie s?, lecz jakie mog? sta? si? kiedy?.
  Claude Prosper Joliot Crebillion
 29. Istnieje tyle krzy?y, ile ludzi.
  bp Fulton Sheen
 30. Jak?e wielk? rado?? ma matka, kiedy widzi pierwszy u?miech swojego dziecka. Tak? sam? rado?? odczuwa zawsze Bóg, kiedy widzi z wysoko?ci nieba grzesznika, który zaczyna modli? si? do niego ca?ym sercem.
  Fiodor Dostojewski
 31. Bezczynni na koniec ?ycia odczuj? wielki wyrzut sumienia z powodu straconego czasu.
  ?w. Jan Bosko
 1. Chrystus wzywa Ci? poprzez wydarzenia. Podsuwa jak?? intuicj?, która w Tobie wzrasta i pracuje. Nawet je?li zosta?oby z tego tylko jedno s?owo, ono mo?e otworzy? ci drog?.
  Brat Roger z Taize
 2. Kto biegnie sam, zawsze b?dzie zwyci?zc?.
  niemieckie
 3. Rozs?dek polega na tym, by zmienia? s?dy, gdy zmienia si? przes?anki.
  Karol Bunsh
 4. Dopiero w pó?niejszym wieku dowiadujemy si?, co nas spotka?o w m?odo?ci.
  Johann Wolfgang Goethe
 5. Cisza daje nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebna nam jest, by dotkn?? duszy.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 6. Umie? ?y? to: ?y? lekko bez lekkomy?lno?ci, by? weso?ym bez swawoli, mie? odwag? bez brawury, zaufanie i radosn? rezygnacj?.
  Theodor Fontane
 7. Wdzi?czno?? jest najpi?kniejsz? form? szcz??cia: nale?y zarówno do jego przyczyn, jak i skutków.
  Walter Dirks
 8. Kto ma?e rzeczy zaniedbuje, ten pr?dko podupada.
  o. Augustyn Pelanowski
 9. Bóg nie daje cz?owiekowi wielko?ci, dopóki nie sprawdzi go ma?ej sprawie.
  o. Augustyn Pelanowski
 10. Ma?e rzeczy decyduj? o naszym zbawieniu czy pot?pieniu. Nie pomijaj tego co ma?e. Zadatek ?ycia wiecznego jest w ma?ych rzeczach, ma?ej adoracji, modlitwie, ge?cie, czynie.
  o. Augustyn Pelanowski
 11. Mi?o?? to nie jaka? cz?stka ?ycia, mi?o?? to pe?nia ?ycia.
  Miko?aj Bierdiajew
 12. Najlepszym przyjacielem prawdy jest czas, jej najgorszym wrogiem przes?d, za? sta?ym towarzyszem pokora.
  Charles Caleh Colton
 13. Nigdy nie nale?y s?dzi? cz?owieka wed?ug jego znajomych i przyjació?. Judasz mia? przecie? nienagannych.
  Paul Verlaine
 14. Koncert mia? dziwnie niesk?adne brzmienie: wpierw gra?y zmys?y, potem sumienie.
  Jan Sztaudynger
 15. Niektórzy podró?uj?, aby zobaczy? nowe rzeczy: niestety ogl?daj? je starymi oczami.
  Christian Calb
 16. Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam te? jest si?a. Tam, gdzie jest nasza n?dza, tam te? jest nasza wielko??. Tam, gdzie jest ciemno??, tam tak?e panuje ?wiat?o… Jednak tylko wiara mo?e nam o tym powiedzie? i jedynie nadzieja pozwala nam to s?ysze?.
  Jean Ladriere
 17. Niewiedza to wielki ci??ar, lecz ten, kto go d?wiga – nie czuje go.
  Valeria Butulescu
 18. Odpowiadaj dobrem na z?o, a zniszczysz w pod?ym cz?owieku zadowolenie ze z?a.
  Lew To?stoj
 19. Zdarza si? naprawd? m?drym ludziom tak jak k?osom zbo?a, ?e kiedy s? puste, wznosz? si? prosto i dumnie, ale skoro tylko wype?ni? si? ziarnem, pokorniej? i zni?aj? g?ow?.
  Micha? Montaigne
 20. Kiedy co? robisz, rób tak, aby nie dawa? swoim przyjacio?om powodów do bólu, a swoim wrogom powodów do rado?ci.
  chi?skie
 21. Mi?o?? to ludzka forma boskiej si?y.
  Wiliam Blade
 22. Nie wierz?, aby post wystarczy? sam w sobie. Twoje wyrzeczenia b?d? dla Ciebie owocne, je?eli b?dziesz hojny dla innych.
  ?w. Augustyn
 23. Trzy sposoby woli: chcie?, kiedy kosztuje; chcie?, nawet je?eli kosztuje; chcie? dlatego, ?e kosztuje. Cz?owiek charakteru i dobrego serca wybiera to ostanie.
  P. de Ravignan
 24. S?owo ?yczliwe zawsze znajdzie dobr? gleb?.
  Jeremias Gotthelf
 25. Dzi? bardziej ni? kiedykolwiek musimy modli? si? o ?wiat?o poznania woli Bo?ej, o mi?o??, by przyj?? wol? Bo??, o mo?no?? spe?nienia woli Bo?ej.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 26. Lito?? dostaje si? w podarunku, na zazdro?? trzeba sobie zas?u?y?.
  Robert Lembke
 27. Tyle jest mo?liwo?ci i dróg do Boga, ilu jest ludzi, bo Bóg ma inn? drog? dla ka?dego cz?owieka.
  kard. Stefan Wyszy?ski
 28. Cz?owiek, maj?cy nawet najwspanialszy talent, jest godny pogardy, je?li jest pyszny i pe?en egoizmu.
  Konfucjusz
 29. Kto zna innych ludzi, jest m?dry, ale ten, komu uda si? pozna? samego siebie, jest bez w?tpienia najm?drzejszy.
  Lao-Tse
 1. Wspomnienie moich uchybie? upokarza mnie i sk?ania do tego, by nigdy nie opiera? si? na w?asnych si?ach, gdy? one s? sam? s?abo?ci?, ale jeszcze bardziej to wspomnienie mówi mi o mi?o?ci i mi?osierdziu Bo?ym.
  ?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus
 2. Kto modli si? za swojego wroga, bo tak chce i nakazuje Bóg, otrzyma w niebie wielkie wynagrodzenie.
  ?w. Albert Wielki
 3. Najpe?niejszym znakiem m?dro?ci jest sta?y spokój.
  Micha? Montaigne
 4. W chwili pokusy uciekaj si? do krótkiej intensywnej modlitwy.
  Pontico Ewagrio
 5. Pomi?dzy przesz?o?ci?, gdzie s? twoje wspomnienia, a przysz?o?ci?, gdzie s? wszystkie twoje nadzieje, jest tera?niejszo??, gdzie s? twoje obowi?zki.
 6. Rozum mo?e nam wskaza?, czego trzeba unika?, ale tylko serce mówi nam, co trzeba czyni?.
  Joseph Joubert
 7. Cz?owiek wynosi si? ponad rzeczy ziemskie na dwóch skrzyd?ach: pokory i czysto?ci.
  ?w. Tomasz Kempis
 8. Bóg opar? swe dzie?o na jednym tylko filarze: mi?o?ci.
  Sylva Carmen
 9. Szatan w ciemno?ci ?owi, jest to nocne zwierz?. Chro? si? przed nim w ?wiat?o, tam Ci? nie dostrze?e.
  Adam Mickiewicz
 10. Niech twoja postawa i mowa b?d? takie, aby wszyscy, którzy ci? widz? lub s?ysz?, mogli powiedzie?: oto ten, kto odczytuje ?ycie Jezusa Chrystusa.
  ?w. Josemaria Escriva
 11. Rzeczy wielkie s? na pokaz, dlatego nie s? do ko?ca prawdziwe.
  o. Augustyn Pelanowski
 12. Trzeba by? troch? podobnym, by si? rozumie? i troch? si? ró?ni?, aby si? kocha?.
  Paul Geraldy
 13. Prawda to wi?cej ni? realizm.
  Fiodor Dostojewski
 14. Kobieta któr? powiod? na stracenie, te? za??da chwili czasu dla makija?u.
  Nicolas de Chamfort
 15. Niszcz? dobre drzewa, ?eby wydawa? z?e gazety.
  James Watt
 16. Tylko ten, kto wie, gdzie stoi, potrafi powiedzie?, dok?d chce i??.
  kard. John Henry Newman
 17. Mówienie jest dobre, milczenie lepsze; jedno i drugie jest z?e, kiedy jest przesadzone.
  Jean de la Fontaine
 18. Zyskujecie wszystko, wierz?c i niczego nie zyskujecie, nie wierz?c.
  Blaise Pascal
 19. Prawie ca?a tajemnica wielkich dusz kryje si? w s?owie: wytrwa?o??.
  Victor Hugo
 20. Staraj si? by? m?drzejszy od innych, ale nie mów im tego.
  Philip Dormer Chesterfield
 21. Wi?cej wysi?ku kosztuje udawa?, ?e si? wie, ni? si? dowiedzie?.
  Agata Christie
 22. Samotno?? w cierpieniu ma tyle twarzy, ilu jest ludzi.
  o. Jerzy Zieli?ski
 23. Cz?owiek do?wiadcza bólu bezpo?rednio i osobi?cie – nikt nie mo?e przyj?? cierpienia od kogo? innego.
  Giancarlo Setti
 24. Musimy nauczy? si? tak?e i to znosi?, ?e kto? d?wiga swój krzy?, a my nie mo?emy mu ul?y?, co jest cz?sto trudniejsze ni? cierpie? samemu.
  ?w. Edyta Stein
 25. Odrzucenie pochopnego s?owa cz?sto jest wi?ksz? zas?ug? ni? biczowanie do krwi.
  b?. Edward Poppe
 26. Im mniej mamy, tym wi?cej dajemy. To wydaje si? absurdalne, ale taka jest logika mi?o?ci.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 27. Dzi?kuj? Ci Panie, ze da?e? mi na stare lata dar zdumiewania si?.
  Ma?gorzata Hillar
 28. Kto wierzy w wolno?? woli, ten nigdy nie kocha? i nigdy nie nienawidzi?.
  Marie von Ebner – Eschenbach
 29. Madonna nie posz?a do El?biety, aby za?piewa? Magnificat, ale aby jej pomóc. I tak te? my nie powinni?my chodzi? do swoich bli?nich, aby odkry? chrze?cija?ski skarb, który w sobie nosimy, ale aby razem z nimi nie?? bóle i ci??ary oraz dzieli? rado?? i odpowiedzialno??.
  Chiara Lubich
 30. Nie by? znanym ludziom i nie odczuwa? z tego powodu przykro?ci jest godne ludzi m?drych.
  Konfucjusz
 31. Wielk? m?dro?ci? jest wystrzeganie si? pochopno?ci w dzia?aniu oraz umiej?tno?? rezygnacji z obstawania przy w?asnym zdaniu.
  ?w. Tomasz Kempis
 1. Troch? dobroci dla cz?owieka znaczy wi?cej ni? ca?a mi?o?? do ludzko?ci.
  Richard Dehmel
 2. Cierpliwo?? nie jest, jak si? zwyk?o uwa?a? cnot? dusz s?abych i bez woli walki, ale cnot? dusz silnych i zuchwa?ych.
  Rapisardi
 3. Bóg nie zszed? na ziemi?, aby cierpienie znie?? czy wyja?ni?, lecz aby je nape?ni? swoja obecno?ci?.
  Paul Claudel
 4. ?ycie jest bia?? kartk?, dopóki nie napisze si? na niej: „cierpia?em”.
  Jacques Bossuet
 5. Im bardziej obejmujemy krzy?, tym mocniej obejmujemy Jezusa, który jest do niego przybity.
  b?. Charles de Foucauld
 6. Syn Bo?y nie przyszed? zniszczy? cierpienia, ale przyszed? by cierpie? razem z nami. Nie przyszed? zniszczy? Krzy?a, ale aby si? na nim rozci?gn??.
  Paul Claudel
 7. Pierwsze co trzeba powiedzie?, a co nigdy nie zosta?o powiedziane w sposób wystarczaj?co mocny i triumfalny: zwyci?stwo krzy?a nad ludzkim l?kiem jest ca?kowite i ostateczne. L?k nale?y do mocy, si? i pot?gi, nad którymi Pan zatriumfowa? na krzy?u.
  Hans Urs von Baltazar
 8. Dzie? zmartwychwstania Chrystusa Pana jest po?yteczniejszy od dnia, w którym ?wiat powsta?.
  ?w. Maksym
 9. Wiara to dwadzie?cia cztery godziny w?tpliwo?ci minus minuta nadziei.
  Georges Bernanos
 10. Wystarczy chwila, aby by? bohaterem; ale potrzeba ca?ego ?ycia, aby sta? si? dobrym cz?owiekiem.
  Brulat
 11. By?oby na ?wiecie o wiele mniej z?a, gdyby z?o nie mog?o wyst?powa? pod przykrywk? dobra.
  Marie von Ebner Eschenbach
 12. Cz?owiek ma trzy sposoby, aby sta? si? m?drym. Po pierwsze medytacj?: to najszlachetniejszy sposób. Po drugie przez na?ladownictwo: to naj?atwiejszy sposób. Po trzecie przez do?wiadczenie: to sposób najci??szy.
  Konfucjusz
 13. Kto nie medytuje, mo?e post?powa? jak kto?, kto nigdy si? nie przegl?da, a zatem nie dba o to, aby by? czystym – mo?e by? brudny i o tym nie wiedzie?.
  ?w. o. Pio
 14. Czy? szeroki znak krzy?a – powolny, od czo?a do piersi, od jednego ramienia do drugiego. Czy czujesz, jak Ci? ca?ego obejmuje?
  Romano Guardini
 15. Pan jest cierpliwy i ma wielkie mi?osierdzie. W swojej ekonomii potrafi wykorzysta? nawet nasze b??dy, je?eli z?o?ymy je na Jego o?tarzu.
  ?w. Edyta Stein
 16. Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, p?ynie z braku wdzi?czno?ci za to, co posiadamy.
  Daniel Defoe
 17. Moja tajemnica jest zupe?nie prosta: modl? si?.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 18. Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstr?cza bardziej ni? otwarte z?o.
  Lew To?stoj
 19. Kiedy kto? nieustannie szuka sposobu, aby si? go bano, najpierw znajduje sposób, aby go nienawidzono.
  Charles Louis Montesquieu
 20. Lepszy biedny i weso?y ni? bogaty i melancholijny.
 21. Ca?a m?dro?? ?ycia to umie? czeka? i mie? nadziej?.
  Aleksander Dumas – ojciec
 22. Pokój twego serca czyni pi?knym ?ycie tych, którzy ci? otaczaj?. Pogr??enie si? w l?ku nigdy nie by?o drog? Ewangelii. Budowanie wiary na nieustannym niepokoju by?oby wznoszeniem swego domu na piasku.
  Brat Roger z Taize
 23. Najwi?kszym bólem, jaki odczujesz z powodu swoich biednych zmar?ych, b?dzie zawsze my?l, ?e ich niedostatecznie kocha?e?.
  G. Borsara
 24. Nic tak nie s?u?y szcz??ciu jak zast?pienie zmartwienia prac?.
  Maurycy Maeterlinck
 25. Ka?dy fakt, ka?de wydarzenie naszego dnia jest jak ziarno niesione przez wiatr, które odk?ada si? w naszym sercu. Tylko w milczeniu i medytacji ka?de ziarno przyniesie owoce dobre.
  o. Tomasz Merton
 26. Ten, kto zwraca zbytni? uwag? na drobne niewygody, przykro?ci i zmartwienie, sam je wyolbrzymia.
 27. Wielu traci swoje ma?e szcz??cie, poniewa? na pró?no szuka tego wielkiego.
  Pearl Buck
 28. Obmowa porusza si? na kó?kach i wszyscy, mniej lub wi?cej smaruj? je, podczas gdy si? toczy.
  Marnes Quido
 29. Drzewo mi?o?ci ro?nie jedynie na ziemi pokory.
  ?w. Katarzyna ze Sieny
 30. Bóg nie tyle patrzy na zewn?trzno?? naszych dzie?, ile na stopie? mi?o?ci i czysto?ci intencji z jakimi je wype?niamy.
  ?w. Wincenty a Paulo
 1. Praca jest cen?, któr? p?acimy za przywilej ?ycia.
  El?bieta I Angielska
 2. Wewn?trzna cisza i modlitwa czyni? ludzi wielkimi.
  Alexis Carrel
 3. Naród, który traci pami??, traci sumienie.
  Zbigniew Herbert
 4. Im mniejszy rozum, tym wi?ksza zarozumia?o??.
  Ezop
 5. Dopiero cz?owiek zacznie si? zastanawia? nad sob? samym, kiedy zrozumie, jak bardzo niezdolny jest poj?? inne rzeczy.
  Blaise Pascal
 6. Roztropno?? jest cnot?, która czyni ?ycie zgodnym z idea?ami.
  Joseph – Marie Perrin
 7. Gdy s?uchasz naprawd? uwa?nie, s?yszysz nie tylko s?owa, lecz i uczucia, które je inspiruj?, ca?o??, a nie cz???.
  Kirshnamurti
 8. Gdyby Ci, którzy mówi? o mnie ?le, wiedzieli to, co o nich my?l?, powiedzieliby jeszcze gorzej.
  Sacha Guitry
 9. Spa?em i ?ni?o mi si?, ?e ?ycie jest rado?ci?. Obudzi?em si? i zauwa?y?em, ?e jest obowi?zkiem. Zacz??em pracowa? i zda?em sobie spraw?, ?e obowi?zek jest rado?ci?.
  Rabindranath Tagore
 10. Nie trzeba si? zniech?ca?, poniewa? je?eli w duszy jest nieustanny wysi?ek ku stawaniu si? lepszym, na koniec Pan j? nagrodzi, sprawiaj?c, ?e zakwitn? w niej nagle wszystkie cnoty tak, jak w ogrodzie pe?nym kwiatów.
  ?w. Pio
 11. Mi?o?? jest owocem, który dojrzewa w ka?dym czasie i jest w zasi?gu ka?dej r?ki. Ka?dy mo?e go zerwa? i nie ma tu ?adnych ogranicze?. Ka?dy mo?e zdoby? t? mi?o?? poprze medytacj?, ducha modlitwy i po?wi?cenia, g??bokie ?ycie wewn?trzne.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 12. Przem?drza?o?? jest jednym z najbardziej pogardy godnych rodzajów g?upoty.
  Georg Christoph Lichtenberg
 13. Z mi?o?ci? jest jak ze zbo?em: kto chce zbiera?, musi sia?.
  Jeremias Gotthelf
 14. Boskie s?owo jest s?odkie dla tego, kto si? go uczy, s?odsze dla tego, kto uczy, a najs?odsze dla tego, kto wprowadza w ?ycie.
  ?w. Albert Chmielowski
 15. Strze?cie milczenia, jak z?otego klucza przeznaczonego do chronienia skarbu innych cnot. Kto strze?e swojego j?zyka, strze?e swoj? dusz?.
  ?w. Pawe? od Krzy?a
 16. Nigdy si? nie zniech?caj. Trudniej jest wyzwoli? si? ze zniech?cenia ni? z grzechu. Nie niepokój si?, je?eli nie zauwa?ysz post?pów w stanie w?asnej duszy. Cz?sto, Bóg pozwala na to, aby? unikn?? poczucia pychy. On umie zobaczy? nasze post?py i podj?ty ka?dy wysi?ek.
  b?. El?bieta od Przenaj?wi?tszej Trójcy
 17. Jak ?elazo w?o?one w ogie? traci rdz? i staje si? rozpalone; tak cz?owiek, który ca?y obraca si? ku Bogu, uwalnia si? od wszelkiej przeszkody i przemienia si? w nowe stworzenie.
  ?w. Tomasz Kempis
 18. Spraw wokó? siebie cisz?, je?eli chcesz us?ysze? ?piew swojej duszy.
  Arturo Graf
 19. Przysz?o?? zaczyna si? dzisiaj, nie jutro.
  Jan Pawe? II
 20. Nie zwracaj uwagi na niedoskona?o?ci innych, chro? milczenie i nieustanny kontakt z Bogiem, a wykorzenisz wiele niedoskona?o?ci z duszy swojej i staniesz si? bogaty w wielkie cnoty.
  ?w. Jan od Krzy?a
 21. Mi?o?? ?yje mi?ymi drobiazgami.
  Theodor Hacker
 22. Mi?o?? jest najwy?szym sensem istnienia.
  Ernest Hemingway
 23. Wytworny strój mo?e zamaskowa? g?upot?, ale s?owa zawsze j? zdradzaj?.
  Ezop
 24. Kto chce najwy?szy szczyt osi?gn??, niech chodzi po ziemskich ?cie?kach pokory.
  ?w. Ambro?y
 25. Bardzo cz?sto ?a?owa?em moich s?ów, nigdy za? mojego milczenia.
  P. Sirio
 26. Jedna dobra matka jest tyle warta co stu nauczycieli.
  b?. Jan XXIII
 27. Duch ?wi?ty rozlany w nas czyni, co woda: obmywa, och?adza, odnawia, nawadnia. Oczyszcza nas z brudu i u?mierza p?omienie naszej po??dliwo?ci; odnawia nas pokarmem Boskiego S?owa oraz Sakramentem O?tarza; wlewa w nas duchowe pocieszenie.
  ?w. Albert Wielki
 28. Droga cz?owieka do Boga – na tym najbardziej stromym odcinku – nazywa si? samotno??.
  Peter Lippert
 29. Przestrzeni? ducha, gdzie mo?e on rozwija? skrzyd?a, jest cisza.
  Antoine de Saint-Exupery
 30. Za ducha szata?skiego uwa?ajcie niepokój, zniech?cenie, smutek, zawi?? i zazdro??.
  b?. Giuseppe Balbo
 31. Z up?ywem lat ?ycie nie staje si? ?atwiejsze, ale mo?e sta? si? pe?niejsze i pi?kniejsze.
  Zenta Maurina
 1. Ile? cierpliwo?ci musz? mie? dzieci do doros?ych.
  bp Helder Camara
 2. Powtarzanie „jutro, jutro”, ko?czy si? na tym, ?e tracimy ca?e ?ycie.
 3. Mi?o?? posiada skrzyd?a, ale te? mo?e ich udzieli?.
  Homer
 4. Na twoim czole z przera?eniem czytam ostatni stopie? wszystkich nieszcz??? – nud?.
  Juliusz S?owacki
 5. To czego sami unie?? nie mo?emy, nie?my z Tym, który jest wszechmocny.
  ?w. Bonifacy
 6. Istniej? tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uwa?aj?cy si? za grzeszników i grzesznicy uwa?aj?cy si? za sprawiedliwych.
  Blaise Pascal
 7. Bo?e, co si? rozdajesz najpro?ciej, bo w chlebie, szepnij mi w ka?de ucho, jak mam ?y? bez siebie.
  ks. Jan Twardowski
 8. Ci, którzy maj? ogromn? samokontrol? albo s? ca?kowicie poch?oni?ci prac?, mówi? ma?o. S?owo i czyn nie czuj? si? razem dobrze. Patrz na natur?: dzia?a nieustannie, ale w milczeniu.
  Gandhi
 9. Kto chce zrealizowa? swoje marzenia, musi si? obudzi?.
  Michael Pfleghar
 10. Prawdziwa dojrza?o?? idzie zawsze w parze z prostot?. Prostota nie oznacza sp?ycenia ?ycia i my?li, nie neguje z?o?onego charakteru rzeczywisto?ci, ale jest umiej?tno?ci? uchwycenia istoty ka?dego problemu, odkrycia jego zasadniczego sensu i jego zwi?zku z ca?o?ci?. Prostota jest m?dro?ci?.
  Jan Pawe? II
 11. M?dry cz?owiek wi?cej mo?liwo?ci tworzy, ni? znajduje.
  Henry Ford
 12. Mi?o?? jest najwy?sz? warto?ci? moraln?.
  Jan Pawe? II
 13. Czasem trzeba zamilkn??, ?eby zosta? wys?uchanym.
  Stanis?aw Jerzy Lec
 14. Wiedza przychodzi szybko, lecz m?dro?? zbli?a si? powoli.
  Feliks Feldheim
 15. Dopóki nie zdob?dziemy si? na najwi?kszy wysi?ek, na jaki nas sta?, nie powinni?my zniech?ca? si? niepowodzeniami.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 16. Ten, kto gor?co pragnie ogl?da? Boga ?ywego twarz? w twarz, nie powinien szuka? Go na pustym firmamencie swojego umys?u, ale w mi?o?ci bli?niego swego.
  Fiodor Dostojewski
 17. Nowego k?amstwa s?ucha si? ch?tniej ani?eli starej prawdy.
  Antoni Czechow
 18. Kiedy mówi si?, ?e pieni?dze szcz??cia nie daj?, z pewno?ci? ma si? na my?li pieni?dze innych.
  Sacha Guitry
 19. ?ycie jest bitw?, która si? odnawia pomimo wieku i wydarze?. Jednak nie od ka?dego cz?owieka wymagane jest zwyci?stwo, ale od ka?dego walka.
  Nino Salvaneschi
 20. W?tpliwo?ci s? niczym brama, przez któr? ka?dy pod??aj?cy do ?wi?tyni prawdy musi pój??.
  Charles Caleb Colton
 21. Mi?o?? jest jak ro?lina, trzeba j? piel?gnowa?. A s?owa mi?o?ci s? dla tej ro?liny jak rosa.
  Pierre La Mure
 22. Najwi?kszym ho?dem, jaki mo?emy z?o?y? prawdzie, jest posi?kowa? si? ni?.
  Ralph Waldo Emmerson
 23. Ob?uda jest ho?dem, jaki wyst?pek oddaje cnocie.
  Francis de La Rochefoulauld
 24. By kocha? Boga, trzeba by? albo niefrasobliwym dzieckiem, albo bardzo silnym, ?wiadomym i wewn?trznie wielkim cz?owiekiem.
  Luise Rinser
 25. Inwestowanie w wiedz? zawsze daje najlepszy zysk.
  Abraham Lincoln
 26. Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których si? znaj?, na ?wiecie by?oby bardzo cicho.
  Giovanni Guareschi
 27. Je?eli utracisz nadnaturalne znaczenie swojego ?ycia, twoja mi?o?? b?dzie filantropi?; twoja czysto?? dekadencj?; twoje umartwienie g?upot?; twoja dyscyplina biczem, a wszystkie twoje dzie?a b?d? ja?owe.
  ?w. Josemaria Escriva
 28. Musisz si? dostosowa? do wydarze?, jakim poddaje ci? los. I kochaj prawdziwie ludzi, których los postawi? obok ciebie.
  Marek Aureliusz
 29. Kiedy ?wi?ty Piotr u?wiadomi? sobie wielko?? Boga i swoj? niegodno?? – zosta? powo?any.
  ks. Jan Twardowski
 30. Z?o jest lwem rozszarpuj?cym najpierw swego pana.
  senegalskie
 1. Ból prowadzi do refleksji. Kto nie przeszed? przez szko?? bólu, jest jak analfabeta przed ksi?g? ?ycia.
  Zenta Marina
 2. Traktujcie komplementy, które wam mówi?, jakby to by?y perfumy: w?chajcie je, ale si? nie zaci?gajcie.
  arabskie
 3. Nadzieja sama w sobie jest szcz??ciem i by? mo?e g?ównym szcz??ciem, jakie ten ?wiat mo?e da?.
  Andrew Johnson
 4. Cz?sto, usprawiedliwiaj?c si? pokor?, ufno?ci? czy odrzuceniem, zapominamy wykorzysta? si?? woli. Wszystko zale?y od tych s?ów: „Tak”, „Nie”. I w s?owo „Tak” musz? w?o?y? ca?? sw? energi?.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 5. Lepiej zgrzeszy? i ?a?owa?, ni? ?a?owa?, ?e si? nie zgrzeszy?o.
  polskie
 6. Per?y Ewangelii – pokój i rado?? – zasypuj? otch?anie l?ków.
  Brat Roger z Taize
 7. Z naszej strony wystarczy trudzi? si?, d?wiga? i zawierza? Bogu, cho?by si? niewiele rozumia?o.
  ks. Jan Twardowski
 8. Si?a naszych przekona? nie dowodzi ich s?uszno?ci.
  John Locke
 9. Roztropno?? stanowi klucz do realizacji podstawowego zadania, które ka?dy z nas otrzyma? od Boga. To zadanie to doskona?o?? samego cz?owieka.
  Jan Pawe? II
 10. Cz?owiek dumny zawsz? pami?ta kar?, jak? otrzyma? za pope?nione b??dy; cz?owiek pokorny pami?ta zawsze korzy?ci, jakie z niej wyp?yn??y dla niego.
  Konfucjusz
 11. Sztuka m?dro?ci polega na tym, by wiedzie?, co przeoczy?.
  Wiliam James
 12. Cz?owiek jest ziemi?, modlitwa to nios?cy ?ycie deszcz. Spotkanie tych dwóch tajemnic mo?e zrodzi? przygod? ?ycia.
  o. Jerzy Zieli?ski
 13. Ofiara z w?asnej woli jest najtrudniejsz? ofiar?, jak? mo?e z?o?y? cz?owiek i w?a?nie dlatego w ocenie Boga stoi tak wysoko.
  o. Jerzy Zieli?ski
 14. Nie ma sposobu na ukrycie mi?o?ci, kiedy ona jest i nie ma mo?liwo?ci jej udawania, gdy jej nie ma.
  La Rochefoucauld
 15. Wykszta?cenie, to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawi?.
  Menander
 16. Z chwil?, gdy próbujesz zrozumie? Boga, zapominaj?c, ?e wystarczy Go kocha?, tracisz mo?liwo?? dotarcia do Niego.
  Meher Boba
 17. Nie my?l, ?e kochasz brata swego, je?eli nie poddajesz go ?adnej dyscyplinie, albo ?e kochasz swojego bliskiego, je?eli nie czynisz mu wyrzutów. To nie mi?o?? – to s?abo??.
  ?w. Augustyn
 18. Wierz, aby móc si? modli?; i módl si?, aby nie zabrak?o ci tej wiary, z któr? si? modlisz.
  ?w. Augustyn
 19. Je?eli chcecie, ?eby wasze ?ycie by?o radosne i spokojne, musicie zapewni? sobie stan ?aski Boga.
  ?w. Jan Bosko
 20. Pocieszenie mo?na znale?? w rozumieniu, ?e to, czego si? boimy, przed czym uciekamy, mo?e nas zbli?y? do Boga.
  ks. Jan Twardowski
 21. Owoce dojrzewaj? w s?o?cu, ludzie za? w ?wietle mi?o?ci.
  Juliusz Lan Gbehn
 22. Oto jest mi?o??: dwoje ludzi spotyka si? przypadkiem, a okazuje si?, ze czekali na siebie ca?e ?ycie.
  Victor de Lima Baretto
 23. Wierz?cy, który nigdy nie w?tpi, nie nawróci w?tpi?cego.
  Marie von Ebner – Eschenbach
 24. Nadmiar zaufania jest czasami g?upot?, nadmiar nieufno?ci jest zawsze nieszcz??ciem.
  Johann Nestroy
 25. Je?li nauczy?e? si? modlitwy, nie martwi? si? o ciebie. Je?li wiesz jak si? modli?, pokochasz modlitw? – a je?li pokochasz modlitw?, b?dziesz si? te? modli?. Wiedza doprowadzi Ci? do mi?o?ci, a mi?o?? do s?u?by.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 26. Pokój i wojna zaczynaj? si? w domu. Je?li naprawd? pragniemy pokoju na ?wiecie, zacznijmy od wzajemnej mi?o?ci w naszych w?asnych rodzinach.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 27. Nienawi?? parali?uje ?ycie; mi?o?? uskrzydla je.
  William Somerset Maugham
 28. Kto nie ma odwagi do marze?, nie b?dzie mia? si?y do walki.
  ks. Paul Michael Zulehner
 29. Nie umiesz si? modli?? Sta? przed Bogiem i skoro tylko powiesz: „Panie, nie potrafi? si? modli?”, b?d? pewien, ?e w?a?nie zacz??e? si? modli?.
  ?w. Josemaria Escriva
 30. Mo?na wyrazi? bardzo du?o gniewu, je?li zrównowa?y si? to mnóstwem mi?o?ci.
  Alan Loy McGinnis
 31. Mi?o?? to okulary, przez które nawet potwór wygl?da jak wcielenie pi?kna.
  Alberto Moravia
 1. Mi?o?? jest celem ostatecznym historii ?wiata – jedno?ci? wszech?wiata.
  Novalis
 2. Na modlitwie serce ma i?? zawsze na przedzie, za nim usta. Nigdy nie uruchamiajcie ust, dopóki nie rozruszali?cie serca.
  Adam Faudenom
 3. Cho?by?my nawet mogli sta? si? uczonymi uczono?ci? drugich, m?drzy mo?emy by? jedynie w?asn? m?dro?ci?.
  Michael de Montaigne
 4. Rozum w poszukiwaniu prawdy winien torowa? sobie drog? tylko szczytami, co wnosz? si? ponad poziom zwyczajno?ci.
  Edgar Allan Poe
 5. Miej odwag? pos?ugiwa? si? w?asnym rozumem.
  Immanuel Kant
 6. Sobie prawd? rzec – najwspanialsza prawda.
  Andrzej Maksymilian Fredro
 7. Przyzwyczajenia s? odciskami palców charakteru.
  Alfred Polgar
 8. Modlitwa jest pocieszeniem strapionych, rado?ci? pobo?nych, wsparciem p?acz?cych, nadziej? umieraj?cych. W ca?ym ?yciu cz?owieka nie ma skarbu porównywalnego z modlitw?.
  ?w. Efrem
 9. W obliczu Boga wszystko ma doskona?y sens i powi?zanie.
  ?w. Edyta Stein
 10. Trzeba kocha? uparcie, kiedy si? ju? przesta?o kocha?.
  Alfred de Musset
 11. B?ogos?awieni ci co nic nie maj? do powiedzenia i trzymaj? j?zyk za z?bami.
  Oskar Wilde
 12. Kropla mi?o?ci znaczy wi?cej ni? ocean rozumu.
  Blaise Pascal
 13. Im wi?ksza ofiara tym wi?ksze b?ogos?awie?stwo.
  ?w. Maksymilian Maria Kolbe
 14. Dobrze spe?nia? to, co ode mnie zale?y, a dobrze znosi? to, co ode mnie nie zale?y – oto jest ca?a doskona?o?? i ?ród?o prawdziwego szcz??cia na ?wiecie.
  ?w. Maksymilian Maria Kolbe
 15. Ja chc?, aby?cie u?ywali dwóch duchowych skrzyde?: pobo?no?ci maryjnej oraz pobo?no?ci eucharystycznej. Na tych dwóch skrzyd?ach szybko podniesiecie si? do nieba.
  ?w. Jan Bosko
 16. Nie ci, co najwi?cej wiedz?, ale ci, co s? zdolni do mi?o?ci, otrzymuj? pierwsi ?ask? wiary.
  Peter Wust
 17. Kto nabyt? wiedz? piel?gnuje, a now? bez ustanku zdobywa, ten mo?e by? nauczycielem innych.
  Konfucjusz
 18. Nie wypatrzysz gwiazdy patrz?c w ziemi?.
  Antoni Regulski
 19. Kwiaty mog? by? pi?kne, jakkolwiek nie pachn?; ale kwiat pi?kny i pachn?cy jest po dwakro? pi?kniejszy. Cz?owiek mrukliwy mo?e by? dobry, ale cz?owiek dobry i uprzejmy jest najlepszy.
  P. Mantegazza
 20. Je?eli zamkniesz drzwi dla wszystkich b??dów, prawda pozostanie na zewn?trz.
  Rabindranath Tagore
 21. Je?eli mi?o?? to tylko w rozmiarze XXL!
  Aldona Ró?anek
 22. Zaczynaj od rzeczy ma?ych, je?eli chcesz by? wielkim. Zak?adaj g??boki fundament pokory, skoro zamierzasz budowa? wysoko.
  ?w, Augustyn
 23. Po??damy wi?cej ni? mo?emy osi?gn??, lecz osi?gamy zwykle mniej, ni? mo?emy zdoby?.
  Feliks Chwalibóg
 24. By? grzesznikiem to nasze nieszcz??cie, ale by? tego ?wiadomym – to nasza nadzieja.
  bp Fulton Sheen
 25. Kto chce rozpozna? m?drca, sam musi by? m?dry.
  Ksenofanes z Kolofonu
 26. Bóg jest cierpliwy, umie czeka? d?ugie dni, owszem i lata ca?e zw?aszcza gdy widzi wytrwa?o?? i dobre pragnienia. Wytrwa?o?ci tu przede wszystkim potrzeba, z ni? niezawodnie odniesiemy korzy??.
  ?w. Teresa od Jezusa
 27. Telewizja jest jedynym ?rodkiem nasennym podawanym do oczu.
  Vittorio de Sica
 28. M?odo?? by?aby dokona?a, gdyby przytrafi?a si? pod koniec ?ycia.
  ?w. Augustyn
 29. Módlcie si?, módlcie si?, módlcie si?: modlitwa jest kluczem do skarbów Boga; jest broni? do walki i zwyci?stwa w ka?dej walce na rzecz dobra i przeciw z?u.
  Pius XII
 30. To, ?e Boska Wolno?? nie mo?e si? oprze? naszym modlitwom, jest najcudowniejsz? rzeczywisto?ci? ?ycia wewn?trznego.
  ?w. Edyta Stein
 31. Wiedz? mo?na przyj?? od innych, ale m?dro?ci trzeba si? nauczy? samemu.
  Axel Munthe
 1. Mi?o?? jest daleka od szukania z?ego, obawia si? nawet je spotka?, gdy za? je napotka, natychmiast si? odwraca i udaje, jakoby nic nie widzia?a.
  ?w. Franciszek Salezy
 2. Nie kochaj? ci, którzy nie okazuj? swojej mi?o?ci.
  Wiliam Shakespeare
 3. Wielk? jest m?dro?ci? umie? znosi? g?upot? innych.
  Pitagoras
 4. Nasz post?p w ?wi?to?ci zale?y od Boga i od nas samych: od Bo?ej ?aski i naszego pragnienia bycia ?wi?tymi.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 5. Oby Bóg wszystkich nas uczyni? otwartymi na drogi prowadz?ce poza w?asne ja.
  b?. Matka Teresa z Kalkuty
 6. Prawda o samym sobie jest ci??kostrawna. Dlatego w tym punkcie zachowuj? wszyscy ?cis?? diet?.
  Alfonso Pereira
 7. Prawdziwa mi?o?? pragnie obdarzy? drugiego wolno?ci?.
  Eduard Spranger
 8. Najmilsz? Bogu modlitw? jest mi?o??.
  Aleksander ?wi?tochowski
 9. Wszystko jest przewidziane, ale dana jest wolno?? wyboru.
  Josef Ben Akiba
 10. Mniemam, ?e ka?dy cz?owiek jest d?u?nikiem zawodu, który wykonuje.
  Francis Bacon
 11. Aby da? ?wiadectwo o Chrystusie, trzeba by? g??boko przekonanym do Niego. Trzeba go pozna?, pokocha? i ca?kowicie uto?sami? si? z nim.
  kard. Stanis?aw Dziwisz
 12. Nie zaniedbuj si? w modlitwie, a kiedy poczujesz trudno?? i osch?o??, dla tego samego trwaj na niej, poniewa? Bóg niekiedy chce zobaczy? to, co jest w twej duszy, a czego si? nie widzi w czasie pomy?lno?ci.
  ?w. Jan od Krzy?a
 13. Z mi?o?ci? jest jak z elektryczno?ci?: najpierw wysokie napi?cie, potem pr?d s?aby, a w ko?cu pr?d zmienny.
  Jacques Tati
 14. Nie powinni?my zapomina?, ?e si?? czynienia dobra czerpie si? z modlitwy.
  Giacomo Maffei
 15. Prawda mo?e by? trudna, ale jej skutki bywaj? chwalebne; nieprawda mo?e by? mi?a, ale skutki przera?aj?ce.
  Ali ibn Abi Talib
 16. Je?eli nie mo?ecie zrobi? z ksi??ek przyjació?, zróbcie z nich bliskich znajomych.
  Winston Churchill
 17. L?kamy si? modlitwy naznaczonej osch?o?ci?… Tam, gdzie lektura ksi??ek na sta?e wypar?a wysi?ek trwania w osch?o?ci, nie ma mowy o pog??bionym ?yciu duchowym… Jest to zawsze czyje? do?wiadczenie, o którym czytasz, ale nie twoje w?asne. Niewiele dowiesz si? o sobie.
  o. Jan Zieli?ski
 18. Kiedy karty nie id?, nie pomo?e ani m?dro??, ani pobo?no??.
  ?ydowskie
 19. Nie chodzi o mówienie o Bogu. Trzeba nim ?y?.
  Rene Habachi
 20. Kto nic nie wie, musi wszystkiemu wierzy?.
  Marie von Ebner – Eschenbach
 21. Je?eli cz?owiek czuje si? lepszy na modlitwie, jego modlitwa ju? zosta?a wys?uchana.
  George Meredith
 22. Wolimy czasem by? anio?ami, a nie stró?ami.
  ks. Jan Twardowski
 23. Mo?liwo?ci s? bardziej przera?aj?ce ni? rzeczywisto??.
  Soren Aabye Kierkegaard
 24. Obelgi – argument tych, którzy nie maj? argumentów.
  Jean Jacqes Rousseau
 25. Zwi?z?o?? s?owa rodzi szerokie my?li.
  Jean Paul
 26. Swoj? rado?? znale?? w rado?ci drugiego cz?owieka – oto tajemnica szcz??cia.
  Georges Bernanos
 27. W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna si? staro??.
  Francois Mouriac
 28. M?drzy s? wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzeb? jak i granic? wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, ?e mi?o?? jest wi?ksza ni? wiedza.
  Paul Tillich
 29. Wzywaj swojego Anio?a Stró?a w chwili pokusy: bardziej on chce ci pomóc, ni? ty chcesz jego pomocy.
  ?w. Jan Bosko
 30. Nasza wiedza mo?e by? tylko ograniczona, podczas gdy nasza niewiedza jest z konieczno?ci nieograniczona.
  Karl Popper
 31. Bywaj? straty b?d?ce nieocenion? korzy?ci? si?gaj?c? w przysz?o??.
  Maurice Maeterlinck
 32. Traktuj swojego Anio?a Stró?a jak przyjaciela, a on odda ci wiele us?ug w sprawach codziennych.
  ?w. Josemaria Escriva
 33. Roztropny jest ten, kto umie rozró?nia?.
  Ludwig Reiners
 34. Im cz?owiek bardziej si? izoluje, tym bardziej natarczywi staj? si? nicponie i plotkarze.
  Soren Aabye Kierkegaard
 35. Najwy?sza nagroda pracy – to, czym pozwala nam si? sta?.
  John Ruskin
 36. Trzeba umie? dawa? nawet bez powodu, w przeciwnym bowiem razie traci si? wpraw? w dawaniu.
  Elias Canetti
 37. Znoszenie obrazy od tych, których si? boimy, nie jest prawdziw? cierpliwo?ci?; znoszenie obrazy od tych, których si? nie boimy – to prawdziwa cierpliwo??.
  chi?skie
 38. Dla wierz?cego Bóg stoi na pocz?tku, dla fizyka za? na ko?cu wszelkich docieka?.
 39. Cierpienie i p?acz jest rzecz? ludzk?. Cierpienie i milczenie jest bohaterstwem. Cierpienie i u?miech jest chwalebne.
  F. Riccio
 40. Chrze?cijanin, który si? nie modli, to chrze?cijanin g?uchy i niemy. Nie s?yszy, co Bóg do niego mówi.
  ks. Mieczys?aw Nowak
 41. Nic nie stracisz, je?eli twoja ?wieca zapali ?wiec? kogo? drugiego.
  du?skie
 42. ?atwiej jest si? nauczy? panowania, trudniej rz?dzenia.
  Johann Wolfgang Goethe
 43. M?dry cz?owiek nie czeka na okazje – sam je stwarza.
  Francis Bacon
 44. Potrzebujemy niedzieli nie tylko po to, by by? chrze?cijanami, lecz by pozosta? lud?mi.
  bp Hugon Aufderbeck
 45. Nigdy nie pozwol? kierowa? si? uczuciem czy sercem, ale rozumem i sumieniem.
  ?w. Teresa od Jezusa
 46. Nale?y swe szcz??cie dzieli?, by je pomno?y?.
  Marie von Ebner – Eschenbach
 47. Podstawowe prawo duchowego rozwoju brzmi: to nie okresy spokoju i odpoczynku s? decyduj?cymi momentami w post?pie, ale próby. Post?p dokonuje si? dzi?ki pokonywaniu kryzysów – coraz bardziej subtelnych.
  o. Jerzy Zieli?ski
 48. Im ?wi?tsza jest prawda, tym pokorniejszy powinien by? ten, kto j? g?osi.
  Miko?aj Gogol
 49. Nie chodzi o to, by rozum zdominowa? cia?o i serce, ale o to, by je zjednoczy?.
  Michael Quist
 50. Cz?owiek nie modli si?, aby powiedzie? Bogu to, co On powinien zrobi?, ale aby Bóg mu powiedzia?, co on ma zrobi?.
  ?w. Augustyn
 51. Mi?o?? mo?e by? jak kryszta? i pi?kna w swojej czysto?ci, a mimo to powierzchowna, dopóki nie zostanie do?wiadczona.
  Ellen White
 52. To nie jest tak, ?e boj? si? umrze?. Ja tylko nie chc? by? przy tym obecny.
  Woody Allen
 53. Kto si? boi, nie wiedz?c w?a?ciwie czego, podwójnie si? boi.
  Ivo Andri?
 54. Brama do ?wi?tyni prawdy i dobra jest niska. Wejd? tam tylko ci, którzy schyl? g?ow?.
  Lew To?stoj
 55. Tylko cz?owiek dobry mo?e by? roztropny.
  Arystoteles
 56. Kiedy robimy co? ?le, diabe? nas skusi?. Kiedy nic nie robimy, to my kusimy diab?a.
  angielskie
 57. Mówcie jak najmniej o sobie samych, tak z?ego jak i dobrego; poniewa? mi?o?? w?asna zwyk?a za?lepia? równie?, kiedy mówi si? ?le.
  ?w. Franciszek Salezy
 58. Gdy cisza wn?trza wystarczaj?co dojrzeje, gdzie? na dnie serca pojawia si? iskra, ciche wyczekiwanie uwolnione od buntu. Ono jest pocz?tkiem spotkania z Bogiem; jest zwiastunem wewn?trznych i istotnych zmian, z których zrodzi si? cz?owiek o g??bokim spojrzeniu na ?ycie.
  o. Jerzy Zieli?ski
 59. Nieustanne wprowadzanie prostoty w ?yciu chroni od kr?tych ?cie?ek, na których gubi? si? nasze kroki.
  Brat Roger z Taize
 60. Ten, kto nie s?ucha Boga, nie ma ?wiatu nic do powiedzenia.
  Hans Urs von Baltazar
 61. Cierpliwo?? jest najbardziej bohatersk? z cnót, dlatego s?usznie nie ma ?adnego bohaterskiego wygl?du.
  Leopardi
 62. Aby zosta? ?wi?tym, wystarczy ma?o teorii, ale potrzeba du?o praktyki.
  ?w. Franciszek Salezy
 63. Bo?e nie prosz? Ci?, by wszystko by?o jasne, lecz nie chciej, ?ebym umiera? w zam?cie.
  ks. Janusz St. Pasierb
 64. Jedna dziesi?ta m?dro?ci tkwi w tym, ze jest si? m?drym we w?a?ciwym momencie.
  Theodore Roosvelt
 65. Obawa przed ?mieszno?ci? jest przyczyn? naszego najwi?kszego tchórzostwa.
  Andre Gide
 66. Strumie? ?aski nie wspina si? na wzgórza prawdy, lecz sp?ywa w doliny pokory.
  ?w. Augustyn
 67. M?dro?? ?ycia polega na tym, aby wy??czy? rzeczy nieistotne.
  chi?skie
 68. Kogo boli z?b, ten uwa?a ka?dego, kto ma zdrowe z?by za szcz??liwego. Ten sam b??d pope?nia w stosunku do bogatego ten, komu doskwiera bieda.
  George Bernard Shaw
 69. Ten, kto si? ?mieje ostatni, przewa?nie nie ma jednego z?ba na przedzie.
 70. Tym, co najbli?sze jest wyra?eniu niewypowiedzianego, zaraz po ciszy, jest muzyka.
  Aldoux Huxley
 71. Cz?sto jeste?my twardzi ze s?abo?ci i zuchwali z boja?ni.
  Francois de La Rochefoucald
 72. Jeszcze Polska nie zgin??a, dopóki kochamy.
  ?w. Urszula Ledóchowska
 73. Nie zadr?czajcie si? z powodu z?ych my?li. Co innego s?ucha?, a co innego si? zgadza?.
  ?w. Franciszek Salezy
 74. Kto ma nadziej?, parali?uje w?tpliwo??, unicestwia przygn?bienie, sieje sukces – przygotowuje zwyci?stwo.
  Nino Salvaneshi
 75. By? roztropnym, znaczy mówi? prawd? w sposób, który nie niszczy, ale buduje.
  Romano Guardini
 76. Kto wszystko wie lepie, niczego poj?? nie mo?e.
  Aldona Ró?anek
 77. ?atwiej jest walczy? o zasady, ni? ?y? zgodnie z nimi.
  Alfred Adler
 78. Ewangelii nie czyta si? w trzeciej osobie liczby mnogiej, lecz w drugiej osobie liczby pojedynczej.
  Anre Frossard
 79. Ludzie pospolici my?l? tylko o sp?dzaniu czasu – kto ma rozum, my?li, jak uczyni? go po?ytecznym.
  Artur Schopenhauer
 80. Cz?owiek, który nie kultywuje zwyczaju my?lenia, traci najwi?ksz? przyjemno?? ?ycia.
  Tomasz Edison
 81. Og?uszani bez przerwy nieustannym ha?asem zaczynamy w ko?cu l?ka? si? ciszy, która jest przecie? warunkiem nieodzownym, ?eby?my mogli us?ysze? cho?by samych siebie.
  Anna ?widerkówna
 82. Niekiedy trzeba wielkiej odwagi, aby nie zosta? bohaterem.
  Gabriel Laub
 83. Prawdy nie szuka si? jako prawdy, ale jako dobra.
  Simone Weil
 84. Humor i cierpliwo?? to dwa wielb??dy, na których przemierza? mo?na wszystkie pustynie.
  Phil Bosmans
 85. Roztropno?? jest cnot? kierowania i dyscypliny ca?ego ?ycia moralnego, które kieruje i rz?dzi czynem, poniewa? zna najwy?sze zasady i umie zastosowa? je w praktyce.
  Giovanni Piston
 86. W ?yciu nieul?k?e jest tylko czyste sumienie.
  Bias z Prieny
 87. Ci, którzy ?yj? nadziej?, widz? dalej.
  Lothar Zenetti
 88. Nigdy nie b?dzie szcz??liwy ten, kto dr?czy si? tym, ?e kto? inny jest bardziej szcz??liwy.
  Seneka
 89. Najwi?ksza pora?ka w ?yciu cz?owieka to rozziew pomi?dzy tym, kim móg? si? sta?, a tym, kim sta? si? w rzeczywisto?ci.
  Ashley Montagu
 90. Walcz z t? s?abo?ci?, która ci? czyni leniwym i odpr??onym w duchowym ?yciu. Strze? si?, bo mo?e to by? pocz?tek twojej oboj?tno?ci…, a jak mówi Pismo, oboj?tnych Bóg odrzuci.
  ?w. Josemaria Escriva
 91. Mniej promili oznacza mniej g?upstw.
  Aldona Ró?anek
 92. Kiedy poznasz, ?e pope?ni?e? b??d, nie wahaj si? go naprawi?. Tylko wtedy b?dziesz mie? czyste sumienie. Zw?oka w zado??uczynieniu przykuwa dusze do z?a ka?dego dnia coraz mocniej i oswaja z brakiem szacunku do siebie.
  Silvio Pellico
 93. A to? to z?a przypowie??, ?eby strach mia? oczy! Nogi ma.
  Wac?aw Potocki
 94. Nikt nie kocha tych, których si? l?ka.
  Seneka
 95. L?k mo?na pokona? ?miechem.
  Aldona Ró?anek
 96. Ma?e czyny, ale wykonane, s? lesze ni? wielkie – ale tylko planowane.
  George Marshall
 97. Im wi?kszy jest dzi? post?p naukowy, techniczny, ekonomiczny i spo?eczny, tym bardziej cz?owiek potrzebuje „duchowego dodatku”, aby nie pad? ofiar? swoich zdobyczy.
  Pawe? VI
 98. Jaka kara jest wi?ksza od rany sumienia?
  ?w. Ambro?y
 99. Ten, kto obawia si? zg??bi? w?asne sumienie, boi si? odwiedzi? najszczerszego ze swoich przyjació?.
  Maria Karolina Leszczy?ska
 100. Bóg w?o?y? swoj? mi?o?? w twoje r?ce, jak klucz do raju.
  Phil Bosmans
 101. Zdrowy rozs?dek mo?e zast?pi? prawie ka?dy stopie? wykszta?cenia, lecz ?adne wykszta?cenie nie zast?pi zdrowego rozs?dku.
  Artur Schopenhauer
 102. Odwaga – sztuka bania si?, aby bania nikt nie zauwa?y?.
  Pierre Veron
 103. Dostarczaj swojemu umys?owi wielkich my?li, nigdy bowiem nie zajdziesz wy?ej ni? twoje my?lenie.
  Benjamin Disraeli
 104. My?li, które przychodz? gromad?, to mot?och. Dobre my?li pojawiaj? si? w ma?ych gronie. Genialne my?li przychodz? same.
  Marie von Ebner – Eschenbach
 105. Lepiej jest cierpie? dla Pana ni? czyni? cuda.
  ?w. Jan od Krzy?a
 106. Wszystko otrzymujemy od Boga poprzez ludzi. A je?eli cokolwiek dajemy, to z tego, co mamy od Boga.
  ks. Jan Twardowski
 107. Roztropno?? jest m?dro?ci?, która kontempluje wydarzenia ludzkie w bo?ym ?wietle; jest rozeznaniem, które odró?nia to, co prowadzi do Boga i to, co od Boga oddala.
  Carlo Maria Martini
 108. Wytrwa?o?? jest cnot?, dzi?ki której wszystkie inne wydaj? owoce.
  Oscar Graf
 109. Ja nazywam nawróceniem przej?cie od frywolnego, zmys?owego i pozbawionego jakichkolwiek regu? ?ycia, do ?ycia pokornego, umartwionego i uregulowanego.
  La Colombiere
 110. Wielu ludziom wydaje si?, ?e my?l?, podczas gdy zmieniaj? jedynie przes?dy.
  Wiliam James
 111. Nie ma ?wiat?a prawdy bez cienia w?tpliwo?ci.
  S?awian Trocki
 112. Nie ma takich poj??, na które mogliby?my wskaza?, które oznacza?yby wielko?? Boga lub pomog?y naszemu umys?owi wyobrazi? Go sobie. Jest rzeczywisto?ci? w której obliczu, je?li jest si? jej ?wiadomym, wszystkie poj?cia staj? si? frazesami.
  Abraham Joshua Heschel
 113. Dobro i z?o, które by?y kiedy? tak odró?nione jak dzie? i noc, sta?y si? rozmyt? mg??. Bóg nie milczy. Zosta? zag?uszony.
  Abraham Joshua Heschel
 114. Modlitwa jest tyglem, w którym powstaje odlew czasu na podobie?stwo wieczno?ci.
  Abraham Joshua Heschel
 115. Widzisz, jak ?piesz? pasterze, nikt nie szuka Chrystusa krokiem opiesza?ym.
  ?w. Ambro?y
 116. Wiedzia? przecie? co czeka go w Betlejem, w Jerozolimie, na Golgocie. A jednak przyszed?, aby pokaza? drog?, aby ukaza? ?wiat?o, drog? do wyj?cia z k?opotów duszy i cia?a.
  ks. Jerzy Czwerski
 117. Warto te? ?yczy? sobie zdrowia duszy, bo dusza jak i cia?o, mo?e zachorowa?, schudn??, zazi?bi? si?, dosta? bzika, wygl?da? jak nieboskie stworzenie.
  ks. Jan Twardowski
 118. Lepiej by? pobo?nym ni? m?drym, ale lepiej by? dobrym ni? pobo?nym i m?drym.
  Pinchas z Korca
 119. Hojno?? polega nie tyle na tym, by dawa? du?o, co na tym, by dawa? w odpowiedniej chwili.
  Jean de La Bruyere
 120. Roztropno?? polega na przewidywaniu konsekwencji.
  Norman Cousins
 121. Czas jest najcenniejszym darem, jaki da? nam Bóg, a cz?owiek tak zadziwiaj?co i okrutnie go trwoni.
  Klemens XIV
 122. Jeste?my w drodze do Boga, ju? sama ta okoliczno?? nadaje sens ka?dej godzinie i ka?demu dniu.
  bp Georg Moser