Informacje o świetlicy „Pod Kolegiatą”, która
działa przy Stowarzyszeniu Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie

Świetlica otwarta jest codziennie przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 18:00. Przyjmujemy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Jaworzna, by w sposób bezpieczny i aktywny spędzały czas wolny. Wychowawcy świetlicy, kładą w swojej pracy duży nacisk na wyrównywanie braków w nauce, a także budowanie poczucia własnej wartości u wychowanków poprzez organizowanie zajęć w taki sposób, by stwarzać sytuacje, w których dzieci doświadczać będą poczucia sukcesu, a nie porażki. Stwarzają swoim wychowankom możliwość wyrażania emocji i odreagowania napięć, wprowadzając ich w dobry nastrój, relaksują a także podnoszą energię grupy. W trakcie zajęć wychowawcy zwracają szczególną uwagę na usamodzielnianie w życiu codziennym, na umiejętności bycia z innymi, uczenie się słuchania, nazywanie i wyrażanie własnych uczuć, nabywanie umiejętności porozumiewania się z innymi, rozwiązywanie konfliktów oraz rozwijanie postawy fair play. Wszyscy podopieczni uczęszczający na zajęcia, poczynili bardzo duże postępy, nie tylko w nauce, ale i w zachowaniu. Potrafią słuchać, rozumieją zakazy i nakazy, a ponadto pomagają w prowadzeniu świetlicy angażując się we wszystkie przedsięwzięcia. W naszej świetlicy są realizowanie programy: profilaktyczno-edukacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społecznie, patriotyczne, a także prowadzony jest program wolontaryjny dla młodzieży„Podaj dalej”. Podział na grupy dostosowany jest do wieku dzieci.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:

  • kółko języka Angielskiego,
  • klub Mądra Główka,
  • kółko czytelnicze,
  • klub filmowca,
  • kółko muzyczno- taneczne,
  • kółko plastyczne,
  • kółko informatyczne,
  • klub sportowca,
  • kulinarne,
  • kółko szachowe.

Czas spędzony w świetlicy to również czas gier i zabaw, podczas których dzieci wykorzystują swoją kreatywność. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Można nas zobaczyć w Internecie, TV lokalnej oraz gazetach lokalnych. Nasza świetlica jest wyposażona  w zabawki, sprzęt, gry, pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.