HISTORIA KLUBU

HISTORIA

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE

W LATACH 1981 – 2007

 

4 Listopada 2007 r. min??a 20 rocznica zarejestrowania Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, see chocia? jego dzia?alno?? nieformalna si?ga 1981 r.

Wybór metropolity krakowskiego kardyna?a Karola Wojty?y na stolic? Piotrow?, more about pierwsza pielgrzymka Jana Paw?a II do Polski i powstanie Solidarno?ci by?o pocz?tkiem polskiego odrodzenia duchowego i narodowego. Spowodowa?o to równie? o?ywienie ruchu Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. W okresie po prze?omie sierpniowym, od jesieni 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. w wielu miastach powsta?y nowe Kluby Inteligencji Katolickiej, zarejestrowane przez ówczesne w?adze. Równie? i w Jaworznie pocz?tki KIK-u si?gaj? czasu tego niezapomnianego zrywu wolno?ciowego. Pierwsze spotkania grupy za?o?ycielskiej Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie mia?y miejsce przy parafii ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny u ks. proboszcza Juliana Bajera, który by? bardzo przychylny tej inicjatywie. Ich efektem by?o spotkanie tworz?cego si? ?rodowiska inteligencji katolickiej z biskupem sufraganem krakowskim Stanis?awem Smole?skim oraz zorganizowanie Tygodnia Wyk?adów  po?wi?conego spo?ecznemu nauczaniu ko?cio?a. Prelegentami byli duchowni krakowscy. Spotkania odbywa?y si? przy szczelnie wype?nionej sali dolnego ko?cio?a.
Przebywaj?cy w Jaworznie w dniach 14-20 listopada 1981 r. z wizytacj? kanoniczn? metropolita krakowski ks. kardyna? Franciszek Macharski, spotka? si? z cz?onkami rodz?cego si? Klubu Inteligencji Katolickiej oraz przedstawicielami Solidarno?ci .
Niestety, wprowadzenie stanu wojennego uniemo?liwi?o formaln? rejestracj? Klubu, a? do 1987 r. Pomimo tak niesprzyjaj?cych warunków ?rodowisko klubowe trwa?o nadal. Nieformalne spotkania pe?ne ciep?a i serdeczno?ci odbywa?y si? w salkach ko?cio?a. W tych trudnych czasach by?y one oaz? wolnej my?li, emanuj?ce nadziej?. Szczególnie licznie uczestniczyli w nich nauczyciele, in?ynierowie, lekarze, ludzie wielu innych zawodów, cz?onkowie Solidarno?ci.  Ich integracj? przyspieszy?a II pielgrzymka Jana Paw?a II do ojczyzny w czerwcu 1983 r. , przez w??czenie si? wielu osób w przygotowania do pielgrzymki, a tak?e dzi?ki spotkaniu z Ojcem ?w. w Krakowie na B?oniach. Wa?n? rol? organizatora i koordynatora spotka? klubowych na pocz?tku lat osiemdziesi?tych pe?ni? in?. Kazimierz ?abuzek. Od wrze?nia 1983 r. do czerwca 1984 r.  dwóch przedstawicieli Klubu: Tadeusz Mercik i Czes?aw Brandys uczestniczy?o w comiesi?cznych trzydniowych sesjach posynodalnych, które odbywa?y si? na przemian w Krakowskiej Kurii, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Trzebini u OO. Salwatorianów. G?ównym organizatorem spotka? by? redaktor naczelny Wydawnictwa Znak red. Stefan Wilkanowicz. W spotkaniach wzi??o udzia? kilkadziesi?t osób z ca?ej Archidiecezji Krakowskiej. G?ównym celem tych spotka? by?o pog??bienie wiedzy i formacji religijnej uczestników.
Na zako?czenie cyklu spotka? ka?dy z uczestników by? poproszony o pisemne opracowanie- wybranego przez siebie- jednego z zaproponowanych tematów. Dla przyk?adu Czes?aw Brandys pisa? o kulturze ?ycia codziennego.
Ka?d? prac? ocenia? i swoje uwagi przekazywa? osobi?cie redaktor  S. Wilkanowicz  Zdobyt? wiedz? i do?wiadczeniem uczestnicy spotka? dzielili si? na comiesi?cznych spotkaniach Klubu w Jaworznie.
W latach 1985 - 1987 kilka rodzin z naszego Klubu wzi??o udzia? w dwutygodniowych rekolekcjach oazowych w Osieczanach i Wi?niowej.
Brali?my tak?e udzia? w pielgrzymkach do Czernej, a tak?e w ogólnopolskich pielgrzymkach KIK do Cz?stochowy. Podczas jednej z nich zamówili?my Msz? ?w. w intencji rych?ej rejestracji naszego Klubu.
Nale?y podkre?li? bardzo dobr? wspó?prac? Klubu z ks. proboszczem Parafii ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny Julianem Bajerem. Nie tylko u?ycza? nam pomieszcze? w przyko?cielnych salkach katechetycznych, ale tak?e bra? udzia? w spotkaniach Klubu, wyg?asza? prelekcje i zaprasza? ciekawych wyk?adowców. Bardzo interesuj?ca prelekcja ks. J. Bajera dotyczy?a historii jaworznickich proboszczów. Natomiast zaproszeni przez ksi?dza proboszcza go?cie to mi?dzy innymi:
-   red. Marek Skwarnicki – pisarz i poeta, przyjaciel Jana Paw?a II - dwukrotnie go?ci? z tematem papieskich pielgrzymek po ?wiecie, w których osobi?cie uczestniczy?.
-   ks. dr Jelonek z PAT w Krakowie – biblista - na comiesi?cznych wyk?adach w dolnym ko?ciele w latach 1983 -  1988   niezwykle interesuj?co i przyst?pnie omawia? nie zawsze ?atwe zagadnienia Starego, a pó?niej Nowego Testamentu. Po tych wyk?adach spotykano si? w salkach katechetycznych na dyskusj?. W miar? trwania wyk?adów ilo?? s?uchaczy i zainteresowanych dyskusj? systematycznie wzrasta?a.
K. Józef Gut organizowa? w latach 1985 -1986 Chrze?cija?ski Uniwersytet Robotniczy, na którym wyk?adali liczni prelegenci z Krakowa. Pierwszy z wyk?adowców-psycholog mówi? o metodach manipulacji.
Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas w tym okresie: ks. kardyna? Franciszek Macharski, ks. biskup Stanis?aw Smole?ski oraz ks. biskup Kazimierz Górny.
Rok 1987 by? rokiem prze?omowym w historii Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie. Spotkania ?rodowiska nabra?y intensywno?ci:

-    31 stycznia uroczysta Msza ?w. i spotkanie op?atkowe w serdecznej atmosferze w sali wype?nionej po brzegi z udzia?em ks. J. Bajera, ks. J. Guta, ks. K. Matuszyka i ks. Ko?cielnego;
-    23 lutego ks. J. Bajer omawia? histori? Kongresów Eucharystycznych;
-    23 marca Ewa Kramarczyk zda?a relacj? ze spotkania Taize w Londynie;
-    27 kwietnia Andrzej Potocki przedstawi? rol? laikatu w nauczaniu Jana Paw?a II;
-    26 maja i 26 pa?dziernika  ks. Stanis?aw Janicki dzieli? si? refleksjami, ilustruj?c je prze?roczami, z pielgrzymki do Ziemi ?wi?tej;
-    1 czerwca dr Andrzej Romanowski z Uniwersytetu Jagielo?skiego przedstawi? polsko-litewskie stosunki kulturalne;

W?adze PRL stoj?ce przed ogromnymi problemami politycznymi, spo?ecznymi i ekonomicznymi wykazywa?y oznaki ograniczonego „liberalizmu” w stosunku do stowarzysze?, a zbli?aj?ca si? ,pielgrzymka Jana Paw?a II do ojczyzny w czerwcu 1987 r. stwarza?a du?? szans? na pozytywne za?atwienie wniosku o rejestracj?.


?rodowisko klubowe zdecydowa?o si? na wyst?pienie do w?adz o legalizacj? stowarzyszenia.
Antoni Urban po licznych rozmowach z ks. dziekanem Julianem Bajerem, Andrzejem Potockim- prezesem KIK-u w Krakowie i Tadeuszem Skib? sekretarzem tego? klubu, przedstawi? plan dzia?a? maj?cych na celu rejestracj? organizacji.
W dniu 30 marca 1987 r. odby?o si? zebranie za?o?ycielskie Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, na którym by?o obecnych 20 cz?onków. Podczas tego spotkania zapoznano zebranych ze statutem, wybrano komitet za?o?ycielski  oraz podj?to uchwa?? o za?o?eniu KIK w Jaworznie.
A oto lista cz?onków za?o?ycieli Klubu: Adam Bisztyga, Bogus?aw Bobrowski, Czes?aw Brandys, Galbarczyk Zofia, Genowefa Brandys, Janina Demanego, Marek Jastrz?bski, Kluba Anna, Kluba Miros?awa, Antonina Kosek, Anna Kramarz, Halina Lis, Kazimierz ?abuzek, Machowicz Janina, Tadeusz Mercik, Danuta Meres, Jerzy Meres, Krystyna Obtu?owicz, Julian Pieronkiewicz, Antoni Urban

4 listopada 1987 r. zapad?a decyzja Nr SA.II—6015/11/87 Prezydenta Miasta Jaworzna o wpisaniu do rejestru stowarzysze? Klubu Inteligencji Katolickiej pod nr 22/87.
O tym, ?e nie by?a to dla Prezydenta Miasta w tamtych czasach ?atwa decyzja
i ?e cz?onkowie Klubu byli inwigilowani, ?wiadcz? m.in. nast?puj?ce dokumenty:
-    z Notatki s?u?bowej z adnotacj? „poufne” z dnia 28.04.1987r. sporz?dzonej przez ówczesnego I Sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR: „Wed?ug naszego rozeznania w sk?adzie Komitetu Za?o?ycielskiego znajduj? si? osoby, które na zewn?trz prezentuj? ?wiatopogl?d katolicki. ?adna z tych osób w przedsi?biorstwach m. Jaworzna nie zajmuje wysokiego stanowiska kierowniczego. Tymczasowa „trójka” wyst?puj?ca w imieniu Komitetu Za?o?ycielskiego, to osoby na emeryturze, b?d? na granicy wieku emerytalnego. ?adna z osób b?d?cych w sk?adzie Komitetu w poprzednich latach nie nale?a?a do aktywistów „S”, tym niemniej niektóre z tych osób znane s? ze zdecydowanej sympatii do „S”, a tak?e z krytycznego stosunku do aktualnej sytuacji gospodarczej i spo?ecznej, czemu daj? wyraz np.
w pracach Komitetu Rodzicielskiego Szko?y.”
-    Z Notatki s?u?bowej z dnia 5.05.1987r. spisanej na okoliczno?? rejestracji stowarzyszenia: „Prezydent Miasta uzgodni? stanowisko w tej sprawie z Komitetem Miejskim PZPR i Miejskim Urz?dem Spraw Wewn?trznych, zapoznaj?c jednocze?nie w/wym. ze sk?adem osobowym Komitetu Za?o?ycielskiego Klubu.”


O Tempora! o mores!

Klub uzyska? osobowo?? prawn? i rozpocz?? oficjaln? dzia?alno?? statutow?.W pierwszej kolejno?ci poinformowali?my o zarejestrowaniu Klubu Jego eminencj? arcybiskupa metropolit? krakowskiego kardyna?a Franciszka Macharskiego. W odpowiedzi otrzymali?my s?owa rado?ci i ?yczenia b?ogos?awie?stwa bo?ego w pracy dla Komitetu Za?o?ycielskiego i wszystkich cz?onków obecnych i przysz?ych Klubu.
Poinformowali?my równie? Sekretariat Episkopatu Polski w Warszawie i Kluby Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Chrzanowie oraz Tygodnik Powszechny, który napisa? o tym fakcie na swoich ?amach. Wiadomo?? o rejestracji KIK-u w Jaworznie poda?o równie? Radio Wolna Europa oraz miesi?cznik „Kultura” redagowany w Pary?u przez Jerzego Giedroycia.


Lata: 1987 – 1989 – prezes Antoni Urban


2 grudnia 1987 r. odby?o si? Walne Zebranie KIK-u  w Jaworznie. Na wniosek zebranych p. Kazimierza ?abuzka uczyniono honorowym prezesem Klubu (ze wzgl?du na z?y stan zdrowia) oraz wybrano 7 – osobowy  Zarz?d Klubu:                                                         
Antoni Urban – prezes
Anna Kramarz – wiceprezes
Adam Bisztyga – wiceprezes
Danuta Meres – sekretarz
Janina Demanego – skarbnik
Czes?aw Brandys – cz?onek zarz?du
Marek Jastrz?bski – cz?onek zarz?du
Dokonano równie? wyboru Komisji Rewizyjnej w sk?adzie:
Tadeusz Mercik – przewodnicz?cy
Halina Lis – cz?onek
Julian Pieronkiewicz – cz?onek


Nast?pnie uchwalono ramowy program dzia?ania na lata 1988 - 1989.  Przewidywa? on zaj?cie si? tematyk? z nast?puj?cych dziedzin:
- wiedza religijna,
- nauka spo?eczna Ko?cio?a,
- kultura,
- historia,
- ekologia,
- obrona ?ycia,
-  przeciwdzia?anie patologiom ?ycia spo?ecznego.


Powy?sze cele Klub realizowa? poprzez:
- organizowanie zebra?,
- odczytów,
- zebra? dyskusyjnych,
- rekolekcji,
- pielgrzymek,
- imprez naukowych i artystycznych,
- prowadzenie czytelni prasy katolickiej.


Klub odwiedzi?o wielu prelegentów z Krakowa, Warszawy, Katowic, Kielc i Rzeszowa.
Korzystali?my tak?e z miejscowych prelegentów – g?ównie cz?onków Klubu.


Informacja o programie dzia?ania Klubu Inteligencji Katolickiej
w Jaworznie w latach 1987 – 1989

 

Grudzie? 1987 r.
03. XII.     -     Historia ruchu "Znak"  - Antoni Urban
07. XII.     -    Rola dziejowa Józefa Pi?sudskiego - dr Andrzej Romanowski
15. XII.     -    Dzie?o ?ycia ks. Jana Piwowarczyka - pierwszego redaktora Tygodnika Powszechnego - Jerzy Ko???taj
19. XII.     -    Spotkanie biblijne
Stycze? 1988 r.
07. I.     -    Msza ?w.; Op?atek
11. I.     -    Spotkanie biblijne - ks.doc. dr hab. Tomasz Jelonek
21. I.     -    Esperanto - wczoraj i dzi? - Stanis?aw Rytt
Luty 1988 r.
08. II.     -    Spotkanie biblijne – ks .doc. dr hab.Tomasz Jelonek
15. II.     -    Dzie? klubowy
29. II.     -    Zagro?enia ekologiczne Jaworzna - Anna Kramarz
Marzec 1988 r.
07. III.      -    Grzech spo?eczny dzisiaj - Czes?aw Brandys
21. III.      -    Panorama katolików ?wieckich w Polsce - red. Stefan Wilkanowicz
25. III.      -    Refleksje wielkopostne ks. Julian Bajer
Kwiecie? 1988 r.
21. IV.    -    O chrze?cija?skiej wolno?ci i wyzwoleniu - Antoni Urban
23. IV.    -    Spotkanie z Jerzym  Skwar? red. naczelnym "?adu"
24 – 30 IV.    -    Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej.
Maj 1988 r.
16. V.    -    Armia Krajowa w okr?gu ?l?skim - dr Juliusz Niekrasz
24. V.    -    Spotkanie biblijne
27- 28. V.    -    Rekolekcje klubowe w Czernej.
Czerwiec 1988 r.
06. IV.    -    Wychowanie do ?ycia w rodzinie - Danuta Meres
18. VI.    -    Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Cz?stochowy
23. VI.   -    Udzia? katolików w ?yciu publicznym – refleksja nad dokumentami Prymasowskiej Rady Spo?ecznej - dr Henryk Dutkiewicz
Wrzesie? 1988 r.
06. IX.     -    Stosunki kulturalne polsko-niemieckie - dr Andrzej Romanowski
16 -18. IX.    -    Spotkanie charyzmatyczne w Czernej
24 .IX.    -    Spotkanie s?u??ce pojednaniu polsko-niemieckiemu z uczestniczkami pielgrzymki ?ladami Edyty Stein – kobietami niemieckimi.
Pa?dziernik 1988 r.
18. X.     -    10 lat pontyfikatu Jana Paw?a II - Spotkanie Klubowe
27. X.     -    Co to jest katolicka nauka spo?eczna - dr  Zygmunt Drozdek
28. X.     -    Dzie? klubowy
Listopad 1988 r.
10. XI.     -    Odzyskanie niepodleg?o?ci w 1918 r. - dr Andrzej Romanowski
11. XI.     -    Msza ?w. w intencji twórców II Rzeczypospolitej
12 - 13. XI.    -    Spotkanie Maryjne w Czernej dla cz?onków Klubu i ich rodzin
24. XI.     -    Ko?ció? wobec przemian spo?ecznych w Polsce - dr Piotr Nitecki
28. XI.     -    Upadek obyczajowo?ci w Polsce - Miros?aw Dzielski
Grudzie? 1988 r.
06. XII.     -    Chrze?cija?ska, marksistowska i liberalna koncepcja w?asno?ci -  Antoni Urban
09. XII.   -    Seminarium „?ycie i twórczo?? Zofii Kossak” – Prof. dr Ireneusz Opacki, dr Z. Mokranowska, Józef Olejniczak
15. XII.     -    Katolicyzm spo?eczny w II Rzeczpospolitej – red. Marek Ho?ubicki

 

TYDZIE? KULTURY CHRZE?CIJA?SKIEJ W JAWORZNIE – 1988 r.
pod patronatem ks. kardyna?a Franciszka Macharskiego

24. IV.    -    Ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    Uroczysta Msza ?w. inauguruj?ca Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej
25.IV.    -    Ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    Religijno?? polska, ?wiadomo?? jednostek,                 a zbiorowa wyobra?nia - Henryk Wo?niakowski
26.IV.    -    Ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny     ->    "O Matce i Synu" - opowie?? wg Ewy Szelburg-Zarembiny – Danuta Micha?owska
27.IV    -    Ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    Chrze?cija?stwo na Rusi - prof. dr Ryszard ?u?ny
28.IV    -    Ko?ció? Matki Bo?ej Nieustaj?cej PomocyKo?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    Spotkanie z Ma?ym Go?ciem NiedzielnymRola „?ADU” w krzewieniu katolicyzmu spo?ecznego - Jerzy Skwara
29.IV.    -    Ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny     ->    Apostolstwo prasy i ksi??ki palloty?skiej -  Joanna Lubieniecka red. "Królowej Aposto?ów"                                           "Zofia Kossak" –?ycie i twórczo??- prof. dr Ireneusz Opacki
30. IV.    -    Ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny     ->    Film video "Dzie? w którym umar? ChrystusMsza ?w. ko?cz?ca Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej w Jaworznie

 

TYDZIE? EKOLOGICZNY W JAWORZNIE
w dniach 23 – 30 kwietnia 1989 r.

23. IV. - ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    Msza ?w. rozpoczynaj?ca Tydzie? Ekologiczny
24. IV. - ko?ció?  Matki Bo?ej Nieustaj?cej                                                                      Pomocy    -    "Kryzys ekologiczny – kryzys moralny” ks. dr Jan Grzesica, dr Krystyna Neugebauer
24. IV. - ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    "Psychologia prenatalna" - dr Krystyna Neugebauer
25. IV. - ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    "?wiatowa strategia ochrony przyrody"              prof. dr Juliusz Braun
26. IV. - ko?ció? ?w. El?biety    ->    "Program dzia?ania Klubu Ochrony ?rodowiska - Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej"prof. dr Juliusz Braun
27. IV. - ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    "Dramat wspó?czesnej medycyny, pacjentów               i lekarzy" - prof. dr Henryk Gaertner
28. IV. - ko?ció?  Matki Bo?ej Anielskiej    ->    "Zasady rolnictwa ekologicznego" - Kazimierz  Rabsztyn
29. IV. - ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    "Energetyka j?drowa problem techniczny czy spo?eczny" - red. Jerzy Wysocki
30. IV. - ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny    ->    "Kryzys ekologiczny, a drogi wyj?cia" - prof. dr Zbigniew Wierzbicki


INNE DZIA?ANIA W 1989 R.

Stycze? 1989 r.
12. I.    -    Dzie? Klubowy
19. I.    -    Prawa cz?owieka w ?wietle katolickiej nauki spo?ecznej  - red. Micha? Drozdek
23. I.    -    Msza ?w.
23. I.    -    Op?atek
Luty 1989 r.
06. II.    -    Dzie? klubowy
16. II.  -  Podstawowe zasady ?ycia spo?ecznego wed?ug nauczania spo?ecznego ko?cio?adr Zygmunt Drozdek (Ko?ció? ?w. El?biety)
16. II.     -    Podstawowe zasady ?ycia spo?ecznego wed?ug nauczania spo?ecznego ko?cio?aDr Zygmunt Drozdek (Ko?ció? ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny (dolny)
27. II.    -    Chrze?cijanin wobec AIDS - dr Anna Kramarz
Marzec 1989 r.
05. III.    -    Msza ?w. w intencji Kazimierza ?abuzka
06. III.    -    Dzie? klubowy
17. III.    -    Droga Krzy?owa
30. III.  -   Chrze?cija?ski idea? ?ycia godnego - Mec. W?adys?aw  Si?a – Nowicki  (Ko?ció? ?w. El?biety)
30. III   -    Chrze?cija?ski idea? ?ycia godnego - Mec. W?adys?aw  Si?a – Nowicki  (Ko?ció? ?w. Wojciecha                   i ?w. Katarzyny (dolny)
Kwiecie? 1989 r.
6. IV.      -    Dzie? klubowy
11. IV.    -    Polacy i ?ydzi na przestrzeni wieków - Dr Andrzej Romanowski
17. IV.      -    Spotkanie Klubowe
20. IV.    -    Wojciech Korfanty i jego katolicyzm spo?eczny - Edward Balawajder
Maj 1989 r.
16 - 28. V.    -    Pielgrzymka do Kodnia
Czerwiec 1989 r.
02 - 04. VI.    -    Pielgrzymka do Czernej
08. VI.    -    Dzie? Klubowy
Wrzesie? 1989 r.
09 - 10. IX.    -    Pielgrzymka KIK-ów na Jasn? Gór?
11.IX.    -    Objawienia Matki Bo?ej w Medjugorie - red. Zofia Skwarnicka
23 - 28. IX    -    Pielgrzymka KIK do Medjugorie
Pa?dziernik 1989 r.
05. X.    -    Wspó?czesna kwestia w?asno?ci w Polsce
05. X.    -    Nowoczesna dzia?alno?? charytatywna w Polsce - Doc. Julian Auleytner
10. X.    -    Msza ?w. klubowa
10. X.    -    Spotkanie klubowe – Sytuacja Klubów obecnie - Antoni Urban
29. X.    -    Msza ?w. dzi?kczynna za pielgrzymk? w Medjugorie
29. X.    -    Prze?rocza z Medjugorie
29. X.    -    Spotkanie z Andrzejem Wielowieyskim
Listopad 1989 r.
14. XI.    -    Spotkanie Klubowe
27. XI.    -    Refleksje z podró?y do Wilna ilustrowane prze?roczami - red. Zofia Skwarnicka
Grudzie? 1989 r.
09. XII.    -    Sytuacja ekologiczna miasta Jaworzna - Henryk Klucznik
10. XII.    -    Video – blok filmów po?wi?conych objawieniom w Medjugorie

We wrze?niu 1989 r.  – KIK by? organizatorem 8 dniowej pielgrzymki do Medjugorie. Przed wyjazdem odby?o si? spotkanie wprowadzaj?ce z p. ZOFI? SKWARNICK? (?on? p. Marka Skwarnickiego) - uczestniczk? pielgrzymki, a po powrocie jeszcze 2 spotkania podsumowuj?ce z  wy?wietlanym filmem o Medjugorie. W pielgrzymce udzia? wzi?li tak?e przedstawiciele KIK-u z Bielska Bia?ej oraz nasi przyjaciele ze Wspólnoty Odnowy w Duchu ?w. z Mys?owic. (W latach 1985-1987 kilkunastoosobowa grupa osób z Jaworzna bra?a udzia? w Seminariach Odnowy w Duchu ?wi?tym w Mys?owicach.)
Pielgrzymka do Medjugorie dostarczy?a nam niezapomnianych prze?y?. Mi?dzy innymi bardzo wzruszaj?ce by?o spotkanie z poloni? szwedzk?, z emigracji najnowszej. Liczne spotkania, zw?aszcza z „widz?cymi” oraz ojcem Petarem, a tak?e nastrój modlitwy i skupienia przekona?y nas , ?e Medjugorie wyrasta na jedno z najwi?kszych sanktuariów ?wiata. Z pielgrzymki przywie?li?my srebrny pier?cie? - dar jednego ze z?otników w Medjugorie dla ks. kardyna?a F. Macharskiego, który przekazali?my osobi?cie.

8 IX 1989 r. KIK w Jaworznie przyst?pi? do Ogólnopolskiego Porozumienia Klubów - organu doradczego, skupiaj?cego przedstawicieli najwi?kszych Klubów.

 

Lata: 1990 - 1994 - prezes Czes?aw Brandys

NAUKA J?ZYKÓW OBCYCH

Od pa?dziernika 1990 r. Klub Inteligencji Katolickiej rozpocz?? prowadzenie kursów j?zyków obcych: angielskiego oraz niemieckiego dla doros?ych  i dzieci. W okresie 4 lat kszta?ceniem obj?to kilkaset osób w wieku od przedszkolaków do emerytów, dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych. Dla cz?onków Klubu i ich najbli?szej rodziny kursy by?y bezp?atne.


Za zarobione pieni?dze:

-    Wyremontowano salk? katechetyczn? nr 5 i po?o?ono wyk?adzin? pod?ogow?.
-    Gdy przez p?kni?ty strop salki nr 5 zacz??a przecieka? woda, wyremontowano dla potrzeb KIK „Organistówk?”( malowanie, nowa wyk?adzina, lampa, karnisze, firany, zas?ony, szafa na ksi??ki, rega?).
-    Zakupiono magnetofon, ta?my potrzebne do nauki j?zyków, podr?czniki.
-    Zakupiono 120 ksi??ek, zaprenumerowano pras?.
-    Zakupiono telewizor kolorowy, video, ta?my z filmami o tematyce religijnej.
-    Dy?uruj?ca jeden raz w tygodniu pani wypo?ycza?a ksi??ki i pras?. Jeden raz w miesi?cu, a nast?pnie jeden raz w tygodniu wy?wietlano filmy dla wszystkich zainteresowanych parafian. By? okres, gdy video posiada?o niewiele osób.
-    P?acono parafii czynsz, rachunek za ?wiat?o i elektryczne ogrzewanie.
-    Op?acano prelegentów, którzy nadal mieli wyk?ady dla wszystkich ch?tnych jaworznian.

WYK?ADY

1990/1991 r.    -    ks. dr BENDYK z PAT    -    Historia Ko?cio?a – Sobory - raz w miesi?cu.
1990/1991 r.    -    ks. JOZEF GUT    -    Spotkania formacyjne - raz w miesi?cu.
1990 r.    -    ADAM BISZTYGA    -    ?ycie i dzia?alno?? ks. Stanis?awa Stoja?owskiego
1991/1992 r.     -    ks. LUCJAN BIELAS    -     „Dekalog” – raz w miesi?cu.
1992/1993 r.     -    ks. LUCJAN BIELAS    -    „Osiem b?ogos?awie?stw” - dwa razy w miesi?cu.
1993/1994 r.     -    ks. LUCJAN BIELAS    -    „?ycie codzienne w Palestynie za czasów Jezusa         i pierwsze  wieki chrze?cija?stwa” - dwa razy                w miesi?cu.
1992  r.    -    ks. dr JÓZEF KOZYRA                 -    3 wyk?ady na temat Ziemi ?wi?tej.
16 IX 1992 r.    -    W?ADYS?AWA GRABSKA – przew. KIK w Warszawie    -    „Znaczenie Trójcy ?wi?tej w ?yciu cz?owieka” -wyk?ad inauguracyjny w nowej siedzibie KIK na organistówce.


PIELGRZYMKI I WYCIECZKI

- 1990, 1991, 1992, 1993 - 4   pielgrzymki 2 dniowe do Czernej.
-    1990, 1991 i 1992 r. w ostatni weekend maja -  trzydniowe ekumeniczne pielgrzymki do Kodnia - s?ynny obraz Matki Bo?ej Kode?skiej, wykradziony papie?owi, Kostom?otów – ko?ció? greckokatolicki, Jab?onnej – cerkiew prawos?awna      
- 1991 r. - wycieczka z przewodnikiem na Kazimierz w Krakowie.
-    2 - 4. 10. 1992 r.- pielgrzymka do Wiednia i Sanktuarium Cyryla i Metodego w Welehradzie na  Morawach.
- 2. 05.1993 r. - wycieczka na Panoram? Rac?awick? do Wroc?awia.
-    08.1993 r. - pielgrzymka do La Salette, Grenoble, Lozanny, Genewy, Mariazell, Salzburga,        Wenecji, Padwy, Welehradu.    
- Udzia? w pielgrzymkach KIK do Cz?stochowy, regionalnych spotkaniach KIK w Katowicach         i Krakowie.   
- Udzia? 3 dzieci naszych cz?onków w ogólnopolskim zje?dzie w Krakowie na temat rodziny.                                          
Wra?enia zosta?y przekazane po powrocie na zebraniu Klubu.

W nocy z 27/28.04.93r mia?o miejsce w?amanie do lokalu Klubu. Skradziono odtwarzacz video, radiomagnetofon oraz ekspres do kawy. Sprawców nie schwytano. Po w?amaniu telewizor zosta? przeniesiony na parafi?, a nast?pnie podarowany Gimnazjum nr 4 na Pod???u. Par? miesi?cy pó?niej mia?o miejsce drugie w?amanie. Na szcz??cie nic nie zgin??o.
W 1994 r. sko?czy?o si? zapotrzebowanie na kursy j?zyków, a silny fetor ple?ni uniemo?liwi? korzystanie z „Organistówki”. Ksi?dz pra?at nieodp?atnie udost?pni? nam salk? w dolnym ko?ciele. Posiadane ksi??ki przekazali?my bibliotece parafialnej. Pozosta?e ?rodki finansowe zosta?y umieszczone na oprocentowanym koncie w banku, s?u??c przez wiele nast?pnych lat dzia?alno?ci statutowej Klubu.


Lata:1994 - 1997 - prezes Maciej Jastrz?bski

Wydaje si?, ?e okres ten by? przynajmniej pod dwoma wzgl?dami inny od pozosta?ych.
Podj?to intensywne starania o przydzielenie klubowi asystenta ko?cielnego.
W dniu 8.01.1995 r. ks. Marek  Wyjad?owski zosta? pierwszym oficjalnym kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie.


II SYNOD OGÓLNOPOLSKI

W lutym 1994r. z inicjatywy ks. dziekana J. Bajera,  Zarz?d Klubu podj?? jeden z najwa?niejszych tematów odbywaj?cego si? wtedy w ko?ciele polskim Synodu - temat o rodzinie. Spotkania grupy synodalnej  odbywa?y si? raz w miesi?cu, a opiekunem grupy zosta? ks. L. Bielas.
W maju 1994 r. zosta?a powo?ana w obr?bie Klubu grupa synodalna, której przewodniczenia podj??a si? pani dr Anna Kramarz.
Z uwagi na to, ?e rok 1994 zosta? og?oszony przez II Synod Rokiem Rodziny, trwaj?ce wyk?ady ks. L. Bielasa na temat Dekalogu w oparciu o Nowy Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, wzbogacone zosta?y o now? tematyk?.

S?u?y?y temu równie?:
- wyk?ad ks. A. Zwoli?skiego poruszaj?cy zagro?enie rodziny ze strony sekt na przyk?adzie New Age.
- spotkania ma??e?skie w Wadowicach - prawie dwie trzecie uczestników  przyby?o z  Jaworzna.  Niezapomnian? atmosfer? stworzyli ojciec W. Prus, ojciec Miros?aw Pil?niak oraz inni dominika?scy bracia.                                         
-    Wyjazd p. dr  A. Kramarz na  V Ogólnopolsk? Sesj? II Synodu Plenarnego w Kaliszu.
- Wrzesie? by? naszym tradycyjnym czasem spotka? w sanktuarium w Czernej, miejscu skupienia modlitewnego, ?piewu, drogi krzy?owej, tym razem równie? kontemplacji -  to wtedy postanowili?my zainicjowa? Msze klubowe, w ka?dy pierwszy poniedzia?ek miesi?ca.
- W Czernej p. A. Kramarz podzieli?a si? wra?eniami z sesji zespo?ów synodalnych odbytej w dniach 29-30 kwietnia 1996 r., zorganizowanej w 50 rocznic? wyzwolenia 800 polskich duchownych z obozu koncentracyjnego w Dachau.
-  16 - 17.05. 1996 r. - VI Ogólnopolska Sesja II Synodu Plenarnego w Warszawie z udzia?em naszych przedstawicieli: p. Tadeusza Mercika i p. Macieja Jastrz?bskiego                     
- Pracuj?c jako grupa synodalna, byli?my zobowi?zani do koncentracji naszej uwagi równie? na wiod?cych tematach synodalnych. Ostatni? z tego cyklu by?a dyskusja, której przewodniczy? pan in?. Michalik na temat kobiety oraz odradzaj?cych si? co pewien czas ruchów feministycznych. Dyskusja wykaza?a jednoznacznie, ?e zasadnicz? przyczyn? wszelkich frustracji naszych pa? jest paternalistyczny stosunek m??czyzny do kobiety, niedocenianie ich roli w kszta?towaniu obrazu ?wiata oraz nie uwzgl?dnianie zawodowych aspiracji.

 

WYK?ADY, REKOLEKCJE, PIELGRZYMKI

-    1995 - 1996 to kolejne lata przybli?ania nowego katechizmu przez ks. L. Bielasa, tym razem tematem by?y sakramenty ?wi?te.
-    1995 – uroczysty op?atek, na którym go?cili?my ks. bpa Skuch? oraz zaprzyja?nionych ksi??y.
-    1995 r. - S?owo wyg?oszone przez ks. bpa P. Skuch? na temat wiary, jej istoty przekazu  w  pog??bionej refleksji teologicznej Starego i Nowego Testamentu.
-   10 czerwca 1995 r.- Modlitewne Czuwanie Odnowy w Duchu ?w. w Cz?stochowie, na które po raz pierwszy od d?u?szego czasu brak?o miejsca w zamówionych przez nas dwóch autobusach.
Trudno s?owami opisa? to, co dzia?o si? pod murami klasztoru, jak wielu z nas zosta?o      uzdrowionych z ró?nych zranie? duchowych i fizycznych podczas wspólnych modlitw z siostr?  Brige McKenna oraz ojcem Kevinem Scallonem. Ponownie spotkali?my si? równie? z  ks. bp  Bronis?awem Dembowskim, ordynariuszem diecezji w?oc?awskiej, kapelanem KIK-ów oraz  Odnowy w Duchu ?w.
-  W lipcu 1995 r. wyjechali?my z rodzinami na ?nie?nic?, aby w tygodniowych rekolekcjach organizowanych przez ks. J. Guta oraz ?wietnie prowadzonych przez ma??e?stwa Ma?gosi? i Andrzeja K?dziorskich oraz Ew? i Marka Jastrz?bskich, dyskutowa? w grupach o zadaniach kobiety i m??czyzny jako ma??onków i rodziców. S?dzimy, ?e od tego czasu nie ma innego, jak asertywne wypowiadanie si? o naszych problemach w rodzinie i nie tylko. Warto zapami?ta? modlitewne has?o asertywno?ci  „Z?o?liwy - to ?yczliwy inaczej”.
-  11 - 13 sierpnia 1995r., dzi?ki zaproszeniom przekazanym przez ks. Marka Wyjad?owskiego, sp?dzili?my w Centrum Duchowo?ci Ojców Jezuitów w Cz?stochowie, gdzie ojciec Tadeusz odkrywa? przed nami tajemnice milczenia i kontemplacji, b?d?cych wprowadzeniem do tygodniowych ?wicze? duchowych ?w. Ignacego Loyoli.
-    27. 11. 1995 r.  - wyk?ad  ks. prof. A. Zwoli?skiego - „Ko?ció?, a polityka”.
-    07. 1994 r. pielgrzymko- wycieczka do Pragi i Teplic
-    1995 – zabawa karnawa?owa przygotowana przez kol. Cz.  Smalcerza i Cz. Brandysa
Ponadto, uczestniczyli?my w 2005 r. w Ogólnopolskich spotkaniach KIK-ów w Cz?stochowie i Weso?ej pod Warszaw?, klubowych spotkaniach regionalnych w Krakowie i Katowicach, diecezjalnych spotkaniach synodalnych w Sosnowcu, milenijnych uroczysto?ciach KIK-u katowickiego.
Lata: 1997 - 2000 - prezes Czes?aw Smalcerz

Jesieni? 1997 r. obchodzono 10 rocznic? zarejestrowania Klubu. Z tej okazji ks.bp. Adam ?migielski odprawi? Msz? ?w. w kolegiacie ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny. Odby?o si? tak?e Nadzwyczajne Walne Zebranie cz?onków klubu, na którym dokonano podsumowania dotychczasowej dzia?alno?ci oraz przyj?to uchwa?? o priorytetach i kierunkach dzia?ania na nast?pne  lata.
Klub nadal prowadzi? dzia?alno?? kulturaln?, o?wiatow?, formacyjn? oraz pielgrzymkow? na wzór lat ubieg?ych. Niestety, szczegó?owa dokumentacja z tego okresu zagin??a.                   
W czerwcu 1999 r., odby?a si? druga o?miodniowa pielgrzymka do Medjugorie. Oprócz niezapomnianych prze?y? duchowych, nasz zachwyt wzbudzi? Dubrownik - unikalna per?a architektury ?wiatowej. Bardzo przygn?biaj?ce wra?enie sprawia?y  natomiast obserwowane po drodze ?lady nie dawno zako?czonej, okrutnej wojny. U?wiadomi?o nam to, jak bardzo kruchy jest pokój i jak wa?ne jest, aby si? o niego modli?, o co w swych comiesi?cznych or?dziach od 25 czerwca 1981 r.  nieustannie prosi Matka Bo?a w Medjugorie.
W czerwcu 1999 r. na zaproszenie Klubu w sali Miejskiego Centrum Kultury, wyk?ad na temat „Prawo, a moralno??” wyg?osi? prof. Andrzej Zoll.
We wrze?niu 1997 r. nowym kapelanem Klubu zosta? ks. Janusz Kania, który pe?ni? t? funkcj? do sierpnia 2004 r.


Lata: 2000 – 2008 – prezes Tadeusz Mercik

W dzia?alno?ci Klubu w minionym okresie mo?na wyró?ni? trzy kierunki:
religijno-kulturalny, formacyjny oraz udzia? w ?yciu spo?ecznym miasta i lokalnego Ko?cio?a. Dzia?alno?? ta by?a realizowana w oparciu o opracowywany na pocz?tku ka?dej dwuletniej kadencji program.

PIELGRZYMKI

-   05. 2000 r. pielgrzymka pe?na duchowych prze?y?, po??czona ze zwiedzaniem wa?nych kultowo i kulturowo miejsc, takich jak: Sanktuarium Matki Bo?ej Bolesnej w Licheniu, Gniezno z Katedr? i Muzeum Katedralnym, Kalisz ze s?ynn? kaplic? ?w. Józefa, dworek-muzeum Marii D?browskiej, Strzelno z jego prastar? rotund? z pocz?tków chrze?cija?stwa, Biskupin oraz Kruszwic? z Mysi? Wie??. To wtedy zrodzi?a si? my?l, która da?a pocz?tek utworzenia O?rodka dla rodziny.    
-   2000 r. pielgrzymka do Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w ?agiewnikach po??czona ze zwiedzaniem klasztoru OO. Benedyktynów w Ty?cu                 
-    2001 r. pielgrzymko-wycieczka do Królowej Tatr w Zakopanem z wyj?ciem na G?si? Szyj? oraz nawiedzeniem Sanktuarium Matki Bo?ej Fatimskiej na Krzeptówkach.
-  sierpie? 2002 r. pielgrzymka na kresy. Ponad 2000 przejechanych kilometrów, 20 zwiedzonych miejscowo?ci w ci?gu 9 dni.

„Co robisz? Gdzie ty jedziesz ? Nie boisz si??" - to najcz??ciej s?yszane przez nas s?owa, gdy mówili?my, gdzie si? wybieramy. Tymczasem rzeczywisto?? okaza?a si? zupe?nie inna. Polski ksi?dz w Krzemie?cu, jakby uprzedzaj?c nasze obawy, zapewni? nas, ?e jest tu bezpiecznie, a samochód skradziono mu niestety, ale w Polsce. Wsz?dzie spotykali?my si? z du?? ?yczliwo?ci? i sympati?. Zapewne du?a w tym zas?uga mieszkaj?cych tam Polaków i osób w ró?ny sposób zwi?zanych z Polsk?. Cieszy, ?e wreszcie po tylu latach na tych ziemiach bycie Polakiem nobilituje, ?e ludzie ch?tnie przyznaj? si? do Polskich korzeni. Cieszy tak?e, ?e wielu cennym zabytkom i ko?cio?om, do niedawna magazynom i muzeom ateizmu, przywracany jest ich dawny blask.
Trudno odda? ogrom wra?e? jakie by?y naszym udzia?em. Ju? pierwszego dnia w Krzemie?cu czeka?a nas niespodzianka: wspania?y wyst?p polsko-ukrai?skiego chóru akademickiego pod dyr. Anatola Galiszewskiego, który koncertowa? specjalnie dla nas. Bardzo ujmuj?ca by?a tak?e go?cinno?? miejscowej Polonii. Ale najwi?cej wzrusze? dostarczy?y nam odwiedziny cmentarza „Orl?t" we Lwowie, gdzie spoczywa 2843 obro?ców tego pi?knego miasta, nawet 10 i 11 letnich.
Trasa by?a tak?e niezwykle interesuj?ca krajobrazowo: poprzez pagórki i jary Wy?yn Wo?ynia i Podola- z niespotykan? gdzie indziej ilo?ci? bocianów- a? po Czarnohore- najwy?sze pasmo górskie w Karpatach Wschodnich- raj dla grzybiarzy. Mogli?my us?ysze? jak do ta?ca Hucu?om przygrywa Prut i Czeremosz, zamoczy? nogi w tej ostatniej, a tak?e pop?ywa? stateczkiem po Dniestrze, a? po mury zamku Chocimskiego i podziwia? meandry tej rzeki w Zaleszczykach.
Czasem odnosili?my wra?enie, ?e czas si? na tych terenach zatrzyma?, ?e na rozleg?ych, nie ska?onych ?adnym przemys?em polach pojawi si? na bia?ym koniu pan Micha? Wo?odyjowski. Zw?aszcza w doskonale zachowanym zamku w Kamie?cu Podolskim czu?o si? obecno?? walecznego pu?kownika, który poniós? tam ?mier?. W?a?ciwie to na ka?dym kroku spotykali?my si? ze ?ladami polskiej historii i kultury. Nazwy takich miejscowo?ci jak: ?ó?kiew, Olecko, Poczajów, Krzemieniec, Zbara?, Tarnopol, Buczacz, Jaz?owiec, Zaleszczyki, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy ?wi?tej Trójcy, Czerniowce, Ko?omyja, ?abie, Worochta, Jaremcze, Stanis?awów, Rudki i Lwów wi?kszo?ci Polaków mówi? same za siebie.
Zastanawia wi?c ma?a ilo?? zwiedzaj?cych. Zapewne winne temu s? pokutuj?ce w nas stereotypy. Byli?my, ca?o wrócili?my, nie zanotowali?my ?adnego incydentu. Hotele s? na przyzwoitym poziomie, jedzenie urozmaicone i bardzo smaczne; zaopatrzenie w sklepach dobre; ceny przyst?pne. Ka?dego wahaj?cego zach?camy do odwiedzenia tych stron.. Tam znajduje si? cz??? nas samych- dziedzictwa, które kszta?towa?o nas przez wieki, a ponadto liczni Polacy, którzy ciesz? si? z ka?dego kontaktu z krajem ich ojców. We Lwowie spotkali?my bardzo liczne ?lady pielgrzymki Jana Paw?a II, który by? tam bardzo ciep?o przyjmowany przed rokiem.
Owocem pielgrzymki by?o mi?dzy innymi nawi?zanie kontaktu ze Stowarzyszeniem Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemie?cu oraz zaproszenie do Jaworzna, polsko - ukrai?skiego chóru, który dwukrotnie go?ci? w Jaworznie i da? wiele koncertów, tak?e w Krakowie i Cz?stochowie. Patronat nad wizytami chóru sprawowa? Prezydent Jaworzna.

-        10. 2002 r. pielgrzymka do miejsca kultu ?wi?tego Krzy?a w Sanktuarium OO. Cystersów w Mogile ko?o Krakowa, oraz Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w ?agiewnikach.
-        03. 2003 r. pielgrzymka do Sanktuarium w Miechowie - do Grobu Chrystusa ,b?d?cego wiern? podobizn? Grobu Pa?skiego w Jerozolimie.   W drodze powrotnej zwiedzanie nowoczesnego zbiorowego miejsca pochówku oraz pi?knego ko?cio?a w Karniowicach, wybudowanych z inicjatywy ks. Fija?ka, miejscowego proboszcza.                
-        07.2004 r. dwunastodniowa pielgrzymka na Kresy,
–     06 i 07. 2004 r.  dwudniowe wycieczki w Tatry S?owackie z wyj?ciem na Krywa? i do S?owackiego Raju oraz zwiedzaniem Lewoczy i Kie?marku
-    04. 2005 r.  pielgrzymka do Lichenia, ze zwiedzaniem zamków w Go?uchowie, Kórniku i miejsca narodzin Pa?stwa Polskiego w Lednicy.
-    W dniu 19.05.2007 r. odby?a si? pielgrzymko - wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zwiedzono tak?e Collegium Marianum w Kleczy Dolnej i Lanckoron?.
-    W dniach 16 – 17.06.2007 r. zorganizowano pielgrzymk? do Dukli i Koma?czy. Zwiedzano równie? zamek w Szymbarku, okolice zalewu w Solinie, przejechano du?? P?tl? Bieszczadzk?. Ch?tni wyszli tak?e na Po?onin? Wetli?sk?.
-    Coroczne tradycyjne jednodniowe dni skupienia u Ojców Karmelitów Bosych w Czernej
-    Coroczne pielgrzymki do Cz?stochowy na ogólnopolskie spotkanie KIK-ów w Polsce,

WYK?ADY , SPOTKANIA, WYDARZENIA KULTURALNE

-    Comiesi?czne wyk?ady ks. dr Lucjana Bielasa na temat Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego, Pisma ?wi?tego, Spo?ecznej Nauki Ko?cio?a, Nauczania papie?y: Jana Paw?a II i Benedykta XVI, Historii Ko?cio?a.  Spotkania te zaczyna?y si? Msz? ?wi?t? o godzinie 17, potem w sali teatralnej odbywa?a si? katecheza po??czona z dyskusj?. Od wrze?nia 2006 roku, z uwagi na zapowiadany remont sali teatralnej, spotkania z ks. dr Bielasem przeniesiono do budynku Stowarzyszenia „Przyja?? Jaworznicka”.
-    Coroczne klubowe spotkania z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia.  
-    W roku 2000 zarz?d KIK  wzi?? znacz?cy udzia? w pracach Komitetu Organizacyjnego  przygotowuj?cego Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej, który poprzedzi? centralne uroczysto?ci jubileuszowe 750 - lecia parafii ?w. Wojciecha i Katarzyny. W ci?gu o?miu dni odby?o si? 14 imprez kulturalnych, mi?dzy innymi wyst?p zespo?u Arka Noego i Antoniny Krzyszto? , wydarze? o charakterze religijnym oraz prelekcji na temat historii miasta i jaworznickiego Ko?cio?a. Realizacja tak du?ego zadania by?a sporym osi?gni?ciem i cennym do?wiadczeniem na polu wspó?pracy organizacji i stowarzysze? dzia?aj?cych w parafii ?w. Wojciecha. Wydarzenie to zosta?o dobrze przyj?te przez spo?ecze?stwo Jaworzna. Telewizja Katowicka nakr?ci?a obszerny reporta? i wyemitowa?a go w telewizji lokalnej.
-        Rok 2001 by? Rokiem Prymasa Tysi?clecia. Dla uczczenia tego wielkiego Polaka   zorganizowali?my spotkanie, poprzedzone Msz? ?w. w intencji Jego beatyfikacji, z pisarzem katolickim  i by?ym pos?em Czes?awem Ryszk?, który przybli?y? nam osobowo?? tej wielkiej postaci.
-    14 grudnia 2001 roku zorganizowali?my spektakl „Zapiski Wi?zienne” w wykonaniu artystów teatru STUDIO K z Katowic. Przed spektaklem obecni na sali wraz z artystami w??czyli si? modlitewnie w Ogólno?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokój, og?oszony przez Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II.
-        W tym okresie zorganizowali?my równie? cykl trzech spotka? z  p. Czes?awem Ryszk?: polscy pisarze katoliccy /Jan Dobraczy?ski, Zofia Kossak, Roman Brandstaetter/ oraz ciesz?c? si? du?? frekwencj? wystaw? „CRACOVIA SAKRA”.

PROFILAKTYKA ANTYSEKTOWA

Du?ym zagro?eniem dla rodzin i m?odych ludzi  jest dzia?alno?? sekt, szczególnie grup destrukcyjnych, a w?ród nich satanistycznych, które pojawi?y si? w Jaworznie. Sekty zbieraj? swoje ?niwo szczególnie tam, gdzie trafiaj? na ludzi nie?wiadomych zagro?enia, atakuj? m?odzie? poszukuj?c? drogi ?ycia, osoby wywodz?ce si? z rodzin o s?abych wi?zach rodzinnych lub przechodz?ce kryzys psychiczny czy rodzinny. Metody manipulacji podbudowane wiedz? psychologiczn? s? tak wyrafinowane, ?e ?atwo wci?gaj? w swoje szeregi osoby nie posiadaj?ce odpowiedniej wiedzy o sektach, a szczególnie metodach werbowania i manipulacji. Cz?owiek raz wch?oni?ty przez sekt?, poddany „obróbce” metodologicznej najcz??ciej gubi swoj? osobowo??, a je?eli nawet uda si? go wyrwa? spod wp?ywu sekty jest okaleczony psychicznie, a jego ponowna adaptacja spo?eczna jest d?uga i uci??liwa. Te przyczyny sk?oni?y nas do podj?cia profilaktyki antysektowej. Dwukrotnie z?o?yli?my oferty na t? dzia?alno?? w ramach wspó?pracy stowarzysze? pozarz?dowych z samorz?dem lokalnym. Obydwie oferty zosta?y przyj?te, a na ich realizacj? otrzymali?my dotacj?. Programem profilaktyki antysektowej obj?ta zosta?a ca?a m?odzie? szkó? gimnazjalnych w Jaworznie, ??cznie ponad 4,5 tys. osób w roku szkolnym. Akcja ta realizowana by?a przy ?cis?ej wspó?pracy z dyrekcjami szkó?, pedagogami oraz katolickim stowarzyszeniem CIVITAS CHRISTIANA z Krakowa. Do bibliotek szkolnych oraz biblioteki parafialnej ?w. Wojciecha dostarczyli?my kilkadziesi?t ksi??ek ujmuj?cych problematyk? sekt. Przez kilka miesi?cy w lokalnym tygodniku „Co Tydzie?” ukazywa?y si? ciekawie napisane artyku?y na temat sekt. Tak?e w jaworznickich ko?cio?ach  w roku 2002 odby?y si? prelekcje dla rodziców i zainteresowanych.


POMOC RODZINIE

-    W pocz?tkach 2002 Zarz?d KIK podj?? prób? powo?ania do ?ycia o?rodka ukierunkowanego na niesienie pomocy rodzinie, która we wspó?czesnym ?wiecie stoi wobec wielorakich zagro?e?.

-    Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej sprawuj?cy nadzór nad realizacj? ofert wskaza? nam nowe obszary dzia?alno?ci na rzecz dzieci i rodzin dotkni?tych patologiami. Przy wspó?pracy z Miejsk? Komisj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, MOPS-em i Domem Dziecka, a tak?e szko?ami zlokalizowanymi w centrum miasta, podj?li?my si? organizacji letniska w miesi?cach wakacyjnych dla kilkudziesi?ciu dzieci. Koordynacji tych dzia?a? podj??a si? nasza kole?anka klubowa El?bieta Motyka.                                      
-    Zainspirowani sugestiami dyrektora MOPS-u naszego kolegi Czes?awa Smalcerza podj?li?my, wraz z parafi? ?w. Wojciecha i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, now? inicjatyw? - organizacji o?rodka Profilaktyczno -Terapeutycznego dla dzieci i rodzin. Lokal na ten cel przekaza?a parafia ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny. Wymaga? on jednak remontu i wyposa?enia, a wi?c poka?nych ?rodków finansowych. Z planami budowy O?rodka zapoznali?my ks. Biskupa Adama Smigielskiego, otrzymuj?c Jego b?ogos?awie?stwo. Nast?pnie z kompletem dokumentów budowy O?rodka rozpocz?li?my proces poszukiwania sponsorów celem sfinansowania przedsi?wzi?cia. Praca ca?ego zarz?du i innych osób wspieraj?cych w ca?ym 2003 r. skoncentrowana by?a ca?kowicie na realizacji  tego zadania. Nale?a?o ostatecznie pozyska? sponsorów, koordynowa? roboty, wype?nia? cz?sto z?o?one procedury organizacyjne i formalne. Po zako?czeniu robót i z?o?eniu wymaganych dokumentów, od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskali?my decyzj?, na mocy której nasz Klub, jako gospodarz uzyska? zezwolenie na u?ytkowanie lokalu. Lokal zosta? wyposa?ony w meble, sprz?t biurowy, wyposa?enie dydaktyczne - w tym pracowni? komputerow? oraz materia?y potrzebne do prowadzenia zaj?? z dzie?mi.
Uroczystego otwarcia o?rodka, któremu nadano nazw?: O?rodek dla Rodziny „Pod Kolegiat?” dokona? Prezydent Miasta Jaworzna Pawe? Silbert, a po?wi?cenia ks. biskup ordynariusz sosnowiecki Adam Smigielski w dniu 14. 12. 2003 r.
O?rodek dla Rodziny „Pod Kolegiat?”- to dzie?o wielu ludzi dobrej woli, ale jest to przede wszystkim dzie?o i dar Opatrzno?ci Bo?ej. Nie da si? czym innym wyt?umaczy? tak wielu pozytywnych zdarze? i okoliczno?ci, które wp?yn??y na szcz??liwe zako?czenie zadania. Szczególnie nale?y wyró?ni? osob? prezesa Klubu Tadeusza Mercika. Bez jego zaanga?owania i po?wi?cenia, nie zra?ania si? trudno?ciami – nie by?oby nowej siedziby Klubu i O?rodka dla Rodziny pod „Kolegiat?”. Niew?tpliwie by? on spiritus movens ca?ego przedsi?wzi?cia.
Na pocz?tku 2004r. przed zarz?dem stan??o powa?ne zadanie kszta?towania profilu dzia?ania ?wie?o powsta?ego O?rodka oraz pozyskiwania wolontariuszy, a tak?e konieczno?? nawi?zywania wspó?pracy z wieloma podmiotami miejskimi. Trud „rozkr?cenia” O?rodka wzi??a na siebie pani mgr Agnieszka Florczyk, obecnie  Zelech, która do dzi? nim kieruje, a wspomaga?a j? sta?ystka po studiach pedagogicznych oraz kilkana?cie wolontariuszek i wolontariuszy w wi?kszo?ci z wy?szym wykszta?ceniem pedagogicznym.
Okres ten by? tak?e bardzo trudny,  gdy chodzi o sprawy ksi?gowo-finansowe oraz wype?nianie  koniecznych  formalno?ci  celem   pozyskiwania ?rodków na prowadzenie O?rodka.
W okresie 2004 - 2006 z?o?yli?my 9 ofert dot. realizacji zada? publicznych. Wszystkie zosta?y pozytywnie rozpatrzone i przez nas rozliczone w z?o?onych sprawozdaniach. Otrzymywali?my równie? darowizny od ró?nych firm,  tak?e  liczne darowizny 1%  podatków od naszych cz?onków i sympatyków.

G?ówne zadania O?rodka to:

1.    Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo - dotkni?tych bezrobociem, ubóstwem, uzale?nieniem, ?yciow? bezradno?ci?.
2.    Uczenie rodzin samodzielnego rozwi?zywania trudno?ci ?yciowych i radzenia sobie                 w sytuacjach kryzysowych.
3.    Promowanie pozytywnych wzorców ?ycia rodzinnego.
4.    Tworzenie warunków dzieciom i m?odzie?y do wszechstronnego rozwoju.

Jedn? z podstawowych form naszego dzia?ania s? zaj?cia ?wietlicowe. W godzinach 1300-1800 od poniedzia?ku do pi?tku do 40 osób w wieku od 7 do 15 lat korzysta z pomocy w odrabianiu lekcji, ma mo?liwo?? zjedzenia podwieczorka, a nast?pnie uczestniczenia w zaj?ciach plastycznych, muzycznych, sportowych, modelarskich, informatycznych, zabawach integracyjnych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, w zaj?ciach korekcyjno-wyrównawczych, muzyko- terapeutycznych. Wszystkie maj? mo?liwo?? rozwijania swoich zainteresowa?, udzia?u w konkursach, a tym samym osi?gania ró?nych sukcesów.
W okresach wolnych od nauki szkolnej organizujemy dla dzieci : w  czasie wakacji – obozy, kolonie i pó?kolonie, a podczas ferii zimowych – zimowisko w mie?cie. W miar? mo?liwo?ci finansowych wyje?d?amy z dzie?mi na ró?ne wycieczki turystyczno-krajoznawcze, poznaj?c najbli?sze okolice.  W ci?gu ca?ego roku dzieci mog? korzysta? z basenu i sali gimnastycznej.
Du?? wag? przyk?adamy do rozwoju duchowego naszych podopiecznych.
Dlatego te?  wraz z wychowankami (za zgod? rodziców) bierzemy udzia? w ?yciu parafii, przekazuj?c im warto?ci chrze?cija?skie, ucz?c wra?liwo?ci na drugiego cz?owieka.
Wa?nym elementem naszej dzia?alno?ci jest praca z rodzin? dziecka.
Ka?dego roku centralnymi punktami planu pracy s? Dzie? Rodziny oraz Weekend Rodzinny. Ca?e rodziny, nawet 3-pokoleniowe, wyje?d?aj? poza miasto i tam owocnie realizuj? opracowane dla nich programy.
Oprócz tego rodzice s? cz?stymi „go??mi” O?rodka bior?c udzia?
w zebraniach, warsztatach, spotkaniach okoliczno?ciowych jak np. ?niadanie Wielkanocne czy Wigilia z prezentami i wspólnym kol?dowaniem.
Przy O?rodku dzia?a  równie? bezp?atne poradnictwo rodzinne. Z porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, inspektora ds. nieletnich, poszukuj?cy pracy - z doradcy zawodowego, korzystaj? nie tylko rodzice naszych podopiecznych, ale i inne osoby z miasta.
W prac? O?rodka zaanga?owanych jest wielu ludzi: pedagogów, psychologów
i wychowawców, którzy dziel? si? swoj? wiedz? i do?wiadczeniem zawodowym. To dzi?ki nim prowadzone s? profilaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne programy, z których korzystaj? ca?e rodziny. Nie sposób pomin?? znaczenia pracy sta?ystów, po studiach pedagogicznych, kierowanych  do  O?rodka  na  sta?e  przez  Powiatowy Urz?d  Pracy, a tak?e wypróbowanych wolontariuszy, których prac? wysoko sobie cenimy. Nale?y tu wymieni? chocia? kilka osób: Bo?enka- znakomita plastyczka, która ucz?c dzieci umiej?tno?ci plastycznych upi?ksza równocze?nie plastycznie pomieszczenia O?rodka, Madzia Bu?ka- niezawodna, wiele umiej?ca, zawsze ch?tna do pracy, Natalka Zborowska - zawsze u?miechni?ta, ch?tna do pracy, przyja?nie usposobiona, Renata Gacek, która prowadzi zaj?cia muzyczne z dzie?mi oraz przygotowuje programy  artystyczne  wzbogacaj?ce ró?ne okazjonalne uroczysto?ci.
Z  okazji  pierwszej i drugiej  rocznicy dzia?alno?ci  O?rodka odby?y si? uroczyste  spotkania cz?onków  Klubu z udzia?em w?adz miasta i ks. bp Ordynariusza Sosnowieckiego oraz zaproszonych go?ci.

PUNKT POMOCY KOLE?E?SKIEJ

Od listopada 2005 r. do maja 2007 r. funkcjonowa? w O?rodku, w  oparciu o  zawart?  umow? z Powiatowym Urz?dem Pracy, tzw. Punkt Pomocy Kole?e?skiej, gdzie udzielana by?a  konkretna  pomoc  osobom  d?ugotrwale  bezrobotnym. Punkt ten by? elementem bardzo obszernego  programu, w którym uczestniczy?o 10 miast woj. ?l?skiego,  w tym Jaworzno, finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej. Dzia?alno?? Punktu polega?a na udzielaniu:
- informacji o ofertach pracy dost?pnych na lokalnym rynku pracy,
-  pomocy w opracowaniu i napisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
-  porad zwi?zanych z przygotowaniem si? do rozmów kwalifikacyjnych,
- informacji o dost?pnych formach pomocy dla osób w trudnej sytuacji ?yciowej oraz mo?liwo?ciach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w ?rodowisku lokalnym i regionie.
Obecnie przygotowywane jest otwarcie punktu, finansowanego z innych ?róde?.


DZIA?ALNO?? W ZAKRESIE M?ODZIE?Y I WOLONTARIATU

W terminie od 3 do 8 sierpnia 2006 r. go?ci?a w Jaworznie m?odzie? z Motta Visconti we W?oszech, która przyby?a do naszego miasta na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej. Sam pomys? zaproszenia m?odzie?y zrodzi? si? po powrocie jaworznickiej m?odzie?y z Europejskich Spotka? M?odych Taize  w Mediolanie –(2005/2006).
Podczas pobytu w Polsce m?odzie? w?oska (15 osób w tym ksi?dz opiekun) zwiedzi?a:
- Kraków,
- Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w ?agiewnikach,
- O?wi?cim – Muzeum obozu koncentracyjnego,
- Wadowice,
- Kalwari? Zebrzydowsk?,
- Jasn? Gór?,
- Jaworzno i jego okolice.

W?osi byli goszczeni przez jaworznickie rodziny. Z w?oskimi go??mi spotka? si? Prezydent Miasta. Klub, organizuj?c wizyt? k?ad? szczególny nacisk na zaanga?owanie si? miejscowej m?odzie?y. To za?o?enie zosta?o zrealizowane i dzi?ki temu m?odzi jaworznianie nawi?zali nowe kontakty i zdobyli ciekawe do?wiadczenie, wykazuj?c si? przy okazji sumienno?ci?  i odpowiedzialno?ci?. J?zykiem „urz?dowym” wizyty by? j?zyk angielski.


INICJATYWY

-  26 stycznia 2004 r. do s?du Rejonowego W Katowicach, Wydzia? VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego z?o?yli?my stosowne dokumenty z pro?b? o przyznanie naszemu Klubowi statusu organizacji po?ytku publicznego. Spe?nienie wymogów s?du nie by?o spraw? prost?. Musieli?my udokumentowa?, ?e jeste?my zaanga?owani w publiczne ?ycie spo?eczno?ci lokalnej, posiadamy odpowiedni potencja? organizacyjny, zaplecze lokalowe i administracyjne    S?d uzna?, ?e wymogi te spe?niamy i wyda? aprobuj?ce postanowienie. Ze stowarzysze? lokalnych byli?my pierwszym w Jaworznie, który ten status uzyska? i pierwszym KIK –iem w Polsce.. Uzyskany status podnosi rang? organizacji i stwarza mo?liwo?ci ?atwiejszego dost?pu do ?rodków finansowych na realizacj? celów statutowych w oparciu o ustaw? o dzia?alno?ci po?ytku publicznego              i wolontariacie.                                            
-   Rok 2005 by? kolejnym rokiem poszerzania naszej dzia?alno?ci na polu spo?ecznym miasta i Ko?cio?a. Wracaj?c z pielgrzymki z Lichenia w kwietniu 2005 r. ,tu?  po ?mierci ukochanego Ojca  ?wi?tego Jana Paw?a II, zastanawiali?my si? jak w jaki? szczególny sposób uczci? Wielkiego Rodaka i równocze?nie Honorowego Obywatela miasta Jaworzna. Z tej inspiracji ,przy natychmiastowej akceptacji w?adz miasta, zrodzi? si? Rok Jana Paw?a II w Jaworznie.
W obchody te w??czyli?my si? organizuj?c wraz z trzema s?siednimi parafiami Tydzie?   Kultury Chrze?cija?skiej, którego koordynatorem by? nasz kapelan ks. S?awomir Wo?niak.        
-    Zarz?d KIK by? inicjatorem przyznania ksi?dzu proboszczowi  J. Bajerowi, z   okazji 25 - lecia pe?nienia przez niego funkcji proboszcza w naszej parafii, honorowej odznaki zas?u?onego dla miasta Jaworzna.
-   Du?ym  dorobkiem  Klubu  jest  równie?  szeroka  i  bardzo  dobrze  uk?adaj?ca  si?  wspó?praca z  wieloma  podmiotami  miejskimi  jak: Prezydentem Miasta, Rad? Miejsk?, Urz?dem Miejskim,  Miejsk?  Komisj?  Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, Miejskim O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej,  Powiatowym Urz?dem Pracy, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, wieloma szko?ami,  a  szczególnie z  nasz? parafi?.


SPOTKANIA DLA CZ?ONKÓW I SYMPATYKÓW KLUBU

Od wrze?nia 2006 rozpocz?li?my nowy cykl spotka?, tylko dla cz?onków i sympatyków naszego Klubu. Spotkania odbywaj? si? w siedzibie Klubu, który z uwagi na szczup?o?? miejsca ogranicza liczb? uczestników do 30 osób. Ma?a grupa  ma t? zalet?, ?e pozwala na wi?ksz? otwarto?? dyskusji oraz lepsze poznanie si? i integracj? uczestników spotka?.

-    18.09.2006 r. – Inauguracja roku pracy KIK – Spotkanie z organizatorem i uczestnikiem pielgrzymki rowerowej bezdomnych do Ziemi ?wi?tej w 2006 r. - prezesem Stowarzyszenia „Betlejem”  ks. Miros?awem Tosz?.
-    02.10.2006 r. – „Co w?adza robi dla mieszka?ców Jaworzno”- spotkanie z Prezydentem Miasta  Jaworzna Paw?em Silbertem.
-    21.10.2006 r. – Dzie? skupienia w Czernej - m.in. wyk?ad ojca karmelity na temat  b?ogos?awionych i ?wi?tych Karmelu.
-    06.11.2006 r. – „Rola parafii w historii Jaworzna”- spotkanie z pisark? Mari? Le? – Runick?.
-    11.12.2006 r. – „Co z t? Polsk?” - spotkanie z senatorem RP z Jaworzna Wojciechem Sa?ug?.

Uchwa?? Zarz?du Klubu z dnia 15 maja 2006 r. powo?ano nast?puj?ce sekcje problemowe:

1) ds. kultury, o?wiaty i formacji  religijnej
2) ds. opieki nad dzieckiem i rodzin?
3) ds. turystyki i pielgrzymek
4) ds. m?odzie?y i wolontariatu
5) ds. wspó?pracy z samorz?dem odpowiedzialna
6) ds. organizacyjno – prawnych


ROK 2007

Dzia?alno?? O?rodka dla Rodziny „Pod Kolegiat?”
(?wietlica socjoterapeutyczna i poradnictwo specjalistyczne)

O?rodek dzia?a od grudnia 2003 r. Przez ca?y 2007 r. prowadzono dzia?alno?? profilaktyczno – terapeutyczn? dla dzieci i rodzin.
O?rodek dla Rodziny „Pod Kolegiat?” prowadzi? codziennie, od poniedzia?ku do pi?tku, w godz. od 13:00 do 18:00, zaj?cia dla dzieci, kompensacyjno – wyrównawcze, muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, modelarskie, teatralne, szachowe, rekreacyjno – sportowe oraz o tematyce zdrowotnej. Organizowano gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu, spacery po najbli?szej okolicy oraz wycieczki, wyjazdy do kina  i teatru. Ka?dego dnia udzielana by?a pomoc w odrabianiu zada? domowych. Dzieci korzysta?y z do?ywiania   w formie podwieczorków, a dla bardziej potrzebuj?cych zapewniano równie? obiady. Prowadzono poradnictwo rodzinne poprzedzone diagnoz? ?rodowiska wychowanków. Zgodnie z potrzebami odbywa?y si? spotkania i konsultacje z psychologiem, a tak?e prowadzono pedagogizacj? rodziców.
W pa?dzierniku 2007 r. zrealizowano program terapeutyczny dla ca?ych rodzin pt. „Pomagam sobie i swoim najbli?szym”.
Ponadto w okresie przed?wi?tecznym zrealizowano z rodzicami zaj?cia, których celem by?o nabycie umiej?tno?ci wykonywania ozdób choinkowych i prezentów okoliczno?ciowych. Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia odby?o si? rodzinne spotkanie przed?wi?teczne. Ponadto przeprowadzono uroczysto?ci i imprezy dla ca?ych rodzin: Dzie? Rodziny – czerwiec, ?wi?to Pieczonego Ziemniaka – wrzesie?, Weekend Rodzinny – pa?dziernik, Wieczór Andrzejkowy – listopad, Wigilia – grudzie?.
Zrealizowano wycieczki, tj. do Krakowa – zwiedzanie zabytków oraz miejsc ekspozycji twórczo?ci Stanis?awa Wyspia?skiego, witra? w Ko?ciele Franciszkanów i Salonie Wystawienniczym na Grodzkiej,; po ziemi ma?opolskiej – Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Inwa?d; po Górnym ?l?sku – zwiedzanie Katedry i mini zoo.
W dniach 27 – 28. 10. 2007 r. odby? si? Weekend Rodzinny w O?rodku Wczasowo – Rekolekcyjnym w Zakrzowie, na którym zrealizowano program profilaktyczno – terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych oraz zorganizowano rozgrywki pi?ki siatkowej.  W czasie weekendu nast?pi?a integracja cz?onków rodziny oraz wspó?praca i wspó?dzia?anie, a tak?e wspó?zawodnictwo rodzin mi?dzy sob?.
W trakcie realizacji ca?orocznej dzia?alno?ci dbano o rozwój fizyczny wychowanków (korzystanie z sali gimnastycznej, boisk, krytej p?ywalni na Osiedlu Sta?ym oraz wyjazd do Aquaparku) oraz rozwój duchowy (uczestniczenie w ró?nych nabo?e?stwach i uroczysto?ciach oraz kultywowanie tradycji chrze?cija?skich).  W trakcie realizacji zada? ukierunkowanych na prac? z dzie?mi i ich rodzicami wspó?pracowano z wieloma instytucjami – przede wszystkim z pedagogami szkolnymi i kuratorami s?dowymi.
W ramach wypoczynku letniego zorganizowano 2-tygodniow? koloni? letni? w O?rodku Wczasowo – Rekolekcyjnym w Zakrzowie oraz zimowisko w mie?cie w okresie ferii zimowych.
Udzielano równie? porad prawnych i doradzano w sprawach zawodowych.
G?ównymi odbiorcami dzia?alno?ci O?rodka dla Rodziny „Pod Kolegiat?” s? rodziny, a zw?aszcza dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, cz?sto patologicznych, dotkni?tych alkoholizmem. W okresie sprawozdawczym o?rodek obj?? opiek? 41 dzieci oraz 25 osób doros?ych – cz?onków ich rodzin.
Du?y wp?yw na rozwój O?rodka i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w pracy z dzie?mi i ich rodzicami mia?a bardzo dobrze uk?adaj?ca si? wspó?praca z wieloma podmiotami miejskimi: Powiatow? Placówk? Opieku?czo – Wychowawcz?, Powiatowym Urz?dem Pracy, MOPS-em, Poradni? Psychologiczno – Pedagogiczn?, szko?ami. Ogromnej pomocy do?wiadczyli?my te? ze strony Parafii ?w. Wojciecha i Katarzyny.

Pielgrzymki i wycieczki

W dniu 19.05.2007 r. siedemnastoosobowa grupa z Jaworzna uda?a si? na  pielgrzymko – wycieczk? organizowan? przez Klub Inteligencji Katolickiej. Obok znanych nam ju? dobrze miejsc w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedzili?my równie? Collegium Marianum w Kleczy Dolnej i Lanckoron?.
Histori? odwiedzanych miejsc w sposób niezwykle interesuj?cy, przedstawi? nasz kolega klubowy – przewodnik turystyczny Roman Agdan.  
A oto program pielgrzymki jaki zrealizowali?my:
W A D O W I C E
- W Bazylika Ofiarowania NMP.
- Dom Rodzinny Jana Paw?a II.
W okolicach rynku wadowickiego oczywi?cie skosztowali?my „papieskich” kremówek.
- Ko?ció? ?w. Piotra Aposto?a wybudowany w latach 1984 – 1991, jako votum wdzi?czno?ci za wybór wadowiczanina na papie?a, z pi?knie usytuowan? na wzgórzu Golgot?. Miejsce to rzadko odwiedzane jest przez pielgrzymki.
- Klasztor Karmelitów Bosych ?w. Józefa na Górce. Jest to sanktuarium ?w. Józefa oraz o?rodek kultu Matki Bo?ej Szkaplerznej. W marcu 2004 r. ?askami s?yn?cy obraz ?w. Józefa znajduj?cy si? w g?ównym o?tarzu, zosta? przyozdobiony podarowanym przez Jana Paw?a II „Pier?cieniem Rybaka”. To w tym klasztorze przysz?y papie? przyj?? szkaplerz. Ponadto w ko?ciele znajduj? si? relikwie ?w. Rafa?a Kalinowskiego (1835 – 1907) za?o?yciela i pierwszego prze?o?onego klasztoru. W o?tarzu Matki Bo?ej jest sarkofag z g?ównymi relikwiami b?. Alfonsa Marii Mazurka (1891 – 1944) - m?czennika II wojny ?wiatowej. Wys?uchali?my prelekcji ojca karmelity na temat historii klasztoru, zobaczyli?my równie? cel?, w której ?y? i umar? ?w. Rafa?. Wi?kszo?? z nas po raz pierwszy by?a w tym miejscu.
K L E C Z A    D O L N A
Kollegium Marianum – Dom Macierzysty i Nowicjat Ksi??y Pallotynów. Pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) jako wspólnota ksi??y i braci jest integraln? cz??ci? dzie?a za?o?onego przez ?w. Wincenta Pallottiego w 1835 r. w Rzymie. W 2007 r. Pallotyni obchodz? 100 rocznic? za?o?enia Stowarzyszenia w Polsce. Odwiedzili?my ko?ció?  i kaplic? oraz muzeum z eksponatami z misji i darami, które otrzymywa? Ojciec ?wi?ty na ca?ym ?wiecie. Du?e wra?enie zrobi?a na nas naturalnej wielko?ci figura Jana Paw?a II wykonana ze s?omy.
K A L W A R I A   Z E B R Z Y D O W S K A
Odwiedzili?my Bazylik? Matki Bo?ej Anielskiej, Ko?ció? Ukrzy?owania, Ko?ció? Grobu Pana Jezusa, Ko?ció? Grobu Matki Bo?ej.
L A N C K O R O N A
Malowniczo po?o?ona miejscowo??, której pocz?tki si?gaj? drugiej po?owy XII wieku. Na szczycie góry znajduj? si? ruiny zamku (zarys murów i dwie baszty), który ufundowa? w 1336 r. Kazimierz Wielki. Funkcj? zamku by?a obrona granic ze ?l?skiem i drogi do Krakowa. Na przestrzeni wieków w zamku rezydowa?y s?ynne rodziny: Lanckoro?scy, Zebrzydowscy, Czartoryscy, Myszkowscy, Wielopolscy. Zamek zas?yn?? jako jeden z g?ównych krajowych punktów oporu Konfederatów  Barskich (1769 – 1772). Za?oga odpar?a m.in. atak Rosjan pod dowództwem Suworowa (20.02.1771 r.)


XXVII PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASN? GÓR? 2.06.2007 r.

2 czerwca 2007r. odby?a si? 27 pielgrzymka KIK-ów na Jasn? Gór?. Program pielgrzymki obejmowa?:

- Msza ?w. koncelebrowana przez kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bo?ej pod przewodnictwem ks. bp. dr Gerarda Kusza, biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej;
- Wyk?ady w Auli Jana Paw?a II
- ks. dr Jaros?aw Mi?dzybrodzki, Prezes Zarz?du i Redaktor Naczelny Radia eM, "Diakonia prawdy w nauczaniu Jana Paw?a II";
- dr Jan Olbrycht, pose? do Parlamentu Europejskiego "Warto?ci chrze?cija?skie w debatach Parlamentu Europejskiego";
- Modlitwa i z?o?enie kwiatów pod pomnikiem Prymasa kard. Stefana Wyszy?skiego;
- Droga Krzy?owa na wa?ach jasnogórskich, któr? poprowadzi? KIK Lubaczów;
- Z?o?enie kwiatów pod pomnikiem Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II

W godz. wieczornych odby?o si? spotkanie Prezesów KIK-ów. Klub z Jaworzna reprezentowa? Prezes Tadeusz Mercik. A oto tematy spotkania:

1. Dzie? Papieski 2007 - zaanga?owanie Klubów - Stanis?aw Latek
2. Jesienne spotkanie Prezesów Klubów i 50-lecie KIK w Poznaniu (20.10.2007)
- propozycja programu - Przemys?aw Alexandrowicz

3. Do?wiadczenia Klubów jako organizacji po?ytku publicznego
- Kluby w Bia?ymstoku (2006),
- Bielsku-Bia?ej (2004),
- Gda?sku (2006),
- Jaworznie (2004),
- Katowicach (2006),
- Opolu (2004),
- Warszawie (2005),
- Wroc?awiu (2005).
4. III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzysze? Katolickich 2005-2007 – refleksje
- Wojciech Sala i Antoni Winiarski
5.  Apel do Parlamentarzystów o wi?ksz? trosk? i staranno?? w tworzeniu norm prawnych - Antoni Winiarski.

Spotkanie prezesi zako?czyli udzia?em w Apelu Jasnogórskim.           

DUKLA – KOMA?CZA – SZYMBARK – PO?ONINA WETLI?SKA
W dniach 16 – 17 czerwca 2007 r. 35 osób z Jaworzna i okolic wybra?o si? na zorganizowan? przez KIK pielgrzymk? do Dukli i Koma?czy. Zwiedzano równie? zamek w Szymbarku, okolice zalewu w Solinie, przejechano du?? P?tl? Bieszczadzk?. Ch?tni wyszli tak?e na Po?onin? Wetli?sk?.
DNI SKUPIENIA W O?RODKU WCZASOWO – REKOLEKCYJNYM IM. JANA PAW?A II W ZAKRZOWIE

W dniach 1-2 grudnia 2007r. grupa cz?onków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, przebywa?a w Zakrzowie, w O?rodku Wczasowo-Rekreacyjnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
O?rodek sk?ada si? z 6 budynków, w tym 4 modrzewiowych wilii. O?rodek mo?e przyj?? do 161 osób. Zakrzów i jego okolica obfituj?ca  w niezwyk?e krajobrazy, czyste powietrze i cisz? jest doskona?ym miejscem na indywidualny i zbiorowy wypoczynek. O?rodek zapewnia znakomite warunki socjalne, dobre jedzenie, pi?kn? kaplic?, du?? sal? gimnastyczn?, sale do spotka?, kursów, rekolekcji. Szczegó?owe informacje mo?na znale?? na stronie: www.zakrzow.caritas.pl.
W odleg?o?ci 5 km od o?rodka po?o?ony jest  klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Program dni skupienia obejmowa?:
-    codzienn? msz? ?w. z homili? ks. kapelana Karola Banasika
-    konferencj? nt. wiary wyg?oszon? przez ks. Karola Banasika
-    Lectio Divina – rozwa?anie Pisma ?w. prowadzone przez Czes?awa Brandysa
-    czas wolny wykorzystywany m.in. na spacery, dyskusje i gr? w szachy.

Zwiedzili?my równie? dworek wraz z muzeum w Stryszowie. W drodze powrotnej wst?pili?my do klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

TYDZIE? KULTURY CHRZE?CIJA?SKIEJ

Z okazji jubileuszu XX - lecia zarejestrowania Klubu Inteligencji Katolickiej, w dniach    4 - 10 listopada 2007 r. obchodzono Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej.

Program Tygodnia przedstawia? si? nast?puj?co:  

4 LISTOPADA 2007 r.

-   Msza ?w. w Kolegiacie ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny inauguruj?ca Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej w Jaworznie.
- Koncert Ewy Urygi z kwartetem smyczkowym w sali teatralnej MCKiS przy ul. Mickiewicza, a po nim spotkanie w sali kameralnej i wystawa zdj?? z historii KIK.

5 LISTOPADA 2007 r.

-   „Warto?ci chrze?cija?skie w debatach Parlamentu Europejskiego” - dr Jan Olbrycht  - pose? do Parlamentu Europejskiego - sala teatralna MCKiS przy ul. Mickiewicza.

6 LISTOPADA 2007 r.

-  „Jak ?y? bierzmowaniem jako doros?y cz?owiek?” - ks. dr Stanis?aw Szczepaniec - prof. Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie -  sala teatralna w Kolegiacie ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny.

7 LISTOPADA 2007 r.

-   „Czym pierwsi chrze?cijanie ró?nili si? od nas”? – ks. dr Lucjan Bielas – prof. Papieskiej Akademii Teologicznej  w Krakowie - sala teatralna  w Kolegiacie ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny.

8 LISTOPADA 2007 r.

-   „Prawda jako droga zwyci?stwa nad z?em w nauczaniu Jana Paw?a II”  -  ks. dr Jaros?aw Mi?dzybrodzki  - redaktor naczelny radia eM i egzorcysta na terenie archidiecezji katowickiej - sala teatralna w Kolegiacie ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny.

9 LISTOPADA 2007 r.

-   „Biblia - ?ród?em m?dro?ci i mocy ku zbawieniu” ks. dr hab. Józef Kozyra – biblista,   prof. Uniwersytetu ?l?skiego - sala teatralna w Kolegiacie ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny.

10 LISTOPADA 2007 r.

-   Spotkanie cz?onków KIK-u w siedzibie klubu z  ks. biskupem ordynariuszem Diecezji Sosnowieckiej Adamem ?migielskim.
-     Msza ?w. w Kolegiacie ?w. Wojciecha i ?w. Katarzyny na zako?czenie Tygodnia Kultury Chrze?cija?skiej koncelebrowana przez ks. biskupa Adama ?migielskiego.


Dzia?alno?? w zakresie kultury, o?wiaty i formacji religijnej

Stycze? 2007
- Spotkanie op?atkowe dla cz?onków Klubu,
- „Dekalog demokracji po chrze?cija?sku rozumianej”
W dniu 25 stycznia 2007 r. w Sali teatralnej Miejskiego centrum Kultury i Sportu w Jaworznie mia? miejsce wyk?ad na temat „Dekalog demokracji – po chrze?cija?sku rozumianej”. Wyg?osi? go Pan Stefan Wilkanowicz – wieloletni redaktor naczelny miesi?cznika Znak (1878 – 1994), cz?onek Papieskiej Rady ds. ?wieckich (1985 – 1995), przez szereg lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, obecnie prezes Fundacji Kultury Chrze?cija?skiej Znak, wiceprezes Mi?dzynarodowej Rady Pa?stwowego Muzeum w O?wi?cimiu – Brzezince, wiceprezes Rady Fundacji Pami?ci Ofiar O?wi?cimia, cz?onek mi?dzynarodowego jury dziennikarskiego wyró?nienia „Europejczyka Roku” w Pary?u.
Moderatorem dyskusji by? ks. dr Lucjan Bielas – wyk?adowca Papieskiej Akademii Teologicznej. Tre?? „dekalogu” dost?pna jest pod adresem http://www.forum-znak.org.pl/dekalogdemokracji/


Luty 2007 r.
"Czy jaworznianie s? przedsi?biorczy"
W dniu 5 lutego 2007r. w siedzibie Klubu odby?a si? prelekcja Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie Zbigniewa Powro?nika na temat "Czy jaworznianie s? przedsi?biorczy".

Marzec 2007 r.
„Jak nale?y pokutowa?” –  wg duchowo?ci o. Anzelma Gruna- spotkanie z ks. Mariuszem Olejnikiem

Kwiecie? 2007 r.
„Zmartwychwstanie wg. o. Anzelma Gruna” – spotkanie z ks. Mariuszem Olejnikiem .

Maj 2007 r.
„Jak skutecznie walczy? z przest?pczo?ci?” – spotkanie z policjantem Jackiem Sow?.

Grudzie? 2007 r.
W dniu 6 grudnia w budynku nowej biblioteki odby? si? wyk?ad po??czony z prezentacj? dr. medycyny Krzysztofa ?abuzka „Czy ?ylaki mog? zabi??


Punkt Pomocy Kole?e?skiej

Do ko?ca kwietnia 2007 r. kontynuowa? w siedzibie Klubu swoj? dzia?alno?? Punkt Pomocy Kole?e?skiej. Dzia?alno?? Punktu polega?a na udzielaniu:
- informacji o ofertach pracy dost?pnych na lokalnym rynku pracy,
- pomocy w opracowaniu i napisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
- porad zwi?zanych z przygotowaniem si? do rozmów kwalifikacyjnych,
- informacji o dost?pnych formach pomocy dla osób o trudnej sytuacji oraz mo?liwo?ciach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w ?rodowisku lokalnym i regionie.

Punkt by? prowadzony na podstawie umowy Klubu z Powiatowym Urz?dem Pracy, który finansowa? jego dzia?alno?? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego (media, zatrudnienie). Punkt dzia?a? od listopada 2005 r.


Strona internetowa

W 2007 r. za?o?ono stron? internetow? Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie:
www. kik.jaw.pl (red. Czes?aw Smalcerz) oraz opracowano histori? Klubu (Czes?aw Brandys) w latach 1981 – 2007 zamieszczon? na stronie internetowej.
XXVIII pielgrzymka KIK-ów do Cz?stochowy

7 czerwca 2008 r. po raz 28. cz?onkowie Klubów Inteligencji Katolickiej pielgrzymowali na Jasn? Gór?. Mszy ?w. przewodniczy? cz?stochowski biskup pomocniczy ks. dr Jan W?troba. Drog? Krzy?ow? na jasnogórskich wa?ach prowadzi? wroc?awski KIK. Uczestnicy pielgrzymki wys?uchali dwóch interesuj?cych wyk?adów: dr. Krzysztofa Dowgia??o z Uniwersytetu Gda?skiego "Prowokacja polityczna i manipulacja j?zykowa" oraz prof. Andrzeja ?lebarskiego z Uniwersytetu ?l?skiego "Nauka i wiara" oraz z?o?yli kwiaty i modlili si? przy pomnikach ks. Kard. Stefana Wyszy?skiego oraz Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II.

Po po?udniu w redakcji "Niedzieli" spotkali si? prezesi i przedstawiciele Klubów Inteligencji Katolickiej. Omawiano przygotowania do Dnia Papieskiego, obchodów 50-lecia po?wi?cenia Polski Matce Bo?ej z Guadalupe (3.05.2009) oraz sprawy dotycz?ce poszczególnych Klubów i wspó?pracy mi?dzyklubowej.

Wybrano tak?e 18-osobow? Rad? Porozumienia na 3-letni? Kadencj?. W sk?ad Rady Porozumienia wesz?y Kluby z Bielska-Bia?ej, Chrzanowa, Cz?stochowy, Katowic, Kielc, Krakowa, Lubaczowa, ?odzi, My?lenic, Olkusza, Olsztyna, Poznania, Siedlec, Sosnowca, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wroc?awia. Rada Porozumienia wybra?a sekretarza - dr. Stanis?awa Latka (KIK Warszawa) oraz trzech wspó?przewodnicz?cych - dr. Antoniego Winiarskiego, który b?dzie przewodniczy? Radzie przez najbli?szy rok, dr. W?odzimierza Wysocza?skiego (KIK Wroc?aw) oraz dr. Krzysztofa Zio?kowskiego (KIK Warszawa).

Ze strony KIK w Jaworznie udzia? wzi??o 5 osób: Czes?aw Brandys, Genowefa Brandys, Antonii Urban, Rozalia ?wik, Maria Grzesik co nie jest tak ma?o, bo np. z KIK-u Warszawskiego by?o tylko 11 osób przy liczebno?ci stowarzyszenia 1200 osób. ??cznie udzia? wzi??o ok. 300 osób. Pana prof. A. ?lebarskiego b?dziemy go?ci? w Jaworznie w dn. 13 pa?dziernika o godz. 19:00 w Bibliotece G?ównej w ramach "Tygodnia Kultury chrze?cija?skiej".