ROK 2009

01.01.2009r. - 31.12.2009r.


553.    Niech Maryja, mind Brama Niebios, treatment pomo?e nam, by?my nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu na ziemi.
Jan Pawe? II

554.    Szukaj Boga i przywo?uj Go ca?ym sercem, a znajdziesz Go.
?w. Bazyli Wielki

555.    ?wiadectwo o Chrystusie wyra?aj?ce si? w g?oszeniu S?owa Bo?ego jest ?ask? i zobowi?zaniem  jednostek i codziennym zadaniem wspólnot i grup chrze?cija?skich.
ks. Bp Jan Szkodo?

556.    ?ycie – przegl?danie luster w poszukiwaniu w?asnej twarzy.
Wojtek Bartoszewski

557.    Cz?owiek jest kowalem w?asnego szcz??cia. Pewno dlatego tak cz?sto znajdujemy si? mi?dzy m?otem, a kowad?em.
Horacy Safrin

558.    Ewangeli? nale?y pokazywa? z odwag? i mi?o?ci?, szanuj?c godno?? ka?dego cz?owieka, ale nie ukrywaj?c nigdy najbardziej radykalnych wymogów ewangelicznego or?dzia.
ks. Bp Jan Szkodo?

559.    W zakresie ?ycia duchowego zauwa?amy niezmiennie ten fenomen, ?e do?wiadczenia innych pomagaj? nam, ale nie zast?puj? do?wiadcze? w?asnych.
ks. Zbigniew Kap?a?ski

560.    Na ile wychodzisz z wszystkich rzeczy, na ile si? w nich wszystkich swego wyzby?e?, na tyle, nie mniej ni wi?cej, wchodzi Bóg wraz ze wszystkim co Jego.
Mistrz Eckhart

561.    Je?eli do mnie b?dziesz mówi?, b?d? s?ucha?. Je?li mi poka?esz, zobacz?. Ale je?li mi pozwolisz do?wiadczy?, to si? naucz?.
Lao-Tse

562.    Praca rozumna i wytrwa?a, która nie my?li o zbieraniu owoców w tydzie? po siewie, przebija góry, nad przepa?ciami przerzuca mosty.
Boles?aw Prus

563.    Znale?? i otrzyma? dar modlitwy i to za ka?dym razem pe?niej, mo?na tylko wówczas, je?li si? d??y nie tyle do modlitwy, co do samego Jezusa.
o. Robert Faricy

564.    Ludzie buduj? za du?o murów, a za ma?o mostów.
Izaak Newton
565.    Teraz, gdy ju? nauczyli?my si? lata? w powietrzu jak ptaki, p?ywa? pod wod? jak ryby brakuje nam tylko jednego: nauczy? si? ?y? na ziemi jak ludzie.
Georg Bernard Shaw

566.    Najwi?ksz? w?adz? ducha nie jest geniusz, ale dobro?.
Wiktor Hugo

567.    Do?wiadczenie pozwala nam kierowa? w?asnym ?yciem wedle zasad sztuki, brak do?wiadczenia rzuca nas na igraszk? losu.
Platon

568.    Sta? si? lepszym cz?owiekiem ni? by?e?, a zobaczysz w ?wiecie rzeczy, o których ci si? przedtem nie ?ni?o.
Henryk Elzenberg

569.    Kontemplacja to dany od Boga stan specjalnej ?aski i wpatrywanie si? w Pana oczyma wiary, z nadziej? i mi?o?ci?, przy u?yciu niewielu lub w ogóle bez s?ów i my?li.
o. Robert Faricy

570.    Ile? trzeba czasu, nim cz?owiek zrozumie, ?e w zawi?ym w?tku jego ?ycia ka?dy drobiazg mo?e stanowi? wa?n? cz?stk? i ?e nie wolno pochopnie lekcewa?y? nawet najb?ahszych szczegó?ów.
Graham Green

571.    Jak wstaniesz, tak ca?y dzie? przep?dzisz.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

572.    Musimy nauczy? si? my?le? o tym, co o?mieliliby?my si? zrobi?.
Stanis?aw Brzozowski

573.    Ca?e ?ycie jest szko??.
Jan Amos Kome?ski

574.    Ka?de pokolenie ma obowi?zek przekazywania prawdy o Bogu nast?pnemu pokoleniu. Ma obowi?zek znalezienia w?asnego j?zyka, którym t? prawd? przeka?e najlepiej.
Redakcja „Listu”

575.    Bóg  pisze prosto po krzywych liniach naszego ?ycia.
Roman Brandstaetter

576.    Lepiej jest przemilcze? prawd?, ni? wypowiedzie? j? w sposób cierpki.
?w. Franciszek Salezy

577.    Europa zrodzi?a si? w pielgrzymce, a jej ojczystym j?zykiem jest chrze?cija?stwo.
Johan Wolfgang Goethe


578.    M?dro?? uzale?niona jest od trzech rzeczy: osobowo?ci, wiedzy, samokontroli.
Arystoteles

579.    Kto daje biednym, temu Bóg ch?tnie po?ycza.
Wiktor Hugo

580.    Lepiej i?? s?uszn? drog?, potykaj?c si?, ni? wielkimi krokami, b??dzi? po bezdro?ach. Kto kuleje na s?usznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbli?a si? do celu.
?w. Tomasz z Akwinu

581.    Najniebezpieczniejsi s? g?upcy po naszej stronie barykady.
Zdzis?aw Ko??dkiewicz

582.    ?ycia nie da si? bra? gar?ciami, przecieka przez palce.
Józef  Bester

583.    To nie cz?ste spowiedzi czyni? nas dobrymi, ale owoc który z nich wynosimy.
?w. Jan Bosko

584.    Charakter cz?owieka jest jego przeznaczeniem.
Heraklit z Efezu

585.    Ka?dy z nas jest wezwany do odkrycia prostoty naszego powo?ania: wystarczy kocha?.
Benedykt  XVI

586.    Nasza prawdziwa podró? przez ?ycie odbywa si? w nas.
Thomas  Merton

587.    Przyjació? nie pozyskuj lekkomy?lnie, a tych których pozyska?e? lekkomy?lnie nie porzucaj.
Solon

588.    Je?eli kochasz ?ycie, nie tra? czasu, bo z czasu sk?ada si? ?ycie.
Benjamin Franklin

589.    Wypita czara goryczy cz?sto idzie na zdrowie.
Nietyksza

590.    Mów to, co my?lisz, post?puj,  jak my?lisz.
Abraham Lincoln

591.    Nigdy nie wolno traci? nadziei, pyta? o innych którzy, za nas maj? dzia?a?. ?wiat zmieni si? na lepsze, je?eli ka?dy z nas b?dzie mia? odwag? czyni? dobro.
Frank Cassel

592.    Mi?o?? ludzi nie poddaje si? w?adzy bagnetów.
Napoleon Bonaparte

593.    Modlitwa nie zmienia postanowie? Boga, ale zmienia tego, kto si? modli.
Soren Kierkegaard

594.    Nasz Bóg jest Bogiem mi?osierdzia i pocieszenia. I oczekuje od nas, ?e i my podejmiemy te zwyczajne ?rodki, aby cierpieniu i chorobie zapobiec, usun?? je.
Jan Pawe? II

595.    Przez ca?e ?ycie trzeba si? uczy? tego, jak nale?y ?y?.
Seneka

596.    Umrze? m?odo to najlepszy sposób, by si? nie zestarze?.
Jadis

597.    K?ótnie i sprzeczki nie trwa?yby nigdy d?ugo, gdyby wina le?a?a tylko po jednej stronie.
Fracois de la Rochefoucauld

598.    Odrobina mi?o?ci ofiarowanej drugiemu cz?owiekowi jest o wiele wi?cej warta ni? ukochanie ca?ej ludzko?ci.
Albert Schweitzer

599.    Europa porzucaj?c chrze?cija?stwo, skazuje si? na zag?ad?.
George Weigel

600.    Dwaj wrogowie to jeden podzielony cz?owiek.
Emil Cioran

601.    Lepiej mie? szkod? ni? szpetny zysk, szkoda zaboli ci? raz, taki zysk b?dzie bola?  zawsze.
Chilon

602.    Mówi? trzeba prosto, a my?le? w sposób skomplikowany – nie na odwrót.
Franz Josef Strauss

603.    Je?li nie staniesz si? cichy i pokorny, staniesz si? ?lepy na troski ca?ego ?wiata.
b?. Jan XXIII

604.    Kto uratowa? ?ycie jednemu cz?owiekowi, b?dzie wynagrodzony tak, jakby ca?y ?wiat uratowa?.
?ydowskie

605.    M?dro?? jest harmoni?.
Nowals

606.    Wystrzegajcie si? wszelkiego z?a. Kto bowiem nie umie sob? samym kierowa?, jak?e b?dzie innych do tego zach?ca??
?w. Polikarp

607.    Najbardziej genialnemu brak niekiedy natchnienia.
Horacy
608.    Jest tylko jeden sposób na spotkanie siebie bez ucieczki przed sob?. Ten sposób to spotkanie siebie w obecno?ci Boga.
Ela Konderak

609.    ?yjemy dzi?ki temu, co otrzymujemy, ale nadajemy sens ?yciu dzi?ki temu, co od siebie oddajemy.
Winston Churchill

610.    Cz?owiek bardzo si? uskar?a przy ka?dym bólu, a tak rzadko cieszy si?, gdy go nie czuje.
Georg Christoph Lichtenberg

611.    Ciesz si? ?yciem, bo ono daje ci szans? kocha?, pracowa?, bawi? si? i patrze? w gwiazdy.
Henry van Dyke

612.    ?ycie to szereg po?wi?ce?. Trzeba t? zasad? nosi? w sercu i w g?owie.
Henryk Sienkiewicz

613.    Prawdziwa wiedza to znajomo?? przyczyn.
Arystoteles

614.    Kto zna swoj? g?upot?, ten nie jest wielkim g?upcem.
Czuang Cy

615.    Kto nie umie daleko spogl?da?, ten blisko ma k?opoty.
Konfucjusz

616.    Wyrozumia?o?? jest owocem znajomo?ci w?asnych b??dów.
Alfred Aleksander Konar

617.    Wód? los za nos!
Janina Ipohorska

618.    Niezdecydowanie jest najwi?ksz? chorob?.
Johann Wolfgang Goethe

619.    ?wiat bez kobiet by?by jak ogród bez kwiatów.
Pierre de Brantome

620.    Im bardziej cz?owiek si? starzeje, tym mocniej czuje, ?e umiej?tno?? cieszenia si? chwil? bie??c? jest cennym darem podobnym do stanu ?aski.
Maria Curie-Sk?odowska

621.    Krótki okres ?ycia jest dostatecznie d?ugi na to, aby ?y? dobrze i uczciwie.
Cyceron


622.    Jak?e by mo?na by?o zrozumie? godn? podziwu cierpliwo?? tylu nieszcz??liwych ludzi, którzy si? zmagaj? z ?yciem i cz?sto gin? w tej walce, gdyby nie by?o pewno?ci, ?e Bóg jest sprawiedliwy.
b?. Pierre Giorgio Frasatti

623.    Niebiosa s? niebem Pana, bo ju? s? niebiosami, natomiast ziemi? Bóg da? synom ludzkim, aby j? zamienili w niebo.
?ydowskie

624.    P?onne  nadzieje przewa?nie nie gasn?.
W?adys?aw Grzeszczyk

625.    Szkoda czasu na dyskusj? o mi?o?ci. Nale?y zacz?? mi?owa?.
Marek Aureliusz

626.    Naucz si? ?mia? z samego siebie, to ci do ko?ca ?ycia powodu do rado?ci nie zabraknie.
ks. Tadeusz Fedorowicz

627.    Naucz si? tylko kocha?, a wtedy wszelka ludzka m?dro?? zostanie ci dodana.
Marek Aureliusz

628.    Niezale?nie od tego w jakim punkcie znajduj? si? wskazówki zegara ludzko?ci, Bóg zaprasza do swojego królestwa wszystkich bez wyj?tku.
o. Wies?aw Dawidowski

629.    Nie my?l?, wi?c si? nie martwi?.
Pataczakówna

630.    Chwal Boga za dobro, ?a?uj za opuszczenie i grzechy, miej te? dobr? wol? poprawy. Je?li nie wszystko si? uda?o, nie zniech?caj si? z tego powodu i nigdy nie dawaj za wygran?.
b? . Henryk Suzo

631.    Do?wiadczenie powi?ksza nasz? m?dro??, nie zmniejsza naszej g?upoty.
Josh Billings

632.    Du?a wiedza czyni skromnym, ma?a zarozumia?ym. Puste k?osy dumnie wznosz? si? ku niebu, k?osy pe?ne ziarna w pokorze pochylaj? si? ku ziemi.
Erskine Caldwell

633.    Ludzie l?kaj? si? takich, którzy nie l?kaj? si? niczego.
Karol Bunsch

634.    Powiedz losowi „tak”, a wszystko stanie si? od razu mniej gorzkie.
Halina Auderska

635.    Przyjaciele s? jak ciche anio?y, które podnosz? nas kiedy nasze skrzyd?a , zapominaj? jak lata?.
Antoine de Sainte-Exupery
636.    Zwiastowanie anio?a Maryi jest zach?t? do rado?ci. Pro?my ?wi?t? Dziewic? o dar rado?ci chrze?cija?skiej .
Jan Pawe? II

637.    Nie mo?na czyni? z?ego, nie cierpi?c równocze?nie od z?a.
Ralph Waldo Emerson

638.    M?odo?? by?aby doskona?a, gdyby przytrafia?a si? pod koniec ?ycia.
Herbert Henry Asquith

639.    Ca?a m?dro??, ca?a filozofia ?ycia, to tylko dobro?.
Stanis?aw Witkiewicz ojciec

640.    Najwa?niejsz? rzecz? jest oduczy? si? skarg i narzekania na ?ycie.
Epiktet z Hierapolis

641.    Nie zajmuj si? tym, czego próbowa?e?  i co si? nie uda?o, lecz tym, co wci?? jeszcze mo?esz zrobi?.
b?. Jan XXIII

642.    Równie? szcz??cia chodz? parami.

643.    Tylko to, co Bóg o nas wie jest prawdziwe. Gdy Bo?y obraz o nas stanie si? naszym w?asnym obrazem, wtedy dopiero staniemy w prawdzie przed Bogiem i przed sob?.
ks. Franciszek Blachnicki

644.    Pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przej?? nawet najtrudniejsze próby i daje odwag?.
Jan Pawe? II

645.    Kto nie przeszed? przez szko?? bólu, jest jak analfabeta przed ksi?g? ?ycia.
Zenta Maurina

646.    Modlitwa nas oczyszcza.
?w. Izydor

647.    ?al za grzechy le?y w woli nie w uczuciach.
b?. Rupert Mayer

648.    ?ycie nie jest prezentem, który otrzymuje si? w dniu urodzin.  Z chwil? kiedy zaczynam my?le?, staje si? ono zobowi?zaniem.
Izabella Bieli?ska

649.    Ludzie wierz?, ?e aby zdoby? sukces, trzeba wcze?nie wstawa?. Otó? nie-trzeba wstawa? w dobrym  humorze.
Marcel Archard

650.    Ka?da prawdziwa mi?o?? musi mie? swój Wielki Pi?tek.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski
651.    Wsz?dzie jest jaka? gorycz, któr? musimy znosi?. Wyjdziemy z niej zwyci?scy, je?li b?dziemy spogl?da? na Jezusa Ukrzy?owanego.
?w. Jan Bosko

652.    Chryste, przemawiaj do nas mow? Twojego Krzy?a! Przemawiaj zawsze! Mów przez twoje ukrzy?owane cia?o, jak niesko?czona jest cena dusz naszych.
Jan Pawe? II

653.    Powiedz prosz?, co ujrza? w tobie ten, który nie potrzebuje niczego, a jednak chc?c ci? pozyska? dla siebie przezwyci??y? tortur? ?mierci, tak strasznej i haniebnej.
Pierre Abelard

654.    Niech Maryja wyjedna nam pogod?  ducha, której nie zdo?a zniweczy? ?aden l?k, gdy? rodzi si? ona z pewno?ci, ?e Chrystus naprawd? zmartwychwsta?.
Jan Pawe? II

655.    Bóg, aby kocha? dusz?, nie patrzy na jej wielko??, ale na jej pokor?.
?w. Jan od Krzy?a

656.    Pokorny cieszy si? nieustaj?cym spokojem, a w sercu pysznego jest ci?gle zawi?? i uraza.
?w. Tomasz a Kempis

657.    Im prawdziwsza i doskonalsza b?dzie nasza za?y?o?? z Bogiem, tym bardziej ku nam b?dzie wychodzi? jego Opatrzno??.
?w. Franciszek Salezy

658.    Kiedy stajesz przy mnie i mówisz, ?e dam sobie rad?, tak si? dzieje.

659.    Zawsze uwa?a?am, ?e tajemnica szcz??cia kryje si? w tym, by ?y? chwila po chwili i dzi?kowa? Bogu za wszystko, co zsy?a na nas dzie? po dniu.
?w. Gianna Molla

660.    M?dry nigdy si? nie gniewa.
Cyceron

661.    Ufno?? w nieprzebranym Mi?osierdziu Bo?ym, to ca?a nasza nadzieja.
b?. Edmund Bojanowski

662.    W ?yciu jak w regule-wszyscy licz? na wyj?tki.
Wojtek Bartoszewski

663.    Znale?? w?asn? rado?? w rado?ci bli?niego, oto tajemnica szcz??cia.
Georges Bernanos

664.    Ta sama droga prowadzi pod gór? i w dó?.
Heraklit

665.    Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. B?d? sob?.
Michel Quoist
666.    W?a?ciwe jest ludzkiej naturze nienawidzi? tego, kogo si? skrzywdzi?o.
Tacyt

667.    Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszy? si? nimi.
Jean Cocteau

668.    Tylko g?upiec ma odpowied? na wszystko.
Anatol France

669.    Kto posiada uncj? mi?o?ci, otrzyma uncj? rado?ci. Kto posiada ton? mi?o?ci, otrzyma ton? rado?ci. A je?li mi?o?? jest bezgraniczna, to i rado?? b?dzie bezmierna.
John Ching-hsiung WU

670.    Nadzieja jest dla cz?owieka tym, czym mechanizm w zegarku: bez niego zegarek by si? zatrzyma?.

671.    Drzewo mi?o?ci ro?nie jedynie na ziemi pokory.
?w. Katarzyna ze Sieny

672.    Kto zrozumie przyczyn?, ?atwo zmieni swoje my?lenie, zobaczy, co w nim by?o z?e.
Kartezjusz

673.    Codzienn?  prac? twoj? mo?esz wszystko dobre na tym ?wiecie zepsu? i wszystko z?o naprawi?.
Maria D?browska

674.    Robimy sobie wrogów, robimy sobie przyjació?, ale tylko Bóg robi naszych s?siadów.
Gilbert Keitt Chesterton

675.    Gdy Polacy b?d? umie? siebie samych ceni? w domu, b?d? ich ceni? i za granic?.
Stanis?aw Staszic

676.    Cnota nie powinna czyni? cz?owieka odludkiem.

677.    Straszn? jest rzecz?, kiedy dusza szybciej zm?czy si? ?yciem ni? cia?o.
Marek Aureliusz

678.    Ludzie ca?kiem rzadko potrafi? by? ca?kiem ?li albo ca?kiem dobrzy.
Niccolo Machiavelli

679.    Musimy b??dz?cemu bratu pokaza?, ze nasza religia to mi?o?? bli?niego, a jej symbolem serce.
b?. Karol de Foucald

680.    Pi?? minut przeznaczonych na pomoc ma wi?ksz? warto??, ni? dziesi?? na wspó?czucie.
rumu?skie
681.    ?atwiej by? dobrym dla wszystkich ni? dla kogo?.
Aleksander Dumas syn

682.    Radosny dawca ma?o zwa?a na to, co daje. Jego wy??cznym celem i ?yczeniem jest sprawianie przyjemno?ci i dodanie otuchy temu, kogo obdarowywuje.
b?. Juliana z Norwich

683.    Sztuka ?ycia to cieszy? si? ma?ym szcz??ciem.
Phil Bosmans

684.    Najpewniejsz? oznak? pogodnej duszy jest zdolno?? ?miania si? z samego siebie. Wi?kszo?ci ludzi taki ?miech sprawia ból.
Fryderyk Nietzche

685.    Miej wielk?, szczer? i nieustaj?c? pobo?no?? wobec Przenaj?wi?tszej Maryi. Gdyby? wiedzia?, ile warte jest to oddanie, nie zamieni?by? go na ?adne z?oto ?wiata.
?w. Jan Bosko

686.    Je?eli serce ludzkie jest chore, chore jest równie? ?ycie.
Phil Bosmans

687.    Rado?? jest potrzeb?, si?? i warto?ci? ?ycia.
Johannes Kepler

688.    Umie? ?y? to: ?y? lekko bez lekkomy?lno?ci, by? weso?ym bez swawoli, mie? odwag? bez brawury, zaufanie i radosn? rezygnacj?.
Theodor Fontane

689.    Nale?y tak zorganizowa? ?ycie, aby ka?da chwila by?a wa?na.
Iwan Turgieniew

690.    Nic nie przemo?e g?osu serca.
Zenon z Elei

691.    Serce jest jak klejnot, pozwala cz?owiekowi b?yszcze?.
Anaksymander z Miletu

692.    Przegra? to nie znaczy nie mie? racji.
Lord Hailsham

693.    Je?eli lubisz mówi? i gorliwo?? ci? tak ponosi – mów, ale z trwog?, ani te? nie zawsze, nie wsz?dzie, nie o wszystkim, nie do wszystkich, lecz bacz do kogo, ile, gdzie i kiedy.
?w. Grzegorz z Nazjanzu

694.    Nigdy nie kop le??cego. Móg?by? si? przekona?, ?e jest wi?kszy od ciebie, kiedy si? podniesie.

695.    Dobro stoi wy?ej ni? pi?kno.
Stefan ?eromski
696.    Rozwa?ajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, Jezus Chrystus, naucza? przez swoje s?owa i wype?nia? przez swoje czyny.
?w. Cezaria M?odsza

697.    Pami?taj, aby ?aden cie? pretensji do kogokolwiek, nie obci??a? twojego umys?u i serca.
Bogaty?ska

698.    ?adna m?dro??, której mo?emy nauczy? si? tu na ziemi, nie da nam tego, co s?owo i spojrzenie matki.
Wilhelm Raabe

699.    Je?eli chcesz by ci? s?uchano, wydawaj ma?o rozkazów.
?w. Filip Neri

700.    Ten zas?uguje na miano silnego cz?owieka, kto umia? z wroga uczyni? przyjaciela.
Aboth de Nathan

701.    Tym nic nie pomo?emy, ?e w innych dostrze?emy z?o – dajmy sobie z tym spokój, a na pewno znajdziemy wiele do zmiany w sobie.
?w. Urszula Ledóchowska

702.    Sprawiedliwo??  bardzo ?atwo znale??. W s?owniku pod liter? „S”.
Karol Bunsch

703.    Tylko powiew Ducha ?wi?tego mo?e rozpali? dusze do cnoty, zachowa? je od zara?enia grzechem.
b?. Jan XXIII

704.    Po zaszczycie synostwa Bo?ego, nie ma wi?kszego jak by? dzieckiem Maryi.
b?. Honorat Ko?mi?ski

705.    Mi?o?? w?asna le?y u korzenia wszelkiego z?a.
Helen Adams Keller

706.    Godzi si? i od wroga pobiera? nauki.
Owidiusz

707.    Tylko cz?owiek , który pracuje mo?e si? cieszy? z odpoczynku
Jerome K. Jerome

708.    Nie szukaj w s?owach bli?niego z?a, je?eli mo?esz w nich odnale?? odrobin? dobra.
Ali Ibn Abi Talib

709.    B?d? mi?y dla ludzi, których spotykasz wspinaj?c si? w gór?, albowiem spotkasz ich znowu przy schodzeniu w dó?.
Wilson Mizner
710.    Wychodzimy od Boga, aby do niego powróci?. To jedyny ruch, który ma swoje znaczenie: u?yteczno??.
Leon Bloy

711.    Doniesionym do celu nie wolno twierdzi?, ?e cel ten zdobyli.
Marie von Ebner-Eschenbach

712.    Kiedy du?o si? mówi, zawsze powie si? co?, co lepiej by?oby przemilcze?.
Konfucjusz

713.    Tam, gdzie ja?nieje nawet najmniejszy p?omyk nadziei, dostrzegalne jest ju? ?wiat?o z nieba.
Ladislaus Boros

714.    Chrystus jest ?ród?em, a wi?c przychodzimy do Niego gasi? nasze pragnienia.
b?. El?bieta od Trójcy ?wi?tej

715.    Kto nie chce by? bohaterem ?wi?to?ci, ten staje si? tchórzem grzechu.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

716.    Cz?owiek czci tylu bo?ków, ile kultywuje na?ogów.
?w. Antoni z Padwy

717.    Stare grzechy maj? d?ugie cienie.
Agata Christie

718.    Wszyscy ludzie s? w gruncie rzeczy lepsi ani?eli ich zewn?trzne oblicze, ni? kr?puj?ce ich pozory.
Robert Luis Stevenson

719.    Nie staraj si? zrozumie? wszystkiego, bo wszystko stanie si? niezrozumia?e.
Demokryt

720.    Nie post?powa? przez ci?g?e zwyci?stwa nad sob?, znaczy cofa? si?.
?w. Albert Chmielowski

721.    ?ycie ci?gle odwraca nasz? uwag?, nawet nie mamy czasu zorientowa? si?, od czego.
Franz Kafka

722.    Rozwa?anie mi?o?ci Jezusa do nas jest ?ród?em sta?ej nadziei.
b?. Karol de Foucauld

723.    Przeczytajcie na moim czole, przeczytajcie w moim sercu, przeczytajcie w mojej duszy. Zobaczycie tam napisane tylko jedno: ?aska Maryi.
b?. Alojzy Orione

724.    Co skraca mi czas ? Dzia?anie ! Co wyd?u?a go niemi?osiernie ? Bezczynno?? !
Johann Wolfgang Goethe
725.    Szcz??liwy cz?owiek, który umie ?mia? si? z siebie samego, przez ca?e ?ycie b?dzie mia? dobr?  zabaw?.
?w. Tomasz More

726.    To, co odziedziczy?e? po swoim ojcu musisz na nowo zdoby?. W przeciwnym razie to nie b?dzie twoje.
Johann Wolfgang Goethe

727.    Je?eli nie masz nic do dania potrzebuj?cym, daj im przynajmniej u?miech, który otwiera i uspokaja dusz?.
?w. Franciszek z Asy?u

728.    Szcz??cie nie jest rzecz? ?atw?. Bardzo trudno znale?? je w sobie, a niepodobna gdzie indziej.
Nicolas de Chamfort

729.    Najwi?kszym z?em n?kaj?cym ?wiat jest nie si?a ludzi z?ych, lecz s?abo?? najlepszych.
Romain Rolland

730.     Nie gniewanie si? jest znakiem wielkiej m?dro?ci.
Plutarch

731.    Oszuka? diab?a nie grzech.
Daniel Defoe

732.    Prawd? jest dla nas to w co wierzymy.
Karol Bunsch

733.    Nauczmy si? broni? swoich przekona?, bez nienawi?ci do swoich przeciwników, kocha? tych, którzy my?l? inaczej ni? my.
b?. Fryderyk Ozanam

734.    Uwolnij swój umys? od gniewu, urazów i z?ych my?li, a spostrze?esz, ?e mieszka w tobie Bóg.
?w. Maksym Wyznawca

735.    ?ycie sk?ada si? z wielu drobnych monet, a kto je podnosi, jest zamo?ny.
Jean Anouilh

736.    Nie ma dni wolnych od pracy nad sob?.
Krzysztof  Martyna

737.    Daj Bo?e, wszystko umie?, a nie wszystkiego u?ywa?.
Salomon Rysi?ski

738.    Bierz od ?wiata to, co ci daje, ale nie domagaj si? tego, czego ci da? nie chce. Natomiast prosi? mo?esz zawsze.
Ali Ibn Abi Taub

739.    Kto si? chwali, szybko znajduje tego, kto go wy?mieje.
P. Siro

740.    U?miechn?? si? do niego los. Potem okaza?o si?, ?e to by? u?miech ironiczny.
Horacy Safrin

741.    Szcz??liwi ci, którzy maj? w sercu muzyk? i u?miech na ustach.
Franciszek Schubert

742.    W ca?ym ?yciu szanuj prawd? tak, by twoje s?owa by?y bardziej wiarygodne od przyrzecze? innych.
Sokrates

743.    Niewola mi?o?ci jest jedyn?, w któr? cz?owiek oddaje si? dobrowolnie i czyni to w imi? najwy?szego szcz??cia.
Platon

744.    Najci??sza ofiara wa?y mniej ni? najl?ejszy wyrzut sumienia.
C. Ferrini

745.    Cel ma sens wówczas, gdy pomaga ci rosn??, a wzrastasz przez zdobywanie go, a nie samo osi?gni?cie.
Antoine de Saint – Exupery

746.    Dla przeciwwagi wielu uci??liwo?ci ?ycia, niebo ofiarowa?o cz?owiekowi trzy rzeczy: nadziej?, sen i ?miech.
Immanuel Kant

747.    S?uchajcie rady tego, kto wiele wie, ale przede wszystkim s?uchajcie rad tego, kto bardzo kocha.
A. Graf

748.    Prawdziw? i odwieczn? rado??, t? jedyn?, której ci?gle szukamy, znajdziemy tylko w Bogu.
?w. Bonawentura

749.    Dziewica Maryja, która, aby nas wyzwoli? od wiecznej ?mierci, zas?u?y?a na wydanie na ?wiat Ceny Odkupienia, jest najpot??niejsz? ze wszystkich w rekomendowaniu nas Bogu, aby da? nam ?ycie wieczne.
?w. Augustyn

750.    Obawa przed ?mieszno?ci? jest przyczyn? naszego najwi?kszego tchórzostwa.
Andre Gide

751.    ?mier?, podatki i rodzenie dzieci. ?adna z tych rzeczy nie przychodzi nigdy w por?.
Margaret Mitchell

752.    Rado?? jest kamie?, który wrzucony do wody zatacza coraz szersze kr?gi.
Adalbert  Balling

753.    Staro?? we wszystko wierzy. Wiek ?redni we wszystko w?tpi. M?odo?? wszystko wie.
Oscar Wilde

754.    Kto nigdy uczniem nie by?, te? mistrzem nie b?dzie.
Polskie

755.    W?asn? g?upot? ludzie zwykli nazywa? do?wiadczeniem.
Oscar Wilde

756.    Ka?dy ma dostatecznie tyle rozumu, ?e dzi?ki niemu, je?eli tylko ?yje pobo?nie, mo?e osi?gn?? królestwo niebieskie.
?w. Brygida Szwedzka

757.    W zimie potrzebne jest ciep?e okrycie, w staro?ci brak zmartwie?.
Sokrates

758.    Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nud?, wyst?pek, ubóstwo.
Wolter

759.    Sztuka ?ycia: móc zaspokoi? g?ód zachowuj?c apetyt.
Anita Daniel

760.    Musimy mie? do ?ycia cierpliwo??, poniewa? jest wieczne.
Karel Capek

761.    Szcz??cie posiadania jakiego? talentu nie wystarcza, trzeba jeszcze mie? talent do szcz??cia
Hector Berlioz

762.    Tylko ciesz si? ze mn?. Tak smutno jest samemu si? cieszy?.
Gathold Ephram Lessing

763.    Wi?ksza cz??? dobroci polega na ch?ci bycia dobrym.
Seneka

764.    Kto sam jest z?y, ten ?atwo drugich o z?o pos?dza; jak cierpi?cemu na zawrót g?owy wszystko si? w kó?ko obraca.
?w. Ignacy Loyola

765.    Je?eli dusza jest naprawd? nie?miertelna, trzeba si? o ni? troszczy? bardziej ni? o cokolwiek na ?wiecie.
Platon

766.    Ludzie staj? si? dobrzy przez ?wiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza si? cz?owiek dobry z natury.

767.    Niemo?no?? porozumienia si? z drugim cz?owiekiem jest jedn? z najwi?kszych m?k ?ycia na ziemi.
Maria D?browska

768.    Trzeba pracowa? na tym ?wiecie, trzeba walczy?. B?dzie wiele czasu na odpoczynek przez ca?? wieczno??.
?w. Jan Maria Vianney

769.    Im bardziej wzrasta w nas mi?o??, tym bardziej ka?da czynno?? zewn?trzna staje si? bardziej wewn?trzna.
ks. Kard. Stefan Wyszy?ski

770.    By? pe?nym mi?o?ci, ?agodnym, pokornym wobec wszystkich ludzi: oto czego nauczyli?my si? od Chrystusa.
b?. Karol de Foucauld

771.    Jak nie ka?de wino, tak i nie ka?dy cz?owiek na staro?? kwa?nieje. Kwa?nieje tylko liche wino i lichy cz?owiek.
Cyceron

772.    Kto chce si? podoba? wszystkim, nie podoba si? nikomu.
Ezop

773.    Ten, kto ma odwag? s?dzi? samego siebie, staje si? coraz lepszy.
Albert Schweitzer

774.    Pragnienie z?ota nie jest z?otem; natomiast pragnienie dobra jest dobrem.
Simone Weil

775.    Dobro? serca jest tym, czym ciep?o s?o?ca: ona daje ?ycie. Mo?e istniej? pi?kniejsze czasy, ale te s? nasze.
Roman Ingarden

776.    Hojno?? duszy nabywa si? jedynie w przeciwno?ciach.
?w. Joanna de Chantal

777.    Ró?owe okulary najlepiej maluj? mi?o??.
Boles?aw Prus

778.    Najlepsze nabo?e?stwo do Niepokalanej, to nie odmawianie wielu pacierzy, ale prosty stosunek dziecka do matki.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

779.    Je?eli Ojciec Niebieski, a? tak zaufa? cz?owiekowi, ?e odda? ziemskiej Matce swojego Syna, to jak?e my mieliby?my si? l?ka? odda?  Matce Chrystusowej.
ks. Kard. Stefan Wyszy?ski

780.    M?dro?? musisz sam z siebie w?asn? doby? prac?.
Adam Mickiewicz

781.    Z?a fortuna to ma przynajmniej tyle dobrego, ?e rozumu nauczy, a przyjaciela poka?e.
Andrzej Maksymilian Fredro

782.    Z?o, które komu? wyrz?dzi?e?, wróci do ciebie niczym bumerang, podobnie jak powróci do ciebie rado??, któr? sprawi?e? w czyim? sercu.
Aldona Ró?anek

783.    Tym mniej zostaje na d?oni, im wi?cej r?ka chce uchwyci?.
w?oskie

784.    Kot nie mo?e polowa? równocze?nie na dwie myszy, ani cz?owiek uje?d?a? naraz dwóch koni.

785.    Czy? nie wstydzisz si? dba? o pieni?dze, s?aw?, zaszczyty, a nie o rozum, prawd? i o to, by dusza sta?a si? najlepsza?
Sokrates

786.    O Matko! Tym jednym s?owem „fiat” uczyni?a? nas bra?mi Bo?ymi i dziedzicami jego chwa?y.
?w. Josemaria Escriva

787.    Mi?o?? prawdziwa zaczyna si? wtedy, kiedy niczego w zamian nie oczekujesz.
Antoine de Saint-Exupery

788.    Dzwonek budzika: czas do ciebie telefonuje.
Ramon Gomez de la Serna

789.    Zrobienie komu? przyjemno?ci mo?e da? ci tyle rado?ci, ?e przychodzi ochota mu podzi?kowa?.
H. de Montherlant

790.    Przenaj?wi?tsza Maryja w niebie kontynuuje swój macierzy?ski urz?d w stosunku do cz?onków Chrystusa, wspó?pracuj?c przy narodzeniu i rozwoju boskiego ?ycia w odkupionych duszach.
Pawe? VI

791.    To czego si? uczymy z przyjemno?ci?, nigdy nie zapomnimy.
ks. Kard. Desire Mercier

792.    Mi?osierdzie nie zawsze polega na dawaniu tego, o co nas prosz?, ale na robieniu tego, co mog?oby by? po?yteczne dla tych, którzy nas prosz?.
?w. Augustyn

793.    Odkrywa? to znaczy widzie? to, co wszyscy widz? i my?le? to, czego nikt dot?d nie pomy?la?.
Albert Szend Guorgyi

794.    Wszyscy jeste?my anio?ami z jednym skrzyd?em – mo?emy lata? tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego cz?owieka.
Dominika

795.    Najwi?ksza satysfakcja w ?yciu to ?wiadomo??, ?e si? nikogo nie skrzywdzi?o.
Antyfanes

796.    Wi?kszo?? ludzi potrzebuje wi?cej mi?o?ci, ni? na to zas?uguje.
Marie von Ebner-Eschenbach

797.    W ?yciu najwa?niejsze jest zrozumienie faktu, ?e g?upcy tak?e maj? czasem racj?.
Winston Churchill

798.    Drzewo poznaje si? po owocach, cz?owieka po jego czynach.
?w. Grzegorz Wielki

799.    M?dro??: my?le? ze sceptycyzmem, dzia?a? z optymizmem.
Herman Hesse

800.    ?wi?to?? nie jest luksusem zarezerwowanym dla wybranych, ale naszym najzwyklejszym obowi?zkiem.
?w. Matka Teresa z Kalkuty
801.    M?drym jest ten, kto wie, kiedy zachowa? spokój.
Eurypides

802.    Niepokój jest ?le wykorzystan? wyobra?ni?.
Alan Loy McGinnis

803.    U?miech trwa chwil?, ale jego wspomnienie trwa czasami przez ca?e ?ycie.
chi?skie

804.    Ból patrzy do wewn?trz, strach patrzy woko?o, a wiara patrzy w gór? ku niebu.
Guideposts  Magazine

805.    Najlepsz? encyklopedi? s? zawsze m?drzy ludzie.
Johann Wolfgang Goethe

806.    ?wiec?ce niebo, z?ote gwiazdy, góry, morze i milcz?ca dal, ??ki pe?ne kwiatów, drzewa w rozkwicie – wszystko jest odbiciem boskiej dobroci.
Arno Potzsch

807.    Bóg nie chce inaczej udziela? si? ?wiatu, jak tylko z ramion Maryi.
ks. Kard. Stefan Wyszy?ski

808.    M?drzec szuka m?dro?ci, g?upi j? znalaz?.
Georg Christoph Lichtenberg

809.    Nauki i przepisy s? rzecz? nader po?yteczn?, ale bez praktyki rzeczywistego ?ycia, pozostaj? tylko teori?.
Francis Bacon

810.    Rozmy?laj ci?gle o tajemnicach krzy?a i o bole?ciach matki stoj?cej pod krzy?em.

811.    Lepsze jest ?miertelnym wrogiem dobrego.
Monteskiusz

812.    Zabawa jest wolno?ci?, ale wolno?? nie jest zabaw?.
F. Melotti

813.    Rado?? wewn?trzna jest najgro?niejsz? broni? przeciwko szatanowi, który jest smutny z „urodzenia”.
ks. Kard. Stefan Wyszy?ski

814.    Prawdziwie warto?ciowa kultura to taka kultura, która pomaga ludziom w znoszeniu kl?sk. Bo ?yj?c przechodzimy od kl?ski do kl?ski.
Leszek Ko?akowski.

815.    Nie rzucajmy si? ?apczywie na ka?d? wiadomo??, przecie? nic nie szkodzi, je?eli nie wiemy wszystkiego.
b?. Rupert Mayer

816.    Prawdziwa podró? odkrywcza nie polega na szukaniu nowych l?dów, lecz na nowym spojrzeniu.
Marcel Proust

817.    Jest tylko jedno lekarstwo na du?e k?opoty, - ma?e rado?ci.
Karl Heinrich Waggerl

818.    Niech twoj? jedyn? trosk? b?dzie mi?owanie Boga.
?w. Ojciec Pio

819.    Wierz?, ?e cz?owiek mo?e si? odrodzi? do prawdziwego i godnego ?ycia w ka?dym momencie swojej egzystencji.
Thomas Merton

820.    Przypu??my, ?e kto? b?dzie ?le mówi? o tobie :pomy?l, czy sam nie robi?e? tego wcze?niej, pomy?l, o ilu ludziach ty ?le mówisz.
Seneka M?odszy

821.    ?wi?to?? tego, który ewangelizuje jest ?ród?em i warunkiem owocnego aposto?owania.
ks. Bp Jan Szkodo?

822.    Mamy tylu nauczycieli, ilu ludzi spotykamy w ?yciu.
Aldona Ró?anek

823.    Cynikiem nazywamy takiego cz?owieka, co zna cen? wszystkich rzeczy, a nie zna warto?ci ?adnej z nich.
Oscar Wilde

824.    Anio?owie pomagaj? nam i chroni? niezale?nie od tego, czy jeste?my sprawiedliwi czy grzeszni. Je?eli jeste?my grzeszni, napominaj?  , aby?my si? podnie?li. Je?eli jeste?my sprawiedliwi, wskazuj? drog? dobra i zanosz? do Pana nasze modlitwy.
?w. Albert Wielki

825.    Na có? zda si? wycie?czy? cia?o wstrzemi??liwo?ci?, je?li umys? nadyma si? pych?.
?w. Hieronim

826.    Doskona?a mi?o?? bli?niego polega na tym, by znosi? b??dy innych, nie dziwi? si? ich s?abo?ciom.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus

827.    Uciekaj si? do swojego Anio?a Stró?a w chwili próby: on ci? ochroni przed demonem i da ci ?wi?t? inspiracj?.
?w.  Josemaria Escriva

828.    Dobro narzucone wbrew woli obdarowywanego przestaje by? dobrem.
Jerzy Kuncewicz.

829.    Tajemnic? ludzkiego bytu jest nie samo ?ycie, lecz cel ?ycia.
Fiodor Dostojewski

830.    Nie zago?ci smutek w sercu kochaj?cym wol? Bo??.
z dzienniczka ?w. Faustyny

831.    Stworzony jestem, aby by? i dokona? tego, do czego nikt inny stworzony nie zosta?.
ks. Kard. John Henry Newman

832.    Ró?aniec ?wi?ty to pot??na bro?. U?ywaj go z ufno?ci?, a skutek wprawi ci? w zdziwienie.
?w. Josemaria Escriva

833.    Kto ?atwo przytakuje, rzadko s?owa dotrzyma.
Lao Cy

834.    Drzewo nie smagane wichrem, rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe.
Seneka m?odszy

835.    Charakter jest jak drzewo, a reputacja to jego cie?; ten cie? to nasze my?li, ale przecie? nie by?oby go bez drzewa.
Abraham Lincoln

836.    Nie szukaj Boga w za?wiatach. On jest przy tobie.
?w. Matka Teresa z Kalkuty

837.    Bóg w?o?y? swoj? mi?o?? w twoje r?ce, jak klucz do raju.
Phil Bosmans

838.    Ufa? to pozostawi? Bogu wszystko czego chcemy i nie chcemy.
?w. Wincenty a Paulo

839.    Ciep?o jest argumentem na obecno?? s?o?ca, mi?o?? – Boga w duszy.
P. Semeria

840.    Zako?czeniem naszej modlitwy powinna by? mi?o?? i konkretne zobowi?zania naszej woli.
?w. Teresa z Avila

841.    Z tego, ?e nie wierzysz w Boga  , nie wynika jeszcze, ?e On w ciebie nie wierzy.
Samuel Johnson

842.    Nawet je?eli naucz? tylko jedn? osob? nadziei, nie ?y?em nadaremnie.
Marcin Luther King

843.    Zwa?my zysk i strat? zak?adaj?c, ?e Bóg jest – je?li wygrasz zyskujesz wszystko, je?li przegrasz, nie tracisz nic.
Blaise Pascal

844.    Równie? w udzielaniu nagan trzeba by? mi?ym i grzecznym.
?w. Ojciec Pio

845.    Zwalczaj wszystkie b??dy, ale czy? to z humorem, cierpliwo?ci?, uprzejmo?ci? i mi?o?ci?. Surowo?? niszczy twoj? dusz? i szkodzi dobrej sprawie.
?w. Jan Kanty

846.    Serce nigdy nie ma zmarszczek, ono ma blizny.
Colette

847.    Gdy si? ci?gle ?yje nad brzegiem  przepa?ci, ju? si? jej nie dostrzega.
Pola Negri

848.    M?dro?? ?yciowa nie chroni od cierpienia, ale je uszlachetnia.
Henryk Ferdynand Kaden

849.    Wytrwa?o?? nie jest jednym d?ugim biegiem, to wiele krótkich biegów, jeden po drugim.
T. Eliot

850.    Ludzie wymy?lili LOS – jak to dobrze, ?e jest na co narzeka?.
El?bieta Grabosz

851.    Bóg wie co robi. Nie myli si? w przydzielaniu ludziom czasu. Ka?demu daje czas na zrobienie tego, co chce, by zrobi?.
Michel Quoist

852.    Ten kogo zawsze m?cz? pragnienia, jest zawsze ubogi.
Claudiano

853.    Nasze wady bardziej nas irytuj?, kiedy widzimy je u innych.
holenderskie

854.    Poczucie humoru i wiedza to dwie wielkie nadzieje naszej kultury.
K. Lorenz

855.    Nie chowaj nienawi?ci po wieczne czasy, ty, który sam nie jeste? wieczny.
Arystoteles

856.    Rado?? jest jedn? z charakterystyk ?wi?to?ci.
P. Faber

857.    Tylko ?wi?ci pozostawiaj? ?lady; inni ha?asuj?, ale nie zostawiaj? ?adnego znaku, ?e przeszli.
E. Poppe

858.    Przyszli?my na ?wiat, by kocha?. ?yjemy, by kocha?. Umrzemy , by kocha? jeszcze bardziej.
?w. Józef Cafasso

859.    Niewa?na jest ilo?? wiadomo?ci, lecz ich jako??. Mo?na wiedzie? wiele, nie wiedz?c tego, co najpotrzebniejsze.
Lew To?stoj

860.    Mówienie bez my?lenia jest jak ?ywienie nadziei bez wybrania celu.
J. Lingthart

861.    Nieszcz??cie przychodzi do nas, lecz robi z nas to, co mu si? ka?e : sieje, pustoszy lub zbiera, stosownie do wskazówki znalezionej na naszym progu.
Maurice Maeterlinck

862.    Cz?owiek nie m?drzeje na staro??, ale staje si? ostro?ny.
Ernest  Hemingway

863.    Lekarstwa s? potrzebne,  kwiaty raduj? serce, ale dopiero u?miech jest najlepszym  ?rodkiem leczniczym.
Pam Brown

864.    Niepokój jest najwi?kszym z?em, jakiego mo?e cz?owiek do?wiadczy? po grzechu.
?w. Franciszek Salezy

865.    Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osuszy ?zy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewa?.
E. F. Teixeira

866.    Kiedy Bóg skre?la, to tylko dlatego, ?e jest gotowy co? napisa?.
Bossuet

867.    Jak by cierpienie uczy?o, to Polska by?aby jednym z najm?drszych krajów ?wiata.
Maria D?browska

868.    Przebaczenie dokonuje dziwnych rzeczy: ogrzewa serce i och?adza ran?.

869.    Idea? ?ycia nie polega na spe?nianiu w?asnego obowi?zku, ale na umi?owaniu go.
F. Renard

870.    Je?eli pozdrowieniu nie towarzyszy u?miech, nic nie jest warte.
Joaquin  A. Penaloza

871.    Niczego wolniej nie zapomina si? od obrazy i niczego szybciej od aktu dobroci.
Marcin Luter

872.    Gdyby?my byli bez wad, nie odczuwaliby?my takiej przyjemno?ci w podkre?laniu wad innych.
La Rochefoucauld

873.    Kto?, kto nie poszukuje, mo?e nawet straci? to, co mu si? wydaje, ?e ma.

874.    Spo?ecze?stwo i rodzina s? podobne do ?uku w pa?acu: wyjmiesz jeden kamie? i wszystko si? wali.
Talmud

875.    Kiedy gniew zaw?adnie tob?, trzymaj j?zyk za z?bami.
Safona

876.    Gdzie Ty jeste? Panie, tam pokój, szcz??cie i uciszenie serca.
?w. Rafa? Kalinowski

877.    W bolesnych wydarzeniach czasu nie pozostaje inna pociecha jak pociecha nieba, a po?ród niej pocieszenie po?rednictwa tej, która zawsze by?a Pomoc? Chrze?cijan.
?w. Pius X

878.    Mój osobisty kontakt z Jezusem powinien by? zasad? organizuj?c? wszelkie inne kontakty – z lud?mi w?ród których ?yj?, z rodzin?, z przyjació?mi, z tymi z którymi pracuj?.
o. Robert Faricy

879.    Czy? wszystko po to, by si? podoba? Bogu. Im bardziej twoje oko spogl?da na Boga, tym mniej patrzysz na siebie.
b?. Kolumban Marmion

880.    Czego nie mo?esz za?atwi? g?ow? – za?atw sercem.
Protagoras z Abdery

881.    Lepiej jest pokona? swój j?zyk ni? po?ci? o chlebie i wodzie.
?w. Jan od Krzy?a

882.    ?ycie cz?owieka wiedzie raz gór?, raz do?em, dlatego to ludzie rozs?dni nak?adaj? sobie hamulce.
Nikos  Kazantzakis

883.    Zanikaj? w nas, a przynajmniej s?abn? te po??dania, które nie s? realizowane, zaspokajane.

884.    W ca?? natur? wpisana jest mi?o??, trzeba mie? tylko otwarte oczy.
Jerzy Liebert

885.    To nie m?odzi musz? zrozumie? nas, ale to my musimy zrozumie? ich: oni nie znaj? staro?ci, podczas gdy my znamy m?odo??.
A. Marcel

886.    Wolno nam wierzy?, ?e ca?y ?wiat naszego do?wiadczenia nie jest realno?ci? ostateczn?. Ja te? w to wierz?. A nawet mam ochot? powiedzie?: ja to wiem.
Leszek Ko?akowski

887.    Jedn? z najpot??niejszych przeszkód w budowaniu szcz??cia jest zawi??.
Bertrand Russel

888.    Przyznanie si? do niewiedzy to wiedza, a do niemocy – moc.
perskie

889.    Skrzyd?a wyrastaj? ci tylko wtedy, kiedy biegniesz ku swemu bli?niemu.

890.    Harmonijne i pot??ne panowanie cia?a, aby ?agodnie s?u?y?o duchowi – oto sport.
Pius XII

891.    Post?pujcie wed?ug wszystkich regu? dobrego wychowania, które jest po?ow? ?wi?to?ci.
?w. Franciszek Saverio Cabrini

892.    Przyjaciel – kto? przed kim mo?na g?o?no my?le?.
Ralph Waldo Emerson

893.    Rado?? zrodzona z dobroci jest sakramentem obecno?ci Boga.
G. Borsara

894.    Pani, jeste? tak wielka i tak wielkie s? twoje zas?ugi, ?e kto pragnie ?aski i do Ciebie si? ucieka, tego pragnienie chce wzlecie? do Ciebie  skrzyde? nie maj?c.
Dante Alighieri

895.    Dla tego, kto ma wiar?, nie ma p?aczu bez nadziei.
R. Pezzani

896.    Sumienie zajmuje najwi?cej miejsca ze wszystkiego, co jest w cz?owieku.
Mark Twain

897.    Kto patrzy na niebo odbijaj?ce si? w ka?u?y, widzi tylko jego fragment.

898.    Aby cieszy? si? szcz??ciem trzeba je dzieli?. Szcz??cie jest rado?ci? widzenia innych szcz??liwymi.
Georg Byron

899.    Gdy mówisz, s?owa twoje powinny by? lepsze ni? milczenie.
Lacordaire

900.    Ukryty w ciszy po?rodku nocy, Ty jeste? dla mnie, a ja jestem Twój.
?w. Jan od Krzy?a

901.    Absurdalne jest modlenie si? rano i sp?dzanie ca?ej reszty dnia jak barbarzy?ca.
Lacordaire

902.    Wiele prawd mówi si? w ?artach, ale o wi?cej k?amstw mówi si? na powa?nie.

903.    Je?eli nie uda ci si? sprawi?, aby ci? s?uchano, powiedz  ludziom,  ?e chodzi o rzecz poufn?.

904.    Najgorsz? rzecz? jest przyzwyczajenie do powodzenia.
P. Siro

905.    Mo?na by? najwi?kszym uczonym i pozosta? wobec problemów  ?ycia niczym dziecko.

906.    Jest jedn? z najtrudniejszych rzeczy oceni?, kiedy si? marnuje czas, a kiedy nie.
Anna Kowalska

907.    Cnota nie polega na czynieniu rzeczy wielkich, ale na dobrym czynieniu rzeczy ma?ych.
M. Montaigne

908.    By?by niez?y filozof z tego, który by i mi?o?? potrafi? wyt?umaczy?.
John Locke

909.    Mi?o?? Boga i bli?niego to jak dwoje drzwi, które mog? jedynie razem otwiera? si? i zamyka?.
S. Kierkegaard

910.    Narodzi?em si? bezsilny, aby? ty nigdy si? nie l?ka?.
Lambert Noben

911.    Przyby? na ziemi?, nie u?ywaj?c dyplomatycznej drogi. Nie poinformowa? w?adców. Nie uprzedzi? kap?anów. Nie przygotowa? konferencji prasowej. Pomin?? wszelk? hierarchi?, aby og?osi? tak sensacyjne wydarzenie… Bóg jednak my?la? inaczej. Chc?c zakomunikowa? obecno?? swojego Syna na ziemi da? pierwsze?stwo pasterzom… U niego wszystko jest odwrócone.
ks. Alessandro Pronzato

912.    A ty siej, a nó? co? wyro?nie.
A ty – to co wyro?nie, zbieraj.
A ty czcij – co ?yje rado?nie.
A ty szanuj to, co umiera.
Jacek Kaczmarski

913.    Dziecko wzmacnia si?, patrz?c na twarze swoich rodziców, tak jak raduje si? nasze serce, kiedy  my?limy o Bogu.

914.    Nadzieja jest okr?tem wojennym, który prowadzi do odkrycia nowego ?wiata: ?wiata wiary, ale tylko mi?o?? morze rzuci? kotwic?.
R. Follereau

915.    Czas sko?czy? z czekaniem na nieoczekiwane prezenty od ?ycia i samemu zacz?? tworzy? ?ycie.
Lew To?stoj

916.    ?ycie jest krótkie, rozumie si?, ale w stosunku do czego ?
Andre Maurois

917.    Nie otrzymujemy krótkiego ?ycia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.
Seneka