ROK 2007

29.06.2007r. - 31.12.2007r.

1.    Gdy za Nim wypatrujesz – jest ca?y w niebie, pill
gdy pobo?nie szukasz – jest ca?y na ziemi.
Gdy b?dziesz ?ywi? pych? – b?dzie ci za wysoki,
gdy Go b?dziesz kocha? – zbli?y si? do ciebie.
Gdy pragniesz bada? – oto jest On w niebie,
ale gdy wierzysz – oto jest w Ko?ciele.
Balaj – syryjski ksi?dz z V wieku

2.    Uwa?aj na swoje my?li, staj? si? wszak s?owami.
Uwa?aj na swoje s?owa, staj? si? czynami.
Uwa?aj na swoje czyny, staj? si? nawykami.
Uwa?aj na swoje nawyki, staj? si? charakterem.
Uwa?aj na swój charakter, on staje si? Twoim losem.
Frank Outlaw

3.    Kto pragnie innych uszcz??liwi?, musi sam by? cz?owiekiem rado?ci.
Phil Bosmans

4.    Kto chce ?wiatu da? ciep?o, musi ogie? w sobie nie??.
Phil Bosmans

5.    Kto ludziom chce pomaga?, musi by? wype?niony mi?o?ci?.
Phil Bosmans

6.    Kto pokój na ziemi zaprowadzi? pragnie, musi ten pokój najpierw w swoim sercu odnale??.
Phil Bosmans

7.    Dobry cz?owiek jest jak ma?e ?wiate?ko. W?druje przez mroki naszego ?wiata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.
Phil Bosmans

8.    Je?li chcesz znale?? ?ród?o, musisz i?? do góry, pod pr?d. Przedzieraj si?, szukaj, nie ust?puj.
Jan Pawe? II

9.    Je?li wszystko schodzi na dalszy plan wobec modlitwy, wówczas modlitwa radzi sobie nawet z najbardziej przepe?nionym dniem.
Jan Pawe? II

10.    Trudno?? w rozumieniu wiary nie polega na tym, ?e wiara jest z?o?ona, a my pro?ci, ale na tym, ?e my powik?ani, a wiara jest prosta.
Ks. Józef Tischner

11.    Pokora to ?wiadomo?? swojej ma?o?ci, niedoskona?o?ci, zale?no?ci od ?aski Bo?ej.

12.    Dzia?aj zanim b?dziesz „doskona?y”, wszystko sobie uporz?dkujesz i wed?ug twojego mniemania zas?ugujesz ju? na ?ask? Bo??.

13.    Bóg kocha trzy klasy ludzi: tych, którzy nie zapalaj? si? gniewem, tych, którzy nie rezygnuj? ze swojej wolno?ci, tych, którzy nie chowaj? urazy.
Talmud

14.    Dzie?a Bo?e s? inne od ludzkich: pierwsze maj? za podstaw? Boga, drugie opieraj? si? na ziemi.
Ks. Alberione

15.    Sposób w który dajesz, wart jest wi?cej od tego, co dajesz.
Corneille

16.    Nieskr?powana dyskusja i wy?aniaj?ce si? z niej kompromisy, to najlepsza recepta na ?ycie w zbiorowo?ci.

17.    L?k przed wolno?ci? to l?k przed odpowiedzialno?ci?. Wolno?? nie mo?e by? absolutna. Mog? odda? tyle wolno?ci ile jej trzeba, ?eby ochroni? innych.

18.    Maryja jest wzorem pokornej modlitwy, wiary w Opatrzno??, sta?ego po?wi?cenia, poddania si?, pos?usze?stwa i jak?e gor?cej mi?o?ci.
Pawe? VI

19.    Czy op?aca si? by? uczciwym? Nie op?aca si?, warto!
W?adys?aw Bartoszewski

20.    Ka?dy cz?owiek potrzebuje uznania, „ho?dów”. Nie oburzaj si?, ?e kto? ci? nie chwali, ?e nie pozna? si? na twojej „dobroci”, „doskona?o?ci”.|

21.    Sprawiedliwy nie za?amuje si? przez niepowodzenie, ani nie nadyma si? przez pomy?lno??.
?w. Antoni z Padwy

22.    ?wiat pot?pia zwykle to, co powinno si? chwali? i chwali to, co powinno si? pot?pia?.
Zingref

23.    Ten, kto potrafi sypa? pochlebstwami, potrafi równie? obsypywa? oszczerstwami.
Napoleon Bonaparte

24.    Je?li masz za du?o pracy, ?eby uprawia? jaki? sport, to rzeczywi?cie masz za du?o pracy.
Edwin C. Bliss

25.    Prawdopodobnie najsilniejszym narz?dziem jakim dysponujemy w sytuacjach rozwi?zywania konfliktu jest dobre s?uchanie.
Beverly Cole

26.    Nic nie jest ani wielkie ani ma?e- to my je takie widzimy.

27.    Pousuwaj ze swojego ?ycia wszystkie graty, które zajmuj? niepotrzebnie twój czas, a zape?nij je tylko tym, czego naprawd? chcesz i co jest naprawd? wa?ne.

28.    Pomi?dzy rodzicami i dzie?mi naszych czasów jest nowy powód do niezrozumienia: nie jest ?atwo stwierdzi?, które pokolenie wychowuje to drugie.
A. Brie

29.    W cierpieniach ?piesz ufnie do Boga, a otrzymasz si??, ?wiat?o, m?dro??.
?w. Jan od Krzy?a

30.    Ka?de nieporozumienie, ka?dy z?y humor, ka?de niezadowolenie ma tylko jedn? przyczyn?: ukryt? mi?o?? w?asn?.

31.    Nic nie op?aca si? tak bardzo jak refleksja nad czasem, od czasu do czasu medytacja nad warto?ci? czasu i sposobem jego wype?nienia.

32.    Bóg mo?e doprowadzi? cz?owieka do ?wi?to?ci, gdy ten otworzy si? na Boga ca?ym sercem. ?wi?to?? nie jest zas?ug? cz?owieka, ale jest dzia?aniem Boga w cz?owieku i przez cz?owieka. Tajemnic? ?wi?to?ci jest oddanie siebie do dyspozycji Boga. Dlatego w Ko?ciele nie tyle czci si? ?wi?tych, ile czci si? Boga w ?wi?tych.

33.    I my?l i serce swoje wci?? ?wicz w pobo?no?ci, u ludzi b?d? szale?cem, u Boga – w m?dro?ci.
?w. Ignacy Loyola

34.    Wszyscy s? zgodni w uznawaniu przebaczenia za s?uszne, dopóki nie musz? komu? przebaczy?.
C.S. Lewis

35.    Ka?dy dobry obywatel, a katolik w szczególno?ci jest zobowi?zany do czynienia najlepszego u?ytku z polityki, poniewa? wyznanie katolickiej wiary wymaga, aby katolik by? bardzo dobrym obywatelem.
Pius XI

36.    Lenistwo idzie tak wolno, ?e bieda bardzo szybko je dogania.
Konfucjusz

37.    Wiara jest wiatrem rozwiewaj?cym mg??, w której  ?yjemy, ods?aniaj?cym przed nasz? dusz? pi?kne s?o?ce.
?w. Jan Maria Vianney

38.    Nienawi?? z?era dusz? jak rdza – to niebezpieczna trucizna, która zabija ?ycie.
Zenta Maurina

39.    B?d? panem swojej woli i niewolnikiem swojego sumienia.
Arystoteles

40.    Bóg nie potrzebuje z?otych naczy?, ale z?otych dusz. Uczy? sw? modlitw? tajemnic?.
?w. Jan Chryzostom

41.    Jak pogodzi? ludzk? wolno?? z dzia?aniem ?aski? ?aska nie dzia?a jak przymus. Dobro narzucone nie by?oby dobrem. Wiara b?d?c owocem dzia?ania Boga, pozostaje jednocze?nie zawsze woln? decyzj? cz?owieka.

42.    S?dz?, ?e im kto? si? g??biej zanurzy? w Bogu, tym wi?cej musi wychodzi? poza siebie, a wchodzi? w ?wiat, by mu nie?? ?ycie Bo?e.
?w. Edyta Stein

43.    Nie pro?cie o krzy?e, przeciwstawiajcie im wszystkie mo?liwe ?rodki zaradcze, ale kiedy przychodz?, akceptujcie je z uleg?o?ci?.
?w. Franciszek Salezy

44.    Nie spodziewaj si? nic po cz?owieku, je?eli pracuje na swoje ?ycie, a nie na swoj? wieczno??.
Antoine de Saint Exupery

45.    Najbardziej zmarnowany dzie? to taki, kiedy si? nie u?miechn?li?my.
N. Chamfort

46.    Natura ma rzeczy doskona?e, ?eby pokaza? nam, ?e jest obrazem Boga. Ma te? wady, ?eby nam pokaza?, ?e nie jest wy??cznie jego obrazem.
Pascal

47.    Spokój o przesz?o?? - gor?co?ci? wynagród? czas stracony.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

48.    Znajdowa?em lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za ka?dym razem, kiedy obok krzy?a Zbawiciela nie pokazywa?em postaci jego Matki.
?w. Franciszek Ksawery

49.    Cel powinien by?:
Wymierny
Ambitny
Realistyczny
Terminowy
Opisany.

50.    Cena perfekcji jest zbyt wygórowana.
Simon Marks

51.    Brak decyzji to najwi?kszy b??d jaki mo?esz pope?ni?.
Edwin C. Bliss

52.    ?wiadomo?? czasu to ?wiadomo?? ?ycia.
Hubert Brintrup

53.    Nie boj? si?, ?e Bóg powierzy? mi za du?o rzeczy do zrobienia, ale boj? si?, ?e obdarzy? mnie zbyt wielkim zaufaniem.
?w. Matka Teresa

54.    Je?eli wierzysz, ?e mo?esz co? zrobi? lub je?li wierzysz, ?e nie mo?esz, to w obu przypadkach masz racj?.
Henry Ford

55.    O Bo?e mój, któ? Ci? nie znajdzie wed?ug swej woli i pragnienia, gdy Ci? szuka z czyst? i pe?n? prostoty mi?o?ci?? Wszak Ty sam ukazujesz si? pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Ci? szukaj?.
?w. Jan od Krzy?a

56.    To czym jeste? wo?a do mnie tak g?o?no, ?e nie s?ysz? nic z tego co mówisz.
R.W. Emerson

57.    Stro? od podejrzanych uk?adów ludzkich, pochlebstw i tuszowanych spraw – bagno niestety wci?ga.

58.    Do prawdy nak?aniaj, ale nigdy jej nie narzucaj.

59.    W naszym ?yciu konieczna jest pomoc Matki Bo?ej. Tak jak rodzina nie mo?e funkcjonowa? bez mamy, tak i w naszym kraju nie mo?emy przyprowadzi? do Chrystusa dzieci narodu bez pomocy jego Matki.
ks. Kard. Stefan Wyszy?ski

60.    Bóg oczekuje na nas nie  „jutro”, „kiedy?” ale „teraz”, „dzi?”, a wi?c wyrusz w drog?, sta? w prawdzie i b?d? dla innych s?owem mi?o?ci.

61.    Bóg zapisa? na tablicach prawa to, czego ludzie w swoich sercach nie odczytali.
?w. Augustyn

62.    Nie wystarczy, ?e nie robisz nic z?ego, to za ma?o, bo mo?e si? okaza?, ?e nie robisz równie? nic dobrego.

63.    Kocha? nieprzyjació? to jedyny sposób, ?eby ich nigdy nie mie?.
G. Borsara

64.    Mi?o?? w?asna przykryta welonem mi?o?ci, sprawia, i? cz?sto wierzymy, ?e s?u?ymy Bogu, podczas gdy szukamy jedynie w?asnej satysfakcji.
?w. Wincenty a Paulo

65.    Prawdziwe ubóstwo nie polega na tym, by nic nie posiada?, lecz na tym, by mie? do tego dystans.
?w. Josemaria Escriva de Balaguer

66.    Je?eli musisz s?u?y? Bogu swoim rozumem, to dla Ciebie nauka jest powa?nym obowi?zkiem.
?w. Josemaria Escriva de Balaguer

67.    Wol? bawi? ludzi z nadziej?, ?e czego? si? te? ucz?, ni? uczy? ich z nadziej?, ?e dobrze si? bawi?.
Walt Disney

68.    Naszym g?ównym celem nie powinno by? wypatrywanie tego, co odleg?e i niewyra?ne, lecz czynienie tego, co le?y w zasi?gu naszej r?ki.
Thomas Carlyle

69.    Ci, którzy nie potrafi? walczy? ze zmartwieniem, umieraj? m?odo.
Alexis Carrel

70.    Czas to ludzie, bo to ludzie tworz? czasy, dobre i z?e.
?w. Augustyn

71.    ?aden cz?owiek nie jest w stanie post?powa? s?usznie tylko w jednym obszarze swojego ?ycia.
Mahatma Gandhi

72.    Wrzodów nie powoduje to, co zjadamy. Powstaj? one przez to, co zjada nas.
Joseph Montague

73.    Bez wielkich trudów nie mo?na dotrze? do wielkich rzeczy.
?w. Jan Bosko

74.    Chc? by? tylko przeci?tnym cz?owiekiem, który ma ponad przeci?tne umiej?tno?ci.  Nie mam cienia w?tpliwo?ci, ?e ka?dy m??czyzna i kobieta mog? osi?gn?? to co ja, je?eli w?o?? w swoje dzie?o tyle samo wysi?ku i tyle samo wiary i nadziei.
Mahatma Gandhi

75.    Panie spraw, abym mia? miar? we wszystkim…oprócz mi?o?ci.
?w. Josemaria Escriva de Balaguer

76.    Nie by?oby ?adnego poganina, gdyby?my zachowywali si? jak prawdziwi chrze?cijanie.
b?. Jan XXIII

77.    Gdy patrzy si? przez pryzmat wiary, nie widzi si? przypadków.
?w. Edyta Stein

78.    Ka?dy, kto nie stosuje si? do przepisów drogowych, gwa?ci prawo boskie, które zakazuje samobójstw i zabijania.
b?. Jan XXIII

79.    Tylko u?ywana wiedza pozostaje w umy?le.
Dale Carnegie

80.    Kto zabija ducha, budzi demony.
Saul Bellow

81.    Dom, który buduje si? na tym ?wiecie to iluzja. Tylko te sprawy, z którymi mo?esz umiera?, s? warte, by z nimi ?y?.

82.    Dla m?drego cz?owieka ka?dy dzie? stanowi nowe ?ycie.

83.    Zaakceptujcie fakty. Zróbcie to, poniewa? akceptacja tego, co si? wydarzy?o, jest pierwszym krokiem do sprostania ich konsekwencjom.
William James

84.    Prawdziwy spokój umys?u przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umys?u oznacza to uwolnienie energii.
Lin Yutang

85.    Przywódc? zostaje zwykle ten, kto potrafi jasno wyrazi? swoje my?li.
Dale Carnegie

86.    Bóg mo?e nam wybaczy? nasze grzechy, ale system nerwowy nie wybacza ich nigdy.
William James
87.    Je?li kto? z ufno?ci? pod??y za swoimi marzeniami i postanowi prowadzi? ?ycie,  które sobie wy?ni?, bardzo szybko osi?gnie niespodziewany sukces.
Thoreau

88.    Dwóch rzeczy naucza? przede wszystkim Zbawiciel: ?agodno?ci ducha i pokory serca. Pierwsze s?u?y do temperowania z?a, które cierpimy, drugie chroni dobro, które czynimy.
?w. Albert

89.    Wszyscy na ?wiecie chcieliby mie? lojalnego, altruistycznego i ca?kowicie godnego zaufania przyjaciela. Ale niewielu jest gotowych, ?eby takimi by?.
G. Gili

90.    Typowe dla umys?ów wy?szych jest mówienie wielu rzeczy kilkoma s?owami, tak jak oznak? ducha ubogiego jest u?ywanie wielu s?ów, które nic nie mówi?.
La Rochefoucauld

91.    Odrobina uprzejmo?ci wzgl?dem drugiego cz?owieka jest wi?cej warta ni? wielka mi?o?? ku ca?ej ludzko?ci.
R. Dehmel

92.    Sze?ciu s?ug mi oddanych trzymam, od nich wiem to, co wiem. Zw? ich: Co, Dlaczego i Kiedy, i Jak, i Kto i Gdzie.
Rudyard Kipling

93.    Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwo?a?aby si? cz?owiek, aby unikn?? pracy zwanej my?leniem.
Tomasz Edison

94.    Problem dobrze uj?ty, to problem w po?owie rozwi?zany.
Charles Kettering

95.    Bez mi?o?ci wszystkie dzie?a s? niczym,  nawet takie najwspanialsze jak wskrzeszanie zmar?ych i nawracanie narodów.
?w. Teresa z Lisieux

96.    Anio?owie s? naszymi powiernikami. Miejcie wobec nich szacunek, poniewa? s? zawsze z nami, s? wys?annikami Boga i podstaw? jego dworu; miejcie dla nich uwielbienie, bo dobrze sam ?ycz?; ufajcie im, bo s? z nami, aby nas ochrania?
?w. Bernard

97.    Sekret bycia nieszcz??liwym polega na posiadaniu wolnego czasu, który mo?emy po?wi?ci? na zastanawianie si?, czy jeste?my szcz??liwi czy te? nie.
Bernard Shaw

98.    Kto si? opiera na domniemaniach, mo?e równie dobrze posun?? si? za daleko, jak za blisko.
Tomasz More

99.    Egoista zawsze rani osob?, któr? kocha: siebie samego.
B. Peers

100.    Gdyby? pozna? swoje grzechy, straci?by? ducha. A wi?c strac? ducha, Panie! Nie, poniewa? zostan? ci objawione w chwili, kiedy zostan? ci przebaczone.
Pascal

101.    Horror prawdziwego piek?a polega na tym, ?e ma ono okno, z którego mo?na zobaczy? raj.

102.    Na tej ziemi, ka?dy ma swój krzy?. Ale musimy robi? tak, aby nie by? tym z?ym ?otrem, ale tym dobrym.
?w. Jan Maria Vianney

103.    ?ycie jest zbyt krótkie, by by?o ma?e.
Disraeli

104.    99% rzeczy, o które si? martwisz, nigdy si? nie przytrafi.

105.    Gdy cierpisz i wo?asz „nie ma Boga”, Chrystus nie przestaje by? z tob?. On te? mia? moment: „Bo?e mój, czemu? mnie opu?ci?”.
o. Leon Knabit

106.    Na dziesi?? osób, które o tobie mówi?, dziewi?? mówi ?le, a cz?sto jedna osoba, która mówi dobrze, robi to ?le.
Antoine Rivarol

107.    Aby uwierzy? w mi?o??, trzeba samemu mi?owa?.
b?. Honorat Ko?mi?ski

108.    W ka?dym dziecku jest ukryte marzenie Boga.
Khalil Gibran

109.    Gdyby ludzie poznali warto?? Eucharystii, kierowanie ruchem przy wej?ciach do ko?cio?ów musia?oby sta? si? obowi?zkiem s?u?b publicznych.
?w. Teresa z Avilla

110.    Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki jest ?lepa.
Albert Einstein

111.    Branie nape?nia r?ce, dawanie serce.
Margarete Seemann

112.    Patrz w gwiazdy, ale uwa?aj na drog?.
Wilhelm Rabe

113.    Im ?wi?tsza jest prawda, tym pokorniejszy powinien by? ten, kto j? g?osi.
Miko?aj Gogol

114.    Och, znosi? noce, burze, g?ód, szyderstwo, wypadki i niepowodzenia, jak znosz? je drzewa i zwierz?ta.
Walt Whitman

115.    Kiedy nie mog? zapanowa? nad sytuacj?, pozwalam by wypadki toczy?y si? same.
Henry Ford

116.    Jest tylko jedna droga do szcz??cia – przesta? si? martwi? rzeczami, na które nie masz wp?ywu.
Epiktet

117.    Kiedy przestajemy walczy? z tym, co nieuchronne, zyskujemy energi?, która pozwala nam stworzy? sobie lepsze ?ycie.
Elsie Mac Cormick

118.    Bo?e, daj mi t? ?ask?,
bym przyj?? to, czego nie mog? zmieni?.
Daj odwag?, bym zmienia? to, co zmieni? mog?.
I m?dro??, bym odró?ni? jedno od drugiego.
Reinhold Niebhur

119.    Nasze ?ycie jest tym, co ze? uczyni? nasze my?li.
Marek Aureliusz

120.    Martwienie si? to nie przynosz?ce efektów og?upiaj?ce kr?cenie si? w kó?ko.
Dale Carnegie

121.    Ka?dy cz?owiek mo?e si? przekona?, ?e je?li zmieni swoje my?lenie o innych oraz o rzeczach, rzeczy i ludzie zmieni? swój stosunek do niego.
James Allen

122.    Us?ugujcie sobie wzajemnie, jedni drugim b?d?cie sol? ziemi, w ten sposób przywrócicie innym ludziom utracony smak ?ycia.
Prosper Monier

123.    Nie jest dobrze wybiera? si? w drog? bez przyjaciela, gdy? nie ma do kogo powiedzie?: boj? si?.
afryka?skie

124.    Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze mi?o?? nie mia?a czego? do powiedzenia.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski

125.    Postawa chrze?cijanina, jego wybory i zadania nie s? zaprogramowane z góry, ani raz na zawsze okre?lone. Musi on odpowiada? na wezwanie chwili.
ks. Leszek Slipek

126.    Nie ma ?wi?tego bez przesz?o?ci, nie ma grzesznika bez przysz?o?ci.
perskie

127.    Umarli otwieraj? oczy ?ywym.
hiszpa?skie

128.    Z samych uczu?, aktów i postanowie? czynionych na modlitwie ma?y jest po?ytek w porównaniu z tym wielkim, jaki dusza odnosi, gdy z aktem i s?owem zgadzaj? si? uczynki.
?w. Teresa z Avila

129.    Umiejcie odczytywa? w krzy?u miar? Bo?ej mi?o?ci. Miar? bez miary.
Jan Pawe? II

130.    Cierpie? niesprawiedliwie to po?ycza? Bogu.
Raoul Follereau

131.    Jakie? znaczenie mo?e mie? dla tr?dowatych drobny datek, je?li nie poda si? im r?ki.
Raoul Follereau

132.    Nie mo?esz by? na ziemi s?dzi? dopóty, dopóki nie b?dziesz ?wiadom, i? sam nie jeste? bez winy.
Fiodor Dostojewski

133.    Gdy j?zyk potrafi ju? tylko narzeka? i krytykowa?, to znaczy, ?e chore jest serce.
A. M. Weiss

134.    Kto ma prawdziwego przyjaciela, nie potrzebuje lustra.
malezyjskie

135.    Prawdziwa warto?? mi?o?ci polega na tym, ?e zawsze rozrzutnie darzy sob? niegodnych.
Rabindranath Tagore

136.    Ten, komu si? nie uda?o by? bohaterem, niech przynajmniej umie oceni? i uczci? po?wi?cenie drugich.
Adam Mickiewicz

137.    Nawrócenie jest spraw? chwil, u?wi?cenie jest dzie?em ca?ego ?ycia.
b?. Jose Maria Escriva de Balaguer

138.    O wielki Duchu, powstrzymaj mnie przed krytyk? i ocen? drugiego cz?owieka, zanim nie przechodz? dwóch tygodni w jego mokasynach.
Modlitwa Siuksów

139.    Cz?owiek zdenerwowany jest zawsze pe?en jadu.
Konfucjusz

140.    Zamiast zamartwia? si? z powodu niewdzi?czno?ci nie oczekuj jej. Pami?taj, ?e Jezus jednego dnia uzdrowi? 10 tr?dowatych, a podzi?kowa? mu tylko jeden. Dlaczego wi?c masz si? spodziewa? wi?cej wdzi?czno?ci ni? Jezus?
Dale Carnegie

141.    Rzadko my?limy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brak.
Schopenhauer

142.    Do dwóch rzeczy trzeba w ?yciu d??y?. Najpierw trzeba zdoby? to, czego si? chce, a potem cieszy? si? z tego. Tylko najm?drzejsi ludzie potrafi? to drugie.
Logan Pearsall Smith

143.    Najwa?niejsze w ?yciu nie jest kapitalizowanie naszych osi?gni??. To potrafi nawet g?upiec. Najwa?niejsze jest w ?yciu czerpanie korzy?ci z pora?ek. Umiej?tno?? ta wymaga inteligencji i odró?nia g?upca od m?drca.
William Bolitho

144.    Bez z?o?ci do nikogo, ze zrozumieniem dla wszystkich.
Abraham Lincoln

145.    Czynienie dobra innym nie jest obowi?zkiem. Jest rado?ci?, poniewa? pomna?a twoje szcz??cie i zdrowie.
Zaratustra

146.    Kiedy jeste? dobry dla innych, najlepszy jeste? dla siebie.
Benjamin Franklin

147.    Odrobina zapachu ró?y zawsze pozostaje na d?oni tego, kto j? wr?cza.
chi?skie

148.    Cz?owiek nie zosta? stworzony, by zrozumie? ?ycie, ale ?eby je prze?y?.
Santayana

149.    Modlitwa jest najpot??niejszym rodzajem energii, jaki mo?e wyprodukowa? cz?owiek.
Alexis Carrel

150.    Mali ludzie czerpi? olbrzymi? rado?? z b??dów i gaf pope?nionych przez ludzi wielkich.
Schopenhauer

151.    Ka?dy cz?owiek jest sko?czonym idiot? co najmniej 5 minut dziennie. M?dro?? polega na tym, by nie przekracza? tego limitu.
Elbert Hubbard

152.    Wizja bez dzia?ania to marzenie, dzia?anie bez wizji to koszmar.
japo?skie

153.    Postawy s? wa?niejsze ni? fakty.
Karl Menninger

154.    Cisza jest ?ywio?em, w którym formuj? si? rzeczy wielkie.
Thomas Carlyle

155.    Ci??ka praca, pozytywne my?lenie, uczciwo?? w interesach, przyzwoite traktowanie ludzi i odpowiednia modlitwa zawsze daj? rezultaty.
William James

156.    Na pocz?tku niepewnego przedsi?wzi?cia, nasza wiara jest jedyn? rzecz?, która mo?e nam zapewni? powodzenie.
William James

157.    Boimy si? nie tylko umys?em, ale sercem, mózgiem, wn?trzno?ciami, zatem jakikolwiek by?by powód niepokoju, skutki mo?na zawsze dostrzec w komórkach, tkankach i narz?dach cia?a.
George Crile

158.    Kiedy umys? jest pe?en Boga, zmartwienia i nerwy ju? si? nie zmieszcz?.

159.    Ludzie mog? zmienia? swoje ?ycie, zmieniaj?c nastawienie swojego umys?u.
William James

160.    Cz?owiek jest tym, o czym my?li przez ca?y dzie?.
Ralph Waldo Emerson

161.    W naturze cz?owieka istnieje silna tendencja, by stawa? si? dok?adnie tym, czym sobie zazwyczaj wyobra?amy, ?e jeste?my.

162.    Nie pomniejszaj wagi niczyjego do?wiadczenia – jest jego.

163.    To wcale nie niekompetentni przyczyniaj? si? do rozpadu organizacji. To ci, co ju? co? osi?gn?li i spocz?li na laurach.

164.    Dopóki cz?owiek potrafi podziwia? i kocha? – pozostaje zawsze m?ody.
Pablo Casals

165.    Cz?owiek, który zapomina o wdzi?czno?ci, przesypia ?ycie.
R. L. Stevenson

166.    Nasza wyobra?nia  jest jedyn? granica tego, co mamy nadziej? mie? w przysz?o?ci.
Kettering

167.    Wyobra?nia jest wa?niejsza od wiedzy.
Albert Einstein

168.    W kwestiach istotnych – jedno??,
w w?tpliwych – wolno??,
we wszystkim mi?o??.

169.    Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, cho?by najmniejszy, spe?niony w ukryciu z pragnieniem, by o nim nie wiedziano, ni? tysi?ce innych z pragnieniem pokazania ich ludziom.
?w. Jan od Krzy?a

170.    Nie przesadzaj z logik? - na granicy logicznego my?lenia le?y absurd.

171.    B?d? wytrwa?y do czasu, kiedy b?dziesz móg? zebra? to, co zasia?e?.
?w. Augustyn

172.    Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachn?cych kwiatów.
?w. Franciszek Salezy

173.    Kto nie buduje ten musi burzy?. Skoro nie zosta?em zaproszony do budowania, b?d? wam to budowanie utrudnia?.
Kotarbi?ski

174.    Je?li dajesz innym odczu? swoj? wielko?? – malejesz.

175.    Nie twórz dla innych regu?, a wyj?tków dla siebie.

176.    Mo?esz dzi? by? bogaty – dobrym s?owem, serdecznym gestem, promiennym u?miechem, szczer? my?l?. Z tego bogactwa udzielaj innym.

177.    Ten, kto mówi ci o wadach innych, z innymi b?dzie rozmawia? o twoich.
Diderot

178.    Przew?drowawszy ?wiat w poszukiwaniu szcz??cia, spostrzegasz, ?e ono sta?o na progu twego domu.
afryka?skie

179.    ?e, jako mówi nam wszystkim dawne, odwieczne or?dzie
Z pierwsz? na niebie gwiazd? Bóg w naszym domu zasi?dzie.
Sercem Go przyj?? gor?cym na ?cie?aj otworzy? wrota -
Oto co czyni? Wam ka?e Mi?o??, najwi?ksza cnota.
Jan Kasprowicz

180.    Jezus Chrystus jest dope?nieniem ka?dej rzeczy i centrum, do którego ka?da rzecz d??y. Kto go zna, zna racje wszystkich rzeczy.
Pascal

181.    Nie szorstko?ci?, nie gwa?towno?ci? zdob?dzie si? dusze dla Chrystusa, ale mi?o?ci? i modlitw?.
b?. Franciszka Siedliska

182.    Uprzejmo?? to bro? masowego ra?enia.

183.    ?yj ?ci?le wed?ug podzia?u dnia, a b?dziesz zbawiony.
?w. Maksymilian Maria Kolbe

184.    Wolno?? i zdrowie s? do siebie podobne: nie zna si? ich prawdziwej ceny, dopóki si? ich nie straci.
Becque

185.    Bóg jest pierwszym ?ród?em rado?ci i nadziei cz?owieka.
Jan Pawe? II
186.    Dzi?kujemy Bogu za nadzwyczajn? pr?dko?? czasu, my?l?c, ?e o zachodzie ka?dego dnia jeste?my o krok bli?ej niego.
Henry Duparc