ROK 2011

01.01.2011r. - 31.12.2011r.

1283.    Miej czas na to, thumb aby pomy?le? – to ?ród?o mocy. Miej czas na modlitw? – to najwi?ksza si?a na ziemi. Miej czas na u?miech – to muzyka duszy.
?w. Matka Teresa z Kalkuty

1284.    Dusza jest bardziej tam gdzie kocha, sale ni? tam gdzie ?yje.
?w. Jan od Krzy?a

1285.    Jezus da? mi zrozumie?, more about ?e dla tych, których wiara jest jak ziarnko gorczycy, sprawia cuda i góry przenosi.
?w. Teresa z Lisieux

1286.    Przy nadmiernej gadatliwo?ci, s?owa gubi? swój prawdziwy wyd?wi?k, swój prawdziwy sens, swoj? skuteczno??.
s. Alessandro Pronzato

1287.    Gdyby psy umia?y mówi?, prawdopodobnie okaza?oby si?, ?e wspó??ycie z nimi jest równie trudne, jak z lud?mi.
Karel Capek

1288.    Potrzebujemy Jezusa! Jezusa na ka?dy dzie? i to nie obok nas, ale w nas i nie tylko duchowo, ale w sakramencie.
?w. Alojzy Orione

1289.    Pokój wewn?trzny zawsze rodzi si? w wyniku wype?niania woli Bo?ej, do której mamy pe?ne zaufanie.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1290.    Komunia nie jest dla ?wi?tych, ale dla tych, którzy chc? sta? si? ?wi?ci. Leki podaje si? chorym, jak s?abym daje si? je??.
?w. Jan Bosko

1291.    Na kolanach musimy krzepi? ducha.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1292.    Nie rzeczywisto?? sama, ale serce, z jak? ku niej post?pujemy, daje rzeczom kszta?t i kolor.
Henryk Sienkiewicz

1293.    Cz?owiek musi znale?? taki sposób rozwi?zania konfliktów, który odrzuca wszelk? zemst?, odwet i agresj?.
Martin Luther King

1294.    Trzeba by? morzem, aby brudne strumienie w siebie przyjmowa? i samemu si? nie zakala?.
Fryderyk Nietzche

1295.    Rzu? si? ufnie w ramiona Boga. I b?d? ca?kowicie pewny, ?e je?eli Bóg czego? chce od ciebie , to uzdolni ci? do pracy i da ci si?y do jej wykonania.
?w. Filip Neri

1296.    Gdyby cz?owiek móg? spe?ni? cho? po?ow? swych ?ycze?, podwoi?by swoje k?opoty.
Benjamin Franklin

1297.    Zapominamy to, co chcemy pami?ta?, a pami?tamy to, o czym chcieliby?my zapomnie?.
Cormac McCarthy

1298.    Mi?osierdzie czynów nadaje nieodpart? moc mi?osierdziu s?ów.
Jan Pawe? II

1299.    Ka?dy cz?owiek jest dla swojego psa Napoleonem; st?d nieustanna popularno?? psów.
Aldous Huxley

1300.    Gdyby wszyscy ludzie wiedzieli, co ka?dy powiedzia? o innym, na ?wiecie nie by?oby nawet czterech przyjació?.
Blaise Pascal

1301.    Dla m??nego cz?owieka szcz??cie i nieszcz??cie s? jak jego prawa i lewa r?ka; pos?uguje si? obydwiema.
?w. Katarzyna ze Sieny

1302.    Wiele czasu potrzeba, aby wspó?czesny cz?owiek z?o?y? skrzyd?a umys?u i otworzy? drzwi swego serca.
Catherine Doherty

1303.    Je?eli uczynimy to, co do nas nale?y, Bóg przyjdzie z pomoc?.
?w. Arnold Jansen

1304.    Kto jest z Bogiem, zawsze czuje si? dobrze, a im bardziej wzmaga si? kl?ska, tym bardziej nagl?cy staje si? powód, aby jeszcze ?ci?lej z Nim si? zjednoczy?.
?w. Wincenty Pallotti

1305.    Dopóki walczysz, jeste? zwyci?zc?.
?w. Augustyn

1306.    Kto kocha Boga nade wszystko, nigdy si? nie smuci, chyba wtedy, kiedy go obrazi.
?w. Franciszek Salezy

1307.    Cz?sto szuka si? sensu ?ycia przy pomocy bezsensownych metod.
Aldous Huxley

1308.    Poznawanie ludzi to ?rodek na to, aby ich kocha?.
b?. Jakub Alberione

1309.    ?ycie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marze?, jest tylko zupe?nie inne.
Wiliam Szekspir

1310.    Lepiej i?? s?uszn? drog? potykaj?c si?, ni? wielkimi krokami b??dzi? po bezdro?ach. Kto kuleje na s?usznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbli?a si? do celu.
?w. Tomasz z Akwinu

1311.    Bóg  pozwala odnale?? si? tym, którzy umiej? ?y? w wierno?ci, która jest kreatywna, otwarta na przysz?o??.
ks. Alessandro Pronzato

1312.    Historia uczy nas, ?e niczego si? z niej nie uczymy.
G. W. F. Hegel

1313.    Niech twoja mowa b?dzie zawsze przepe?niona  ?agodno?ci?.
?w. Jan Bosko

1314.    Nikt nie jest tak beznadziejnie zniewolony jak ci, którzy b??dnie wierz?, i? s? wolni.
Johann Wolfgang Goethe

1315.    Zosta?em stworzony, aby uczyni? co? albo czym? by?, dla czego nikt inny nie zosta? stworzony… Bóg mnie zna i przyzywa moim imieniem.
John Henry Newman

1316.    Do wiary, jak i do mi?o?ci potrzeba odwagi, potrzeba m?stwa; trzeba sobie powiedzie?: wierz?!
Lew To?stoj

1317.    Doskona?o?? na wzór samego Boga realizuje si? przede wszystkim w naszym odniesieniu do bli?nich, w zdolno?ci realizowania dobra nie tylko na nasz w?asny u?ytek, ale równie? ku po?ytkowi ca?ych pokole?.
ks. bp Jan Chrapek

1318.    Cel jest wielki, kiedy mu si? po?wi?cisz. Lecz staje si? niski, kiedy robisz sobie z niego tytu? do chwa?y.
Antoine de Saint Exupery

1319.    B?d? skupiony, cz?owiek wylany na zewn?trz, traci wnet nabyte ?aski.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1320.    Je?eli cz?owiek zakocha si? w Bogu, oddzielenie ?ycia i oddechu od modlitwy staje si? niemo?liwe.
Catherine  Doherty

1321.    Szukanie Boga idzie przez cz?owieka, bo cz?owiek jest obrazem Boga, Cia?em Chrystusa i ?wi?tyni? Ducha.
o. Pierre Marie Delfieux

1322.    Zanim zaczniesz dzia?a? – pomy?l, a kiedy ju? pomy?lisz – dzia?aj szybko.
Salustiusz

1323.    Szacunku dla ka?dej z osobna chwili, bo umrze i nigdy si? nie powtórzy, a zawsze na serio: skaleczona krwawi? b?dzie, zamordowana p?oszy? upiorem z?ych wspomnie?.
Janusz Korczak

1324.    Choroby cia?a cz?sto przyczyniaj? si? do uzdrowienia duszy.
?w. Franciszek z Asy?u

1325.    Kiedy jeste? chory, ofiaruj z mi?o?ci? swoje cierpienia, a one zmieni? si? w kadzid?o, które unosi si? ku czci Bo?ej i które ci? u?wi?ca.
?w. Josemaria Escriva

1326.    Umiarkowanie w ?yciu to pierwsza konsekwencja podj?cia ewangelicznego ubóstwa.

1327.    Wiedz, ?e w ka?dej chwili mo?na znale?? wieczno??, ka?dy stó? mo?e by? o?tarzem, a ka?dy cz?owiek najwy?szym kap?anem.
Elie Wiesel

1328.    Ko?ció? nie jest w posiadaniu dwóch odr?bnych przykaza?, jednego dla ?wiata, innego dla chrze?cija?skiej wspólnoty; Ko?ció? ma jedno przykazanie to objawione w Jezusie Chrystusie i zwiastowane ?wiatu.
Dietrich Bonhoeffer

1329.    Si?? cz?owieka jest modlitwa. Modlenie si? to oddech brany z Boga. Modli? si? to powierza? si? Bogu.
Dietrich Bonhoeffer

1330.    Z chwil? gdy dusza jest pojednana sama ze sob?, natychmiast jednoczy si? z Bogiem.
b?. Juliana z Norwich

1331.    Prawdziwa ?wi?to?? jest ?agodna i pokorna i przyjmuje w?asne s?abo?ci i niedoskona?o?ci.
?w. Teresa z Lisieux

1332.    Suma dobra duchowego i doczesnego, którego Bóg udzieli? ca?ej ludzko?ci w danym  okresie, jest z matematyczn? ?cis?o?ci? proporcjonalna do wspó?pracy ludzi z Bogiem w tym okresie. Nie mo?e go by? wi?cej nawet o najmniejsz? drobin?.
Simone Weil

1333.    Wiele jest dróg Pana, chocia? on sam jest drog?.
?w. Hilary z Poitiers

1334.    Bytem Boga, istot? Boga jest mi?o??. Tu milknie metafizyka. Zaczyna si? udzia? w samej m?dro?ci Boga, w jego prostym spojrzeniu, jakim obejmuje siebie i wszystko, co stworzone.
?w. Edyta Stein

1335.    Im mniej dusza oddaje si? cia?u, tym bardziej ono przybiera jej posta?, gdy? cia?o mo?e si? przemienia? wraz z dusz?, mo?e prze?wieca? jej ?wiat?em i nim   promieniowa?.
?w. Edyta Stein

1336.    S?owa „B?d? wola Twoja” powinny sta? si? dla chrze?cijanina norm? ?ycia, powinny regulowa? bieg dnia od rana do wieczora, by? ci?gle g?ówn? nasz? my?l?.
?w. Edyta Stein

1337.    Pokusa nie przychodzi do duszy z zewn?trz, lecz znajduje si? w jej wn?trzu i potrzebuje tylko legitymacji wolnego aktu.

1338.    Wyobra?nia pracuje stale nad zatykaniem wszelkich szczelin, którymi mog?aby przenikn?? ?aska.
Simone Weil

1339.    Odwaga jest to wiedza o tym czego si? ba?, a czego nie.
Platon

1340.    B?d? przy Bogu jak ptak, który cho? czuje dr?enie ga??zi, nie przestaje ?piewa?, wie bowiem, ?e ma skrzyd?a.

1341.    Og?upiani przez kilka stuleci przez pych? techniki, zapomnieli?my dzi?, ?e istnieje boski ?ad wszech?wiata. Nie pami?tamy o tym, ?e praca, sztuka to tylko ró?ne sposoby nawi?zywania z nim ??czno?ci
Simone Weil

1342.    Pytanie o prawd? jest pierwszym krokiem wolno?ci, która ?yje w ?wiecie k?amstw.
ks. Józef Tischner

1343.    Nie ma dla cz?owieka pi?kniejszego prze?ycia jak to jedno: odzyska? wolno??, pytaj?c o prawd?.
ks. Józef Tischner

1344.    To bardzo wa?ne, aby cz?owiek umia? zmienia? od czasu do czasu punkty swego widzenia ?wiata. Nie wolno przywi?zywa? si? do jednego okna.
ks. Józef Tischner

1345.    Zmienia? punkty widzenia, to wznie?? si? ponad siebie, ponad w?asne uczucia, w?asne interesy, to patrze? na siebie tak, jakby si? by?o kim? innym.
ks. Józef Tischner

1346.    ?adna granica nie kusi tak do szmuglowania, jak granica wieku.
Robert Musil

1347.    Lenistwo jest g?upot? cia?a, a g?upota lenistwem ducha.
Johann Gottfried Seume

1348.    S?owo ?yczliwe nic nie kosztuje, a jest przecie? najpi?kniejszym podarkiem.
Daphne du Maurier

1349.    Zaufanie jest oaz? w sercu, do której nie dociera karawana my?li.
Khalil Gibran

1350.    Post jest zdrowotny kiedy ??czy si? z powstrzymaniem od na?ogów, z modlitw? i ja?mu?n?.
?w. Albert

1351.    Mo?na podzieli? ludzi na trzy klasy: ci, co si? zapracowuj? na ?mier?, ci, co si? zamartwiaj? na ?mier? i ci, co si? zanudzaj? na ?mier?.
Winston Churchil

1352.    Cierpienie jest jak d?wi?k dzwonka, który wzywa do modlitwy.
Chiara Lubich

1353.    Mi?osierny Samarytanin nie podpisuje ?adnych rezolucji, które trzeba skierowa? do innych; on sam bierze si? do dzie?a.
ks. kard. Julius Dophner

1354.    Nawrócenie jest spraw? jednej chwili. U?wi?cenie – dzie?em ca?ego ?ycia.
?w. Josemaria Escriva

1355.    Zdob?d?cie pokój wewn?trzny, a wielu ludzi znajdzie przy was swe zbawienie.
?w. Serapion

1356.    Pewien mnich o imieniu Serapion sprzeda? swoj? ksi?g? Ewangelii, a pieni?dze rozda?. Sprzeda?em ksi??k? – powiedzia? – która kaza?a mi sprzeda? wszystko, co mam i rozda? ubogim.

1357.    Ka?dy post jest intensywn? modlitw?, oczyszczeniem my?li, skokiem duszy ku boskiemu ?yciu, aby si? w nim zatraci?.
Gandhi

1358.    Wspina? si? mozolnie na te gór?, ?eby si? dowiedzie?, ?e ta góra nazywa si? staro??. Oczekiwa? wspania?ego widoku ze szczytu, a ten widok – to ?mier?. L?k m?odo?ci przed staro?ci? to l?k przed szczytem.
Anna Kamie?ska

1359.    Na wierze opiera si? uprawa roli, bo kto nie wierzy w zbiór, nie podejmuje si? trudu.
?w. Cyryl Jerozolimski

1360.    S?owo jest adoptowanym synem milczenia, bo ?wi?ty Józef obecny jest na stronach Ewangelii, nie wypowiadaj?c ani jednego s?owa.
Paul Claudel

1361.    ?al za grzechy  le?y w woli, nie w uczuciach.
b?. Rupert Mayer

1362.    ?ycie w modlitwie, jego intensywno??, g??bia, rytm – stanowi miar? naszego zdrowia duchowego i ods?ania nas przed nami samymi.
Catherine Doherty

1363.    Cz?owiek nie jest z niczego zadowolony, wyj?wszy swój rozum; i im mniej go posiada, tym bardziej jest zadowolony.
August  Kotzebue  

1364.    Post nie ma ?adnego sensu bez wiary w Boga. Nigdy nie powinien by? mechanicznym wysi?kiem, ani te? zwyk?ym na?ladownictwem: musi wyp?ywa? z g??bi duszy.
Gandhi

1365.    Bóg nie przyszed? unicestwi? cierpienia; nie przyszed? nawet go wyt?umaczy?; przyszed?, aby je wype?ni? swoj? obecno?ci?
Gaston Courtois

1366.    Ewangelia jest jedynym g?osem, który o?wieca, przyci?ga, pociesza, gasi pragnienie.
b?. Jan XXIII

1367.    Gdy dzielisz si? swoim chlebem, to go ubywa, gdy dzielisz si? swoj? wiar?, ona wzrasta.
francuskie

1368.    L?kliwy stokro? umiera przed ?mierci?, m??ny kosztuje jej tylko raz.
Wiliam Szekspir

1369.    Gdzie mieszka Bóg? Bóg mieszka tam, gdzie pozwala mu si? wej??.

1370.    Dla mnie nie ma nic bardziej oczyszczaj?cego i umacniaj?cego jak post.
Gandhi

1371.    Odk?adanie ko?czy si? cz?sto zaniechaniem. Dobre postanowienie trzeba wype?ni? nie jutro, ale dzisiaj, nie dzi? wieczorem, ale dzisiaj rano, nie za chwil?, ale natychmiast.
E. Poppe

1372.    ?ycie jest twym okr?tem, a nie twym mieszkaniem.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus

1373.    Ci, którzy mniej cierpi?, wyra?aj? swój ból bardziej okazale.
Publius Tacyt

1374.    Pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przej?? nawet najtrudniejsze próby i daje odwag?.
Jan Pawe? II

1375.    ?mierci tak trzeba uczy? si? jak ?ycia.
Leopold Staff

1376.    Czytanie ksi?g ?wi?tych przynosi podwójn? korzy??: wyrabia zdolno?? umys?u do pojmowania oraz odwraca cz?owieka od marno?ci ?wiatowych i prowadzi do umi?owania Boga.
?w. Izydor

1377.    Po?ci?, aby oczy?ci? siebie i innych, to stara regu?a, która b?dzie tak d?ugo obowi?zywa?, jak d?ugo cz?owiek b?dzie wierzy? w Boga.
Gandhi

1378.    Zawsze znajdzie si? odpowiednia filozofia do braku odwagi.
Albert Camus

1379.    Drog? poznaje si?… id?c ni?. Prawd? poznaje si?…czyni?c ni?.
ks. Alessandro Pronzato

1380.    Serce w bogactwach jest szybciej twarde ni? jajko w gotuj?cej wodzie.
Ludwig Borne

1381.    Spokojny medytuj nad cnot? s?owa. Zachowuj moc s?ów niewypowiedzianych.
Lanza del Wasto,

1382.    Post jest dla duszy tym czym dla cia?a oczy.
Gandhi

1383.    Wilk jest wilkiem, nied?wied? jest nied?wiedziem. Cz?owiek natomiast jest wszystkimi zwierz?tami jednocze?nie. Mo?e zosta? ka?dym z nich.
india?skie

1384.    Jestem pewny, ?e wiara jest wiosn? ?wiata, tak jak ateizm jest jego zim?. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna.
Pierre Emmanuel

1385.    Tylko ?ycie po?wi?cone innym warte jest prze?ycia.
Albert Einstein

1386.    Mog? mie? doradców, kierowników duchowych, ksi??ki, lecz kiedy nadejdzie czas, musz? podj?? decyzj?, stoj?c sama wobec ostatecznych prawd mego stosunku do Boga i innych ludzi. Na tym polega wolno??.
Catherine Doherty

1387.    Nie w?tp w tego, który ci mówi, ?e si? boi, ale bój si? tego, który powiada ci, ?e nie ma ?adnych w?tpliwo?ci.
Erich Fried

1388.    Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w ca?ym wszech?wiecie.
Otto Ludwig

1389.    Dobro jest tym, czego nie sposób okre?li?, ale co okre?la wszystko pozosta?e.
Lew To?stoj

1390.    Nie wystarczy powiedzie?, ?e Bóg dzia?a pomimo naszych s?abo?ci. On dzia?a poprzez nasz? s?abo?? jeszcze bardziej.
o. Andrzej Madej

1391.    Jezus nie poucza – on wo?a.
Romano Guardini

1392.    To, co bolesne, to krzy?, ale to, co nazywa si? krzy?em jest te? zbawieniem.
Edward Poppe

1393.    Ko?ció? jest w drodze; cho? idzie utartymi ?cie?kami, to jednak zawsze do nowych czasów.
kard. Stefan Wyszy?ski

1394.    ?ycie chrze?cija?skie, by ofiarowa? pe?ne ?wiadectwo, musi po??czy? w sobie dwie stacje – Kalwarii i Zmartwychwstania. Dochodz?c do rado?ci Poranka Wielkanocnego, trzeba najpierw przej?? przez ciemno?? Wielkiego Pi?tku.
ks. Alessandro Pronzato

1395.    Nie mieczem, lecz krzy?em uczyni? Chrystus ziemi? sobie poddan?.
?w. Augustyn

1396.    Mamy wierzy? w Mi?o?? wszechmog?c?. Grzechem jest wierzy? i l?ka? si?.
ks. Jan Twardowski

1397.    Aby doj?? do pe?nej rado?ci wielkanocnej, trzeba by?o przej?? przez Ogród Oliwny i Drog? Krzy?ow?.
ks. Jan Twardowski

1398.    Mów ka?dego dnia do siebie samego „dzie? dobry”.
Phil Bosmans

1399.    Nie po??daj wszystkiego co widzisz. Nie wierz wszystkiemu co s?yszysz. Nie mów wszystkiego co wiesz. Nie rób wszystkiego co potrafisz.
Napis w klasztorze franciszka?ski w Lyonie

1400.    Bóg zatai? przed nami godzin? naszej ?mierci, aby?my si? ka?dego dnia jej spodziewali.
?w. Augustyn

1401.    Zawsze, sk?dkolwiek by przysz?y, wszystkie grzechy zwrócone s? przeciw bli?niemu lub go atakuj?.
?w. Katarzyna ze Sieny

1402.    Z?e nie ?pi, natomiast dobre zasypia bardzo cz?sto.
Stefan Kisielewski

1403.    Kto wierzy w ?wiat?o??, ujrzy j?, ciemno?? istnieje tylko dla niewierz?cych.
Miko?aj Gogol

1404.    Zacznij si? modli?! I powtarzaj potem modlitwy jak najcz??ciej. Bóg reszty dope?ni - o?wieci ci? nowym ?yciem i o?ywi.
Bogdan Ja?ski

1405.    Nie chciejcie ojczyzny, która nic nie kosztuje.
Jan Pawe? II

1406.    Modlitwy nie zmieniaj? ?wiata, ale zmieniaj? ludzi, a ludzie zmieniaj? ?wiat.
Albert Schweitzer

1407.    Kiedy Ko?ció? po?lubia ducha czasu, w najbli?szym pokoleniu zostaje wdow?.
abp John Quinn

1408.    Na ludzk? pami?? nie ma co liczy?. Niestety, na niepami?? równie?.

Stanis?aw Jerzy Lec

1409.    Zauwa?my, ?e Pan Jezus najpierw przywraca g?uchoniemym s?uch, a potem mow?.

1410.    Pocz?tkiem dobrych czynów jest wyznanie z?ych.
?w. Augustyn

1411.    Cierpienia nigdy nie s? za wielkie, ani rado?? za ma?a. Kto nale?y do Chrystusa, musi prze?y? ca?e Jego ?ycie.
?w. Edyta Stein

1412.    Ka?dy jest w takim stopniu nieszcz??liwy, w jakim si? za takiego uwa?a.
Seneka

1413.    Gdyby bohaterowie mieli czas do namys?u, nie by?oby ?adnego bohaterstwa.
Peter Aleksander Ustinov

1414.    Milcz du?o, aby mie? do powiedzenia co?, co zas?uguje na pos?uch. Ale milcz równie?, aby s?ucha? samego siebie.
Lanza del Vasto

1415.    Istnieje wiele rodzajów modlitwy – bo mi?o?? mo?na na ró?ne sposoby wyrazi?.
bp Helmut Kratzl

1416.    To jedno wiem: tylko ci spo?ród nas b?d? naprawd? szcz??liwi, którzy odkryj?  jak s?u?y? innym.
Albert Schweitzer

1417.    Naszym ?yciem powinni?my ?wiat w niebo zamienia?.
?w. Jan Chryzostom

1418.    Kiedy znika l?k i potrzeba ludzkiego szacunku, znika tak?e sk?onno?? do tego, by si? martwi?.
Catherine Doherty

1419.    Modlitwa nigdy nie b?dzie prze?ytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawi?zywania ??czno?ci, który nie jest nasz? w?asno?ci?.
Brat Roger

1420.    Najpi?kniejsze s?owo, jakie mo?na powiedzie? Panu Bogu brzmi „Tak”.
Guy de Fontgalland

1421.    Dzisiaj potrzeba ?wiatu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze s?u?? i mi?uj?, b?ogos?awie?stwa, a nie z?orzeczenia i b?ogos?awie?stwem ?wiat zdobywaj?.
Jan Pawe? II

1422.    ?yj z lud?mi jakby widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj jakby s?uchany przez ludzi.
Seneka

1423.    Pr?dzej z?odziej przyzna si?, ?e ukrad?, ni? profesor, ?e g?upstwo powiedzia?.
Aleksander Fredro

1424.    Nie wa? si? o co? prosi?, dopóki za co? nie podzi?kujesz.
Jan Budziaszek

1425.    Wola Boga, a nasza codzienno??, to prawie znak równo?ci.

1426.    Dobro jest tym, czego nie mo?na okre?li?, ale co okre?la wszystko.
Lew To?stoj

1427.    Lekarze i genera?owie wchodz? do nieba wej?ciem przeznaczonym dla dostawców towaru.
Tristan Bernard

1428.    Smutek i przygn?bienie szkodz? doskona?o?ci, a weso?o?? przeciwnie, umacnia serca i wielce pomaga w wytrwaniu w dobrym.
?w. Filip Nereusz

1429.    Biednym  nic z tego nie przyjdzie, ?e bogaci te? zbiedniej?.
Stefan Kisielewski

1430.    Wielkim z?em jest grzech, ale jeszcze wi?kszym rozpacz, bo z grzechu mo?na powsta?, grzech mo?na odpokutowa?, a nie raz grzech sta? si? podwalin? ?wi?to?ci. A rozpacz nigdy dobrych owoców nie wydaje.
?w. Urszula Ledóchowska

1431.    Szcz??cie to jedyna rzecz, która si? mno?y, je?li si? j? dzieli.
Albert Schweitzer

1432.    Musimy wzrasta?, do tego wzrostu potrzebujemy dwóch skrzyde?: pokory i ufno?ci.
b?. Jakub Alberione

1433.    Nie ma lepszego sposobu pobudzenia  dobroci w ludziach, ni? traktowa? ich tak, jakby ju? byli dobrzy.
Gustaw Radbruch

1434.    Zanim si? o?eni?em mia?em sze?? teorii na temat wychowywania dzieci; teraz mam sze?cioro dzieci i ?adnych teorii.
Lord Rochester

1435.    B?d?cie dobrego ducha równie? wtedy, gdy nie wszystko wydaje si? uk?ada? pomy?lnie.
?w. Arnold Janssen

1436.    Mo?na by? ?wi?tym z pastora?em w r?ku, ale tak samo dobrze mo?na nim zosta?, maj?c w r?ku miot??.
b?. Jan XXIII

1437.    Nie szkod? sobie samemu, chc?c b?yszcze? w?ród ludzi.
?w. Bazyli Wielki

1438.    Nasza mi?o?? b?dzie miar? chwa?y, któr? otrzymamy w niebie.
?w. Jan Maria Vianney

1439.    Poddanie si? woli Bo?ej jest wielkim dobrem dla cz?owieka. Wówczas tylko Bóg jest w duszy. Nie ma ju? miejsca na inn? my?l, a mimo, ?e cia?o cierpi, dusza czuje mi?o?? Boga.

1440.    Staraj si? zawsze by? po?yteczny, lecz nigdy – niezast?piony.
Marie von Ebner-Eschenbach

1441.    Wiara raczej poprzedza ka?de dotykalne do?wiadczenie, ni? wyp?ywa z niego. Bez posiadania wiary ?adne do?wiadczenie nie jest w stanie przekaza? nam religijnego znaczenia.
Abraham Joshua Heschel

1442.    Tylko ten, kto jest wielce m?dry czy wielce g?upi, nie zmienia w?asnego zdania.
Konfucjusz

1443.    Chcesz rozró?ni? wol? Boga od swoich pomys?ów, si?gnij po S?owo.

1444.    Nie mo?na ka?dego dnia robi? co? wielkiego, ale z pewno?ci? mo?na zawsze robi? co? dobrego.
niemieckie

1445.    Modlitwa jest najwi?ksz? twórczo?ci? – nie tyle twórczo?ci? ludzk?, ale przede wszystkim twórczo?ci? Ducha ?wi?tego.
Jan Pawe? II

1446.    Niech milczy ten, kto uczyni? jakie? dobrodziejstwo – niech mówi ten, który je otrzyma?.
Seneka

1447.    Ateizm jest nieszcz?snym dzieckiem, które na pró?no stara si? uwierzy?, ?e nie ma ojca.
Benjamin Franklin

1448.    Tylko ci, co nie robi? nic, nie myl? si?; ale ca?e ich ?ycie jest jedn? wielk? pomy?k?.
kard. Desire Mercier

1449.    O Bogu my?lcie z wiar?, o bli?nim z mi?o?ci?, o sobie z pokor?. O Bogu mówcie z uwielbieniem, o bli?nim tak, jakby?cie chcieli, aby o was mówiono. O sobie mówcie z pokor? albo milczcie.
?w. Jan Bosko

1450.    Cz?owieka poznaje si? po ksi??kach, przyjacio?ach oraz zdolno?ci przyznania si? do w?asnych b??dów.

1451.    Zbyt cz?sto nasze dobre stosunki z Bogiem pocieszaj? nas w z?ych stosunkach z bra?mi.
L. Evely

1452.    Czy mo?na Bogu odda? pó? serca, czwart? cz??? duszy, jedn? setn? swojego czasu?
ks. Jan Twardowski

1453.    Kochasz ?ycie? A wi?c nie marnuj czasu, poniewa? w?a?nie z niego sk?ada si? ?ycie.
Benjamin Franklin

1454.    Jeste?my odpowiedzialni za czynione z?o, ale te? za dobro, którego nie czynimy.
E. Leseur

1455.    Wspó?czuj biednemu kaznodziei i módl si? za niego, aby swoimi ma?ymi ustami stara? si? powiedzie? rzeczy wielkie.
B. Marshall

1456.    Chrystus prawdziwie siebie rozda?, da? si? nam w prze?amanym chlebie, by Jego ?ycie by?o naszym.
kard. Joseph Ratzinger

1457.    Cz?owiek, który odmawia wieczorn? modlitw?, jest kapitanem, który ustawia stra?e: mo?e spa? spokojnie.
Baudelaire

1458.    Ten, kto nie wype?nia obowi?zków swojego stanu, nawet je?eli czyni wiele w innych dziedzinach, stanowi dysonans w harmonii ?wiata.
La Colombiere

1459.    Nie ?yje si?, nie kocha si?, nie umiera si? na prób?.
Jan Pawe? II

1460.    Wspania?ym ?rodkiem, aby cieszy? si? Bogiem, jest przyja?? z jego przyjació?mi.
?w. Teresa z Avila

1461.    Zamiast nienawidzi? i przeklina? ?wiat, w którym do ?ycia powo?a?a nas Opatrzno??, starajmy si? go zrozumie?, s?u?y? mu, leczy? go i kocha?.
Pawe? VI

1462.    Niech pozostanie dla nas ?ywa o bracia, pami?? ?w. Piotra i Paw?a: utrzymajmy j? ?yw? wiar?, dzia?aniem, post?powaniem i s?owem.
?w. Gaudenty

1463.    Najbardziej zagubiony ze wszystkich dni jest ten, w którym cz?owiek si? nie u?miechn??.

1464.    Oczy s? po to, by patrze?, dusza jest po to, by pragn??.

1465.    Zobaczy? ?wiat w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ?ci?ni?tej d?oni zamkn?? bezmiar, w godzinie – niesko?czono?? czasu.
Wiliam Blake

1466.    Ten, który ci? stworzy?, wie równie? co ma z tob? zrobi?.
?w. Augustyn

1467.    Jedynie ?zy mi?o?ci i skruchy s? w stanie umy? szyby naszej duszy i umie?ci? w niej p?on?cy ol?niewaj?cym blaskiem drogowskaz, który otrzymujemy od Boga.
Catherine Doherty

1468.    Najskuteczniejszy i niezast?piony apostolat, to apostolat ?wi?tego i pobo?nego ?ycia dzia?aj?cego przyk?adem i modlitw?.
Pius XII

1469.    Mo?e nie ta dzieci?ca wiara ani wiara starego cz?owieka, ale ta po?rodku jest najwa?niejsza, kiedy pojawia si? „demon po?udnia”.
ks. Jan Twardowski

1470.    Jezus kocha serca radosne, kocha dusze u?miechni?te.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus

1471.    Modlitwa  jest dla nas ludzi, j?zykiem obcym. Uczymy si? jej tylko, przez ?wiczenie.
kard. John Henry Newman

1472.    Nie id? za mn?, bo nie umiem prowadzi?. Nie id? przede mn?, bo mog? za tob? nie nad??y?. Id? po prostu obok mnie i b?d? moim przyjacielem.
Albert Camus

1473.    Takt to inteligencja serca.
francuskie

1474.    Nikt nie jest pozbawiony  szczypty podatno?ci na ?wi?to??. Nawet najubo?sze dusze maj? skrzyd?a, które gwa?townie wznosz? je powy?ej poziomu, gdzie rozpacz widzi pu?ap.
Abraham Joshua Heschel

1475.    Dobrze, ?e istniej? s?owa u?wi?cone przez wieki kultu, przez prawo?? i mi?o?? pokole?. Gdyby?my to my mieli decydowa?, któ? wiedzia?by,  jakie s?owo jest w?a?ciwe, by je zanie?? przed Oblicze Bo?e, by go wys?awia?, lub która z naszych niesta?ych my?li warta jest wej?cia do wieczno?ci.
Abraham Joshua Heschel

1476.    Ka?dy idea? ludzki, spo?eczny czy artystyczny, je?li zasklepia ca?e nasze ?ycie, odcina nas od ?wiat?a.
Abraham Joshua Heschel

1477.    Naprawd? trzeba by? otwartym na to, co odleg?e, by móc dostrzec to, co bliskie. Je?li nasze aspiracje nie si?gaj? tego co najwi?ksze, kurczymy si? i stajemy si? gorsi.
Abraham Joshua Heschel

1478.    Nie maj?c Boga na uwadze, jeste?my jak rozrzucone szczeble po?amanej drabiny. Modli? si? to sta? si? drabin?, po której my?li wznosz? si? do Boga i w??czaj? w ruch ku Niemu, wzbieraj?cy niepostrze?enie w ca?ym wszech?wiecie.
Abraham Joshua Heschel

1479.    B?agam o stworzenie atmosfery modlitwy. Takiej atmosfery nie tworz? ceremonie, sztuczne chwyty czy przemówienia, ale rodzi si? ona z przyk?adu modlitwy danego przez modl?c? si? osob?. Ta atmosfera nie ma tworzy? si? wokó? ciebie, ale w tobie.
Abraham Joshua Heschel

1480.    B?d?cie samoukami, nie czekajcie, a? was nauczy ?ycie.
Stanis?aw Jerzy Lec

1481.    Ka?de powo?anie s?u?y publicznej u?yteczno?ci. Zosta? wezwanym to zosta? pos?anym.
ks. Alessandro Pronzato

1482.    Wiara bez uczynków martwa jest, a uczynki bez wiary to co? jeszcze gorszego, to tylko strata czasu i nic wi?cej.
Antoni Czechow

1483.    B??dy cz?owieka szlachetnego s? jak za?mienie s?o?ca lub ksi??yca: wszyscy je widz?
Konfucjusz

1484.    ?eby by? sob?, trzeba by? kim?.
Stanis?aw Jerzy Lec

1485.    Potrzeba wielu s?ów, ?eby nie powiedzie? nic lub by powiedzie? co? innego ni? si? my?li.
ks. Alessandro Pronzato

1486.    Cz?owiek ma nie tylko wiele pyta? – on sam jest tak?e pytaniem.
Kral Rahner

1487.    B?d? oszcz?dnym, aby? móg? by? szczodrym.
Aleksander Fredro

1488.    Gdy cz?owieka przyt?acza brzemi?, istniej? dwie mo?liwo?ci, aby mu pomóc. Pierwsza , to zabra? mu ca?y ci??ar, aby nie musia? ju? niczego nie??. Druga, to pomóc mu, aby mia? l?ej. Jezus – id?c z nami – nie wybiera tej pierwszej mo?liwo?ci.
Dietrich Bonhoeffer

1489.    Bóg kocha cz?owieka. Bóg kocha ?wiat. Nie cz?owieka idealnego, lecz takiego, jakim on jest. I nie ?wiat idealny, lecz ten rzeczywisty.
Dietrich Bonhoeffer

1490.    Do najbardziej zdumiewaj?cych, a jednocze?nie nie daj?cych si? obali? do?wiadcze?, nale?y to, i? z?o – w cz?sto zaskakuj?co krótkim czasie – daje si? pozna? jako g?upie i bezcelowe.
Dietrich Bohoeffer

1491.    Wszyscy boimy si? prawdy. Strach przed ni? jest w gruncie rzeczy strachem przed Bogiem.
Dietrich Bohoeffer

1492.    Wierz?, ?e Bóg ze wszystkiego, nawet z najwi?kszego z?a, daje powsta? dobru. Potrafi to uczyni? i chce tego.
Dietrich Bonhoeffer

1493.    Bo?e przykazanie jest zawsze konkretnym zwróceniem si? do kogo?, nigdy natomiast abstrakcyjnym mówieniem o czym? lub o kim?. Zawsze jest ten do kogo mówi Bóg.
Dietrich Bohoeffer

1494.    Nie wszystkie nasze ?yczenia, lecz wszystkie obietnice spe?nia Bóg.
Dietrich Bonhoeffer

1495.    Szuka? prawdy, kocha? pi?kno, chcie? dobra, czyni? najlepsze – to zadanie i  cel cz?owieka.
Moses Mendelsson

1496.    Mi?o?? ma nie tylko ofiarowa? i dawa?. Mi?o?? musi tysi?c razy przebacza?.
Gertrud Maassen

1497.    Pewien m?? tak kocha? swoj? jednook? ?on?, ?e s?dzi?, i? wszystkie inne kobiety maj? o jedno oko za du?o.
chi?skie

1498.    Troski rozpuszczaj? si? w dobrze odmówionej modlitwie jak ?nieg w s?o?cu.
?w. Jan Maria Vianney

1499.    Mamy tu na ziemi jedno zadanie: dowiedzie? si? kim jeste?my. Ka?dy w swoim wn?trzu, w swojej samotno?ci.
Siostra Emmanuelle

1500.    Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest sta?a przemiana duchowa, wewn?trzna, uparte na?ladowanie Chrystusa.

1501.    Nasze wybory s? wi?ksze ni? my sami.
Andre Suares

1502.    Kto mówi wszystko, co wie, wypaple tak?e to, czego nie wie.
Francis Bacon

1503.    Bóg jest prawd?. Kto szuka prawdy, szuka Boga, cho?by o tym nie wiedzia?.
?w. Edyta Stein

1504.    Kluczem do serca ludzi, nie b?dzie nigdy nasza m?dro??, lecz zawsze nasza mi?o??.
Hermann Bezzel

1505.    Komu ?ycie nie narzuca ?adnych ci??arów, temu samo stanie si? ci??arem.
Peter Sirius

1506.    ?ycie krótkie, cierpienia krótkie, a potem: niebo, niebo, niebo.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1507.    Dzi? zacznij s?u?y? Panu Bogu. Mo?e to ostatni dzie? w twoim ?yciu.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1508.    Jutro niepewne, wczoraj nie do ciebie nale?y, dzi? tylko jest twoim.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1509.    Z woli Bo?ej niczego nie otrzymujemy bez po?rednictwa Maryi; tak jak nikt nie mo?e przyj?? do Ojca, jak tylko przez Syna, tak te? nikt nie mo?e zbli?y? si? do Chrystusa, jak tylko przez Jego Matk?.
Leon XIII

1510.    Przede wszystkim nie zapominaj, ?e nie mo?esz by? niczyim s?dzi?.
Fiodor Dostojewski

1511.    Bóg jest bli?ej nas, ni? my siebie samych.
?w. Augustyn

1512.    Bogactwo podobne jest do wody morskiej: im wi?cej cz?owiek jej pije, tym wi?ksze ma pragnienie.
Artur Schopenhauer

1513.    Kto przyj??, niech mówi! Kto da?, nich milczy!
niemieckie

1514.    Bogu zarówno mili: grzesznik, p?acze w skrusze, jak i sprawiedliwy gdy si? raduje w dzi?kczynieniu.
?w. Bernard z Clairvaux

1515.    Milczenie jest wspania?? sztuk? konwersacji.
Wiliam Hazzlit

1516.    Kruk krukowi oka nie wykole, ale lubi, gdy to kto? inny zrobi.
Maryla Wolska

1517.    Przyznanie si? do b??du jest ju? po?ow? poprawy.
Bogdan Ja?ski

1518.    Wa?ne jest to, co robi? dzisiaj, a nie to co zrobi?em lub kim by?em dziesi?? lat temu. Inni maj? prawo otrzyma? ode mnie to, kim jestem, a nie kim by?em.
ks. Alessandro Pronzato

1519.    Bóg prosi nas o nasz? mi?o?? nie dlatego, ?e jej potrzebuje, lecz dlatego, ?e dla nas jest  ona niezb?dna.
Franz Werfel

1520.    Mi?o?? bli?niego by?aby o wiele ?atwiejsza, gdyby bli?ni nie by? tak blisko.
Norman Mailer

1521.    Ani mi?o?? bez nadziei, ani nadzieja bez mi?o?ci. Ani jedno ni drugie bez wiary.
?w. Augustyn

1522.    Zaufanie jest najwy?sz? form? mi?o?ci.
Jean Vanier

1523.    Krzy? wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzy?a nie wystawi.
Adam Mickiewicz

1524.    Wtenczas tylko rzetelnie pogodzisz si? z wrogiem, je?li ty i wróg pierwej zgodzicie si? z Bogiem.
Adam Mickiewicz

1525.    Bóg mo?e ?wiat zniszczy? i drugi wystawi?, a bez naszej pomocy nie mo?e nas zbawi?.
Adam Mickiewicz

1526.    Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera i ka?dy z Boga tyle, ile chce zabiera.
Adam Mickiewicz

1527.    Mówisz niech sobie ludzie nie kochaj? Boga, byle im by?a cnota i ojczyzna droga. G?upiec mówi: niech sobie ?ród?o wyschnie w górach, byle mi woda p?yn??a w miejskich rurach.
Adam Mickiewicz

1528.    Czy? to nie dziwne, ?e ludzie tak ch?tnie walcz? o religi?, a tak niech?tnie ?yj? wed?ug jej nakazów.
Georg Christoph Lichtenberg

1529.    Modlitwa jest kluczem poranka i ryglem wieczoru.
Siostra Emmanuelle

1530.    Musimy sta? si? ?wi?tymi, nie dlatego, ?e chcemy czu? si? ?wi?tymi, ale dlatego, ?e Chrystus musi móc ?y? pe?ni? ?ycia w nas.
?w. Matka Teresa z Kalkuty

1531.    Kto w sobie nie nosi nieba, ten szuka go daremnie w ca?ym wszech?wiecie.
Carl Sonnenschein

1532.    Nie mów wszystkiego co wiesz, ale wiedz zawsze wszystko, co mówisz.
Martin Claudius

1533.    Mo?na by? samotnym w?ród ludzi, a wolnym w wi?zieniu, zarówno bowiem samotno??, jak i wolno?? s? stanami ducha, nie cia?a.
Stefan Kisielewski

1534.    Zmarnowany czas jest bytem, wykorzystany – ?yciem.
Edward Young

1535.    Powiedzie? komu? ca?? prawd? – to czasami wi?cej ni? obowi?zek, to przyjemno??.
Oscar Wilde

1536.    Kto chce zdoby? cz?owieka, musi da? w zastaw swoje serce.
b?. Adolf  Kolping

1537.    Przekonajmy si? do tej wielkiej i straszliwej prawdy i pogód?my si? z ni? – mi?o?? w?asna nigdy nie umiera wcze?niej od nas.
?w. O. Pio

1538.    Bardziej od samego grzechu, Boga gniewa i obra?a to, ?e grzesznicy nie odczuwaj? ?adnego ?alu za swoje grzechy.
?w. Jan Chryzostom

1539.    Podziwia?  nale?y wielkie czyny, a nie wielkie s?owa.
Demokryt
1540.    Najci??szy krzy?, jaki mamy do d?wigania, to zawsze my sami.
Odilo Lechner

1541.    K?amstwo jest jak kula ?nie?na, im d?u?ej j? kr?cisz, tym staje si? wi?ksza.
Marcin Luter

1542.    Je?li kto? widzi w?asn? ciemno??, widzi dostatecznie wiele.
japo?skie

1543.    Nie ga? poczyna? bli?niego, zanim nie spojrzysz w g??b siebie.
Miko?aj Gogol

1544.    Boga nie ma w naszych my?lach, On jest w rzeczywisto?ci. Tam mo?emy go odkry?.
o. Wilfrid Stinissen

1545.    Najpewniejszym sposobem na uczynienie sobie ?ycia przyjemnym jest uprzyjemnianie go innym.
Arturo Graf

1546.    Ktokolwiek chce osi?gn?? rado??, musi j? z kim? podzieli?: szcz??cie przysz?o na ?wiat jako bli?niak.
George Byron

1547.    Pos?ugiwa? si? cierpieniem w miar? ?agodnie jak protez? bez fa?szywego wstydu, ale tak?e niepotrzebnej pychy.
Zbigniew Herbert

1548.    Chwa?a cz?owieka ma za towarzyszk? smutek.
?w. O. Pio

1549.    Humor jest ko?em ratunkowym w nurcie ?ycia.
Wilhelm Raabe

1550.    To za ma?o pomóc s?abemu – trzeba go jeszcze podeprze?.
Wiliam Szekspir

1551.    W ka?dym z ludzi mo?na znale?? Bo?? my?l – Bo?y pomys? na tego cz?owieka.
ks. Zbigniew Kap?a?ski

1552.    Im bardziej plany Boga wobec nas s? zagmatwane, tym wi?ksza jego opieka i zach?ta, by nie rezygnowa?, ale rozwin?? nasze zaufanie.
?w. Wincenty a Paulo

1553.    Ka?dy chrze?cijanin ma swoje Betlejem, swoje Nazaret, gór? Tabor, dolin? Jordanu, Kafarnaum i Jerozolim?, a w niej Wieczernik, Ogród Oliwny, Golgot?.
ks. Janusz St. Pasierb

1554.    Je?li jakie? s?owo modlitwy nape?ni ci? szczególn? pociech? lub skruch?, zatrzymaj si? przy nim, wtedy bowiem modli si? z nami nasz anio? stró?.
?w. Jan od Krzy?a

1555.    Có? to za cnota nie pi? wina, a upija? si? gniewem i nienawi?ci?.
?w. Hieronim

1556.    Rado?? ma swoj? siedzib? w g??bi duszy, mo?na j? mie? nawet w ciemnym wi?zieniu jak i we wspania?ym pa?acu.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus

1557.    Nie zapomn? o tym, ?e nie jestem nigdy sam, cho?by nawet nie by?o przy mnie nikogo. Zawsze bowiem widzi mnie Bóg, Maryja i mój Anio? Stró?.
b?. Jan XXIII

1558.    Bezczynno??, a nie trud jest przekle?stwem cz?owieka. Bezczynno?? gryzie jak robak serca ludzi i narodów, z?era je jak rdza ?elazo.

1559.    Jeste?my tylko tym, czym jeste?my w oczach Bo?ych i niczym wi?cej.
?w. Franciszek z Asy?u

1560.    Mi?o?? rzeczy ma?e umie zamienia? na rzeczy wielkie.
?w. Faustyna Kowalska

1561.    Zawsze wykonuj jak?? prac?, aby szatan nigdy nie znalaz? ci? bez zaj?cia.
?w. Girolamo

1562.    Kiedy pope?ni?e? b??d, nigdy nie k?am, aby mu zaprzeczy? lub go pomniejszy?. Przyznaj, ?e zb??dzi?e?: w tym tkwi wielko??.
Silvio Pellico

1563.    S?uszne jest, aby Bóg, tak przecie? czysty, objawia? si? tylko temu, kto ma oczyszczone serce.
Blaise Pascal

1564.    Obró? twarz ku s?o?cu – a cie? zostanie w tyle.
afryka?skie

1565.    Cz?sto nie u?wiadamiamy sobie, i? samotno?? jest wezwaniem do dzielenia samotno?ci Boga.
Catherine Doherty

1566.    Prawda jest cz?sto tak prosta, ?e trudno w ni? uwierzy?.
Fanny Lewald

1567.    Przez noc – droga do ?witania, przez w?tpienie – do poznania, przez b??dzenie – do m?dro?ci, przez ?mier? – do nie?miertelno?ci.
Roman Zmorski

1568.    Nadrabiaj pokor?, czego ci braknie w doskona?o?ci.
b?. Honorat Ko?mi?ski

1569.    Jakby ka?dy chcia? gra? pierwsze skrzypce, nigdy nie stworzyliby?my orkiestry.
Robert Schuman

1570.    Wódz  niebieski zna nas wszystkich i ka?demu wskazuje placówk? wed?ug jego zdolno?ci, ale potrzeba, by?my byli gotowi, inaczej ominie nas zaszczytne wezwanie.
?w. Teresa od Jezusa

1571.    Dzia?alno?? bez modlitwy jest tylko robieniem ha?asu.
b?. Jakub Alberione

1572.    Bo?e mój, nie mog? si? ba? Ciebie ani mojej ?mierci, ani Twojego s?du, kiedy Ty nie potrzebujesz mnie, jednak stworzy?e?.
Edward Poppe

1573.    Stosowne ostrze?enie: Nie rób z Boga poduszki ani z modlitwy pierzyny.
bp Helder Camara

1574.    Aby pozosta? cz?owiekiem wolnym duchowo, trzeba ?y? w prawdzie.
b?. Jerzy Popie?uszko

1575.    Do Boga mo?emy si? zbli?y? na trzech skrzyd?ach: mi?o?ci, modlitwy i czysto?ci.
Domenico Giuliotti

1576.    Wiara daje odpowied? na to, gdzie nale?y szuka? ?róde? mocy.
?w. Edyta Stein

1577.    Ka?dy wysi?ek wyra?enia koncepcji Boga, pozostaje jedynie skromn? prób?. W rzeczywisto?ci udaje si? tylko pozdrowi? Go z daleka.
C. Adam

1578.    Kochaj twoje zadania, je?li chcesz je dobrze spe?nia?.
?w. Jan Bosko

1579.    ?ycie zosta?o nam dane, aby?my szukali Boga, ?mier?, aby go odnale??, wieczno??, aby go posi???.
P. Nouet

1580.    Nigdy nie mówcie, ?e Bóg jest po naszej stronie, ale raczej si? módlcie, aby?my mogli si? znale?? po stronie Boga.
Abraham Lincoln

1581.    ?wiat jest ksi?g?, ka?de stworzenie jest zdaniem.
Robert Mader

1582.    Wyznawanie wiary w Chrystusa domaga si? na?ladowania Chrystusa. Poprawnemu wyznawaniu wiary musi towarzyszy? w?a?ciwe post?powanie.
Jan Pawe? II

1583.    Musimy strzec si? przede wszystkim przed d?um? narzekania.
?w. Bernard z Clairvaux

1584.    Pami?taj, ?e twój Bóg powiedzia?: nawet je?li matka mo?e zapomnie? o dziecku, Ja nie zapomn? o tobie.
?w. Wincenty a Paulo

1585.    Pokora, to schody, po których z ziemi wchodzimy do Bo?ego serca.
?w. Brygida

1586.    Ból czyni w duszy to, co w ziemi p?ug: rani j?, rozdziera, wywraca; ale tym samym daje jej ?ycie, si??, p?odno??.
P. Gallerani

1587.    ?wi?to?? ?wi?tych nie opiera si? na g?o?nych wydarzeniach, ale na drobnych sprawach, które ?wiatu wydaj? si? g?upstwem.
b?. Jan XXIII

1588.    ?za za zmar?ymi wyparowuje, kwiat na grobie wi?dnie, modlitwa natomiast dociera do serca Najwy?szego.
?w. Augustyn

1589.    Dla tego, kto ma zawsze ufny wzrok utkwiony w Bogu, nie ma niespodzianek: nawet niespodzianki ?mierci.
b?. Jan XXIII

1590.    Walki ducha s? m?cz?ce to prawda; ale jakie chwalebne i s?odkie jest wyj?cie z nich zwyci?sko!
?w. Franciszek Salezy

1591.    Nic nie starzeje si? szybciej ni? wdzi?czno??.
?aci?skie

1592.    To nie czas nalega, to wieczno?? nalega.
Michael Bauer

1593.    Wo?ajcie o b?ogos?awie?stwo Pana dla waszej pracy, ale nie pro?cie, ?eby On j? za was wykona?.
Georges Bernanos

1594.    Kochaj swych wrogów, bo oni mówi? o twoich b??dach.
Benjamin Franklin

1595.    Nie pragnij by? lepszym od innych, najpierw b?d? samym sob?.
Fiodor Dostojewski

1596.    Bramy m?dro?ci nigdy nie bywaj? zamkni?te.
Benjamin Franklin

1597.    Ojczyzn? kocha si? nie dlatego, ?e wielka, ale dlatego, ?e w?asna.
Seneka M?odszy

1598.    Kto zwa?a na ka?d? chmurk?, ten nigdy nie wybierze si? w podró?.
w?oskie

1599.    Ogl?danie telewizji jest aktywn? form? leniuchowania.
Henning Venske

1600.    Cierpliwo?? jest rdzeniem mi?o?ci; nie istnieje mi?o?? bez cierpliwo?ci, ani cierpliwo?? bez mi?o?ci.
?w. Katarzyna ze Sieny

1601.    Cierpliwo?? jest najkonieczniejsz? zalet?, aby dobrze ?y?. Je?eli brakuje cierpliwo?ci, wchodz? gniew, zmieszanie, w?ciek?o?? i zgorzknienie.
b?. Jan XXIII

1602.    Cierpliwo?? mo?na nazwa? ekspresem ku pokorze, pokora za? jest przedostatni? stacj? na drodze ku doskona?o?ci.
Edward Poppe

1603.    Cierpliwo?? mo?na nazwa? ekspresem ku pokorze, pokora za? jest przedostatni? stacj? na drodze ku doskona?o?ci.
Edward Poppe

1604.    Cnota musi by? celem samym w sobie; je?eli kto? j? zak?ada, niczym mask?, do jakiego? innego celu, ona sama zdziera mu j? z twarzy.
Micha? Montaigne

1605.    Nawet je?eli to prawda, ?e b?dziemy s?dzeni z mi?o?ci, jest równie? pewne ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e b?dziemy s?dzeni przez mi?o??, która jest niczym innym tylko Bogiem.
Julien Green

1606.    Troszcz si? zawsze o chwil?, a Bogu pozostaw trosk? o przysz?o??.
Christoph Martin Wieland

1607.    Jedna tylko wiara w ?ask? Bo??, która sama przychodzi w potrzebie, utrzyma? mo?e w spokoju ducha.
?w. Rafa? Kalinowski

1608.    Kiedy zaczynamy lepiej rozumie? samych siebie, zaczynamy lepiej rozumie? innych. I na odwrót, kiedy lepiej rozumiemy innych, lepiej rozumiemy samych siebie.
Jean Vanier

1609.    Spotkanie z Bogiem nie jest przywilejem ludzi zdolnych i inteligentnych. Jest ono szczególnie przeznaczone dla najbardziej kruchych i pokornych, którzy pragn? kochaj?cej obecno?ci.
Jean Vanier

1610.    Jeste?my powo?ani do wzrastania, do umacniania si?, do rozwijania naszych umiej?tno?ci, ale ta si?a ma s?u?y? do budowania ?wiata mi?o?ci, nie za? naszej w?asnej w?adzy i chwa?y.
Jean Vanier

1611.    Nie jeste?my wezwani, by by? niezale?nymi od siebie wyspami, oddzielonymi jedna od drugiej, zamkni?tymi w samozadowoleniu.
Jean Vanier

1612.    Jezus chce spotka? si? z ka?dym z nas na poziomie zranionego serca, poza wszystkimi barierami i mechanizmami obronnymi, aby nam objawi?, ?e jeste?my ukochanymi dzie?mi Ojca i nie potrzebujemy sukcesu lub samo potwierdzenia . Taka jest w?a?nie dobra nowina.
Jean Vanier

1613.    Przebaczenie jest pomoc? dan? ludziom, aby rozwijali si?, przynosili owoce i odkrywali w?asne pi?kno. Przebaczenie nie wymaga dramatu ?ez i emocjonalnych przytule?.
Jean Vanier

1614.    By? dojrza?ym cz?owiekiem, to znaczy zbudowa? w sobie wystarczaj?cy porz?dek wewn?trzny, by umie? przyj?? brak bezpiecze?stwa i chaos jaki niesie chwila bie??ca.
Jean Vanier

1615.    Nuka na w?asnych b??dach jest najtrudniejsz? form? douczania.
Eugeniusz Karkosz

1616.    Je?eli udajesz si? w samotno?? z wyciszonym sercem, milczenie stworzenia b?dzie mówi? coraz g?o?niej j?zykami ludzi i anio?ów.
o. Thomas Merton

1617.    Wielkie czyny dojrzewaj? w chwilach milczenia.
Ralph Waldo Emerson

1618.    Nie opieraj si? na w?asnych si?ach, ale zasad? mocno podstawy swojej nadziei w Bogu.
?w. Tomasz a Kempis

1619.    Kiedy si? rado?? pojawia, powinni?my jej zawsze szeroko otwiera? drzwi, bo przybycie jej nigdy nie jest niestosowne.
Artur Schopenhauer

1620.    Je?eli spotkacie kogo?, kto nie umie da? wam u?miechu, wy mu go dajcie. Nikt tak bardzo nie potrzebuje u?miechu jak ten, kto innym nie potrafi go da?.
Frederich Wiliam Faber

1621.    Ateizm jest samobójstwem duszy.
Jean Petit Senn

1622.    Ludzkie serce jest niezwyk?e, nie da si? go zdoby? inaczej, jak tylko przez mi?o??, uprzejmo?? i zrozumienie.
?w. Arnold  Janssen

1623.    Z tego, ?e nie wierzysz w Boga, nie wynika jeszcze, ?e On w ciebie nie wierzy.
Paul Johnson

1624.    Diabe? goni za ha?asem, Chrystus szuka ciszy.
?w. Ambro?y

1625.    Niepokalane Pocz?cie Maryi jest znakiem niecierpliwo?ci Boga, by odzyska? na nowo cz?owieka i znale?? kawa?ek czystej ziemi, na której mo?na postawi? stop? i zrealizowa? spotkanie.
ks. Alessandro Pronzato

1626.    Opinia publiczna jest jak upiór; nikt go nie widzia?, ale wszyscy pozwalaj? mu si? terroryzowa?.
Sigmund Graff

1627.    Dobre wychowanie jest jak poduszka powietrzna: w ?rodku nie ma nic, ale ?agodzi uderzenia ?ycia.
Artur Schopenhauer

1628.    Fa?szywa skromno?? jest najsprytniejszym z k?amstw.
Nicolas Chamfort

1629.    Wielu zosta?oby naprawd? ?wi?tymi, gdyby nie to, ?e zbyt szybko uwierzyli, ?e nimi ju? s?.

1630.    Jeste?my odpowiedzialni za czynione z?o, ale i te? za dobro, którego nie czynimy.
b?. El?bieta Leseur

1631.    Roztargnienia zwi?zane s? g?ównie z wyobra?ni? i pami?ci?. Bywa, ?e dopuszcza je sam Bóg. Wówczas cierpliwe i wytrwa?e ich znoszenie staje si? ?rodkiem oczyszczenia, drog? duchowego wzrastania.
?w. Jan od Krzy?a

1632.    Oprócz pracy, jak? wykonuje ka?dy cz?owiek, aby ?y?, powinien znale?? czas i pragnienie robienia czego?, co ucieszy serce Boga.
Zenta  Maurina

1633.    To, co w ?yciu doczesnym najcenniejsze, mo?e okaza? si? bez znaczenia dla ?ycia wiecznego.
ks. Józef Tischner

1634.    Kiedy pieni?dz idzie w procesji, diabe? niesie chor?giew.
niemieckie

1635.    Nale?y kocha? wszystkich ludzi, nie wy??czaj?c najbli?szych.
Jacek Wejroch

1636.    Opinie tworz? nie najm?drzejsi, lecz najgadatliwsi.
W?adys?aw Biega?ski

1637.    Prawda nie tylko musi ja?nie?, ale te? musi dodatkowo p?on?? i ogrzewa? wszystko wokó? siebie.
Edward Poppe

1638.    Pami?tajmy, ?e nasza religia nie jest ubraniem, które zamykamy w walizce, aby pokaza? si? w nim wtedy, kiedy nam pasuje. Wiara, któr? ojcowie nam pozostawili musi by? ubraniem codziennym, na ka?d? godzin? naszych czynów i my?li.
Giacomo Maffei

1639.    M?ody bez entuzjazmu jest jak stary bez do?wiadczenia.

1640.    Tylko w modlitwie osi?gamy t? pe?n? harmoni? cia?a, umys?u i ducha, która kruchej ludzkiej trzcinie daje ogromn? si??.
Alexis Carrel

1641.    Je?li siankiem betlejemskim swego ?ycia nie wymo?cisz, czym si? odk?amiesz, odchmurzysz,  upro?cisz?

1642.    Jezus Chrystus jedyn? ksi?g?, któr? powinni?my zna? na pami??.
Carlo Caretto

1643.    Nikt nie mo?e by? uczniem Jezusa, je?li nie jest roztropny, ani prowadzi? ?ycia godnego swojego Mistrza, bez pilnego uprawiania tej cnoty.
Joseph-Marie Perrin

1644.    Wstrzemi??liwo?? jest jedwabn? nici?, która przebiega przez ?a?cuch z pere? wszystkich cnót.
Joseph Hall

1645.    Spokój, modlitwa, mi?o?? i panowanie nad sob? stanowi? czterokonny zaprz?g, który niesie dusz? do nieba.
Iperechio

1646.    Biada temu, kto pracuje oczekuj?c na pochwa?? ?wiata; ?wiat jest z?ym p?atnikiem i zawsze p?aci niewdzi?czno?ci?.
?w. Jan Bosko

1647.    ?ycie rodziców jest ksi?g?, któr? czytaj? dzieci.
?w. Augustyn

1648.    W wieczno?ci Bo?ej istnieje tylko jedno – trwanie, w czasie istnieje tylko jedno – przemijanie.
?w. Augustyn