ROK 2010

1.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

918.    Niech Naj?wi?tsza Panna wstawia si? za ca?? ludzko?ci?, visit this aby trzecie tysi?clecie by?o czasem prawdziwego i trwa?ego pokoju.
Jan Pawe? II

919.    B?dziesz zatem modli? si? nieustannie, approved je?li ca?ym swoim post?powaniem i sposobem my?lenia przylgniesz do Boga.
?w. Bazyli Wielki

920.    Sprawiedliwo?? bez si?y jest bezsilna, capsule si?a bez sprawiedliwo?ci jest tyrani?.
Pascal

921.    Je?eli to niesprawiedliwe, nie rób tego. Je?eli to nieprawda, nie mów tego.
Marek Aureliusz

922.    Prawo mówienia mo?e by? pocz?tkiem wolno?ci, ale konieczno?? s?uchania jest tym, co czyni to prawo obowi?zuj?cym.
W. Lippman

923.    S?owo Bo?e powinno by? centrum ?ycia, a nie dodatkiem do niego.
o. Albert Wach

924.    Mówi? trzeba ma?o i s?odko, ma?o i dobrze, ma?o i prosto, ma?o i szczerze, ma?o i z mi?o?ci?.
?w. Franciszek Salezy

925.    Chwila obecna to okno, przez które Bóg zagl?da do domu mojego ?ycia.
Mistrz Eckhart

926.    Kto sparzy? si? gor?c? wod?, ma prawo ba? si? zimnej.
w?oskie

927.    ?ycie bez ?wi?t jest jak w?drówka bez schroniska.

928.    Cz?owiek m?dry ma przewag? nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, ile w unikaniu z?ych.
Hegezjasz

929.    Bardzo ma?o modli si? ten, kto zwyk? modli? si? tylko wówczas gdy kl?czy.
?w. Jan Kasjan
 
930.     Optymistyczny pogl?d na ?ycie nie zawsze jest owocem cnoty.
o. Thomas Merton

931.    Pan Bóg nie mierzy modlitwy na metry i jej warto?? wcale nie zale?y od ilo?ci odmawianych ró?a?ców czy koronek. Istot? modlitwy stanowi wzniesienie my?li i duszy do Boga.

?w. Maksymilian Maria Kolbe

932.    Mo?liwe, ?e pesymizm jest zjawiskiem wynikaj?cym z widzenia rzeczy w ma?ej skali, zjawiskiem zwi?zanym z krótkowzroczno?ci?.
Jean Guitton

933.    Zanim cz?owiek zacznie pokornie post?powa?, najpierw musi nauczy? si? pokornie o sobie my?le?, nie przywi?zuj?c znaczenia do samego siebie z jakiegokolwiek powodu.
Chajm Luzatto

934.    Cz?owiek potrzebuje pokory i boja?ni Bo?ej jak oddechu, który wydobywa si? z jego nosa.
Abba Poimen

935.    Ludzie dziel? si? na tych, którzy pracuj? i na tych, którzy chc? by? s?awni. Postaraj si? nale?e? do tej pierwszej grupy, tam ch?? wybicia si? jest mniejsza.
Indira Ghandi

936.    Adieu, powiedzia? lis. Moja tajemnica jest bardzo prosta: Tylko serce widzi dobrze. To, co najwa?niejsze, jest niewidoczne dla oczu.
„Ma?y Ksi???” – Antoine de Sain - Exupery

937.    Droga m?drego polega na tym, aby dzia?a?, lecz nie jak w zawodach.
Lao - Tsy

938.    Babcia to kobieta o srebrnych w?osach i z?otym sercu.
Anna Szczepa?ska

939.    Do?wiadczenie wykazuje, ?e wdzi?czno?? w dzieciach jest zapowiedzi? szcz??liwej przysz?o?ci.
?w. Jan Bosko

940.    Wa?ne jest w ?yciu, by wiedzie?, kiedy skorzysta? z okazji, ale niemniej wa?ne wiedzie?, kiedy nie nale?y z niej korzysta?.
Benjamin Disraeli

941.    Nic tak bardzo nie s?u?y o?wieceniu umys?u i kszta?ceniu woli, jak modlitwa, szczególnie ta, która p?ynie z g??bi serca.
?w. Franciszek Salezy

942.    Nie w?tp w b??kit nieba, gdy nad twoim dachem stoj? ciemne chmury.
Indyjskie

943.    Nie oceniaj dnia po tym, ile wieczorem zebra?e? plonów, lecz po tym, jakie posia?e? ziarno.
Robert Louis Stevenson

944.    Cz?owiek mo?e urzeczywistni? swoje marzenia, je?li si? z nich obudzi.

945.    Zasadniczym przedmiotem wiary jest to, co czyni nas szcz??liwymi.
?w. Tomasz z Akwinu

946.    Nie ma istoty silniejszej od cz?owieka i nie ma istoty delikatniejszej od cz?owieka.

947.    Optymizm jest prawdziwym kamieniem filozoficznym, który zmienia w z?oto wszystko, czego si? dotknie.
Jean – Etienne Chaponniere

948.    Diabe? boi si? ludzi radosnych.
?w. Jan Bosko

949.    Nie buduj na w?asnej sprawiedliwo?ci, nie ?a?uj ?adnej rzeczy, która ju? dawno min??a i ?wicz j?zyk oraz brzuch we wstrzemi??liwo?ci.
Abba Antoni

950.    W intencjach niechaj Jezus b?dzie naszym celem, w uczuciach nasz? mi?o?ci?, w s?owie tematem, w dzia?aniu wzorem.
?w. Josemaria Escriva

951.    Cz?owiek s?aby nie potrafi wybacza?. Wybaczanie jest cech? mocnych.
Mahatma Gandhi

952.    Ucz si? ta?czy?, w przeciwnym razie anio?owie w niebie nie b?d? wiedzie? co z tob? pocz??.
?w. Augustyn

953.    W niczym cz?owiek nie jest tak podobny bogom, jak wtedy, kiedy czyni dobro swemu bli?niemu.
Cyceron

954.    Istot? szcz??cia jest ch?? bycia tym, kim si? jest naprawd?.
Erazm z Rotterdamu

955.    Najlepszymi przyjació?mi s? ci ludzie, z którymi mo?na milcze? na te same tematy.
 
956.    Przyjaciel to kto?, kto s?ucha melodii twego serca – i ?piewa Ci j? wtedy, gdy ty ju? o niej zapomnisz.

957.    Ludzie s? nierozumni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

958.    Je?li czynisz dobro, oskar?aj? ci? o egocentryzm. Czy? dobro mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

959.    Gdy odnosisz sukcesy, zyskujesz fa?szywych przyjació? i prawdziwych wrogów. Odno? sukcesy mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

960.    Twoja dobro? zostanie zapomniana ju? jutro. B?d? dobry mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

961.    Szlachetno?? i szczero?? wzmagaj? twoj? wra?liwo??.
B?d? szlachetny i szczery mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

962.    To, co budujesz latami mo?e run?? w ci?gu jednej nocy.
Buduj, mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

963.    Ludzie w gruncie rzeczy potrzebuj? twej pomocy, mog? ci? jednak zaatakowa? gdy im pomagasz. Pomagaj, mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

964.    Daj?c ?wiatu najlepsze co posiadasz, otrzymujesz ciosy.
Dawaj ?wiatu najlepsze co posiadasz, mimo wszystko.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

965.    Bez dyscypliny nie ma cz?owieka. Bez pokuty nie ma chrze?cijanina.
b?. Jan XXIII

966.    To, przed czym uciekasz i za czym t?sknisz, jest w tobie.
Anthony de Mello

967.    Trzy rzeczy niszcz? ?ycie: gniew, ??dza i przecenianie samego siebie.
Mahomet

968.    T?sknota jest jedyn? prawdziw? cech? cz?owieka.
Ernest Bloch

969.    Gdy czas odnajdzie swój sens w wieczno?ci, zostanie tam zrozumiany.
Martin Heidegger

970.    Ten, kto patrzy na zewn?trz, ?ni, za? ten, kto spogl?da do wewn?trz, budzi si?.
C.G. Jung

971.    Wieczno?? jest wtedy, kiedy ju? nie brakuje tera?niejszo?ci.
Boecjusz

972.    Nawet na pustyni? rozgoryczenia Bóg mo?e zes?a? kropl? swojego ?ycia i sprawi?, ?e z duszy zniknie zgorzknienie, a pustynia o?yje.
Gianfranco Ravasi

973.    Jedyn? rzecz?, której powinni?my si? ba?, jest sam strach.
Franklin Delano Roosevelt

974.    Najpi?kniejsze, co jest na ?wiecie, to pogodne oblicze.
Albert Ainstein

975.    Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.
Pascal

976.    Gdy ogarnia nas rozpacz, zazwyczaj jej przyczyn? jest to, ?e zbyt my?limy o przesz?o?ci i przysz?o?ci.
?w. Teresa z Lisieux

977.    Wierno?? lub niewierno??, za?y?o?? lub zdrady, blisko?? lub odej?cia dotycz? ostatecznie nie prawa, nie rubryk, nie zewn?trznych kanonów zachowa?, lecz za?y?ej relacji z Mistrzem.
ks. Krzysztof Wons

978.    Nikt nie mo?e sam sobie g?osi? Ewangelii ani udzieli? ?aski.
ks. Andrzej Czaja

979.    Wspólny cel ??czy ludzi, ale mo?e te? by? furtk? do emocjonalnego uzale?nienia.
Agata Rusak

980.    W czasie modlitwy i rozmy?lania poznajemy swoj? niemoc.
S?awomir Zatwardnicki
981.    Przyja?? jest jak struna – nie nale?y jej mocno napina?.
angielskie

982.    ?al wystarcza sam w sobie, ale aby osi?gn?? prawdziw? rado??, trzeba j? z kim? dzieli?.
Mark Twain

983.    Tylko od tego Pan mo?e mnie uwolni?, z czego chc? zosta? uwolniony.

S?awomir Zatwardnicki

984.    Pi?kna kobieta podoba si? oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem.
Napoleon Bonaparte

985.    Cz?sto to, co jest powodem wyniesienia cz?owieka, jest tak?e powodem jego cierpienia i upadku.
Ks. Piotr Mazurkiewicz

986.    Tylko pokora mo?e odpi?? cz?owieka od pró?nego, niechrze?cija?skiego ?ycia.
Ks. Piotr Mazurkiewicz

987.    Zrozumienie Chrystusa ma kluczowe znaczenie dla ka?dego aspektu ?ycia cz?owieka i ludzkich wspólnot.
ks. Grzegorz Strzelecki

988.    U?miech bogaci obdarzonego, nie zuba?aj?c daj?cego.
Jacobus Stapuleusis Faber

989.    Niestrawno?? zawistnego nie zale?y od tego, co je, ale od tego co jedz? inni.
hiszpa?skie

990.    Nie my?l o szcz??ciu. Nie przyjdzie – nie zrobi zawodu.
Przyjdzie – zrobi niespodziank?.
Boles?aw Prus

991.    Praca jest cen?, któr? p?acimy za przywilej ?ycia.
El?bieta I Angielska

992.    Ka?dy jest na tyle szcz??liwy, na ile si? za takiego uwa?a.
Seneka

993.    Pieni?dze s? fa?szyw? monet? szcz??cia.
E. de Goncourt

994.    Krzy?e w ?yciu odgrywaj? podobn? rol? jak krzy?yki w muzyce; podwy?szaj?.
Ludwig van Beethoven

995.    Do z?ego potrzeba tylko odrobiny energii; do dobrego - ca?ego wysi?ku cz?owieka.
Stefan Napierski

996.    B?ogos?awiony, kto nie maj?c nic do powiedzenia, nie obleka tego w s?owa.
Julian Tuwim

997.    U?miechy to drobiazgi, lecz rozsypane wzd?u? ?cie?ki ?ycia czyni? niewyobra?alnych rozmiarów dobro.
Joseph Addison

998.    ?atwiej rozbi? atom ni? przes?d.
Albert Einstein

999.    Kiedy z?o triumfuje, dobro si? utaja, gdy dobro si? objawia, z?o czeka w ukryciu.
Wis?awa Szymborska

1000.    Serce cz?owieka przywi?zane jest nie do jego si?y lub wielko?ci, lecz do jego usposobienia.
Miguel de Cervantes

1001.    Chrystus jest najwi?kszym ?ród?em si?y duchowej, któr? cz?owiek kiedykolwiek pozna?.
Mahatma Gandhi

1002.    Nie ma innego mostu do nieba, ni? krzy?.
Abraham A Santa Clara

1003.    M?dro?? cz?owieka rozpoznaje si? lepiej po jego pytaniach ni? po jego odpowiedziach.
Antoine de Levis

1004.    Radosne usposobienie mo?e przemieni? ?nieg w ogie?.
hiszpa?skie

1005.    Najwi?ksze szale?stwo cz?owieka polega na tym, ?e chce on sam siebie zbawi?.
ks. Franciszek Blachnicki

1006.    ?zy pokuty s? przed?u?eniem oczyszczaj?cej wody chrztu.
?w. Jan Klimak

1007.    Nasz wgl?d w tajemnic? natury, ?wiat?a i ?ycia daje zaledwie przelotne wejrzenie w nieprawdopodobnie twórcz?, cudown? inteligencj? i chwa?? Boga, i w to, w jak zawi?y sposób s? ze sob? powi?zane wszystkie procesy ?yciowe.
Jean Vanier

1008.    Musimy uwa?nie wpatrywa? si? w ten obraz: Chrystus na kolanach myj?cy nogi swoich uczniów.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1009.    Prawdziwe ?wiadectwo o ?yciodajnej mocy krzy?a daje ten, kto w jego imi? pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie z?o i pragnie na?ladowa? mi?o?? Chrystusa do ko?ca.
?w. Katarzyna ze Sieny

1010.    Chrystus wst?pi? na trybun? krzy?a. Ze swego cia?a uczyni? ksi?g?, której litery s? tak czytelne, ?e ka?dy cz?owiek mo?e je doskonale czyta? mimo s?abo?ci umys?u i s?abego wzroku. Niech wi?c dusza czyta. Co go trzyma?o na krzy?u? Ani gwo?dzie, ani krzy? nie by?y w stanie przytrzyma? Boga. Trzyma?y go wi?zy mi?o?ci.
?w. Katarzyna ze Sieny

1011.    Przez Krzy? Jezus zbawi? ?wiat i przez Krzy?, pozwalaj?c Jezusowi ?y? w nas i wype?nia? przez nasze cierpienia to, czego brakuje jego m?ce – musimy kontynuowa?, a? do ko?ca czasów, dzie?o Odkupienia.
b?. Karol de Foucauld

1012.    Tylko ten, kto kocha Ko?ció? Pana, gotowy jest do wewn?trznej odnowy,
a tak?e innych mo?e do niej prowadzi?.
o. Marek Wójtowicz

1013.    Pierwszym warunkiem szcz??cia jest rozs?dek.
Sokrates
 
1014.    Najwi?ksz? chlub? nie jest to, aby nigdy si? nie potkn??, ale to, aby po ka?dym upadku d?wign?? si? i stan?? na nogi.
chi?skie

1015.    Kto ?yje nadziej?, ta?czy bez muzyki.
angielskie

1016.    Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, p?ynie z braku wdzi?czno?ci za to, co posiadamy.
Daniel Defoe

1017.    Nic nie ryzykowa?, to znaczy narazi? w?asn? dusz?.
Soren Kierkegaard

1018.    Uznanie w?asnej n?dzy jest drog? najprostsz? do uzyskania mi?osierdzia Bo?ego i do otrzymania pomocy przez ucieczk? do Boga.
?w. Rafa? Kalinowski

1019.    To co ro?nie nie robi wiele ha?asu.

1020.    Kto wierzy w ?wiat?o??, ujrzy j?, ciemno?? istnieje tylko dla niewierz?cych.
Miko?aj Gogol

1021.    Umiej?tno?? przyj?cia samego siebie jest wielk? ?ask?. Ale ?ask? nad ?askami jest umiej?tno?? zapomnienia o sobie.
George Bernanos

1022.    Owocem prawdziwej skruchy winna by? rezygnacja z oskar?ania i pot?piania naszych bli?nich.
o. Józef Augustyn

1023.    Trwanie i wytrwanie przy Jezusie decyduje o owocno?ci wszelkich poczyna? Jego ucznia.
o. Andrzej Jerominek

1024.    Dopóki masz ?wiat?o z wysoka, bardzo jasno widzisz, co nale?y czyni?, a tak?e czego unika?.
o. Andrzej Jerominek

1025.    Wiara bez mi?o?ci – wiara, która nie chce widzie? swojego cienia i przyj?? go, staje si? fanatyzmem.
o. Willgis Jaeger

1026.    Nadzieja i l?k nie mog? zmieni? pogody.
tybeta?skie

1027.    ?yjemy tylko wtedy, gdy mamy coraz g??bszy udzia? w ?yciu Chrystusa.
ks. kard. Claudio Hummes

1028.    To bardzo brzydko nie mie? wielkiego ducha do mówienia dobrze ani dobrego zmys?u do milczenia.
La Bruyere

1029.    Dar bez u?miechu jak kwiat bez zapachu.
G. Borsara

1030.    Najniebezpieczniejszym stanem ducha nie jest depresja, ale melancholia.
Abraham Cowley

1031.    Nadzieja! Uniwersalne lekarstwo na wszystkie choroby.
Abraham Cowley

1032.    Najlepszy mówca to ten, kto mówi?c uczy, bawi i porusza dusze s?uchaczy.
Cyceron
1033.    Lepiej nic nie mówi?, ni? mówi? rzeczy nic nie warte.

1034.    Do?wiadczenie uczy, ze je?eli mówimy ma?o, trudno nas pozna?, ale je?eli mówimy zbyt wiele, z pewno?ci? trudno jest si? z nami zgodzi?.
P. Cattaneo

1035.    G?upot? jest chcie? rozkazywa? innym, kiedy nie mo?na rozkazywa? samemu sobie.
P. Siro

1036.    Wszystko, co czyni cz?owiek z mi?o?ci do bli?niego lub dla siebie, wszystkie uczynki zewn?trzne, jakiekolwiek by one nie by?y, s? modlitw?.
?w. Katarzyna ze Sieny

1037.    Mi?o?? to moneta wybita w banku Boga.
E. Giaccone

1038.    Ka?da praca niesie ze sob? swoje tajemnicze wynagrodzenie.

1039.    Szcz??liwy ten, kto ?yje w Bogu. B?ogos?awiony ten, kto umiera, szukaj?c go.
Raoul Follereau

1040.    Sztuk? jest umiera? dla ojczyzny, ale najwi?ksz? sztuk? jest dobrze ?y? dla niej.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1041.    ?ród?em czynu nie s? przemy?lenia, lecz gotowo?? do podj?cia odpowiedzialno?ci.
Dietrich Bonhoffer

1042.    Potrzeba wielkiego serca i ducha, aby doceni? szczero??, kiedy rani lub aby j? praktykowa? bez obrazy.
Luc de Clapiers

1043.    Im wi?cej posiadamy, tym mniej jest nas samych.
Mistrz Eckhart

1044.    Strze?cie si? mówienia z pogard? o m?odym z powodu jakiej? wady, a zw?aszcza w obecno?ci jego czy jego przyjació?.
ks. Jan Bosko

1045.    ?ycie jest nieustannym tworzeniem.
Lew To?stoj

1046.    Odwaga jest to wiedza o tym, czego si? ba? trzeba, a czego nie trzeba.
Platon

1047.    Smutne godziny trwaj? d?ugo.
Angielskie

1048.    Szcz??cie ludzi ?wiatowych sk?ada si? z wielu kawa?eczków i zawsze czego? brakuje.
Bossuet

1049.    Rozum uczciwego cz?owieka mie?ci si? w sercu.
Maksym Gorki

1050.    Spraw wokó? siebie cisz?, je?li chcesz us?ysze? ?piew swojej duszy.
Arturo Graf

1051.    Modlitwa jest w religii tym, czym my?l w filozofii.
Novalis

1052.    Najmniejsze poznanie Boga jest cenniejsze od poznania wszystkich innych rzeczy.
Arystoteles

1053.    Chrystus czyni dar ze swego ?ycia, aby otworzy? ludziom wej?cie do wiecznego ?ycia. A zatem, aby uzyska? ?ycie wieczne, musz? i oni po?wi?ci? swoje ziemskie ?ycie.
?w. Edyta Stein

1054.    Nie ma lustra, które by lepiej odbija?o cz?owieka ni? jego s?owa.
Juan Luis Vives

1055.    Pora?ka jest jedynie szans? na to, aby zacz?? jeszcze raz inteligentniej.
Jean Paul

1056.    G?upie my?li ma ka?dy, ale m?dry je przemilcza.
Wilhelm Bush

1057.    Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje.
Leon Bloy
 
1058.    Je?eli nie chcesz mie? swojego udzia?u w kl?skach, nie b?dziesz go mia? równie? w zwyci?stwach.
Antonie de Saint Exupery

1059.    Przyzwyczajenia i charakter nie zwalniaj? nas od odpowiedzialno?ci za nasze post?powanie.
o. Józef Augustyn

1060.    Jak woda gromadzi si? w dolinach, tak ?aska Ducha ?wi?tego gromadzi si? w sercach pokornych.
?w. Bonawentura

1061.    Duch ?wi?ty wzbudza nowych ?wi?tych tak?e wtedy, gdy prze?ywamy czas oci??a?o?ci i zaniedba?.
o. Marek Wójtowicz

1062.    Istnieje tyle krzy?y, ilu ludzi.
bp Fulton Sheen

1063.    Mo?na zgrzeszy? i nosem, kiedy si? go wtyka w sprawy innych ludzi.
?w. Filip Nereusz

1064.    Gdy si? patrzy przez pryzmat Bo?y, nie widzi si? przypadków.
?w. Edyta Stein

1065.    Nikt nie jest bardziej godny pot?pienia ni? ten, kto zdradzi? przyja??. Nic nie sprawia duszy wi?kszej tortury, jak opuszczenie lub zaatakowanie przez przyjaciela.
b?. Elred z Rievaulx

1066.    Twarz, na której stale bawi u?miech jasny, serdeczny, wywiera cichy, zbawienny wp?yw na otoczenie.
?w. Urszula Ledóchowska

1067.    Ja wierz? w Boga, który jest dla mnie Duchem, mi?o?ci?, zasad? wszystkich rzeczy. Wierz?, ?e on jest we mnie, jak ja jestem w nim.
Lew To?stoj

1068.    W niebezpiecze?stwach, w smutkach i w w?tpliwo?ciach my?l o Maryi, wzywaj j?. Id?c za Ni? nie zmylisz drogi; wzywaj?c J? nie zgubisz si?; my?l?c o Niej nie zgrzeszysz; trzymaj?c si? blisko Niej, nie upadniesz.
?w. Bernard

1069.    Wychowywanie dzieci to jak trzymanie w r?kach mokrego myd?a: je?eli ?ci?niesz je za mocno, ucieka, je?eli trzymasz za s?abo, wy?lizguje si? z r?ki. Aby trzyma? je w r?ku, musisz je ?ciska? delikatnie, ale stanowczo.

1070.    Jest dozwolone robienie szalonych rzeczy, ale z wielk? roztropno?ci?.
Henry de Montherlant

1071.    Wyznawanie wiary w Chrystusa domaga si? na?ladowania Chrystusa. Poprawnemu wyznawaniu wiary musi towarzyszy? w?a?ciwe post?powanie.
Jan Pawe? II

1072.    Nadzieja widzi to, co niewidzialne, czuje to, co nieuchwytne i osi?ga to, co niemo?liwe.

1073.    Im pe?niej nasze ?ycie mo?e by? odczytane przez innych jako ?wiadectwo dane Chrystusowi, tym ma wi?ksz? warto??.
ks. Franciszek Blachnicki

1074.    Sprawiedliwo?? jest prawd? w dzia?aniu.

1075.    Jedn? z najodwa?niejszych form m?stwa jest szczero??.
William Somerset Maugham

1076.    Wstrzemi??liwo?? jest zachowaniem m?dro?ci.
Platon

1077.    Mi?o?? domaga si? Niesko?czonego i tylko Bóg da? to mo?e. Nie mo?esz kocha? w sposób pe?ny, je?li nie otworzysz swojego serca na mi?o?? Boga.
M. Quoist

1078.    Chcia?em zmienia? ?wiat. Doszed?em jednak do wniosku, ?e mog? jedynie zmienia? samego siebie.
Aldous Huxley

1079.    Trwaj w rado?ci i miej serce zawsze wype?nione Jezusem. Strze? si? wpuszczenia tam melancholii lub zniech?cenia, poniewa? Jezus nie móg?by w nim pozosta?.
?w. Katarzyna Ricci

1080.    Zarówno ozi?b?o??, jak i nadmierny zapa? mog? spowodowa? choroby duszy.
?w. Ignacy Loyola

1081.    Mowa za? jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiaj? czyny.
?w. Antoni z Padwy

1082.    Bycie dobrym nie polega na tym, ?e nie pope?nia si? ?adnego b??du: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.
?w. Jan Bosko

1083.    Modlitwa stanowi drog? do pokonania wszelkiego z?a.
?w. Josemaria Escriva

1084.    Inni mog? otrzyma? przebaczenie, cho? upadaj? tysi?ce razy, gdy jednak upadnie nauczyciel, pozbawiony jest wszelkiej wymówki.
?w. Jan Chryzostom

1085.    Zbytnia zapobiegliwo?? to rzecz niestosowna, lepiej Zdrowa? Maryjo zmówi? na t? intencj?.
?w. Albert Chmielowski

1086.    Umie? kocha? samego siebie, to znaczy kocha? Boga.
?w. Augustyn

1087.    Kiedy nie potrafisz i?? du?ymi krokami po drodze, która prowadzi do Boga, zadowalaj si? ma?ymi krokami; czekaj cierpliwie, a? b?dziesz mie? nogi zdolne do biegu, albo lepiej – skrzyd?a by móc pofrun??.
?w. Ojciec Pio

1088.    Bezczynny mózg jest warsztatem diab?a.
angielskie

1089.    Wiedza to w?adza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku w?adzy.
Niels Bohr

1090.    Wychowywa? to znaczy uczyni? niewra?liwym na telewizj?.
Marshal Mc Luhan

1091.    Zawsze istnieje niebezpiecze?stwo, ?e zbytnia troska o los mniejszo?ci oderwie nas od my?lenia o potrzebach wi?kszo?ci.
William Hardcastle

1092.    Z?y cz?owiek nie chce mie? prawd Ewangelii przed sob?, lecz za sob?. Gdy s? te prawdy przed tob?, to ci? prowadz?; a gdy za tob? to ci? obarczaj?.
?w. Augustyn

1093.    Czy to nie ?mieszne: nawet nasze czasy b?d? kiedy? nazywa? dobrymi dawnymi czasami.
Alberto Moravia

1094.    Dawniej eksperymentowano w sztuce. Dzi? eksperymenty maj? by? sztuk?.
Evelyn Waugh

1095.    Nieustanna modlitwa cz?owieka nie dotyczy zwyci?stwa, ale pokoju.
Erik Axel Karlfeldt

1096.    Drapacze chmur to gotyk bez Boga.
Franco Lombardi

1097.    Piotr nie zauwa?y?, ?e im bardziej stara? si? by? silnym, zajmuj?c si? sob?, tym bardziej oddala? si? od Jezusa.
ks. Krzysztof Wons

1098.    Gdyby Marsjanin czyta? nasz gazety, doszed?by do wniosku, ?e Ziemianie sk?adaj? si? g?ównie z ministrów i morderców.
Hermann Bondi

1099.    Najpewniejsz? drog? do sukcesu jest wci?? próbowa?, jeszcze ten jeden raz.
Thomas Edison

1100.    Nie traktuj nikogo jak zero, nie pot?piaj ani nie spotwarzaj innych, a Pan udzieli ci swego pokoju.
Abba Poimen

1101.    Okazja to co?, czego nie potrzebujesz, w cenie, której nie mo?esz si? oprze?.
Franklin P. Jones

1102.    Istnieje tylko jedna historia – historia duszy. Istnieje tylko jeden pokój – pokój duszy.
Dag Hammarskjold

1103.    Nie l?kam si? tego, co mog? mi zrobi? ludzie, kiedy mówi? prawd?. Boj? si? tego, co zrobi?by Bóg, gdybym sk?ama?.
?w. Jan Bosko
 
1104.    Mów tylko o tym co rozumiesz. O innym milcz!
Lew To?stoj

1105.    Prawdziwe ?ycie jest spotkaniem.
Martin Buber

1106.    Ten jest wolny, kto nie odda? si? w niewol? samemu sobie.
Seneka

1107.    Wszystko to, co b?dziesz móg? zacisn?? w swoich martwych d?oniach, to b?dzie to, co da?e?, kiedy by?y ?ywe.

1108.    Wiara jest katedr?, mi?o?? – szpitalem, ale obie bez nadziei by?yby tylko cmentarzem.
Charles Peguy

1109.    Módl si?, pracuj i czytaj.
?w. Benedykt

1110.    Co g?upiemu po koronkach je?li powiada, ?e to same dziury.
angielskie

1111.    Dobrego marynarza poznaje si? przy z?ej pogodzie.
w?oskie

1112.    Musimy stale sobie przypomina?, ?e nie jeste?my zbawcami ?wiata, a tylko ma?ym znakiem, po?ród tysi?cy innych, ?wiadcz?cym, ?e mi?o?? jest mo?liwa.
Jean Vanier

1113.    Kto trz?sie drzewem prawdy, temu padaj? na g?ow? obelgi i nienawi??.
Konfucjusz

1114.    Czcijmy i na?ladujmy ?wi?t? Dziewic?, która szczerze wyznaje, ?e Bóg sprawi? w niej wielkie rzeczy i dlatego wszyscy b?d? j? zwa? b?ogos?awion?;
ale zamiast wbija? si? w pych?, ca?? chwa?? oddaje Panu.
La Colombiere

1115.    Odpowied? p?yn?ca z wiary jest nieporównywalnie bardziej zadowalaj?ca ni? odpowied? p?yn?ca z wiedzy.
Alexis Carrel

1116.    Cz?owiek, który zamierza pope?ni? jaki? nieludzki czyn, usprawiedliwia si? mówi?c „jestem w ko?cu tylko cz?owiekiem”.

1117.    Ludzie chwal?c czyj?? dobro? przeceniaj? zwykle jej doskona?o??, a mówi?c o czyich? niegodziwo?ciach zbyt ubarwiaj? winy.
Wang Czu’ung

1118.    Nudziarz pozbawia ci? samotno?ci, nie zapewniaj?c towarzystwa.

1119.    Nadzieja jest z regu?y z?ym przewodnikiem, ale za to dobrym towarzyszem  w podró?y.
George Savile

1120.    Ka?da rzecz wielka musi kosztowa? i musi by? trudna. Tylko rzeczy ma?e i liche s? ?atwe.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1121.    ?le czyni cz?owiek, je?li poprzestaje na zadowoleniu z siebie i boi si? krytyki i nagany.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1122.    Nie wtedy mi?o?? jest doskona?a, gdy my czynimy wielkie wysi?ki aby kocha? Boga, ale wtedy, gdy mocno jeste?my przekonani o tym, ?e Bóg pierwszy nas umi?owa?.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1123.    Korzy?ci ?atwo przychodz?ce, wbrew prawom moralnym, s? ju? w zarodku pocz?tkiem kl?ski, która przyjdzie.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1124.    Im ?wiat wi?cej b?dzie nasycony dobrobytem, tym bardziej b?dzie g?odny Boga.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1125.    Idzie o to, aby ka?dy katolik zrozumia?, ?e z tytu?u samego Chrztu jest wezwany i obowi?zany do apostolstwa.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1126.    Dzisiaj potrzeba Polsce i ?wiatu takich ludzi, którzy nie gro??, nie z?orzecz?, ale b?ogos?awi? i b?ogos?awie?stwem ziemi? zdobywaj?.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1127.    ?asce to przypisuj? Twojej i mi?osierdziu, ?e grzechy moje rozpu?ci?em jak lód. ?asce te? twojej przypisuj? wszystkie te momenty, w których zdo?a?em unikn?? grzechu.
?w. Augustyn

1128.    M?drzec widzi w lustrze g?upca, g?upiec przeciwnie.
Hugo Steinhaus

1129.    Brak ?wiadomo?ci siebie jest jedn? z zasadniczych przyczyn osobistego nie?adu, zagubienia wewn?trznego, konfliktów wewn?trznych oraz krzywd wyrz?dzonych bliskim.
?w. Ignacy Loyola

1130.    Mówi?, ?e najpi?kniejszy u?miech ma ten, który wiele wycierpia?.
ks. Jan Twardowski

1131.    Modlitwa o ?aski duchowe dla siebie jest na pewno skuteczna.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1132.    Posiad?o?? powinna nale?e? do posiadacza, a nie posiadacz do posiad?o?ci.
?w. Ambro?y z Mediolanu

1133.    Nie starajcie si? podoba? wszystkim. Nie starajcie si? podoba? niektórym. Starajcie si? podoba? Bogu.
?w. Jan Maria Vianney

1134.    Nic cz?owieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
K. Przerwa - Tetmajer

1135.    Poczujesz si? w pe?ni odpowiedzialnym, kiedy zrozumiesz, ?e wobec Boga posiadasz jedynie obowi?zki. Ju? On zatroszczy si? o przyznanie ci praw.
?w. Josemaria Escriva

1136.    Nie pragnij wiedzie? wszystkiego, a?eby? we wszystkim nie by? nieukiem.
Demokryt

1137.    Nie przejmuj si? tym, ?e dzieci nigdy ci? nie s?uchaj?. B?d? czujny, bo ci?gle ci? obserwuj?.
Robert Fulgham

1138.    ?wiat sk?ada si? z przeciwie?stw. W ostatecznym rozrachunku nic z nich nie pozostanie. Pozostanie tylko wielka mi?o??. Jak mog?oby by? inaczej.
?w. Edyta Stein

1139.    Nie wyra?aj ma?ej rzeczy w wielu s?owach, lecz rzecz wielk? w niewielu.
Pitagoras

1140.     Szcz??cie innych ludzi zachwyca dlatego, ?e w nie wierzymy.
Marcel Proust

1141.    Tolerancja jest to gotowo?? przyznania przedstawicielowi innego ?wiatopogl?du tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie.
Karl Rahner

1142.    Uczciwo?? nakazuje nigdy nie ?ama? danego s?owa, natomiast m?dro?? nakazuje nigdy go nie dawa?.
T. Bernard

1143.    Pokora fundamentem wszystkich cnót.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1144.    Zawierzajcie si? zawsze matczynej mi?o?ci Maryi, wiecznej Wspomo?ycielki. W jej sercu zawsze znajdziecie, w ka?dej trudno?ci i cierpieniu – ?wiat?o, pocieszenie i zach?t?, aby dalej kroczy? ku pe?ni ?ycia.
bp Józef Cognata

1145.    Warto?? wytrwa?ej modlitwy polega nie na tym, ?e Bóg nas wys?ucha, ale ?e my w ko?cu us?uchamy Boga.
Wiliam McGill

1146.    Bóg zdecydowanie nie pozwala na ingerowanie w nasz? woln? wol?, dlatego te?, o ile z woli tej dobrowolnie si? nie zrezygnuje, Bóg nie mo?e nic zrobi? w odpowiedzi na modlitw?.
Catherine Marshall

1147.    Wi?kszo?? ludzi u?ywa g?owy nie do my?lenia, lecz do potakiwania.
Evelyn Waugh

1148.    Wybiera? swój czas, to go oszcz?dza?.
Bacon

1149.    Prawdziwa przyja?? powinna si? czasem uciec do wymówki, ale nigdy nie powinna pos?ugiwa? si? pochlebstwem.
?w. Bernard z Clairvaux

1150.    Dobry los nie jest sprzymierze?cem bezczynnych.
Sofokles

1151.    Do?wiadczenie to dobra szko?a, ale czesne jest bardzo wysokie.
Heinrich Heine

1152.    Dusz oboj?tnych nie chce ani niebo, ani piek?o.
Dante Alighieri

1153.    Gdy cz?owiek obrasta w piórka, nie znaczy, ?e b?d? z nich skrzyd?a.
Henryk Fiszel

1154.    Gdyby my?li mog?y zabija?, ?wiat by?by bezludny.
Jerzy Bu?atowicz

1155.    Wszystkie dobra Pana przychodz? do nas przez r?ce Maryi. Jest prawie niemo?liwe uda? si? do Jezusa, je?eli nie przychodzi si? przez Maryj?.
?w. Jan Bosko

1156.    ?adne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przyk?adu.
?w. Jan Bosko

1157.    Twoje pragnienie jest twoj? modlitw?. Gdy ono nie ustaje, to i modlitwa nie ustaje.
?w. Augustyn

1158.    Dobro? Bo?a wyprzedza wszystkie nasze akty, otacza wszystkie chwile naszego ?ycia.
b?. Karol de Foucauld

1159.    U romantyków bez zmian – dawniej nie by?o ich sta? na doro?k?, dzi? na taksówk?.
Lidia Jasi?ska

1160.    Modlitwa jest najlepsz? broni?, jak? posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera serce Boga.
?w. Ojciec Pio

1161.    Im bli?ej jeste?my natury, tym wi?cej mamy w sobie Boga.
Johann Wolfgang Goethe

1162.    ?wiat jest ksi??k? i ci, którzy nie podró?uj? czytaj? tylko jedn? stron?.
?w. Augustyn

1163.    Niem?dry to w?drowiec, który poci?gni?ty urokiem ukwieconych ??k zapomina, dok?d mia? zamiar skierowa? swe kroki.
?w. Grzegorz Wielki

1164.    W towarzystwie Boga nie ma zadania, które by?oby zbyt trudne, smutku zbyt obezw?adniaj?cego, ?ycia b?d?cego zbyt wielkim brzemieniem.
Joan Wester Anderson

1165.    Pierwszym i jednym z najokrutniejszych narz?dzi przemocy jest ludzki j?zyk.
B?. Matka Teresa z kalkuty

1166.    Jedyny czas, jaki nale?y do nas, to tera?niejszo??.
Pascal

1167.    Trwaj tylko w s?o?cu, bo nic pi?knego nie ro?nie w cieniu.
Fryderyk Schiller

1168.    Zw?oka jest najbardziej zabójcz? form? odmowy.
C.N. Parkinson

1169.    Dobro czy? natychmiast, bo potem mo?esz si? rozmy?li?. Z?a nie czy? natychmiast, bo mo?e potem si? rozmy?lisz.
Matthias Claudius

1170.    Wspomnienie jest form? spotkania.
Khalil Gibran

1171.    Niewyczerpanie pogodne usposobienie jest jednym z najcenniejszych darów niebios.
Washington Irving

1172.    Kiedy zmieszany my?l? o ci??arze swoich win, niespokojny z powodu op?akanego stanu swojego sumienia, przera?ony surowo?ci? s?du, dajesz si? zaw?adn?? smutkowi i wpadasz w przepa?? desperacji – pomy?l o Maryi.
?w. Bernard

1173.    Chrze?cijanin nie dbaj?cy o zbawienie bli?niego, jest najbardziej nieczu?ym z ludzi.
?w. Jan Chryzostom

1174.    Bez Mszy ?wi?tej ziemia dawno zasta?aby unicestwiona z powodu grzechów ludzi.
?w. Alfons Liguori

1175.    Przeznaczeniem inteligentnego cz?owieka jest samotno??.
Tadeusz Konwicki

1176.    Drzewo nie smagane wiatrem rzadko wyrasta silne i zdrowe.
Seneka

1177.    Tyle jest mo?liwo?ci i dróg do Boga, ilu jest ludzi. Bo Bóg ma inn? drog? dla ka?dego cz?owieka.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1178.    Wdzi?czno?? i pokój serca id? z sob? w parze.
Richard Carlson

1179.    Do?wiadczony ?eglarz nie walczy z pr?dem ani wiatrem, ale pozwala im unosi? si? w obranym przez siebie kierunku.
Boles?aw Prus

1180.    Nigdy nie dopuszczajcie do siebie strachu lub rutyny.
?w. Josemaria Escriva

1181.    Cz?owiek m?dry posiada przewag? nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy z?ych.
Hegezjasz

1182.    By? bohaterem przez minut?, godzin? jest o wiele ?atwiej, ni? znosi? trud codzienno?ci w cichym heroizmie.
Fiodor Dostojewski

1183.    Je?li diabe? czyni zgie?k, to znaczy, ?e jest nadal poza nami, a nie w nas. To, co musi przera?a?, to jego pokój i zgoda z dusz? ludzk?.
?w. Ojciec Pio

1184.    Nigdy cz?owiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy kl?czy.
b?. Jan XXIII
 
1185.    Mo?na by? ?wi?tym z pastora?em w r?ku, ale równie dobrze mo?na nim zosta?, maj?c miot?? w r?ku.
b?. Jan XXIII

1186.    Cz?owiek, który odmawia wieczorn? modlitw?, jest kapitanem, który ustawia stra?e: mo?e spa? spokojnie.
Charles Baudelaire

1187.     Lekarstwem na nud? jest ciekawo??, a na ni? nie ma lekarstwa.
Ellen Parr

1188.    Drobnostek nie nale?y lekcewa?y?, bo one s? podstaw? doskona?o?ci, a doskona?o?? nie jest drobnostk?.
Micha? Anio?

1189.    Gdy kl?kasz przed o?tarzem, niech b?dzie mo?na widzie?, ?e wiesz przed kim kl?kasz.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1190.    Zawsze czy? co? dobrego, aby diabe? zasta? ci? zaj?tym.
?w. Hieronim

1191.    Trzeba umie? uj?? Boga za serce – ono jest jego s?abym punktem.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus

1192.    Anio?owie wspó?dzia?aj? z nami we wszystkim, co dla nas jest dobre.
?w. Tomasz z Akwinu

1193.    Proszenie jest bólem, dawanie zaszczytem.

1194.    G?o? dobr? nowin? wszelkiemu stworzeniu. Je?li trzeba u?yj s?ów.
?w. Franciszek z Asy?u

1195.    Mi?osierdzie jest kwiatem mi?o?ci.
?w. Faustyna Kowalska

1196.    Do jakiegokolwiek miejsca na ziemi przyjdziesz, nie porównuj si? z innymi, a znajdziesz spokój.
Abba Poimen

1197.    Jedna rzecz jest pewna: ?e nie mo?emy otrzyma? ?adnej ?aski, je?eli nie przez Maryj? i ?e nie istnieje ?aska, której nie mogliby?my wyprosi? za Jej po?rednictwem.
La Colombiere

1198.    Kieruj si? nie twoimi l?kami, lecz nadziejami i marzeniami. My?l nie o swoich frustracjach, lecz o twoich niespo?ytych mo?liwo?ciach.
b?. Jan XXIII

1199.    Dobro jest ?atwe. Wszystko co boskie biegnie na delikatnych stopach.
Fryderyk Nietzche

1200.    Wy macie zegarki, my mamy czas.
Stary Indianin

1201.    Dopiero w ?yciu codziennym, w konkretnych wysi?kach budowania jedno?ci z bra?mi naprawd? znajdujemy Boga, naprawd? zbli?amy si? do Boga.
ks. Franciszek Blachnicki

1202.    Lektura dla umys?u jest tym, czym gimnastyka dla cia?a.
Joseph Addison

1203.    Nastaw swój umys? na rado??. To zapobiegnie tysi?cu nieszcz??ciom i przed?u?y ci ?ycie.
Wiliam Szekspir

1204.    Nie ma nic wa?niejszego ni? sztuka wychowywania…Wychowawca musi by? bardziej pilny i staranny ni? jakikolwiek malarz czy rze?biarz.
?w. Jan Chryzostom

1205.    Jest wielk? cnot? powa?anie wszystkich tych, którzy s? m?drzejsi od nas.
?w. Teresa z Avila

1206.    Trzeba by? podobnym, aby si? zrozumie? i innym, aby si? pokocha?. Trzeba by? silnym, aby wybaczy?.
Eliza Orzeszkowa

1207.    Filozofia uczy nas dzielnie znosi? nieszcz??cia naszych s?siadów.
Oscar Wilde

1208.    Najlepszym sposobem od?wie?enia pami?ci o dobrym uczynku jest powtórzenie go.
Francis Bacon

1209.    Ma?e szanse s? cz?sto pocz?tkiem wielkich przedsi?wzi??.
Demostenes

1210.    Oko za oko uczyni tylko ca?y ?wiat ?lepym.
indyjskie

1211.    Dwie najkrótsze odpowiedzi Tak i Nie, wymagaj? najd?u?szego zastanowienia.
Pitagoras

1212.    Czasami kilka ?ez ma si?? wi?ksz? od krzyku.
Owidiusz

1213.    Ma?o?? cz?owieka polega na jego pospolito?ci.
Arystoteles

1214.    Jest taka cierpienia granica za któr? si? u?miech pogodny zaczyna.
Czes?aw Mi?osz

1215.    Nie wystarczy zdobywa? m?dro?ci, trzeba jeszcze z niej korzysta?.
Cyceron

1216.    To nie sprawy niepokoj? ludzi, lecz pogl?dy na te sprawy.
Eurypides

1217.    Niektóre my?li s? modlitwami. S? chwile, w których niezale?nie od pozycji cia?a, dusza jest na kolanach.
Wiktor Hugo

1218.    Nie mog? odnale?? Boga w sobie ani siebie w Nim, je?li nie zdob?d? si? na odwa?ne spojrzenie w twarz temu kim rzeczywi?cie jestem, z ca?? moj? s?abo?ci?
i nie przyjm? innych takimi, jacy s? – z wszystkimi ich ograniczeniami.
o. Thomas Merton

1219.    Tylko ma?e ?wieczki gasn? od westchnie?.
Henryk Sienkiewicz

1220.    ?adna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda.
Kartezjusz

1221.    Tam gdzie jest ko?ció?, tam jest i Duch Bo?y.
?w. Ireneusz

1222.    ?wi?ci rozpami?tuj?c swoje grzechy, nie my?l? o swoich winach, ale o mi?osierdziu Bo?ym.
?w. Tomasz Merton

1223.    Na s?dzie ostatecznym ?cis?y zdasz rachunek z ka?dej chwili czasu, z ka?dej ?aski otrzymanej, z ka?dego talentu, ze wszystkiego dobra co? móg? uczyni?.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

1224.    Prawdziwa, g??boka wiara wymaga stani?cia przed Tajemnic?, ale nie daje gwarancji, ?e okre?lone praktyki i postawa przynios? odpowied? na wszystkie pytania i pewno??, ?e jestem na w?a?ciwej drodze.
o. Jacek Prusak

1225.    G?upcem wolno by? ka?demu, ale pod jednym warunkiem: ?eby nie dawa? z?ego przyk?adu.
Wiktor Hugo

1226.    Cuda nie dziej? si? na przekór naturze, ale tylko na przekór temu, co nam o niej wiadomo.
?w. Augustyn

1227.    Wyzwanie jakie stoi przed nasza epok?, polega na tym, by cz?owiek pozosta? zagadk?, by nie uzna?, ?e wszystko jest proste, wszystko jest wyja?nione i mo?liwe do wyja?nienia.
Andriej Tarnowski

1228.    Wiedza bez logiki nic nie jest warta.
Menander

1229.    Adwokat dr?czy sakiewk?, lekarz cia?o, a teolog dusz?.
Cyrano de Bergerac

1230.    ?eby gdzie? doj??, trzeba wiedzie?, dok?d si? idzie.
Philip Roth

1231.    Z?o ukrywane ro?nie.
Wergiliusz

1232.    ?adne miejsce nie powinno by? dla ciebie milsze od ojczyzny.
Cyceron

1233.    Cz?owiek, który nie szanuje nocy, nie jest wart dnia.
w?oskie

1234.    Tylko cz?owiek cierpliwy zbiera to co dojrza?e.
afryka?skie

1235.    Natura nie ?amie swych praw.
Leonardo Da Vinci

1236.    Ka?dy kto ma zacz?tek dobrej woli, zdob?dzie wszystko, co jest potrzebne do dobrego ?ycia.
?w. Albert Wielki

1237.    Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek – przewiduj?cy.
Magdalena Samozwaniec

1238.    K?amstwo zd??y obiec pó? ?wiat, zanim prawda w?o?y buty.
James Callaghan

1239.    Wszyscy próbuj? zabija? czas, a nikt nie chce umiera?.
francuskie

1240.    Wi?kszo?? czasu tracimy, poniewa? chcemy go zyska?.

1241.    Zawsze i w ka?dej okoliczno?ci starajmy si? nigdy nie traci? rado?ci i spokoju wewn?trznego.
?w. Rafa? Kalinowski

1242.    Aby budowa? królestwo Chrystusowe, trzeba zaczyna? od siebie.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

1243.    Jedynie m?dro?? potrafi si? ukorzy?.
Miko?aj Gogol

1244.    B??d ?atwiej dostrzec ni? prawd?, bo b??d le?y na wierzchu, a prawda w g??bi.
Johann Wolfgang Goethe

1245.    Wieczno?? jest wype?nieniem bezgranicznego ?ycia danego nam w ograniczaj?cej wszystko tera?niejszo?ci.
Boecjusz

1246.    Z ka?dego dnia przeznacz pó? godziny na modlitw?, a je?eli masz du?o do zrobienia, przeznacz jedn? godzin?.
?w. Franciszek Salezy

1247.    Zdrowy rozs?dek to rzecz, której ka?dy potrzebuje, ma?o kto posiada, a nikt nie wie, ?e mu go brakuje.
Benjamin Franklin

1248.    Siostr? rozkoszy jest smutek.
Ezop

1249.    Bardzo wystrzegajmy si? z?o?ci i przebieg?o?ci szatana, który nie chce, aby cz?owiek mia? umys? i serce skierowane do Pana.
?w. Franciszek z Asy?u

1250.    Chocia? wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozumie.
Isaac Asimov

1251.    Im bardziej chore pa?stwo, tym wi?cej w nim praw.
Tacyt

1252.    Ci, co najbardziej zas?uguj? na pochwa?y, najlepiej znosz? krytyk?.
Alexander Pope

1253.    Cierpliwo?? jest towarzyszk? m?dro?ci.
?w. Augustyn

1254.    Cywilizacja to niesko?czone stwarzanie potrzeb, których nam nie potrzeba.
MarkTwain

1255.    Cz?owiek czynu zawsze wygl?da niestosownie pomi?dzy gadu?ami.
George Bernard Shaw

1256.    Do?wiadczenie to suma b??dów, które pope?nili?my.
Solon

1257.    Nikt nie jest a? tak biedny, aby nie mie? nic do dania: to tak jakby górskie strumyki mówi?y, ?e nie maj? nic do dania morzu, bo nie s? rzekami. Dawaj to, co masz: dla niektórych mo?e to by? wi?cej ni? my?lisz.
H.W. Longfellow

1258.    Bóg nie zwraca zbytnio uwagi na to co mu dajemy, raczej na to, co zachowujemy.
?w. Ambro?y

1259.    Chcesz z pewno?ci? znale?? Jezusa? Szukaj go w ramionach Maryi. Chcesz mie? ?aski? Id? do Maryi, która jest ich kana?em. Chcesz nieba? Id? do niej, która jest jego drog? i najpewniejszym przewodnikiem.
b?. Marmion

1260.    Ludzie, którzy przyjmuj? swoj? staro?? nie robi?c z niej problemu, s? m?odsi od tych, którzy chc? za wszelk? cen? zachowa? m?odo??.
Antoni K?pi?ski

1261.    Dobry cz?owiek jest wiecznym nowicjuszem.
Marcjalis

1262.    Dzieci nigdy nie s?uchaj? starszych, ale zawsze ich na?laduj?.
James Baldwin

1263.    Jak? wdzi?czno?? oka?esz swoim rodzicom, takiej spodziewaj si? od swoich dzieci.
Tales z Miletu

1264.    Wiara podaje nam to, czego rozum nie mo?e poj??. Wiara – to za?lubiny Boga z dusz?.
?w. Jan od Krzy?a

1265.    Kto dzia?a z niedba?o?ci? jest bliski upadku.
?w. Jan od Krzy?a

1266.    Je?eli chcesz unikn?? krytyki, nic nie rób, nic nie mów, b?d? nikim.
Elbert Hubbard

1267.    W Bogu nie ma g?odu, który pragnie by? zaspokojony, tylko pe?nia, któr? pragnie dawa?.
C.S. Levis

1268.    Droga wskazana tobie jest krótka: po prostu masz wej?? w g??b siebie, aby wyj?? naprzeciw Bogu.
?w. Bernard z Clairvaux

1269.    Wybiera? zw?tpienie jako filozofi? ?ycia to tak, jak wybiera? bezruch jako sposób przemieszczania si? w przestrzeni.
Yann Martel

1270.    Je?li masz prac? bez stresu, to nie masz pracy.
Malcolm Forbes

1271.    Ka?de drzwi s? zarazem wyj?ciem i wej?ciem.
Tom Stoppard

1272.    Mi?o?? ucisza i przyjemnie odpr??a serce, o?ywia je, podczas gdy nienawi?? bole?nie je ?ciska i nape?nia trosk?. Ci, którzy nienawidz? innych, s? dla samych siebie tyranami i katami. S? bardziej szaleni ni? szale?cy.
?w. Jan z Kronsztadu

1273.    ?ycie szcz??liwe nie jest wypadkow? liczby doznanych przyjemno?ci lecz...poczuciem sensu. ?ycie szcz??liwe…to ?ycie cnotliwe.
?w. Luis Jorge Bonzales

1274.    Cz?sto zapominamy, ?e zostali?my powo?ani przede wszystkim do obdarzania Bo?? mi?o?ci? i mi?osierdziem najpierw naszych rodzin, ?ród?a naszego ?ycia.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

1275.    Ka?de ?wi?ta Bo?ego narodzenia powinny by? dla nas nowym, wyj?tkowym spotkaniem z Bogiem.
?w. Josemaria Escriva

1276.    Zawsze ilekro? si? u?miechasz do swojego brata i wyci?gasz do niego r?k?, zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

1277.    Zawsze ilekro? milkniesz, by innych wys?ucha?, zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

1278.    Zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak ?elazna obr?cz uciskaj? ludzi w ich samotno?ci, zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

1279.    Zawsze kiedy dajesz odrobin? nadziei za?amanym, zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

1280.    Zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome s? twoje mo?liwo?ci i jak wielka jest twoja s?abo??, zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

1281.    Zawsze ilekro? pozwolisz, by Bóg pokocha? innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Bo?e Narodzenie.
b?. Matka Teresa z Kalkuty

1282.    Przysz?o?? jest w r?ku Boga i lepiej by? nie mo?e.
b?. Pierre Giorgio Frasatti