STATUT
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Nazwa stowarzyszenia brzmi: Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie i zwane jest     dalej „Klubem”.
2.    Klub podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
3.    Siedzibą Klubu jest miasto Jaworzno.

 

§2

1.    Klub używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Klubu.
2.    Klub może ustanawiać własne odznaki, medale i dyplomy honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym.

 

§3

1.    Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Klub może także prowadzić swoją działalność  poza granicami Rzeczypospolitej     Polskiej.
3.    Klub może być członkiem stowarzyszeń i związków krajowych i zagranicznych oraz zawierać porozumienia o współpracy.
4.    Klub może przystępować do spółek i spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.

 

§4

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

§5

Klub prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

 

§6

Celem Klubu jest:
1)    pogłębianie wiary, rozwijanie  duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół i kształt współczesnego chrześcijaństwa,
2)    upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin nauki służącej wszechstronnemu rozwojowi człowieka,
3)    tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej,
4)    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz integracji europejskiej,
5)    tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
6)    działanie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
7)    wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania wspólnotowe oraz wolontariat,
8)    kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9)    podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez prac i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

§7

Dla realizacji celów, o których mowa w §6 Klub w szczególności:
1)    organizuje rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymi i nabożeństwa, służące formacji religijnej członków,
2)    organizuje wykłady, zebrania i spotkania poświęcone nauczaniu Kościoła i innym zagadnieniom związanym z rozwojem nauki,
3)    prowadzi działalność ekumeniczną, turystyczną, wydawniczą, charytatywną  i oświatową, w tym w zakresie kursów języków obcych,
4)    organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz inne imprezy kulturalne,
5)    współpracuje z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za granicą, udziela pomocy Polonii i Polakom za granicą, działa na rzecz integracji europejskiej i promocji Rzeczpospolitej Polskiej,
6)    podejmuje inicjatywy obywatelskie w zakresie określonym celami Klubu,
7)    prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz innymi formami uzależnień,
8)    prowadzi poradnictwo prawne, psychologiczne i duchowe oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
9)    zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu,
10) wspiera merytorycznie i finansowo projekty społeczne oraz osoby fizyczne i prawne  realizujące zadania w zakresie określonym celami Klubu,
11) realizuje projekty społeczne, finansowane z rożnych źródeł w tym ze środków zagranicznych.

 

§8

1.    Określona w §7 działalność Klubu jest prowadzona jako działalność pożytku publicznego.
2.    Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.
3.    Działalność turystyczna oraz działalność oświatowa w zakresie kursów języków obcych może być prowadzona jako działalność odpłatna.
4.    Pozostała działalność Klubu określona w §7 jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.
5.    Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

 

§9

1.    Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2.    Do prowadzenia swoich spraw i realizacji działalności statutowej Klub może zatrudniać  pracowników i wolontariuszy.
3.    Członkom Klubu przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
4.    Działalność, o której mowa w §5, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Klubu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE

§10

Klub jest społeczną organizacją osób wyznania rzymsko – katolickiego.

 

§11

1.    Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie.
2.    Osoby niepełnoletnie za zgodą  rodziców lub opiekunów prawnych, mogą być członkami sekcji dziecięcych lub młodzieżowych.

 

§12

Członkowie Klubu dzielą się na:
a)    zwyczajnych,
b)    wspierających,
c)    honorowych.

 

§13

Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały, po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej, poręczonej przez dwóch członków Klubu.

 

§14

1.    Członek zwyczajny Klubu ma prawo w szczególności do:
a)    wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,
b)    uczestnictwa we wszystkich formach działania Klubu,
c)    występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Klubu,
d)    przeglądania w siedzibie Klubu dokumentacji z Walnych Zebrań oraz posiedzeń Zarządu Klubu.
2.    Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek w szczególności:
a)    współdziałania przy realizacji celów i zadań klubu,
b)    przestrzegania Statutu i Regulaminów Klubu,
c)    terminowego opłacania składek miesięcznych,
d)    propagowania idei i dorobku Klubu,
e)    uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu.

 

§15

1.    Utrata członkostwa w Klubie następuje wskutek:
a)    wystąpienia z Klubu,
b)    wykluczenia z  Klubu,
c)    śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
d)    Członek może zostać wykluczony z Klubu w razie:
e)    rażącego naruszenia Statutu i Regulaminów Klubu,
f)    rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której został powołany Klub lub działanie na jego szkodę,
g)    skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
h)    nie uiszczanie składek członkowskich za co najmniej 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
i)    nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach.
j)    Utrata członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu.
k)    Wykluczenie z Klubu następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu przyjętej większością 2/3 głosów.
l)    Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu z Klubu przysługuje w ciągu 14 dni od jej doręczenia, odwołanie do Walnego Zebrania.

 

§16

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na obywatelstwo i siedzibę, w szczególności osoba podejmująca aktywność w zakresie celów Klubu.
2.    Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.
3.    Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Klubu, doktórej zobowiązał się w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.
4.    Ustalenia §15 stosuje się odpowiednio.

 

§17

1.    Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na obywatelstwo i siedzibę.
2.    Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Klubu jest posiadanie znaczących zasług w obszarze aktywności Klubu.
3.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
4.    Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć Walne Zebranie na uzasadniony wniosek Zarządu.

 

§18

1.    Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć we wszystkich formach działania Klubu.
2.    Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
3.    Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE

§19

1.    Władzami Klubu są następujące organy:
a)    Walne Zebranie,
b)    Zarząd Klubu,
c)    Komisja Rewizyjna.
2.    Organy wymienione w ust.1 lit. b, c są wybieralne i mają charakter kadencyjny.
3.    Kadencja organów, o których mowa w ust.2, trwa 3 lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie sprawozdań z ich działalności.
4.    Członkowie organów, o których mowa w ust.2, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.

 

§20

1.    Organy wymienione w §19 ust. 1, mają charakter kolegialny.
2.    Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
3.    Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowo określonej liczby członków.
4.    W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos:
a)    przewodniczącego Walnego Zebrania,
b)    prezesa w obradach Zarządu Klubu lub Przewodniczącego obrad Zarządu Klubu,
c)    przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego obrad Komisji Rewizyjnej.

 

§21

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

 

§22

1.    Walne Zebranie może być:
a)    zwykłe,
b)    nadzwyczajne.
2.    Zwykłe Walne Zebranie, odbywa się jeden raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Klubu.
3.    Zwykłe Walne Zebranie na koniec kadencji ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.
4.    Zwykłe Walne Zebranie w innym terminie ma charakter sprawozdawczy.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu, w ciągu 30 dni od     jego otrzymania.

 

§23

1.    O terminie, miejscu i porządku obrad zwykłego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, zawiadamia się członków 14 dni wcześniej.
2.    Wnioski o zmianę w składzie władz Klubu, nadanie członkostwa honorowego, zmianę statutu i rozwiązanie Klubu, mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia     tych spraw w porządku obrad zawartych w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
3.    Walne Zebranie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Obrad.

 

§24

1.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.
2.    Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później wskutek  braku quorum na pierwszym posiedzeniu, może obradować i  podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych.

 

§25

Do zadań Walnego Zebrania należy w szczególności:
1)    uchwalanie programów działania Klubu,
2)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych przez Zarząd Klubu, za okres jego działalności między zebraniami ogólnymi,
3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie końcowych sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych przez Zarząd Klubu na zakończenie kadencji,
4)    rozpatrywanie i zatwierdzanie końcowego sprawozdania z działalności, składanego przez Komisję Rewizyjną,
5)    udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6)    wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,
7)    rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawi wykluczenia z Klubu,
8)    nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
9)    ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
10)    ustanawianie odznak, medali i dyplomów honorowych Klubu oraz przyznawanie je osobom fizycznym i prawnym,
11)    uchwalanie zmian Statutu,
12)    podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
13)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
14)    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które ze względu na swoją  szczególną wagę wymagają wyrażenia woli ogółu członków Klubu, a nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów.

 

§26

1.    Zarząd Klubu jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Klubu.
2.    W skład Zarządu Klubu wchodzi od 7 do 12 członków zwyczajnych.
3.    W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu Klubu w trakcie trwania kadencji, wypełnienie jej składu może nastąpić w  drodze kooptacji nowych członków, spośród członków zwyczajnych. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 liczby wybranych członków Zarządu Klubu.
4.    Członkami Zarządu Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§27

1.    Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona:
a)    Prezesa,
b)    od 1 do 3 Wiceprezesów,
c)    Sekretarza,
d)    Skarbnika.
2.    Prezesa i Wiceprezesów wybiera się wyłącznie spośród członków Zarządu Klubu wybranych przez Walne Zebranie.

 

§28

1.    Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2.    Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu.
3.    W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
4.    Zarząd Klubu może ustalić Regulamin swoich obrad.

 

§29

Oświadczenia woli, akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisuje w imieniu Klubu dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

§30

1.    Do zadań Zarządu Klubu należy w szczególności:
a)    realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania,
b)    opracowywanie Regulaminów i Instrukcji,
c)    opracowywanie programów działania Klubu,
d)    bieżąca realizacja celów i zadań Klubu,
e)    opracowywanie i uchwalanie budżetu i preliminarza finansowego Klubu,
f)    zawieranie umów o przystępowaniu Klubu do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych,
g)    zawieranie umów o przystępowaniu Klubu do stowarzyszeń i związków krajowych i zagranicznych,
h)    udzielanie dotacji i stypendiów,
i)    powoływanie stałych lub doraźnych sekcji problemowych oraz określanie przedmiotu i sposobu działania oraz zatwierdzanie władz,
j)    występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
k)    podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka zwyczajnego lub członka wspierającego,
l)    ustalanie wzorów symboli i pieczęci,
ł)    prowadzenie rejestru członków i przyjmowanie składek,
m)    redagowanie i prowadzenie strony internetowej,
n)    podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, zapisów i spadków,
o)    podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu,
p)    kooptowanie nowych członków Zarządu Klubu,
r)   zwoływanie zwykłych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
s)    podejmowanie uchwał formułujących stanowisko Klubu wobec aktualnych problemów lub wydarzeń politycznych, społecznych i religijnych,
t)    opracowywanie i składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań rocznych i z działalności merytorycznej i finansowej Klubu,
u)    przekładanie na Walnym Zebraniu programów działania Klubu,
w)    zatrudnianie pracowników i wolontariuszy,
x)    udzielanie pełnomocnictw,
y)    opracowywanie wymaganych prawem sprawozdań,
z)    podejmowanie innych decyzji ważnych dla prawidłowego funkcjonowania Klubu.

 

§31

Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i kontrolnym Klubu, odrębnym od Zarządu Klubu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru przy czym jej członkowie:
a)    nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§32

1.    W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków zwyczajnych.
2.    Członków Komisji Rewizyjnej  powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Walne     Zebranie.
3.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę     Przewodniczącego i Sekretarza.
4.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż1 raz w roku.
5.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
6.    Komisja Rewizyjna  może ustalić Regulamin swoich obrad.

 

§33

1.    Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności Klubu.
2.    Komisja Rewizyjna bada w szczególności:
a)    przestrzeganie Statutu,
b)    prawidłowość podjętych aktów prawnych i umów oraz zobowiązań finansowych i majątkowych,
d)    realizację uchwał Walnego Zebrania,
e)    poprawność prowadzenia całej dokumentacji Klubu.
3.    W czasie wykonywania swoich zadań, członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Klubu.
4.    Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności na zakończenie kadencji.
5.    W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego     Zebrania.
6.    W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji nowych członków, spośród     członków zwyczajnych. W tym trybie można powołać nie więcej  niż dwóch członków     Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK

§34

1.    Majątek Klubu może obejmować ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2.    Majątek Klubu może pochodzić z:
a)    pracy członków Klubu,
b)    składek członkowskich i wpisowego,
c)    darowizn, zapisów i spadków,
d)    dochodów z majątku Klubu,
f)    subwencji i dotacji,
g)    zbiórek publicznych,
h)    dochodów z działalności statutowej,
i)    dochodów z działalności gospodarczej.
3.    Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4.    Nadwyżkę przychodów nad kosztami Klub przeznacza na działalność, o której mowa w §5.

 

§35

1.    Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Gospodarka majątkiem prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
3.    Rokiem obrachunkowym Klubu jest rok kalendarzy.

 

§36

Zabrania się:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§37

1.    Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Klubu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Klubu, bezwzględną większością głosów.
2.    Rozwiązanie Klubu może nastąpić w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
3.    Uchwała Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania Klubu określa:
a)    przeznaczenie majątku,
b)    imienny skład komisji likwidacyjnej,
c)    podstawowe zasady likwidacji.
4.    W skład Komisji Likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu Klubu.