STATUT

STATUT
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE

ROZDZIA? I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Nazwa stowarzyszenia brzmi: Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie i zwane jest     dalej „Klubem”.
2.    Klub podlega rejestracji i posiada osobowo?? prawn?.
3.    Siedzib? Klubu jest miasto Jaworzno.


§2

1.    Klub u?ywa symboli i piecz?ci wed?ug wzorów ustalonych przez Zarz?d Klubu.
2.    Klub mo?e ustanawia? w?asne odznaki, page medale i dyplomy honorowe oraz przyznawa? je osobom fizycznym i prawnym.


§3

1.    Terenem dzia?ania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Klub mo?e tak?e prowadzi? swoj? dzia?alno??  poza granicami Rzeczypospolitej     Polskiej.
3.    Klub mo?e by? cz?onkiem stowarzysze? i zwi?zków krajowych i zagranicznych oraz zawiera? porozumienia o wspó?pracy.
4.    Klub mo?e przyst?powa? do spó?ek i spó?dzielni w celu pozyskiwania ?rodków na realizacj? zada? statutowych.


§4

Klub zostaje powo?any na czas nieokre?lony.

 

ROZDZIA? II
CELE I ZADANIA

§5

Klub prowadzi dzia?alno?? na rzecz ogó?u spo?eczno?ci lub okre?lonej grupy podmiotów, price pod warunkiem, case ?e grupa ta jest wyodr?bniona ze wzgl?du na szczególnie trudn? sytuacj? ?yciow? lub materialn? w stosunku do spo?ecze?stwa.


§6

Celem Klubu jest:
1)    pog??bianie wiary, rozwijanie  duchowo?ci, uczenie si? odpowiedzialno?ci za Ko?ció? i kszta?t wspó?czesnego chrze?cija?stwa,
2)    upowszechnianie wiedzy z ró?nych dziedzin nauki s?u??cej wszechstronnemu rozwojowi cz?owieka,
3)    tworzenie, pog??bianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej,
4)    podtrzymywanie tradycji narodowej, piel?gnowanie polsko?ci oraz rozwój ?wiadomo?ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz dzia?anie na rzecz integracji europejskiej,
5)    tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych ?rodowisk katolickich, innych religii i z niewierz?cymi,
6)    dzia?anie na rzecz rozwoju demokracji i spo?ecze?stwa obywatelskiego,
7)    wspieranie inicjatyw spo?eczno?ci lokalnych i przedsi?wzi?? opartych o dzia?ania wspólnotowe oraz wolontariat,
8)    kreowanie postaw obywatelskich i kszta?towanie cz?owieka wra?liwego na problemy spo?eczne, krzywd? i potrzeby innych osób,
9)    podejmowanie dzia?a? zapobiegaj?cych zjawiskom patologii spo?ecznych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostaj?cych bez prac i zagro?onych zwolnieniem z pracy.


§7

Dla realizacji celów, o których mowa w §6 Klub w szczególno?ci:
1)    organizuje rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymi i nabo?e?stwa, s?u??ce formacji religijnej cz?onków,
2)    organizuje wyk?ady, zebrania i spotkania po?wi?cone nauczaniu Ko?cio?a i innym zagadnieniom zwi?zanym z rozwojem nauki,
3)    prowadzi dzia?alno?? ekumeniczn?, turystyczn?, wydawnicz?, charytatywn?  i o?wiatow?, w tym w zakresie kursów j?zyków obcych,
4)    organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz inne imprezy kulturalne,
5)    wspó?pracuje z organizacjami religijnymi, spo?ecznymi i kulturalnymi w kraju i za granic?, udziela pomocy Polonii i Polakom za granic?, dzia?a na rzecz integracji europejskiej i promocji Rzeczpospolitej Polskiej,
6)    podejmuje inicjatywy obywatelskie w zakresie okre?lonym celami Klubu,
7)    prowadzi ?wietlic? socjoterapeutyczn? dla dzieci i m?odzie?y z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagro?onych przemoc?, alkoholizmem, narkomani?, sektami oraz innymi formami uzale?nie?,
8)    prowadzi poradnictwo prawne, psychologiczne i duchowe oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i ?wiadcze? socjalnych dla osób znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej lub materialnej,
9)    zajmuje si? promocj? i organizacj? wolontariatu,
10) wspiera merytorycznie i finansowo projekty spo?eczne oraz osoby fizyczne i prawne  realizuj?ce zadania w zakresie okre?lonym celami Klubu,
11) realizuje projekty spo?eczne, finansowane z ro?nych ?róde? w tym ze ?rodków zagranicznych.


§8

1.    Okre?lona w §7 dzia?alno?? Klubu jest prowadzona jako dzia?alno?? po?ytku publicznego.
2.    Dzia?alno?? po?ytku publicznego mo?e by? prowadzona jako dzia?alno?? odp?atna lub nieodp?atna.
3.    Dzia?alno?? turystyczna oraz dzia?alno?? o?wiatowa w zakresie kursów j?zyków obcych mo?e by? prowadzona jako dzia?alno?? odp?atna.
4.    Pozosta?a dzia?alno?? Klubu okre?lona w §7 jest prowadzona jako dzia?alno?? nieodp?atna.
5.    Dzia?alno?? po?ytku publicznego podlega wyodr?bnieniu w sposób zapewniaj?cy nale?yt? identyfikacj? pod wzgl?dem organizacyjnym i rachunkowym.


§9

1.    Dzia?alno?? Klubu opiera si? na pracy spo?ecznej ogó?u cz?onków.
2.    Do prowadzenia swoich spraw i realizacji dzia?alno?ci statutowej Klub mo?e zatrudnia?  pracowników i wolontariuszy.
3.    Cz?onkom Klubu przys?uguje prawo zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w zwi?zku z wykonywaniem zada? statutowych.
4.    Dzia?alno??, o której mowa w §5, nie mo?e by? prowadzona wy??cznie na rzecz cz?onków Klubu.

 

ROZDZIA? III
CZ?ONKOWIE

§10

Klub jest spo?eczn? organizacj? osób wyznania rzymsko – katolickiego.


§11

1.    Cz?onkami Klubu mog? by? osoby pe?noletnie.
2.    Osoby niepe?noletnie za zgod?  rodziców lub opiekunów prawnych, mog? by? cz?onkami sekcji dzieci?cych lub m?odzie?owych.


§12

Cz?onkowie Klubu dziel? si? na:
a)    zwyczajnych,
b)    wspieraj?cych,
c)    honorowych.


§13

Decyzj? w sprawie przyj?cia na cz?onka zwyczajnego podejmuje Zarz?d Klubu w drodze uchwa?y, po z?o?eniu przez kandydata deklaracji cz?onkowskiej, por?czonej przez dwóch cz?onków Klubu.


§14

1.    Cz?onek zwyczajny Klubu ma prawo w szczególno?ci do:
a)    wybierania i bycia wybieranym do w?adz Klubu,
b)    uczestnictwa we wszystkich formach dzia?ania Klubu,
c)    wyst?powania z wnioskami i zapytaniami do w?adz Klubu,
d)    przegl?dania w siedzibie Klubu dokumentacji z Walnych Zebra? oraz posiedze? Zarz?du Klubu.
2.    Cz?onek zwyczajny Klubu ma obowi?zek w szczególno?ci:
a)    wspó?dzia?ania przy realizacji celów i zada? klubu,
b)    przestrzegania Statutu i Regulaminów Klubu,
c)    terminowego op?acania sk?adek miesi?cznych,
d)    propagowania idei i dorobku Klubu,
e)    uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu.


§15

1.    Utrata cz?onkostwa w Klubie nast?puje wskutek:
a)    wyst?pienia z Klubu,
b)    wykluczenia z  Klubu,
c)    ?mierci lub utraty zdolno?ci do czynno?ci prawnych.
d)    Cz?onek mo?e zosta? wykluczony z Klubu w razie:
e)    ra??cego naruszenia Statutu i Regulaminów Klubu,
f)    ra??cego sprzeniewierzenia si? idei, dla której zosta? powo?any Klub lub dzia?anie na jego szkod?,
g)    skazanie prawomocnym wyrokiem s?du za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego,
h)    nie uiszczanie sk?adek cz?onkowskich za co najmniej 12 miesi?cy, po uprzednim upomnieniu,
i)    nieusprawiedliwiona nieobecno?? na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach.
j)    Utrata cz?onkostwa nast?puje w drodze uchwa?y Zarz?du Klubu.
k)    Wykluczenie z Klubu nast?puje w drodze uchwa?y Zarz?du Klubu przyj?tej wi?kszo?ci? 2/3 g?osów.
l)    Od uchwa?y Zarz?du Klubu o wykluczeniu z Klubu przys?uguje w ci?gu 14 dni od jej dor?czenia, odwo?anie do Walnego Zebrania.


§16

1.    Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna, bez wzgl?du na obywatelstwo i siedzib?, w szczególno?ci osoba podejmuj?ca aktywno?? w zakresie celów Klubu.
2.    Decyzj? w sprawie przyj?cia cz?onka wspieraj?cego Klubu podejmuje Zarz?d w drodze uchwa?y, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji cz?onkowskiej.
3.    Obowi?zkiem cz?onka wspieraj?cego jest ?wiadczenie pomocy na rzecz Klubu, doktórej zobowi?za? si? w z?o?onej przez siebie specjalnej deklaracji cz?onkowskiej.
4.    Ustalenia §15 stosuje si? odpowiednio.


§17

1.    Cz?onkiem honorowym Klubu mo?e zosta? osoba fizyczna lub prawna bez wzgl?du na obywatelstwo i siedzib?.
2.    Warunkiem uzyskania cz?onkostwa honorowego Klubu jest posiadanie znacz?cych zas?ug w obszarze aktywno?ci Klubu.
3.    Godno?? cz?onka honorowego nadaje Walne Zebranie.
4.    Decyzj? w sprawie pozbawienia cz?onkostwa honorowego mo?e podj?? Walne Zebranie na uzasadniony wniosek Zarz?du.


§18

1.    Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi maj? prawo uczestniczy? we wszystkich formach dzia?ania Klubu.
2.    Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi nie posiadaj? biernego i czynnego prawa wyborczego.
3.    Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi nie maj? obowi?zku p?acenia sk?adek cz?onkowskich.

ROZDZIA? IV
W?ADZE

§19

1.    W?adzami Klubu s? nast?puj?ce organy:
a)    Walne Zebranie,
b)    Zarz?d Klubu,
c)    Komisja Rewizyjna.
2.    Organy wymienione w ust.1 lit. b, c s? wybieralne i maj? charakter kadencyjny.
3.    Kadencja organów, o których mowa w ust.2, trwa 3 lata i wygasa z chwil? przyj?cia przez Walne Zebranie sprawozda? z ich dzia?alno?ci.
4.    Cz?onkowie organów, o których mowa w ust.2, pe?ni? swoj? funkcj? do czasu obj?cia tych funkcji przez osoby nowo powo?ane.


§20

1.    Organy wymienione w §19 ust. 1, maj? charakter kolegialny.
2.    Organy kolegialne podejmuj? swoje decyzje w formie uchwa?.
3.    Je?li Statut nie stanowi inaczej, uchwa?y organów kolegialnych zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy statutowo okre?lonej liczby cz?onków.
4.    W przypadku równej liczby g?osów rozstrzyga g?os:
a)    przewodnicz?cego Walnego Zebrania,
b)    prezesa w obradach Zarz?du Klubu lub Przewodnicz?cego obrad Zarz?du Klubu,
c)    przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej lub Przewodnicz?cego obrad Komisji Rewizyjnej.

§21

Walne Zebranie jest najwy?sz? w?adz? Klubu.

§22

1.    Walne Zebranie mo?e by?:
a)    zwyk?e,
b)    nadzwyczajne.
2.    Zwyk?e Walne Zebranie, odbywa si? jeden raz w roku i jest zwo?ywane przez Zarz?d Klubu.
3.    Zwyk?e Walne Zebranie na koniec kadencji ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.
4.    Zwyk?e Walne Zebranie w innym terminie ma charakter sprawozdawczy.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo?uje Zarz?d z w?asnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 liczby cz?onków zwyczajnych Klubu, w ci?gu 30 dni od     jego otrzymania.

§23

1.    O terminie, miejscu i porz?dku obrad zwyk?ego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, zawiadamia si? cz?onków 14 dni wcze?niej.
2.    Wnioski o zmian? w sk?adzie w?adz Klubu, nadanie cz?onkostwa honorowego, zmian? statutu i rozwi?zanie Klubu, mog? by? rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia     tych spraw w porz?dku obrad zawartych w zawiadomieniu o zwo?aniu Walnego Zebrania.
3.    Walne Zebranie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Obrad.

§24

1.    Uchwa?y Walnego Zebrania zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków zwyczajnych Klubu.
2.    Walne Zebranie zwo?ane w drugim terminie, który mo?e by? wyznaczony pó? godziny pó?niej wskutek  braku quorum na pierwszym posiedzeniu, mo?e obradowa? i  podejmowa? uchwa?y niezale?nie od ilo?ci obecnych.

§25

Do zada? Walnego Zebrania nale?y w szczególno?ci:
1)    uchwalanie programów dzia?ania Klubu,
2)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? merytorycznych i finansowych sk?adanych przez Zarz?d Klubu, za okres jego dzia?alno?ci mi?dzy zebraniami ogólnymi,
3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie ko?cowych sprawozda? merytorycznych i finansowych sk?adanych przez Zarz?d Klubu na zako?czenie kadencji,
4)    rozpatrywanie i zatwierdzanie ko?cowego sprawozdania z dzia?alno?ci, sk?adanego przez Komisj? Rewizyjn?,
5)    udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarz?dowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6)    wybór i odwo?ywanie Zarz?du Klubu i Komisji Rewizyjnej w g?osowaniu tajnym,
7)    rozpatrywanie i rozstrzyganie odwo?a? od uchwa? Zarz?du Klubu w sprawi wykluczenia z Klubu,
8)    nadawanie i pozbawianie cz?onkostwa honorowego,
9)    ustalanie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej i wpisowego,
10)    ustanawianie odznak, medali i dyplomów honorowych Klubu oraz przyznawanie je osobom fizycznym i prawnym,
11)    uchwalanie zmian Statutu,
12)    podejmowanie uchwa?y w sprawie rozwi?zania Klubu,
13)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
14)    podejmowanie uchwa? we wszystkich sprawach, które ze wzgl?du na swoj?  szczególn? wag? wymagaj? wyra?enia woli ogó?u cz?onków Klubu, a nie s? zastrze?one do kompetencji innych organów.

§26

1.    Zarz?d Klubu jest kolegialnym organem wykonawczym i zarz?dzaj?cym Klubu.
2.    W sk?ad Zarz?du Klubu wchodzi od 7 do 12 cz?onków zwyczajnych.
3.    W przypadku zmniejszenia si? sk?adu Zarz?du Klubu w trakcie trwania kadencji, wype?nienie jej sk?adu mo?e nast?pi? w  drodze kooptacji nowych cz?onków, spo?ród cz?onków zwyczajnych. W tym trybie mo?na powo?a? nie wi?cej ni? 1/3 liczby wybranych cz?onków Zarz?du Klubu.
4.    Cz?onkami Zarz?du Klubu nie mog? by? osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.

§27

1.    Zarz?d Klubu wybiera ze swojego grona:
a)    Prezesa,
b)    od 1 do 3 Wiceprezesów,
c)    Sekretarza,
d)    Skarbnika.
2.    Prezesa i Wiceprezesów wybiera si? wy??cznie spo?ród cz?onków Zarz?du Klubu wybranych przez Walne Zebranie.

§28

1.    Posiedzenia Zarz?du Klubu odbywaj? si? w miar? potrzeby, nie rzadziej ni? 4 razy w roku.
2.    Posiedzenia Zarz?du Klubu zwo?uje Prezes Klubu.
3.    W posiedzeniach Zarz?du Klubu mog? bra? udzia? cz?onkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni go?cie z g?osem doradczym.
4.    Zarz?d Klubu mo?e ustali? Regulamin swoich obrad.

§29

O?wiadczenia woli, akty prawne, zobowi?zania finansowe i maj?tkowe podpisuje w imieniu Klubu dwóch cz?onków Zarz?du, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§30

1.    Do zada? Zarz?du Klubu nale?y w szczególno?ci:
a)    realizacja uchwa? i wniosków Walnego Zebrania,
b)    opracowywanie Regulaminów i Instrukcji,
c)    opracowywanie programów dzia?ania Klubu,
d)    bie??ca realizacja celów i zada? Klubu,
e)    opracowywanie i uchwalanie bud?etu i preliminarza finansowego Klubu,
f)    zawieranie umów o przyst?powaniu Klubu do spó?ek lub spó?dzielni w celu pozyskiwania ?rodków na realizacj? zada? statutowych,
g)    zawieranie umów o przyst?powaniu Klubu do stowarzysze? i zwi?zków krajowych i zagranicznych,
h)    udzielanie dotacji i stypendiów,
i)    powo?ywanie sta?ych lub dora?nych sekcji problemowych oraz okre?lanie przedmiotu i sposobu dzia?ania oraz zatwierdzanie w?adz,
j)    wyst?powanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie cz?onkostwa honorowego,
k)    podejmowanie decyzji o wykluczeniu cz?onka zwyczajnego lub cz?onka wspieraj?cego,
l)    ustalanie wzorów symboli i piecz?ci,
?)    prowadzenie rejestru cz?onków i przyjmowanie sk?adek,
m)    redagowanie i prowadzenie strony internetowej,
n)    podejmowanie decyzji w sprawie przyj?cia darowizn, zapisów i spadków,
o)    podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obci??ania maj?tku Klubu,
p)    kooptowanie nowych cz?onków Zarz?du Klubu,
r)   zwo?ywanie zwyk?ych i nadzwyczajnych Walnych Zebra?,
s)    podejmowanie uchwa? formu?uj?cych stanowisko Klubu wobec aktualnych problemów lub wydarze? politycznych, spo?ecznych i religijnych,
t)    opracowywanie i sk?adanie na Walnym Zebraniu sprawozda? rocznych i z dzia?alno?ci merytorycznej i finansowej Klubu,
u)    przek?adanie na Walnym Zebraniu programów dzia?ania Klubu,
w)    zatrudnianie pracowników i wolontariuszy,
x)    udzielanie pe?nomocnictw,
y)    opracowywanie wymaganych prawem sprawozda?,
z)    podejmowanie innych decyzji wa?nych dla prawid?owego funkcjonowania Klubu.

§31

Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i kontrolnym Klubu, odr?bnym od Zarz?du Klubu i nie podlegaj?cym mu w zakresie wykonywania kontroli wewn?trznej lub nadzoru przy czym jej cz?onkowie:
a)    nie mog? by? cz?onkami Zarz?du Klubu ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma??e?skim, we wspólnym po?yciu, w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci s?u?bowej,
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe,
c)    mog? otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko?ci nie wy?szej ni? przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw og?oszone przez Prezesa G?ównego Urz?du Statystycznego za rok poprzedni.

§32

1.    W sk?ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 cz?onków zwyczajnych.
2.    Cz?onków Komisji Rewizyjnej  powo?uje i odwo?uje w g?osowaniu tajnym Walne     Zebranie.
3.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodnicz?cego, Zast?pc?     Przewodnicz?cego i Sekretarza.
4.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak ni?1 raz w roku.
5.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo?uje jej Przewodnicz?cy.
6.    Komisja Rewizyjna  mo?e ustali? Regulamin swoich obrad.

§33

1.    Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli dzia?alno?ci Klubu.
2.    Komisja Rewizyjna bada w szczególno?ci:
a)    przestrzeganie Statutu,
b)    prawid?owo?? podj?tych aktów prawnych i umów oraz zobowi?za? finansowych i maj?tkowych,
d)    realizacj? uchwa? Walnego Zebrania,
e)    poprawno?? prowadzenia ca?ej dokumentacji Klubu.
3.    W czasie wykonywania swoich zada?, cz?onkowie Komisji Rewizyjnej maj? dost?p do wszystkich dokumentów Klubu.
4.    Komisja Rewizyjna sk?ada na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej dzia?alno?ci na zako?czenie kadencji.
5.    W przypadku stwierdzenia powa?nych nieprawid?owo?ci lub nadu?y? finansowych, Komisja Rewizyjna wyst?puje z wnioskiem o zwo?anie nadzwyczajnego Walnego     Zebrania.
6.    W przypadku zmniejszenia si? sk?adu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, uzupe?nienie jej sk?adu mo?e nast?pi? w drodze kooptacji nowych cz?onków, spo?ród     cz?onków zwyczajnych. W tym trybie mo?na powo?a? nie wi?cej  ni? dwóch cz?onków     Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIA? V
MAJ?TEK

§34

 

1.    Maj?tek Klubu mo?e obejmowa? ruchomo?ci, nieruchomo?ci, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na w?asno?? lub do korzystania.
2.    Maj?tek Klubu mo?e pochodzi? z:
a)    pracy cz?onków Klubu,
b)    sk?adek cz?onkowskich i wpisowego,
c)    darowizn, zapisów i spadków,
d)    dochodów z maj?tku Klubu,
f)    subwencji i dotacji,
g)    zbiórek publicznych,
h)    dochodów z dzia?alno?ci statutowej,
i)    dochodów z dzia?alno?ci gospodarczej.
3.    Klub mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? wy??cznie jako dodatkow? w stosunku do dzia?alno?ci po?ytku publicznego.
4.    Nadwy?k? przychodów nad kosztami Klub przeznacza na dzia?alno??, o której mowa w §5.

§35

1.    Klub prowadzi gospodark? finansow? oraz rachunkowo?? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
2.    Gospodarka maj?tkiem prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmuj?cego dochody i wydatki.
3.    Rokiem obrachunkowym Klubu jest rok kalendarzy.

§36

Zabrania si?:
a)    udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem organizacji w stosunku do jej cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi cz?onkowie, cz?onkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim, we wspólnym po?yciu albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywania ich maj?tku na rzecz ich cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, w szczególno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywania maj?tku na rzecz cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika z celu statutowego,
d)    zakupu towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz? cz?onkowie organizacji, cz?onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.


ROZDZIA? VI
ZMIANA STATUTU I ROZWI?ZANIE KLUBU

§37

 

1.    Zmiana Statutu oraz rozwi?zanie Klubu wymaga podj?cia uchwa?y Walnego Zebrania w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków zwyczajnych Klubu, bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów.
2.    Rozwi?zanie Klubu mo?e nast?pi? w przypadku ca?kowitej jego niezdolno?ci do dalszego dzia?ania.
3.    Uchwa?a Walnego Zebrania w sprawie rozwi?zania Klubu okre?la:
a)    przeznaczenie maj?tku,
b)    imienny sk?ad komisji likwidacyjnej,
c)    podstawowe zasady likwidacji.
4.    W sk?ad Komisji Likwidacyjnej wchodz? trzej cz?onkowie ostatniego Zarz?du Klubu.