2008

1.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

187.    Wielko?? Maryi polega na przyj?ciu w wierze S?owa Zbawienia ?wiata, viagra 60mg które zst?pi?o do niej, approved aby si? wcieli?.
Ks. kard. L .Suenens

188.    ?piew jest odpoczynkiem dla duszy i pocz?tkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie my?li, u?mierza gniew. Przygotowuje ludzi do mi?o?ci, ??czy odst?pców, godzi wrogów.
?w. Bazyli

189.    Jezus nosi imi?, które sprawia, ze dr?? demony, raduj? si? Anio?owie, zawierzaj? si? ludzie - to nasz Zbawiciel. Czcijmy  jego imi?, wzywaj?c je cz?sto z pobo?no?ci?, zw?aszcza w niebezpiecze?stwach.
?w. Alfons

190.    Pismo ?wi?te jest wspania?? budowl?, któr? nale?y nie tylko czci?, ale w której trzeba mieszka?.
Paul Claudel

191.    Jedynym sposobem na zbawienie jest wiara, która dzia?a przez mi?o??.
o. Wies?aw Szymona

192.    Religia jest rzecz? tak wznios??, ?e kogo nie poch?ania konieczno?? jej pog??biania, zas?uguje na jej utrat?.
Pascal

193.    Nie potrafimy ?ycia naszego ani przed?u?y?, ani poszerzy?. Mo?emy je jedynie pog??bi?.

194.    Mówcie jak najmniej o bliskich, bo nawet gdy mówi si? dobrze, rzadko si? zdarza, by nie dodano jakiego? „ale”.
?w. Maria Magdalena De’ Pazzi

195.    Gdy dostrzega si? w innych jak?? niedoskona?o??, trzeba wierzy?, ?e Pan ma upodobanie w tej osobie z racji tej wewn?trznej doskona?o?ci, której my nie widzimy.
Detti

196.     Gdy dajemy potrzebuj?cym to, co im niezb?dne, dajemy im to co do nich, a nie do nas nale?y. Sp?acamy raczej d?ug sprawiedliwo?ci,  ni? sp?acamy dzie?o mi?osierdzia.

?w. Grzegorz
197.    Nic nie jest bardziej bezu?yteczne od chrze?cijanina, który nie przyczynia si? do zbawienia innych.
?w. Cyprian

198.     J?zykiem, który wychwytuje tylko barwy, nie da si? opisa? ?wiata, w którym s? i d?wi?ki i kszta?ty i zapachy.
Robert Krasowski

199.    Chrystus jest ?wiat?o?ci? ?wiata. Kto na niego patrzy, widzi jak rozja?niaj? si? ?cie?ki ?ycia.
Pawe? VI

200.    Kiedy przesz?o??  nie o?wietla przysz?o?ci, rozum porusza si? w ciemno?ciach.
Alexis De Tocqueville

201.    M?dry jest kwadratem bez k?tów, k?tem bez ostrza, prostym ale gi?tkim, ja?niej?cym ale nie o?lepiaj?cym.
Lao- tse

202.    Daj mi zdolno?? dostrzegania dobra w nieoczekiwanych miejscach i talentów u nieoczekiwanych ludzi i udziel mi, o Panie ?aski, by im to powiedzie?.
Modlitwa Zakonnicy z XVII w.

203.    ?wiat jest niebezpiecznym miejscem, nie z powodu tych, którzy czyni? z?o, tylko tych, którzy patrz? na to i nic nie robi?.
Albert Einstein

204.    Je?li chowasz g?ow? w piasek tam gdzie dzieje si? krzywda, wspó?pracujesz ze z?em.

205.    Ciesz si? z rzeczy ma?ych, z nich sk?ada si? nasze poczucie szcz??cia.

206.    Ludzie czasem my?l? jak zabi? czas, a to czas ich zabija.
Alfons Allais

207.    Cz?owiek , aby si? wznie??, musi ukl?kn??.
G. Papini

208.    Mi?osierdzie bez sprawiedliwo?ci jest matk? rozwi?z?o?ci. Sprawiedliwo?? bez mi?osierdzia jest okrucie?stwem.
?w. Tomasz z Akwinu

209    Przekraczaj siebie - dawaj zawsze to co najtrudniejsze - przebaczenie, bezgraniczne zaufanie, mi?o?? woln? od kalkulacji.

210.    ?ycie wed?ug ducha oznacza regulowanie my?li, s?ów i czynów nie wed?ug kryteriów ludzkich, ale wed?ug prawdy chrze?cija?stwa.
?w. Franciszek Salezy

211.     Ka?de nawrócenie czy zaistnienie wiary i mi?o?ci w sercu cz?owieka, przebaczenie i mi?o?? nieprzyjació? – s? zawsze cudami ?aski Bo?ej w duszy ludzkiej.
ks. Mieczys?aw Piotrowski

212.     Nie chodzi o mówienie o Bogu. Trzeba nim ?y?.
Rene Habachi

213.    Cz?owiek jest t?sknot? Boga, jest celem jego mi?o?ci.
?w. Augustyn

214.    Gdy kto? spodziewa si? wiecznego szcz??cia, wobec takiej nadziei nic nie wydaje mu si? trudne.
?w. Tomasz z Akwinu

215.    Je?li sk?adasz ?yczenia koncentruj si? na cz?owieku, nie zbywaj go zdawkowymi zdaniami i formu?kami.

216.    Cz?owiek mo?e prze?y? kilka minut bez powietrza, kilka dni bez wody, kilka tygodni bez jedzenia i ca?e lata bez nowej my?li.
Kent Ruth

217.    Je?eli chcecie, aby wasze ?ycie by?o radosne i spokojne, musicie zapewni? sobie pozostawanie w ?asce Boga.
?w. Jan Bosko

218.     Rozdawaj mi?o?? pe?nymi r?koma, rozrzu? na cztery wiatry, opró?nij kieszenie, a jutro b?dziesz mia? wi?cej ni? dzi?.

219.     Modlitwa jest ?rodkiem, którym pos?uguje si? Bóg, aby wykona? plany swojej odwiecznej Opatrzno?ci.
o. Jordan

220.    Jedynie dwie rzeczy s? niesko?czone - wszech?wiat i ludzka g?upota, z tym ?e co do pierwszej z nich nie mam pewno?ci.
Albert Einstein

221.     Nie mo?na dojrze? nowych rzeczy, dopóki nie zmieni si? kierunku patrzenia.
Edward De Bono

222.    Jedni pisz? daleko pi?kniej
Ni? ?y? umiej?
Inni znów ?yj? daleko pi?kniej,
Ni?by to najs?awniejszy autor
Opisa? potrafi?
Narcyza ?michowska

223.     Bez dyscypliny nie ma cz?owieka. Bez pokuty nie ma chrze?cijanina.
b?. Jan XXIII

224.    Im mniej rutyny, tym wi?cej ?ycia.
Amos Bronson Alcott

225.     Dawaj i przebaczaj bez wypominania, inaczej karmisz tylko egocentryzm.

226.     Modlitwa odmówiona za innych jest zawsze p?odniejsza od modlitwy za samych siebie.
Alexis Carrel

227.    Tajemnica sukcesu to wytrwa?o?? w postanowieniach.
Disraeli

228.     Z Maryj? wasze serce staje si? pokorne przed Bogiem, pe?ne mi?o?ci wobec ludzi, wspó?czuj?ce wobec ubogich, ?agodne wobec wrogów.
E. Poppe

229.    Problemy to po prostu mo?liwo?ci w roboczym ubraniu.
Henry Kaiser

230.    Pocz?tek jest wi?ksz? cz??ci? ca?o?ci. Ma?y b??d na pocz?tku, na ko?cu jest wielki.
Arystoteles

231.    Wielu rzeczy brakuje biedakom, sk?pcowi za? brakuje wszystkiego.
P. Siro

232.     Twoj? kultur? i poziom mo?na pozna? po j?zyku jakiego u?ywasz na codzie?.

233.     Dobre jest to, co uczciwe; wszystkie pozosta?e dobra s? fa?szywe i podrobione.
Seneka

234.    Wa? s?owa zanim zranisz, podepczesz, oskar?ysz. Wa? s?owa, tak jakby? chcia? , aby to robiono wobec Ciebie.

235.    Lepiej jest zna?  niektóre pytania ni? wszystkie odpowiedzi.
James Thurber

236.    Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwo?? najdoskonalszy nauczyciel.
Fryderyk Chopin

237.     Kiedy dziej? si? rzeczy straszne, kiedy dziej? si? rzeczy absolutnie przera?aj?ce, kiedy wszystko jest wspania?e, cudowne, doskona?e i szcz??liwe - powiedz sobie: To tak?e przeminie.
Claire Rayner

238.    Kontakt z Bogiem wcale nie gwarantuje doczesnej pomy?lno?ci. Mo?na by? blisko Boga i cierpie?, przegrywa?, umiera?.

239.     Dla zdrowej osoby depresja mo?e by? sposobem radzenia sobie z szale?stwem ?wiata.
Janet Daley

240.     Je?eli spodziewamy si? wi?cej po sobie samych, osi?gamy wi?cej.

241.    Doskona?o?? duszy nie polega na osi?ganiu rzeczy wznios?ych, ale na dzia?aniu wed?ug porz?dku.
M. Montaigne

242.     Cierpliwo?? jest moc?. Wraz z czasem i cierpliwo?ci? li?? morwy staje si? jedwabiem.
chi?skie

243.     Wiele pa? by?oby lepszymi ?onami, gdyby zrezygnowa?y z uczynienia swoich m??czyzn lepszymi m??ami.
Mark Twain

244.     Jeste?my otoczeni i porwani wszech?wiatem, który mówi o Bogu: otwórzmy w ko?cu oczy naszego ducha!
Danin

245.    Ludzie nie wybacz? ci nigdy, ?e musieli by? ?wiadkami twojego kr?tactwa, zawstydzenia, krycia bezsilno?ci.

246.     Miej odwag? stan?? w obronie niewygodnej prawdy, niemodnej idei. To recepta tak?e na szacunek nieprzyjació?.

247.    Prawdziwe szcz??cie jest rzecz? wysi?ku, odwagi i pracy.
Honoriusz Balzak

248.     Aby wpa?? na dobry pomys?, nale?y zgromadzi? wiele pomys?ów.
Linus Pauling

249.    Przechod? spokojnie przez ha?as i po?piech i pami?taj, jaki spokój mo?na znale?? w ciszy.
z Desideraty

250.     O ile to mo?liwe, bez  wyrzekania si? siebie, b?d? na dobrej stopie ze wszystkimi.
z Desideraty

251.    Wypowiadaj sw? prawd? jasno i spokojnie i wys?uchaj innych, nawet t?pych i nie?wiadomych, oni te? maj? swoj? opowie??.
z Desideraty

252.     Unikaj g?o?nych i napastliwych, s? udr?k? ducha.
z Desideraty

253.     Porównuj?c si? z innymi, mo?esz sta? si? pró?nym lub zgorzknia?ym, zawsze bowiem znajdziesz gorszych lub lepszych od siebie.
z Desideraty

254.    Niech twoje osi?gni?cia, zarówno jak i plany, b?d? dla ciebie ?ród?em rado?ci.
z Desideraty

255.    Wykonuj swoj? prac? z sercem, jakkolwiek by?aby skromna; j? jedynie poosiadasz w zmiennych kolejach losu.
z Desideraty

256.    B?d? sob?, zw?aszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchod? cynicznie do mi?o?ci, albowiem wobec osch?o?ci i rozczarowa? ona jest wieczna jak trawa.
z Desideraty


257.     Przyjmij spokojnie co ci lata doradzaj?, z wdzi?kiem wyrzekaj?c si? spraw m?odo?ci.
z Desideraty

258.    Rozwijaj si?? ducha, aby mog?a ci? os?oni? w nag?ym nieszcz??ciu.
z Desideraty

259.     Nie dr?cz si? tworami wyobra?ni, wiele obaw rodzi si? ze znu?enia i samotno?ci.
z Desideraty

260.    ?yj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek si? trudnisz i jakiekolwiek s? twoje pragnienia.
z Desideraty

261.    W zgie?ku i pomieszaniu ?ycia zachowaj pokój ze sw? dusz?.
z Desideraty

262.     Im bardziej mnie wywy?szaj?, Jezu mój, tym bardziej uni?aj mnie w moim sercu, u?wiadamiaj?c mi to czym by?em i to, czym by?bym gdyby? mnie zostawi?.
b?. Escriva de Balanguer

263.     Najwi?ksza pokuta polega na akceptowaniu wszystkich trudno?ci, które napotykamy, g?ównie w zwyk?ych, codziennych i nudnych pracach, jako wyraz woli Bo?ej oraz znoszenie ich bez narzekania.
E. Poppe

264.    Mi?o?? i prawda s? tak ze sob? zjednoczone, ?e jest praktycznie niemo?liwe ich oddzielenie. S? jak dwie strony tego samego medalu.
Mahatma Gandhi

265.    W g??bi serca tkwi korze? wszelkiego dobra i niestety wszelkiego z?a, to tam musi dokona? si? nawrócenie lub „metanoia” tzn. zmiana kierunku, mentalno?ci, ?yciowego wyboru.
Pawe? VI

266.    Nie ma wznio?lejszego dzie?a od dzie?a kap?anów, ani te? nie ma u?yteczniejszej pracy.
Victor Hugo

267.    Krzy? stoi, podczas gdy ?wiat si? obraca.
Jan Pawe? II

268.    W Jezusie Chrystusie mamy wszystko: komuni? Jego cia?a, odkupienie naszych grzechów w Jego krwi, cen? naszego odkupienia w Jego duszy, ?ycie w Jego duchu, pe?ne zado??uczynienie szkód doznanych  za pope?nione winy, doskona?o?? wszystkich ?ask i wszystkich cnót Jego Bosko?ci.
?w. Albert

269.     Do przyj?cia Jezusa Zbawiciela, uzdalnia nas tylko pokuta, modlitwa i przebaczenie. One prowadz? nas do Drzewa ?ycia i do spo?ywania jego owoców.
Icchak

270.    Wydobywamy si? na powierzchni? poprzez mi?o??. Poprzez mi?o?? do innych wspieramy ich w tym samym.
M. Scott Peck

271.     Cz?owiek tak jak nie mo?e sam siebie stworzy?, tak nie mo?e sam siebie uszcz??liwi?.
?w. Augustyn

272.    Geniusz to jeden procent inspiracji i dziewi??dziesi?t dziewi?? procent wysi?ku.
Thomas Edison

273.     Ludzie, którzy maj? du?o czasu, sp?dzaj? go najch?tniej u tych, którzy go nie maj?.
Rene Clair

274.    Nikt na tym ?wiecie, kto umniejsza brzemi? innych, nie jest bezu?yteczny.
Charles Dickens

275.     Jeste?my bezpieczni. Bóg kieruje tym widowiskiem. Ani nasza depresja, ani cierpienia nie s? dowodem na to, ?e Bóg nas porzuci?.
Eugene Paterson

276.     Bo gdyby tylko by?a sprawiedliwo??, a mi?osierdzie si? nie do??cza?o, któ? by?by zbawiony?
Charles Peguy

277.    Doskona?ym wzorem s?uchania Boga, który przemawia do serca cz?owieka, jest niew?tpliwie Naj?wi?tsza Maryja Panna.
Jan Pawe? II

278.     Prawdopodobnie najwi?cej dokonali?my w czasie, gdy my?leli?my, ?e czynimy bardzo ma?o.
Marie Von Ebner- Eschenbach

279.    Nie musz? najpierw rozprawi? si? z ci??arem mojej przesz?o?ci, ani „przeskakiwa?” zranie? ca?ego mojego ?ycia. Mam si? im tylko przyjrze? i odda? je Bogu.
o. Anzelm Gr?n

280.    Zwyci?zca ma wielu przyjació?, zwyci??ony ma dobrych przyjació?.
mongolskie

281.     Nie ufaj w?asnej sprawiedliwo?ci, nie troszcz si? o to co min??o, a pow?ci?gnij swój j?zyk i brzuch.
Abba Antoni

282.    Ewangelizowa? musimy nade wszystko w?asne serca i w?asne ?ycie.
ks. bp Jan Szkodo?

283.    Ma??e?stwo jest drog? ?wi?to?ci, nawet wtedy, gdy staje si? drog? krzy?ow?.
Jan Pawe? II

284.     Lepiej jest ponosi? pora?ki w rzeczywisto?ci ni? odnosi? sukcesy w wyobra?ni.
Herman Melville

285.    Cierpliwo?? jest postaw?, która polega na spokojnym oczekiwaniu na dojrzewanie, czy wype?nienie si? czasu. Wierzy ona g??boko, ?e wszystko przychodzi we w?a?ciwej porze i ?e wszelka niewczesna interwencja jest pró?na.
Roger Mehl

286.    Przez ca?e ?ycie trzeba si? uczy? tego, jak nale?y ?y?.
Seneka

287.    Je?li chcesz by? kochany, b?d? godny mi?o?ci.
?aci?skie

288.    Bóg my?li o Tobie, aby? ty my?la? o innych.
Urszula Mleczko

289.    Ratunek jest sta?ym wzorcem Bo?ego post?powania.
Francis Frangipane

290.    Tragedi? ?ycia m??czyzny jest to, ?e w nim co? umiera, cho? on sam nadal ?yje.
Albert Schweitzer

291.    Najwi?kszym z wynalazców jest przypadek.
Mark Twain

292.     Najszcz??liwsi s? ludzie najmniej zazdro?ni.
Aldona Ró?anek

293.    ?ycia duchowego nie mo?na prowadzi? na przedmie?ciu.  Zawsze znajduje si? na niezbadanych terenach, a my, którzy nim ?yjemy musimy zaakceptowa?, a nawet cieszy? si?, ?e pozostaje ono nieoswojone.
Howard Macey

294.    Nie czekajcie z wybaczeniem, a? b?dziecie w nastroju wybaczy?; nigdy si? w nim nie znajdziecie. Na uzdrowienie uczu? potrzeba czasu po tym, jak dokona si? wyboru, by wybaczy?.
Neil Anderson

295.    Je?li wybaczenie nie obejmuje emocjonalnego rdzenia twojego ?ycia, b?dzie niekompletne. Pozwólmy, by Bóg zaj?? si? krzywd? wyrz?dzon? nam w przesz?o?ci.
John Eldredge

296.    Tam gdzie rana m??czyzny, tam jego geniusz.
Bly

297.    Cech? prawdziwego wojownika jest to, ?e s?u?y on sprawie wi?kszej ni? on sam, czyli sprawie transcendentnej.
Bly

298.    Moim pierwszym s?owem jest dobro?, drugim- dobro?, trzecim-dobro? z której rodzi si? sprawiedliwo??.
b?. Jan XXIII

299.    Jako?? ?ycia cz?owieka jest wprost proporcjonalna do stopnia jego d??enia do doskona?o?ci, bez wzgl?du na uprawian? przeze? dzia?alno??.
Vincent T. Lombardi

300.    Rozachowa? Polsk? i chrze?cija?sk? to?samo?? oraz wyprosi? wszystkim odwag? potrzebn? do dawania ?wiadectwa Chrystusowi na drogach Europy.
Jan Pawe? II

311.    Troch? wiedzy oddala od Boga. Du?o wiedzy sprowadza do niegonaturalnym pokoleniu jest ojciec i matka, tak w pokoleniu nadnaturalnym
i duchowym jest Ojciec, którym jest Bóg i matka, któr? jest Maryja.
?w. Ludwik Maria Grignion de Montfort

306.    Nic bardziej nie przyci?ga jak mi?o??.
?w. Katarzyna ze Sieny

307.    Cech? ludzi wielkich jest to, ?e stawiaj? innym o wiele mniejsze wymagania ni? sobie.
Marie Von Ebner-Eschenbach

308.    Prac? jest to, co robimy, a nie to, kim jeste?my.

309.    Tylko ten, kto sam siebie do?wiadczy? w swojej grzeszno?ci, b?dzie wolny od wewn?trznego przymusu nieustannego oceniania i os?dzania innych.
o. Anzzachowa? Polsk? i chrze?cija?sk? to?samo?? oraz wyprosi? wszystkim odwag? potrzebn? do dawania ?wiadectwa Chrystusowi na drogach Europy.
Jan Pawe? II

311.    Troch? wiedzy oddala od Boga. Du?o wiedzy sprowadza do niegonaturalnym pokoleniu jest ojciec i matka, tak w pokoleniu nadnaturalnym
i duchowym jest Ojciec, którym jest Bóg i matka, któr? jest Maryja.
?w. Ludwik Maria Grignion de Montfort

306.    Nic bardziej nie przyci?ga jak mi?o??.
?w. Katarzyna ze Sieny

307.    Cech? ludzi wielkich jest to, ?e stawiaj? innym o wiele mniejsze wymagania ni? sobie.
Marie Von Ebner-Eschenbach

308.    Prac? jest to, co robimy, a nie to, kim jeste?my.

309.    Tylko ten, kto sam siebie do?wiadczy? w swojej grzeszno?ci, b?dzie wolny od wewn?trznego przymusu nieustannego oceniania i os?dzania innych.
o. Anzelm Gr?n

310.     Niech Maryja, Królowa Polski, swoim przemo?nym wstawiennictwem u Boga, pomo?e nam wytrwa? w wierze ojców, zachowa? Polsk? i chrze?cija?sk? to?samo?? oraz wyprosi? wszystkim odwag? potrzebn? do dawania ?wiadectwa Chrystusowi na drogach Europy.
Jan Pawe? II

311.    Troch? wiedzy oddala od Boga. Du?o wiedzy sprowadza do niego z powrotem.
Ludwik Pasteur

312.     Rozczarowania trzeba pali?, nie balsamowa?.
Mark Twain

313.    Z naprawd? wielkich posiadamy tylko jednego wroga-czas.
Józef Conrad Korzeniowski

314.    Id?, rzu? na ziemi? przed Bogiem twoj? s?abo??, a znajdziesz pokój.
Abba Agaton

315. Dla wi?kszo?ci ludzi problem mi?o?ci tkwi przede wszystkim w tym, ?eby by? kochanym, a nie w tym, by kocha?, umie? kocha?.
Erich Fromm

316.    Sukces to jeden procent  naszej pracy, na który sk?ada si? dziewi??dziesi?t dziewi?? procent tego, co nazywamy niepowodzeniem.
Soichiro Honda

317.     Wi?cej jest warta uncja mi?o?ci ni? sto wagonów rozumu.
S. R. Bellarmino

318. Jedynym celem ?ycia jest, by posi??? Ducha ?wi?tego.
?w. Serafin

319.    To, co Ewa zwi?za?a  swoim niedowiarstwem, Maryja rozwi?za?a swoj? wiar?.
?w. Ireneusz

320.    Bóg mo?e wykrzesa? co? twórczego nawet z narz?dzia ca?kowicie s?abego i bezu?ytecznego.
?w. Edyta Stein

321.    Oto jedna z ró?nic pomi?dzy cz?owiekiem i reszt? natury: natura jest zawsze tym, czym ma by?, podczas gdy cz?owiek ma sta? si? tym, czym jest, albo te? homo sapiens i obrazem Boga.
Wilhelm Mühs

322.    Najpot??niejsz? broni? na ziemi jest rozpalona ludzka dusza.
Ferdynand Foch

323.    Wszyscy musz? umrze?, ale nie wszyscy tak naprawd? ?yj?.
z filmu Braveheart

324. Gdyby nie ciemno?ci nocy, nie umieliby?my tak bardzo radowa? si? blaskiem dnia.
o. Wies?aw Szymona

325.    O wieczna Trójco! Jeste? morzem bez dna, w którym im bardziej si? pogr??am, tym bardziej si? odnajduj?, a im bardziej si? odnajduj? tym bardziej szukam ciebie. O Tobie nigdy nie mo?na powiedzie?: Teraz koniec!
?w. Katarzyna z Sieny

326.    Najwa?niejsza rzecz?, jakiej nauczy?em si? podczas mojego d?ugiego ?ycia, jest to, ?e drugi cz?owiek staje si? godnym zaufania, kiedy mu si? ufa. Na pewno taki nie b?dzie, je?li inni mu nie zaufaj? i b?d? to okazywa?.
Henry L. Stimson

327.    Ludzie, którzy lubi? innych ludzi i wierz?, ?e ci, którymi kieruj?, maj? dobre intencje, wydob?d? z nich wszystko, co najlepsze.
Alan Loy McGinnis

328.    Przyj?cie postawy pozytywnej i skupienie si? na mocnych stronach osobowo?ci uwypukla dobre cechy ludzi i ich post?powanie zmienia si? na lepsze.
Alan Loy McGinnis

329.     Eucharystia jest pe?ni? mi?o?ci Bo?ej. Tu Jezus daje nam nie tylko swoje zas?ugi
i swoje bóle, ale ca?ego siebie.
b?. El?bieta od Przenaj?wi?tszej Trójcy

330.    Istnieje co? bardzo niespotykanego, co? o wiele lepszego ni? zdolno??. To jest zdolno?? rozpoznawania zdolno?ci.

331.    Je?li ten, kto si? modli, nie zas?uguje na to, ?eby by? wys?uchanym, zas?ugi Maryi, której si? poleca, sprawiaj?, ?e zostanie wys?uchany.
?w. Anzelm
332.    Nie id? tam gdzie prowadzi ?cie?ka, lecz tam, gdzie jej nie ma i b?d? tym, który zostawia za sob? ?lady.
Ralph Waldo Emmerson

333.    Strze?cie si? bezczynno?ci, zw?aszcza w godzinach popo?udniowych, poniewa? wtedy szatan zwyk? najbardziej atakowa?.
?w. Filip Nereusz

334.    U?ywanie cia?a, umys?u, emocji i ducha jako ca?o?ci jest nieustannym wyzwaniem dla ka?dego z nas.
Jack Dominian

335.    Zadanie uzdrowienia siebie polega na uszanowaniu siebie jako stworzenia, ni mniej, ni wi?cej.
Wendell Berry

336.    Ludzki organizm gromadzi zasoby energii, po któr? normalnie nie si?ga- coraz g??biej po?o?one warstwy materia?u wybuchowego, gotowego do u?ycia przez ka?dego, kto si?gnie wystarczaj?co g??boko.
Wiliam James

337.    Wierz?, ?e wola Bo?a nie zosta?a nigdy wyra?niej i ja?niej wyra?ona ni? w doktrynie Jezusa Chrystusa.
Lew To?stoj

338.    Bóg mo?e uczyni? w naszym kierunku tysi?c kroków, ale ten jeden w jego kierunku-ten musimy zrobi? sami.
Karl Rahner

339.    Ci?gle uciekamy od prawdy o nas i w ten sposób rozmijamy si? z ?yciem, jakie zamierzy? dla nas Bóg.
o. Anzelm Gr?n

340.    Ch?? do ?ycia ka?dego cz?owieka musimy szanowa? tak samo jak swoj? w?asn?.
Albert Schweitzer

341.    Statki s? bezpieczne w porcie, lecz nie takie jest ich przeznaczenie.
Albert I. Nemeth

342.    Ten jest dobrym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami.
angielskie

343.    To brak zrozumienia siebie samych powoduje wi?kszo?? cierpie?.
Dorothy Rowe

344.    Je?li chcesz trafi? w cel, musisz mierzy? nieco powy?ej niego; ka?da strza?a wypuszczona z ?uku podlega prawu ziemskiego przyci?gania.
Henry Wadsworth Longfellow

345.    Mi?o?? patrzy przez teleskop, zawi?? przez mikroskop.

346.    Módl si? du?o i pok?adaj ca?? ufno?? w Panu, nawet je?li opanuje ci? osch?o??
i osamotnienie.
o. Jordan

347.    Je?li kto? d?wiga ci??ar w?asnych win, to nie ogl?da si? za cudzymi.
Abba Moj?esz

348.    ?aden m??czyzna nie potrafi przez d?u?szy czas utrzymywa? jednej twarzy dla siebie, a innej dla t?umu , gdy? w ko?cu straci rozeznanie, która z nich jest prawdziwa.
Nathaniel Hawthorne

349.    Najg??bsz? t?sknot? naszego serca jest zjednoczenie z Bogiem. Bóg stworzy? nas do zjednoczenia z Sob?. Taki jest pierwotny cel naszego ?ycia.
Brennan Manning

350.    Powiedzmy naszej m?odzie?y, ?e najlepsze ksi??ki trzeba dopiero napisa?, najlepsze obrazy jeszcze namalowa?, najlepsze rz?dy dopiero stworzy? i ?e wszystko, co najlepsze, zrobi? dopiero oni.
John Erskin

351.    Chwa?a niegodziwców im bardziej si? wynosi, tym jest mniej stabilna.
?w. Antoni z Padwy

352.    Cz?owiek, który realizuje w?asne powo?anie, jest roztropny, wpatruje si?
w rzeczywisto?? ?wiata i ?ycia, nie pozwala, ?eby zgoda lub odmowa woli przy?miewa?y jego spojrzenie; wr?cz przeciwnie, uwarunkowuje decyzje woli od rzeczywisto?ci takiej, jaka mu si? jawi.
Wilhelm Mühs

353.    Cz?owiek, o ile jest prawy, rozumie siebie jako bli?niego, to znaczy zdolnego
i sk?onnego do wspó??ycia z innymi lud?mi; to znaczy, ?e jest sprawiedliwy.
Wilhelm Mühs

354.    Cz?owiek dobry jest m??ny- wie, ?e na ?wiecie dobro nie spe?nia si? automatycznie, ale wymaga odwa?nego zaanga?owania jednostki; dla utrwalenia sprawiedliwo?ci jest gotów nara?a? si? na rany i , je?li to konieczne, nawet na ?mier?.
Wilhelm Mühs

355.    Cz?owiek wstrzemi??liwy stara si? ?y? w pe?ni, broni?c si? przed zagro?eniami samozniszczenia, kryj?cych si? w nadmiarze przyjemno?ci.
Wilhelm Mühs

356.    Czym jest ta si?a, która pop?dza nas jako jednostki i jako gatunek, by wzrasta? wbrew naturalnemu oporowi w?asnej bierno?ci? To mi?o??.
M. Scott Peck

357.    Wiara nie jest ol?niewaj?c? pewno?ci?; ma swoje ciemne noce, a tak?e wielkie przestrzenie ?wiat?a.
Y. Chauffin

358.    Bez roztropno?ci nie istnieje ani sprawiedliwo??, ani m?stwo, ani wstrzemi??liwo??, poniewa? wszystkie trzy s? owocem roztropno?ci.
Josef Pieper

359.    Nie ma konfliktu mi?dzy przypadkiem w sensie naukowym, a planem Bo?ej Opatrzno?ci w sensie religijnym.

360.    Im ciemniej wokó? nas, tym szerzej musimy otwiera? nasze serce na ?wiat?o z góry.
?w. Edyta Stein

361.    Ten zas?uguje na miano silnego cz?owieka, kto umia? z wroga uczyni? przyjaciela.
Aboth de Natan

362.    Roztropny jest ten, kto w swoim os?dzie i w swoim dzia?aniu dostosowuje si? do rzeczywisto?ci.
Josef Pieper

363.    Prawdziw? odwag? jest roztropno??.
Eurypides

364.    Nie wolno ci si? podda?, zniech?ci? mimo, ?e co? si? nie uk?ada. Wypróbuj si?? nadziei i zaufania-zobaczysz, ?e dzia?a.

365.    Sprawiedliwo?? polega na sta?ej i trwa?ej woli oddawania Bogu i bli?niemu tego, co im si? nale?y.
Nowy Katechizm

366.    Je?li nie b?dziemy konsekwentnie i ?wiadomie skupieni na w?asnej duchowo?ci, nigdy nie do?wiadczymy tej rado?ci, satysfakcji i uczucia po??czenia, którego wszyscy poszukujemy.
Susan Jeffers

367.    Prawdziwej modlitwie, która absorbuje ca?ego cz?owieka, nie tyle sprzyja samotno?? na pustyni, co raczej skupienie wewn?trzne.
?w. Josemaria Escriva de Balanguer

368.    Gdy twoje my?li goszcz? w Bogu, go?ci tak?e w tobie Bo?a moc.
Z przypowie?ci ojców pustyni

369.    Najlepsz? poduszk? jest spokojne sumienie.

370.    Codziennie nale?y przeczyta? dobry wiersz, obejrze? pi?kny obraz, pos?ucha? lekkiej piosenki lub porozmawia? serdecznie z przyjacielem.
Heinrich von Kleiss

371.     Je?li cz?owiek nie uwzgl?dni Boga, pozostaje dla siebie samego pytaniem bez odpowiedzi.

372.    Je?li uporz?dkujemy nasze ?ycie zewn?trzne, to wprowadzimy porz?dek tak?e do naszej duszy.
O. Anzelm Gr?n

373.    Zawsze przebaczaj swoim wrogom: nic bardziej ich nie zaboli.
Oscar Wilde

374.    Niejeden marnuje czas dany mu do prze?ycia, poniewa? martwi si?, ?e ma tego czasu tak ma?o.
Tadeusz Kotarbi?ski

375.    Uczymy si? tego, co prze?ywamy. Robimy to, czego si? nauczyli?my. Stajemy si? tym, co robimy. To, czym si? stajemy, ma konsekwencje.
Desmond Kelly

376.    Nie mo?e nauczy? si? dobrze mówi? ten, kto nie umie milcze?.
Pitagoras

377.    Mi?o?? nigdy nie jest sko?czona i spe?niona.
Benedykt XVI

378.    . Plotka jest rzecz?, o której wszyscy mówi?, ?e jej nienawidz?, ale w której wszyscy znajduj? upodobanie.
Józef Conrad Korzeniowski

379.    Przygoda to spotkanie marze? i rzeczywisto?ci.
Sue Atkinson

380.    Fundamentem sprawiedliwo?ci jest wiara, to znaczy trwa?o?? i szczero?? wobec danego s?owa.
Cyceron

381.    Chc?c odnale?? siebie, musz? cho? troch? z siebie zrezygnowa?.
Emile Victor Duval

382.    S?uchanie muzyki w czasie jedzenia to afront dla kucharza i dla skrzypka.
G. K. Chesterton

383.    Czas, który po?wi?camy na modlitw?, Bóg zwróci nam z b?ogos?awie?stwami
w naszych czynach.
?w. Bonawentura

384.    Jezus wskaza? Maryj? jako matk? ka?demu cz?owiekowi; ka?dego jej powierzy?; tak jakby ka?dy cz?owiek by? Jej dzieckiem, Jej synem albo córk?.
Jan Pawe? II

385.    Najpewniejszym lekarstwem na odczuwanie braku akceptacji jest odkrycie, ?e jeste?my akceptowani przez ?ask? Tego, którego akceptacja znaczy wi?cej.
Levis Smedes

386.    Je?li dwie osoby wykonuj?ce t? sam? prac? nieustannie si? ze sob? zgadzaj?, to jedna z nich jest niepotrzebna. Je?li natomiast przez ca?y czas si? sprzeczaj?, to obie s? bezu?yteczne.
Darryl F. Zanuck

387.     Prawdziwie wielkim cz?owiekiem jest ten, w którego piersi bije serce dziecka.
Mengzi

388.     To duch religijny i moralny tworzy ludzk? jedno??.
Andre Frossard

389.    Rzecz? pod?? jest nie poda? r?ki temu, kto upad?.
Seneka

390.    Podró? tysi?ca mil zaczyna si? od pojedy?czego kroku.
chi?skie

391.    ?yj z lud?mi, jakby widziany przez Boga;  z Bogiem rozmawiaj, jakby s?uchany przez ludzi.
Seneka

392.    ?aknienie sprawiedliwo?ci: ósme b?ogos?awie?stwo.
Blaise Pacal

393.    Wielu jest hojnych, poniewa? nie umiej? by? sprawiedliwymi.
Alain Chauvilliers

394.    Ten, kto traci szacunek do matki i ojca, ?ci?ga na swoja g?ow? przekle?stwo Boga.
?w. Jan Bosko

395.    Jak dobrze prze?yty dzie? daje dobry  koniec, tak dobrze prze?yte ?ycie daje radosn? ?mier?.
Leonardo da Vinci

396.    Prawda jest dobra, ale w szata?skiej grze dzia?a na zasadzie lodowiska, na którym podkulawiony grzechem pierworodnym cz?owiek, ?atwo mo?e si? wy?o?y?.

397.    Optymizm jest jedn? ze skrajnych form m?stwa.
Anatole France

398.    Pierwszym stopniem chrze?cija?skiego m?stwa nie jest zaciskanie z?bów, ale zdanie sobie pokornie sprawy ze swojej s?abo?ci.
Carlo Maria Martini

399.    Chc? zobaczy? ?miech. Chrze?cijanin nie ma ?adnego powodu, ?eby si? smuci?, i ma wiele powodów, ?eby by? weso?ym.
?w. Ignacy Loyola

400.    Pró?ne jest pok?adanie nadziei w zbawienie i u?wi?cenie duszy bez Maryi.
?w. Alfons M. Liguori

401.    Ciesz si? ?yciem i nie porównuj go z innymi.
Marie Jean Antone De Condorcet

402.    Kto robi z kogo? Boga, niech si? nie dziwi, gdy spostrze?e, ?e mia? do czynienia tylko z cz?owiekiem.
Michel Qoist

403.    Cz?sto my?l?, ?e nawet gdyby nie by?o innego ?ycia, dostatecznym zaszczytem by?oby kocha? Boga w tym ?yciu.
?w. Jan Maria Vianney

404.    M?stwo polega na w?a?ciwym ?rodku pomi?dzy porywczo?ci?, a tchórzostwem.
Arystoteles

405.    ?y? to zmienia? si?, ?y? dobrze to zmienia? si? cz?sto.
Ks. Kard. Newman

406.     Zmiana w?asnej samooceny mo?e zaj?? tylko dzi?ki nowemu zwi?zkowi, którym jest intensywny, trwa?y, kochaj?cy, akceptuj?cy i afirmuj?cy zwi?zek ze sob? samym.
Tony Humphreys

407.    Istota naszej duchowo?ci polega na tym, aby mie? serce. Serce, które mo?e wspó?czu?, które daje si? spotka? , które odczuwa, które kocha.
o. Anselm Gr?n

408.    Zdecydowa? si? nie otrzymuj?c w zamian kwitu gwarancyjnego. Oto jest wielkie ryzyko wiary. Droga wiedzie od wiary do ogl?du, nie odwrotnie.
?w. Edyta Stein

409    B?d? „ od?wiernym „swego serca i nie wpuszczaj ?adnej my?li bez pytania.
Ewagriusz z Pontu

410.    Trzeba umie? Pana Boga chwyta? za serce, to Jego „s?aba strona”.
?w. Teresa z Avila

411.    S? rzeczy, w które trzeba uwierzy?, aby je zobaczy?.
Miguel De Cervantes

412.    Ma?a iskra wielki ogie? czyni.
Dante

413.    Wyjawienie ci??kich, ukrytych upadków bli?niego, jest grzechem ci??kim.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

414.    Czas goi wszelkie rany.
Menander

415.    Kiedy si? ?miejemy, do?wiadczamy, co to znaczy by? po??czonym, zjednoczonym, doskonale zintegrowanym- nie ma barier i fa?szu. ?miech jest szczery.

416.    Ka?da dana ?aska przychodzi przez trzy ?ród?a: od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy, od Dziewicy do nas.
?w. Bernard ze Sieny

417.    Wstrzemi??liwo?? jest zdolno?ci? zaspokajania z rozs?dkiem i umiarem w?asnych instynktów i pragnie?.
Carlo Maria Martini

418.    Oni mog? wszystko zrobi?, dlatego ?e my?l?, ?e mog?.
Wergiliusz

419.    Bogactwo gromadzi si? z trudem, chroni z niepokojem i traci z bólem.
?w. Bernard

420.    Im cz?stsze pora?ki, tym bli?szy sukces.
Tom Kelley

421.    Anio?owie w niebie maj? Królow?, ale my mamy Matk? i t? Matk? jest Maryja.
?w. Bernard

422.    Jedyny cz?owiek, który zachowuje si? rozs?dnie, to mój krawiec. Za ka?dym razem gdy mnie widzi, bierze miar? na nowo. Wszyscy inni próbuj? stosowa? stare miary.
George Bernard Shaw

423.    Na zachód, w góry ruszy? jestem gotów. Nie mog? patrze? na p?ta i nie znosz? granic, Nie zamykaj mnie w nich.
Cole Porter

424.    Mi?o?? strachu nie zna i jest ?mia?a.
Cyprian Kamil Norwid

425.    Maryja jest jak Kryjówka, w której zgromadzili si? bez ?adnego wyj?tku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni: Bóg dla nich stworzy? to schronisko.
?w. Bazyli

426.    Celem ?ycia jest ?ycie z celem.
Robert Byrne

427. Dla siebie nas, Bo?e stworzy?e? i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie
w Tobie.
?w. Augustyn

428.     Postanowienia s? jak w?gorze: ?atwo je z?apa?, ale trudno dotrzyma?.
A.    Dumas

429.    Cnota wstrzemi??liwo?ci jest konieczna do zachowania godno?ci ludzkiej i spokoju ducha.
Anton Wallenstein

430.    Nic, co ma warto??, nie przychodzi bez walki.
Bruce Cockburn

431.    Ludzi nie interesuje, ile czasu zajmuje zrobienie czego?. Wa?ne jest tylko, jak dobrze zosta?o to wykonane.
Nancy Hanks

432.    Twój dorobek w pracy powinien polega? na tym, by to, co po sobie zostawisz, by?o lepsze ni? to, co zasta?e?.
Lie Iacocca

433.    Nigdy nie uda si? nam w?a?ciwie motywowa? ludzi i kierowa? nimi, je?li si? b?dziemy bali zwraca? im uwag?.
Alan Loy McGinnis

434.    Je?eli nie wierzysz  w jakiego? rodzaju Planist?, musisz wierzy? w olbrzymi? liczb? nieprawdopodobnych zbiegów okoliczno?ci, jakie musia?yby zaj??, by rozwin??o si? ?ycie.
Russel Stannard

435.    Czuj? si? jak o?ówek w r?ku Boga. Bóg pisze poprzez nas i pisze dobrze, nawet je?li jeste?my niedoskona?ym narz?dziem.
?w. Matka Teresa z Kalkuty

436.    Je?li chcesz modli? si? jak nale?y, to nie b?d? dla nikogo powodem smutku, w przeciwnym bowiem razie trudzisz si? nadaremnie.
Ewagriusz z Pontu

437.    Dwie rzeczy mnie gn?bi?; rozgwie?d?one niebo i odpowiedzialno?? cz?owieka przed Bogiem.
Emanuel Kant

438.    Miej ?yw? mi?o?? do Maryi: znajdziesz czu?o?? w pobo?no?ci, rezygnacj? i rado?? w próbach, doskona?o?? i pokój w ca?ym ?yciu.
E. Poppe

439.    Najwa?niejszym zadaniem nauczyciela jest uczy? ludzi, jak ponosi? pora?k? w sposób inteligentny.
Charles F. Kettering

440.    Dla niektórych ludzi twoje ?ycie mo?e by? jedyn? Bibli? jak? przeczytaj?.
W.J. Toms

441.    Nie usi?uj nagina? biegu wydarze? do swoich pragnie?, lecz swoje pragnienia naginaj do biegu wydarze?, a b?dziesz szcz??liwy.
Epiktet

442.    Ty jeste?, Maryjo, b?ogos?awionym Tronem, na którym zasiad? nasz Pan i przez który wszystko odnowi?: ludzi oraz rzeczy.
?w. Piotr Damiani

443.    Bóg nie gardzi waszymi problemami ani nie pokazuje znudzonego oblicza, wr?cz przeciwnie. Jedna tylko rzecz sprawia mu ból- milczenie wasze.
?w. Jan Chryzostom

444.    Nad czas stracony nic bardziej nie boli.
Micha? Anio?

445.    Dopiero w niebie b?dziemy mogli pozna? zdumieni to, co Maryja Przenaj?wi?tsza zrobi?a dla nas i te wszystkie razy, kiedy uratowa?a nas od piek?a.
?w. Jan Bosko

446.    ?ycie we wstrzemi??liwo?ci oznacza uznawanie, ze cz?sto mniej znaczy wi?cej.
Manfred Trümer

447.    Nie mo?esz cieszy? si? dobrym zdrowiem jako wyobcowana, wyizolowana istota. Zdrowie to ca?o??, a ca?o?? oznacza powi?zania- z rodzin?, przyjació?mi, plemieniem, narodem, ludzko?ci?, ziemi? i ta wy?sz? si??, jak? uznajesz za twórc? wszech?wiata.
Andrew Weil

448.    Go?ciem tu jeste? i w?drowcem, Ojczyzn? masz w niebiosach.

449.    ?wi?ci Mateusz, Marek, ?ukasz, Jan kr?giem obsiedli ambon? i nami?tnie rozprawiaj?. Czas p?ynie wiekami, a oni o tym samym- o Bogu.
Ks. W. Oszajca

450. Gdy ci? trawi chandra, nie zapomnij uprzedzi? o tym bliskich, popro? ich o cierpliwo?? dla siebie.

451.    Tylko wtedy mamy szans? zrobi? co? sensownego, kiedy nie b?dziemy zwa?a? na to, komu dostanie si? za to nagroda.
Benjamin Jowett

452.    Wstrzemi??liwo?? jest stra?niczk? godno?ci ludzkiej.
Celestino Testore

453.    Je?li Pan dopuszcza jaki? moment spoczynku, to jedynie w tym celu, ?eby?cie zaczerpn?li powietrza przed jeszcze szybszym wpinaniem si? pod gór?.
?w. Ojciec Pio

454.    Co jest konieczne aby stan?? przed Bogiem? Czysto?? i ?mier?.
Platon

455.    Przyjemno?? rodzi si? ze ?wiadomo?ci cnoty.
Seneka

456.    Ka?da godzina stracona w m?odo?ci jest prawdopodobnym nieszcz??ciem przysz?o?ci.
Napoleon Bonaparte

457.    Solidn? cnot? praktykuje si? w cierpieniach; jest to równie? ta sama cnota, która zachowuje w boja?ni prawdziwe zas?ugi Bo?e. Krzy?em Bóg u?wi?ca dusze.
?w. Wincenty a Paulo

458.    Rozum znosi nieszcz??cia, odwaga z nimi walczy, cierpliwo?? je zwyci??a.
Rapisardi

459.    Jak góry pi?trz? si? doko?a  i ochraniaj? po?o?one w nich doliny, tak ?wi?ci anio?owie staj? wokó? nas i chroni?.
?w. Albert Wielki

460.    Gdyby nie istnia? idea? pi?kna, cz?owiek pad?by pastw? niepokoju i smutku.
Fiodor Dostojewski

461.    Modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem na niebo, okrzykiem wdzi?czno?ci i mi?o?ci zarówno w cierpieniu, jak i w rado?ci.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus

462.    ?yj w za?y?o?ci ze swoim  Anio?em Stró?em. Traktuj go jak najlepszego przyjaciela- bo nim jest- a on odda ci wiele us?ug w sprawach codziennych.
J. Escriva de Balaguer

463.    Przyjmij ka?dego takim, jakim jest. Ka?dy ma wady, nawet najlepszy. Jeste?my tylko lud?mi- nie anio?ami.
Casar Flaischlen

464.    Mów sercem, a i g?usi ci? zrozumiej?.

465.    Bez pokory i ciep?a, o jakie masz dba? w relacjach z tymi kilkoma, z którymi jeste? osobi?cie zwi?zany, nigdy nie by?by? zdolny zrobi? niczego dla wielu.
Dag Hammarskj?ld

466.    Wzrastanie przed lud?mi i pomna?anie w?asnych talentów to obowi?zek czysto chrze?cija?ski.
Teilhard de Chardin

467.    Je?eli ró?aniec b?dzie wyra?a? rytm naszego ?ycia, stanie si? szczególnie skutecznym narz?dziem budowania pokoju w sercach ludzi, w rodzinach i mi?dzy narodami.
Jan Pawe? II

468.    Wszystkie nasze emocje, czy jest to strach, z?o??, nienawi??, zazdro??, gorycz czy smutek, nie dadz? nam spokoju, dopóki nie doprowadz? nas do Boga i w nim nie znajd? ukojenia.
o. Anzelm Gr?n

469.    Módl si? zawsze z najg??bsz? pokor? i z najwi?kszym zaufaniem.
o. Jordan

470.    Wzbudzisz szacunek w m?drych ludziach, gdy przyznasz si? do swoich ogranicze?, bo nic tak nie o?miesza i nie deprecjonuje jak udawanie, ?e wie si? wszystko, ze jest si? kim? innym.

471.    Ostatecznym sprawdzianem umiej?tno?ci inspiratora jest dzia?anie motywowanych przez niego ludzi, podczas jego nieobecno?ci.
Alan Loy McGinnis

472.    To prawda, ?e czas degraduje s?owa. Ale nawet stulecia nie degraduj? my?li.
W?odzimierz Pietrzak

473.    Silni ludzie pope?niaj? tyle samo okropnych b??dów co ludzie s?abi. Ró?nica polega jednak na tym, ?e ludzie silni przyznaj? si? do b??dów, ?miej? si? z nich i czerpi?
z nich nauk?. W ten sposób staj? si? jeszcze silniejsi.
Richard J. Needham

474.    Najmniejszy akt dobroci jest wart wi?cej ni? najwspanialsze intencje. Kto, b?d?c kochany, jest biedny?
Oscar Wilde

475.    Niech nic ci? nie niepokoi, kto ma Boga, temu niczego nie braknie, cierpliwo?ci? osi?gnie si? wszystko.
?w. Teresa z Avila

476.    Chrze?cija?stwo uczy ludzi, ?e mi?o?? jest wi?cej warta od inteligencji.
Jacques Maritain

477.    Lepiej by? chrze?cijaninem nie mówi?c tego, ni? mówi? i nie by?. Uczenie jest wspania?? rzecz? pod warunkiem jednak, ?e wprowadza si? w czyn to, czego nauczamy.
?w. Ignacy z Antiochii

478.    Podtrzymywanie i wzmacnianie obrazu w?asnej osoby stanowi motywacj? dla wszelkiego dzia?ania.
A.W. Combs

479.    Cz?owiek, który nie mo?e zapomnie? doznanych urazów i niepowodze? , a pomimo tego próbuje si? modli?, podobny jest do cz?owieka, który czerpie wod? ze ?ród?a
i wlewa j? do beczki pe?nej dziur.
Ewagriusz z Pontu

480.    Przyk?ad jest szko?? dla wszystkich ludzi ; w ?adnej innej nie b?d? si? chcieli uczy?.
Edmund Burke

481.    Bohaterowie to postacie symboliczne, których dokonania znacznie przewy?szaj? przeci?tnych. Ci ludzie pokazuj?, cz?sto w dramatyczny sposób, ?e sukces znajduje si? w zasi?gu ludzkich mo?liwo?ci.
T.E. Deal   A.A. Kennedy

482.    Dla szlachetnych umys?ów uznanie jest podniet?.
C. C Colton

483.    Strona zewn?trzna cz?owieka jest stron? tytu?ow? jego wn?trza.
perskie

484.    Gdy pod twój dach zawita szcz??cie, pozwól mu si? rozgo?ci?.
?ydowskie

485.    Pracowito?ci? i bieg?o?ci? mo?na osi?gn?? prawie wszystko. Wielkie dzie?a nie rodz? si? z si?y, ale z wytrwa?o?ci.
Samuel Johnson

486.    Rzeczy, które przerastaj? nasze si?y, s? pocz?tkiem drogi do rado?ci.
Djona Barnes

487.    Niektóre matki ca?uj?, inne besztaj?, ale to zawsze jest mi?o??, bo wi?kszo?? matek
i ca?uje i beszta.
Pearl S. Buck

488.    Ludziom nie wiedzie si? nie z powodu g?upoty, lecz z braku entuzjazmu.
Burth Struthers

489.    Zadziwiaj?ce, ile ludzie potrafi? zrobi?, gdy nie przejmuj? si? tym, komu przypisuje si? zas?ug?.
Sandra Swinney

490.    Nigdy nie mów, ?e masz do czego? prawo, je?eli tylko mo?esz prosi? o pomoc.
John Churton Collins

491.    Bez entuzjazmu nie mo?na zrobi? nic wielkiego ani nowego. Jest on tym, co pcha cz?owieka do przodu. Chyba we wszelkiej wielko?ci odrobina przesady jest elementem niezb?dnym.
Harvey Cushing

492.    Nie wszyscy ?wi?ci dobrze zacz?li, ale wszyscy dobrze sko?czyli.
?w. Jan Maria Vianney

493.    Modlitwa za zmar?ych jest wa?n? powinno?ci?, bowiem nawet je?li odeszli w ?asce
i w przyja?ni z Bogiem, by? mo?e potrzebuj? jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dost?pi? rado?ci nieba.
Jan Pawe? II

494.    Nie starzeje si? ten, kto nie ma na to czasu.
Benjamin Franklin

495.    Czas jest ojcem prawdy.
Francis Rabelais

496.    Staraj si? zawsze by? po?ytecznym, lecz nigdy- niezast?pionym.
Marie Von Ebner – Eschenbach

497.    B?d? cierpliwy dla drugiego cz?owieka a? do bólu—niech twoj? miar? b?dzie raczej wspania?omy?lno?? i wyrozumia?o?? ni? wygórowane wymaganie.

498.    Tylko wtedy, gdy pogodzimy si? z krzy?em, który nak?ada na nas ?ycie, b?dziemy zdolni modli? si? bez rozproszenia.
O. Anzelm Gr?n

499.    Lepszy u?miech do ?ywych ni? fontanna ?ez nad grobem zmar?ych.
chi?skie

500.    Kto ma tajemnic?, nie tylko musi trzyma? j? w ukryciu, ale musi równie? ukry? to, ?e ma co? do trzymania w ukryciu.
Thomas Carlyle
501.    Uznaj chrze?cijaninie swoj? godno??. Stawszy si? wspó?uczestnikiem boskiej natury, nie powracaj rozregulowanym zachowaniem do twojego dawnego uni?enia. Pami?taj, ?e wyrwany z mocy ciemno?ci zosta?e? przeniesiony do Królestwa ?wiat?o?ci.
?w. Leon Wielki

502.    Wa?ne jest, ?eby nasz patriotyzm wyp?ywa? z religii, a nie ?eby katolicyzm wyp?ywa? z polsko?ci.
Ksi??e Adam Czartoryski

503.    Co mo?esz zrobi? lub o czym pomarzy?-zaczynaj! W ?mia?o?ci geniusz, pot?ga
i magia.
I. W. Goethe

504.    Czy jest co? trwalszego od kamienia i bardziej mi?kkiego od wody? A jednak mi?kka woda rze?bi tward? ska??.
Owidiusz

505.    Ka?dy wielki ruch, zapisany w anna?ach ?wiata, jest zwyci?stwem entuzjazmu.
Ralph Waldo Emerson

506.    Aposto?owie musz? by? jak góry; wytrwali w wierze, wybitni w dobroci ?ycia
i pierwsi w otrzymywaniu s?onecznych promieni, aby rozlewa? je na innych.
?w. Albert Wielki

507.    Cz?owiek nie rozwinie w pe?ni swojego cz?owiecze?stwa i swej osobowo?ci, je?li b?dzie tylko my?la? i pragn?? dobrze, a nie b?dzie czyni? dobrze.
Ks. Kard. Stefan Wyszy?ski

508.    Czas wszystko odkryje, czas z?ym jest powiernikiem.
Juliusz S?owacki

509.     Je?li postanowi?e? osi?gn?? sukces, musisz mie? kontakt z lud?mi zorientowanymi na sukces.
Patricia Fripp

510.    Maryja jest matk? ?askaw? i mi?osiern?, gdy? wszyscy grzesznicy maj? do niej dost?p.
?w. Rafa? Kalinowski

511. ?wiat wszystkiego mi? mo?e pozbawi?, ale zostanie jedna kryjówka dla niego niedost?pna: modlitwa; a w niej da si? stre?ci? przesz?o??, tera?niejszo?? i przysz?o?? w postaci nadziei.
?w. Rafa? Kalinowski

512.    Maryja, niczym ?wietlista jutrzenka, która roz?wieca mroki nocy, zapala ?wiat?o wiary, wzywa do zbawienia nasz oszala?y w niepokoju i rozpaczy ?wiat.
Pawe? VI

513.    Pró?no?? innych jest dla nas niezno?na, poniewa? rani nasz?.
La Rochefoucauld

514.    Jezus nale?y do ca?ego ?wiata, do wszystkich ras, do wszystkich narodów, niezale?nie od sposobu, w jaki Bóg im si? objawia przez odziedziczon? po przodkach wiar?.
Mahatma Gandhi

515.    Nie zajmuj si? tak bardzo codziennymi sprawami, ?eby nie zapomnie? o ?yciu.
Sue Atkinson

516.    Spa?em i ?ni?em, ?e ?ycie by?o pi?knem; obudzi?em si? i zobaczy?em, ?e ?ycie jest obowi?zkiem.
Emanuel Kant

517.    Potwarz czyni gorszym tego, kto mówi, tego, kto s?ucha, a na dodatek, tego, kto jest przedmiotem obmowy.

518.    Z ?ez skruchy równie? rodzi si? i kwitnie ro?lina rado?ci.
G. Borsara

519.    Nie potrzeba podkre?la? wad innych, lecz krytykowa? w?asne.
Konfucjusz

520.    Cz?owiek jest szcz??liwy, dopóki chce by? szcz??liwym i nic go nie powstrzyma.
Aleksander So??enicyn

521.    S?uchajcie rady tego, kto wiele wie, ale przede wszystkim s?uchajcie rad tego, kto bardzo kocha.
A. Graf

522.    M?dro?? pochodzi z do?wiadczenia, a do?wiadczenie z pope?nionych b??dów.
Sacha Guitry

523.    Je?li ksi??ka czyta ciebie, znaczy to, ?e jest dobra.
Soren Kierkegaard

524.    Ten, kto przestaje by? przyjacielem, nigdy nim nie by?.
greckie

525.    Przybli?my si? do Eucharystii z gor?cym pragnieniem, które spali nasze grzechy
i o?wieci serca.
?w. Jan Damasce?ski

526.    Pró?ne jest przebaczenie, je?li nie potrafisz zrozumie?.

527.    Niech dobre dzie?a, których kto? mo?e dokona?, nie czekaj? na jutro.
?w. Jan Bosko

528.    Wej?cie w nieznane jest niezmiennie przera?aj?ce, ale uczymy si? wa?nych nowych rzeczy jedynie przez przygody.
M. Scott Peck

529.    Maryja jest ogrodem, w którym Pan zebra? wszystkie gatunki ro?lin pachn?cych, obrazy swoich cnót.
?w. Girolamo

530.    ?atwiej jest zrezygnowa? z w?asnej rado?ci ni? z w?asnej pychy.
Paul Claudel

531.    Czas wszystko na jaw wydobywa.
Sofokles

532.    Nie odkryjesz nowych oceanów, chyba ?e masz odwag?, by straci? brzeg z pola widzenia.

533.    Nigdy si? nie zdarza, ?e natura mówi jedno, a m?dro?? drugie.
Juwenalis

534.    W cz?owieku jest wi?cej tego, co mo?emy podziwia? ni? tego, czym mo?emy gardzi?.
Albert  Camus

535.    Nie zrobi?e? wystarczaj?co du?o, nigdy nie zrobi?e? dosy?, je?eli nadal mo?na by co? jeszcze zrobi?.
Dag Hammarskj?ld

536.    Niczego cz?owiek nie uczy si? lepiej i ?atwiej ni? uwielbienia dla siebie samego.
J. Stuart Mill

537.    Je?li chcecie, ?eby o was dobrze my?lano, nigdy o sobie dobrze nie mówcie.
Blaise Pascal

538.    Patrze? bez nienawi?ci, jak inni osi?gaj? sukcesy, do których samemu si? d??y, to wielko??.
Marie Von Ebner- Eschenbach

539.    My sami musimy wprowadzi? zmiany, których oczekujemy na ?wiecie.
Mahatma Gandhi

540.    Bóg nigdy nie narzuca nam obowi?zku, nie daj?c czasu ani si?y, aby go wype?ni?.
Ruskin

541.    Sumienie jest g?osem, który mówi, ?e kto? na ciebie patrzy.
H.L. Mencken


542.    Tajemnica jest sercem wszech?wiata i Boga, który go stworzy?.
John Eldredge

543.    Wielka fortuna jest wielk? s?u?b?.
Seneka

544.    Aby móc rozkazywa? naturze, trzeba by? jej najpierw pos?usznym.
Bacone

545.    Nawet je?li gwiazdy na niebie zmienia?yby si? w j?zyki, a g??biny morskie w s?owa, nigdy nie wyrazi?yby w pe?ni godno?ci Maryi.
?w. Tomaso da Villanova

546.    Niech imi? Jezusa b?dzie nierozerwalnie z??czone z waszym westchnieniem i z ca?ym waszym ?yciem: wtedy poznacie dobrodziejstwo.
Esichio

547.    Z pewno?ci? Ko?ció? nie jest ju? centrum ?wiata, ale staje si? coraz bardziej jego sumieniem.
Andre Frossard

548.    S?uchaj Boga w sprawach, które ci pokazuje, a wtedy otworzy si? przed tob? kolejne wyj?cie. Bóg nigdy nie wyja?ni wi?cej prawdy o sobie, o ile nie b?dziesz pos?uszny
w tym, co ju? wiesz.
Oswald Chambers

549.    Niechaj ?wi?ta rodzina, ikona i wzór ludzkiej rodziny, pomo?e post?powa? ka?demu w duchu Nazaretu; niech pomo?e ka?dej rodzinie pog??bi? ?wiadomo?? w?asnego pos?annictwa w spo?ecze?stwie i ko?ciele przez s?uchanie s?owa Bo?ego, modlitw?
i braterskie wspó??ycie.
Jan Pawe? II

550.    Nigdy nie rób z w?asnego do?wiadczenia zasady; pozwól, aby Bóg by? oryginalny wobec innych ludzi, tak jak oryginalny jest wobec ciebie.
Oswald Chambers

551.    U Boga nie ma gotowych formu?. Zatem nie ma formu? dla cz?owieka, który za Nim idzie.
John Eldredge

552.    Je?li Bóg wcieli? si? w cz?owieka, umar? i zmartwychwsta?, powinno si? my?le? o tym w dzie? i w nocy. Co dzie?, latami, coraz mocniej i g??biej. A ju? najbardziej o tym, ?e historia ludzko?ci jest ?wi?ta.
Czes?aw Mi?osz