Z?OTE MY?LI


01.01.2016r. - 31.12.2016r.


1.    Najlepszym sposobem przewidywania przysz?o?ci jest jej tworzenie.
Peter Drucker
2.    Jakie? rozleg?e horyzonty dostrze?emy, information pills je?li tylko uruchomimy nasz wewn?trzny wzrok.
Luigi Novarese
3.    Komunikacja, look to nie tylko mówienie, to tak?e milczenie.
Benedykt XVI
4.    Zdolno?? cz?owieka do samousprawiedliwienia jest nieograniczona.
O. Pawe? Porwit
5.    Modlitwa ze swej natury, im jest doskonalsza, tym bardziej si? upraszcza.. Jest to podstawowe prawo ?ycia duchowego.
O. Pawe? Porwit
6.    Nie módl si? do Boga, który jest gdzie? daleko, ale zacznij obcowa? z Bogiem, który przechadza si? w ogrodzie twego wn?trza po?ród twoich spraw i tych nieuczesanych my?li, które nazywamy rozproszeniami.
O. Pawe? Porwit
7.    Za dwadzie?cia lat bardziej b?dziesz ?a?owa? tego, czego nie zrobi?e?, ni? tego co zrobi?e?.
Mark Twain
8.    Puste kieszenie nigdy nie powstrzyma?y nikogo przed podj?ciem dzia?ania. Mog? to zrobi? tylko puste g?owy i puste serca.
Norman Vincent Peale
9.    To nie moje cnoty otwieraj? mnie na Boga, lecz moje s?abo?ci, moja niemoc, a nawet moje grzechy.
O. Anzelm Grun
10.    Droga do Boga wiedzie raczej poprzez bezdro?a i manowce, poprzez niepowodzenia i rozczarowania sob?.
O. Anzelm Grun
11.    Liczenie si? z rzeczywisto?ci? wiary w codzienno?ci domaga si? tak?e jej znajomo?ci.
B?. Jan Pawe? II – Veritatis Splendor
12.    ?adne rozgrzeszenie udzielone przez pob?a?liwe doktryny, tak?e filozoficzne czy teologiczne, nie mo?e naprawd? uszcz??liwi? cz?owieka. Tylko Krzy? i chwa?a Chrystusa Zmartwychwsta?ego mog? da? pokój jego sumienia i obdarzy? zbawieniem.
B?. Jan Pawe? II – Veritatis Splendor
13.    Nic nie mo?e zast?pi? ?ycia wewn?trznego. Spekulacje, teologia i antyteologia wysuszaj? i zubo?aj?.
O. Auguste Valensine
14.    Racja bytu modlitwy to nie konieczno?? zjednania sobie Boga, ale konieczno?? wspó?pracy z Nim dla naszego w?asnego dobra.
O. Auguste Valensine
15.    „Ojcze nasz” stawia nas od razu przed obliczem Boga. Bez waha?, okr??nych dróg; jedno s?owo i jeste?my w relacji z nim.
O Augustyn Guillerand
16.    Dusza, w której nie toczy si? walka, jest dusz? stracon?, bez nadziei. Dusza, która nie modli si?, jest dusz? pobit? bez walki.
O. Augustyn Guillerand
17.    Na pewnej g??boko?ci duszy jest si? z konieczno?ci optymist?. Spotyka si? ?wiat?o??, w której wszystko jest pi?kne.
O. Augustyn Gillemard
18.    Dusza naprawd? ?yj?ca ?yciem ?aski widzi Boga; widzi Go wsz?dzie, widzi Go we wszystkim, odkrywa Go w ludziach, w rzeczach, w wydarzeniach; widzi tylko Jego.
O. Augustyn Guillerand
19.    Lepiej pa?? w drodze, je?li podnosimy si? natychmiast – ni? przysi??? na poboczu i zapa?? w sen.
O Augustyn Guillerand
20.    Kto prawdy na temat dobra i z?a chce szuka? sam, nie ogl?daj?c si? na tych, co szukali przed nim, ani na tych co szukaj? obok niego, jest prawdopodobnie smarkaczem, którego bardziej ni? znalezienie prawdy, interesuje celebracja w?asnej niezwyk?o?ci.
O. Jacek Salij
21.    Wiara jest darem, niezas?u?onym darem. Bóg -  twórczy, odkrywca, zaskakuj?cy w swojej sztuce mi?o?ci – mo?e dar wiary ukry? tak?e pod postaci? niewiary.
Ks. Tomasz Halik
22.    By? radosnym, dobrze czyni? i wróblom pozwoli? ?wierka? – to najlepsza filozofia.
?w. Jan Bosko
23.    ?ycie duszy chrze?cija?skiej jest niczym innym, jak tylko dalszym ci?giem ?ycia Jezusa Chrystusa.
?w. Józef Sebastian Pelczar
24.    Doskona?a rado?? istnieje wy??cznie w doskona?ym oddaniu siebie Bogu i ludziom.
?w. Alojzy Orione
25.    Powiedz twojemu cia?u: wol? mie? w tobie niewolnika ni? by? twoim niewolnikiem.
?w. Josemaria Escriva de Balaguer
26.    Kto porzuca wszystko dla mi?o?ci Boga, wie, ?e zostawi? niewiele w porównaniu z tym, co znalaz?.
?w. Albert Wielki
27.    Wybierz teraz to, co chcia?by? wybra? w chwili ?mierci.
?w. Ignacy Loyola
28.    Nie jest mo?liwe, aby na tym ?wiecie ubiega? si? o chwa??, a po ?mierci królowa? z Chrystusem.
?w. Klara
29.    Ró?aniec trzeba odmawia? dobrze, nie tylko samym ruchem warg, ale dusz? otwart? na kontemplacj?.
b?. Jan XXIII
30.    Miej wiar?, a znajdziesz wyczerpuj?c? odpowied? na ka?de „dlaczego”?
?w. Leopold Mandi?
31.    Cokolwiek czyni? nie licz? na w?asne si?y, ale na ?ask? Bo??.
?w. Faustyna Kowalska
32.    Zbyt cz?sto czyste sumienie jest tylko rezultatem s?abej pami?ci.
?w. Ambro?y
33.    Najwi?ksze z?o, jakie mo?e si? zdarzy? duszy po grzechu, to smutek.
?w. Joanna de Chantal
34.    W?ó?cie wasz? r?k? w d?o? Maryi i dajcie si? jej prowadzi? do Chrystusa.
b?. Matka Teresa z Kalkuty
35.    Cz?owiek czci tyle bo?ków, ile kultywuje na?ogów.
?w. Antoni Padewski
36.    Im trudniejsze sprawy, tym bardziej ufajmy Bogu.
?w. Arnold Jansen
37.    Na có? zda si? wycie?cza? cia?o wstrzemi??liwo?ci?, je?li umys? nadyma si? pych?.
?w. Hieronim
38.    Nie chod? na rynek, wejd? w siebie. We wn?trzu cz?owieka mieszka prawda.
?w. Augustyn
39.    Trzeba s?ucha? S?owa i wystawia? ?agle na wiatr  Ducha, nie wiedz?c, do jakich brzegów cz?owiek dobije.
?w. Hieronim
40.    Kto zaczyna kocha?, musi by? gotowy na cierpienie.
?w. Ojciec Pio
41.    Strumie? ?aski nie wspina si? na wzgórza pychy, lecz sp?ywa w doliny pokory.
?w. Augustyn
42.    Drog?, która naprawd? wiedzie do nieba, jest rado??.
?w. Filip Nereusz
43.    Smutek zadaje ?mier? duszy i cia?u.
?w. Albert Wielki
44.    Je?li nie walczysz ze zniech?ceniem, najpierw popadniesz w pesymizm, potem w letnio??. B?d? optymist?.
?w. Jan Maria Vianey
45.    Aby doj?? do pe?nego zjednoczenia z Bogiem, masz i?? drog? czystej wiary, nadziei i mi?o?ci, nie s?dz?c, ?e to, co wiesz o Bogu i odczuwasz, mo?e z Nim by? uto?samiane.
O. Jerzy Wies?aw Gogola
46.    Wiara nie potrzebuje analizowa?, wiara przekracza wszelkie analizy i potrafi od razu powierzy? si? Misterium.
O. Jerzy Wies?aw Gogola
47.    Jeste?my szcz??liwi w Ko?ciele katolickim, bo mamy sakrament pojednania, który jest znakiem Bo?ego Mi?osierdzia w nieustannym odnawianiu nas jako córki i synów Boga.
O. John Baptist Bashobora
48.    Widzi si? dobrze tylko sercem.
Antoine de Saint-Exupery
49.    Jedn? z najwi?kszych nieporadno?ci w ?yciu wewn?trznym jest czynienie z w?asnego cierpienia przedmiotu, który si? z zainteresowaniem analizuje oraz wa?enie ci??aru swego krzy?a.
O. Lucjan Cheneviere
50.    Ludzie, dla których jeste?my podpor?, nadaj? tre?? naszemu ?yciu.
Maria von Ebner-Eschenbach
51.    Pami?? jest jedynym rajem, z którego nie mo?emy by? wygnani.
Jean Paul
52.    Do najlepszych rzeczy, którymi mamy nawzajem si? obdarza?, nale?? dobra wspomnienia.
Henri Nouwen
53.    Kain i Abel spotykaj? si? w niebie i ?aden z nich nie mo?e sobie przypomnie?, kto dopu?ci? si? zabójstwa: czy Kain zabi? Abla, czy te? Abel – Kaina. Nie pami?taj?! Niebo jest miejscem, w którym naprawd? si? przebacza, bo si? nie pami?ta z?a.
Wg J.L. Borgesa
54.    Nie mo?na by? d?ugo chrze?cijaninem, je?li przestanie si? modli?, tak jak nie mo?na ?y? d?ugo, nie oddychaj?c.
Romano Guardini
55.    Z?o okazuje si? zawsze wi?ksze od tego, co si? zamierza?o.
B. Coctacurta
56.    Wobec niezadowolenia z w?asnego ?ycia, serce zajmuje frustracja, która szybko przemienia cz?owieka w duchowego i emocjonalnego wampira.
O. Damian Sochacki
57.    Zdarza si? wi?c nieraz, ?e Pan dusz? bardzo niecnotliw? od razu podnosi do stanu kontemplacji, aby j? tym sposobem wyrwa? z r?k szatana.
?w. Teresa od Jezusa
58.    Od jako?ci twojego ?ycia, szczególnie od podej?cia do codziennych trudno?ci i zmaga?, w tajemniczy sposób zale?y zbawienie innych ludzi.
o. Jerzy Zieli?ski
59.    Oto co by?oby godne d?ugich poszukiwa?: zrozumie? jak przychodzi Ten, który jest zawsze obecny.
?w. Grzegorz z Nazjanzu
60.    Nie masz potrzeby cz?owieku, przep?ywa? morza, przenika? chmur, przekracza? Alp. Zapewniam ci?, nie masz dalekiej drogi do przebycia. Wystarczy ci tylko zwróci? si? do samego siebie, by w swoim wn?trzu spotka? Boga.
?w. Bernard
61.    Modli? si? to i?? ku Bogu, który idzie ku nam.
Michel Quoist
62.    Rado?? jest najbardziej niepodwa?alnym znakiem Bo?ej obecno?ci.
Leon Bloy
63.    Zwyci??aj z?o mi?o?ci?, ale nie u?ywaj mi?o?ci jako wymówki przed konfrontacj? ze z?em. Rolnik nie uwa?a kamieni za wymówk?, ?eby przesta? ora? ziemi?.
?w. Charbel Makhlouf
64.    B?d?cie mnichami w samym sercu ?wiata, nie potrzebujecie do tego habitu. Zasiewajcie ziarna modlitwy i wo? kadzid?a.
?w. Charbel Makhlouf
65.    Wszystkie bogactwa, powodzenie, praca i sukcesy, które jak s?dzicie, posiedli?cie na ziemi, pozostan? na tym ?wiecie. Mi?o?? jest jedynym skarbem, jaki mo?emy gromadzi? na tym ?wiecie i zabra? ze sob? na tamten ?wiat.
?w. Charbel Makhlouf
66.    Czcij Matk? Dziewic? Maryj? i uzbrój si? w ró?aniec, poniewa? imi? Maryi Dziewicy rozprasza ciemno?ci i pokonuje wszelkie z?o.
?w. Charbel Makhlouf
67.    Aby mówi? o Bogu musisz by? w jego sercu. Nie mo?esz mówi? o Bogu, b?d?c poza Nim.
?w. Charbel Makhlouf
68.    ?wi?to?? jest twoim celem, a doskona?o?? w mi?o?ci ostatecznym celem do zdobycia.
?w. Charbel Makhlouf
69.    Przekraczaj swoje zmys?y, a nie zanurzaj si? w nich, si?gaj przez nie po prawd?, tak jak promie? ?wiat?a przechodzi przez kryszta?.
?w. Charbel Makhlouf
70.    Mi?o?? jest jedynym atramentem, którym mo?esz cokolwiek zapisa? na tym ?wiecie, wszystko inne jest kleksem na papierze.
?w. Charbel Maklhlouf
71.    Wiedza potrzebuje mi?o?ci, aby sta? si? rozeznaniem. Niewa?ne ile by? wiedzia?, je?li nie kochasz – nic nie zrozumiesz.
?w. Charbel Makhlouf
72.    Cz?owiek zdobywa coraz wi?cej wiedzy i coraz mniej m?dro?ci.
?w. Charbel Makhlouf
73.    ?wi?to?? jest ?ask? i wol?: ?aska pochodzi od Boga, a wola od ciebie.
?w. Charbel Makhlouf
74.    Kto nie zna Ewangelii, pozostaje w ciemno?ci i morzu ignorancji, cho?by posiad? ca?? wiedz? tego ?wiata.
?w. Charbel Makhlouf
75.    Kiedy na Bo?ej drodze zrobisz krok w ty?, diabe? sprawi, ?e cofniesz si? o dziesi?? kroków, je?li jednak zrobisz krok w przód, Pan pomo?e ci przej?? kolejnych sto.
?w. Charbel Makhlouf
76.    Wielu bije w dzwony ko?cielne, aby tylko nie us?ysze? g?osu dzwonu swojego sumienia.
?w. Charbel Makhlouf
77.    Miej o sobie mniemanie dobre, lecz w pych? nie wpadaj.
?w. Grzegorz z Nazjanzu
78.    Ciesz si? ?yciem, bo dzi?ki temu ?yjesz, mo?esz obdarza? mi?o?ci?, pracowa?, bawi? si? i spogl?da? w gwiazdy.
Henry van Dyke
79.    Kto dobrze zacz??, jest w po?owie drogi.
Horacy
80.    Kto porz?dkuje w?asne sprawy, ten przyczynia si? do zaprowadzenia ?adu w ca?ym ?wiecie.
?w. Rajmund z Penyafort
81.    Biada cz?owiekowi, którego serce nie nauczy?o si? za m?odu ufa?, kocha? i pok?ada? w ?yciu nadziej?.
Joseph Conrad
82.    Nadzieja jest snem na jawie.
Arystoteles
83.    Je?li masz wyra?n? wol?, a brak ci tylko mocy, w oczach Boga dokona?e? wszystkiego.
Johannes Eckhart
84.    Przyjaciel to cz?owiek, który wie wszystko o tobie i wci?? ci? lubi.
Elbert Hubbard
85.    Obowi?zkiem chrze?cijanina jest spotka? Chrystusa i zjednoczy? si? z Nim.
?w. Augustyn
86.    Mi?o?? rodzi si? w sercu, wyra?a si? s?owem, ale ?yje czynem.
?w. Józef Sebastian Pelczar
87.    Umie? milcze? to prawie tyle, co zachowa? siebie na w?asno??.
Rainer Maria Rilke
88.    Cech? pi?kna jest to, ?e przywabia do siebie i porywa.
Marsilio Ficino
89.    Wychowanie to przyk?ad i mi?o?? – nic wi?cej.
Friedrich Froebel
90.    Marzenia najlepiej maluj? cz?owieka. Powiedz mi o czym kto marzy, a okre?l? ci jego charakter.
Ludwig Sztymer
91.    Im wi?ksza ofiara, tym wi?ksze b?ogos?awie?stwo.
?w. Maksymilian Maria Kolbe
92.    To, co mówisz, niech b?dzie pe?ne tre?ci.
?w. Ambro?y
93.    Kiedy robimy co? ?le, diabe? nas skusi?. Kiedy nic nie robimy, to my kusimy diab?a.
Angielskie
94.    Przebieg?o?? diab?a w tym najbardziej si? objawia, ?e przekonuje ludzi o swym nieistnieniu.
Charles Baudelaire
95.    Najszybszym rumakiem nios?cym nas do doskona?o?ci jest cierpienie.
Johannes Eckhart
96.    Nic nie stracisz, je?eli twoj? ?wiec? zapalisz ?wiec? kogo? drugiego.
Du?skie
97.    Patrz w gwiazdy, ale uwa?aj na drog?.
Wilhelm Raabe
98.    Cuda przychodz? tylko do tych, którzy w nie wierz?.
Francuskie
99.    Zmarnowany czas jest bytem, wykorzystany – ?yciem.
Edward Young
100.    Ból jest mistrzem wtajemniczenia religijnego. Cierpienie ??obi nam dusz?; krzesze w niej iskry boskie.
Adam Mickiewicz
101.    Nie trzeba czeka?, a? zdejm? krzy? z naszych ramion; wystarczy si? z nim pogodzi?, a ju? jest l?ej.
Kard. Stefan Wyszy?ski
102.    Tak posiadajcie rzeczy tego ?wiata, aby ?wiat nie posiad? was.
?w. Grzegorz Wielki
103.    Im wi?cej posiadamy rado?ci, tym jeste?my doskonalsi.
Baruch Spinoza
104.    Kto chce zrealizowa? swoje marzenia, musi si? obudzi?.
Michael Pflegar
105.    Cokolwiek zamierzasz zrobi?, o czymkolwiek marzysz zacznij dzia?a?.
Johann Wolfgang Goethe
106.    Gdzie praca, porz?dek i wierno?? – tam nigdy nie brakuje rado?ci.
Luc de ClapiersVauvenargues
107.    Rado?? jest matk? wszystkich cnót.
Johann Wolfgang Goethe
108.    Rozum mo?e nam wskaza?, czego trzeba unika?, ale tylko serce mówi nam, co trzeba czyni?.
Joseph Joubert
109.    Prawdziwa mi?o?? otwiera ramiona, a zamyka oczy.
?w. Wincenty a Paulo
110.    Kto przywi?zuje si? do dobrego drzewa, zyskuje dobry cie?.
Miguel de Cervantes
111.    Ten, który wzbudzi? w nas pragnienia, mo?e da? ich wype?nienie.
ks. Franciszek Blachnicki
112.    Mi?o?? i pokora s? to dwa skrzyd?a, konieczne do lotu w krain? ?ycia wiecznego.
?w. Katarzyna ze Sieny
113.    Cierpliwo?? jest towarzyszem m?dro?ci.
?w. Augustyn
114.    Na wierze opieraj? si? najwi?ksze ludzkie przedsi?wzi?cia.
?w. Cyryl Jerozolimski
115.    Tyle jest mo?liwo?ci i dróg do Boga, ilu jest ludzi, bo Bóg ma inn? drog? dla ka?dego cz?owieka.
Kard. Stefan Wyszy?ski
116.    Milczenie pokrywa zarówno wiedz?, jak i niewiedz?.
Aleksander Fredro
117.    Mówienie jest dobre, milczenie lepsze, jedno i drugie jest z?e, kiedy jest przesadzone.
Jean de la Fontaine
118.    Zaufanie i szacunek s? to dwa niewidzialne filary mi?o?ci, bez których nie mo?e ona istnie?.
Henrich von Kleist
119.    Kiedy widzisz dobrego cz?owieka, staraj si? go na?ladowa?. Kiedy widzisz z?ego cz?owieka, zastanów si? nad sob?.
Konfucjusz
120.    My?le? o tym co prawdziwe, czu? to, co pi?kne i kocha? co dobre – w tym cel rozumnego ?ycia.
Platon
121.    Boskie s?owo jest s?odkie dla tego, kto si? go uczy, s?odsze dla tego, kto uczy, a najs?odsze dla tego, kto wprowadza je w ?ycie.
?w. Albert Chmielowski
122.    Trzeba ci wiedzie?, ?e inspiracja, natchnienie, je?eli ma przyj??, to przyjdzie niezale?nie od wszystkiego.
Henryk Ibsen
123.    By? grzesznikiem to nasze nieszcz??cie, ale by? tego ?wiadomym – to nasza nadzieja.
Bp Fulton Sheen
124.    Dla zjednoczenia z Bogiem nale?y po?wi?ci? wszystko.
?w. Albert Chmielowski
125.    Prawdziwa mi?o?? zawsze milczy: wyrazem prawdy s? czyny, nie s?owa.
Wiliam Szekspir
126.    Potrzebujemy niedzieli nie tylko po to, by by? chrze?cijanami, lecz by pozosta? lud?mi.
Bp Hugon Aufderbeck
127.    Sumienie jest pulsem rozs?dku.
Samuel Taylor Colerige
128.    Krzy? nie jest tylko znakiem: jest tak?e mocnym or??em Chrystusa.
?w. Edyta Stein
129.    Prawda jest cz?sto tak prosta, ?e trudno w ni? uwierzy?.
Fanny Lewald
130.    S?owo ?yczliwe zawsze znajdzie dobr? gleb?.
Jeremias Gothelf
131.    Opinie tworz? nie najm?drzejsi, lecz najgadatliwsi.
W?adys?aw Biega?ski
132.    Przede wszystkim nie zapominaj, ?e nie mo?esz by? niczyim s?dzi?.
Fiodor Dostojewski
133.    Cz?owiek naprawd? posiada tylko to, co jest w nim.
Oskar Wilde
134.    Nieporównanie lepiej jest martwi? si? tym, jacy jeste?my, ni? tym, co nas otacza.
Miko?aj Gogol
135.    Cz?owiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
Kard. Stefan Wyszy?ski
136.    Sumienie … zast?puje Boga na ziemi.
Novalis
137.    Jeste?my w drodze do Boga, ju? sama ta okoliczno?? nadaje sens ka?dej godzinie i ka?demu dniu.
Bp Georg Moser
138.    Je?eli czynimy wszystko, co w naszej mocy, Bóg uczyni reszt?.
?w. Arnold Jansen
139.    Kiedy masz spokojne serce, rozwi??esz ka?dy problem.
Chi?skie
140.    Problemu „braku czasu” nie rozwi??e si? przez pospiech, lecz przez spokój.
Kard. Stefan Wyszy?ski
141.    Nie bój si? cieni. One ?wiadcz? o tym, ?e gdzie? znajduje si? ?wiat?o.
Oskar Wilde
142.    Kto przyj?? niech mówi! Kto da? niech milczy!
Niemieckie
143.    Tylko g?upcy nazywaj? samowol? wolno?ci?.
Tacyt
144.    Dopiero kiedy cz?owiek zacznie zastanawia? si? nad sob? samym, zrozumie, jak bardzo niezdolny jest poj?? inne rzeczy.
Blaise Pascal
145.    Pami?taj o tym, ?e twoje swobodne i wolne chwile obci??one s? najwi?kszymi zadaniami i odpowiedzialno?ci?.
?w. Augustyn
146.    Nie zaleta cia?a i maj?tek daj? szcz??cie, lecz prawo?? charakteru i zalety umys?u.
Demokryt z Abdery
147.    Obowi?zki wsz?dzie na cz?owieka czekaj?.
Miko?aj Gogol
148.    Tylko ten, kto wie gdzie stoi, potrafi powiedzie?, dok?d chce i??.
b?. John Henry Newman
149.    Diabe? goni za ha?asem, Chrystus szuka ciszy.
?w. Ambro?y
150.    Ten co robi wiele ha?asu, nie zawsze ma te? wi?cej ducha i si?y.
b?. Rupert Mayer
151.    W ?yciu za wszystko si? p?aci, za dobro i za z?o. Za wszystko.
?w. Ojciec Pio
152.    Kto czyta, ?yje wielokrotnie.
Józef Czechowicz
153.    Ró?aniec trzeba odmawia? dobrze, nie tylko samym ruchem warg, ale dusz? otwart? na kontemplacj?.
b?. Jan XXIII
154.    Ponure twarze nie pasuj? do rado?ci domu niebieskiego.
?w. Filip Nereusz
155.    Ludzie boj? si? zmian, nawet na lepsze.
Józef Ignacy Kraszewski
156.    Je?eli zamkniesz drzwi przed wszelkim b??dem, prawda pozostanie za drzwiami.
Rabindranath Tagore
157.    Kochaj swych wrogów, bo oni mówi? o twoich b??dach.
Benjamin Franklin
158.    Pycha jest zwierciad?em, które zawsze schlebia: pomniejsza nasze wady, powi?ksza nasze cnoty.
Monteskiusz
159.    Wszystko, co pot?piamy u innych, znajdziemy we w?asnej duszy.
Seneka
160.    S?owo jest jak pszczo?a: posiada miód i ??d?o.
?ydowskie
161.    Kto chce naprawd? co? zrobi?, u?ywa ma?o s?ów.
W?oskie
162.    Dlatego, ?e nie znajdujemy, czego szukamy, nie powinni?my rezygnowa? z szukania tego, co znale?? mo?emy.
Gotfried Leibniz
163.    ?adne k?amstwo nie doczeka staro?ci.
Sofokles
164.    Szatan w ciemno?ci ?owi, jest to nocne zwierz?. Chro? si? przed nim w ?wiat?o, tam ci? nie dostrze?e.
Adam Mickiewicz
165.    M?stwo i rado?? – to obowi?zek ?ycia.
Selma Lagerlof
166.    Im wi?cej posiadamy rado?ci, tym jeste?my doskonalsi.
Baruch Spinoza
167.    Wolno?? jest w?adz?, jak? mamy nad samym sob?.
Hugo Grotius
168.    Nie ma mi?o?ci, gdzie s? tajemnice.
Józef Ignacy Kraszewski
169.    Zbyt cz?sto czyste sumienie jest tylko rezultatem s?abej pami?ci.
?w. Ambro?y
170.    Cz?owiek dojrzewa poprzez wielk? rado?? i wielkie cierpienie.
Friedrich Holderlin
171.    Bardziej Bóg pragnie od ciebie cho?by najmniejszego stopnia czysto?ci duszy ni? najwi?kszych dzie?, jakich mo?esz dokona?.
?w. Jan od Krzy?a
172.    Najpierw sam powiniene? trwa? w pokoju, aby ten pokój zanie?? pó?niej innym.
Tomasz z Kempis
173.    My mo?emy przesta? by? dzie?mi Bo?ymi, ale Bóg nie mo?e przesta? by? naszym Ojcem.
Louis Evely
174.    Kto mówi „Ojcze nasz”, nazywa bra?mi i siostrami wszystkich ludzi, bez wyj?tku.
Gaetano Gatti
175.    W modlitwie „Ojcze nasz” s? wszystkie pragnienia duszy, która w pewnym momencie pojmuje, ?e to, co ma jedynie warto??, to królestwo Bo?e, chwa?a Bo?a i wola Bo?a.
Chiara Lubich
176.    Bóg posiada moc mi?o?ci ojca i czu?o?? mi?o?ci matki.
Jean Galot
177.    Nie mo?ecie nazywa? waszego Ojca Bogiem wszelkiej dobroci, je?li zachowujecie serce okrutne i nieludzkie, bo przecie? wtedy nie ma w was odbicia dobroci Ojca niebieskiego.
?w. Jan Chryzostom
178.    Kiedy czuj? si? porzucona przez Boga, to oznacza, ?e w rzeczywisto?ci ja od niego odesz?am.
Anne Wilson Schaef
179.    Przez trzydzie?ci lat poszukiwa?em Boga, a kiedy u ich kresu otworzy?em oczy, odkry?em, ?e to On mnie szuka?.
Eddin Attar
180.    Bóg b?d?c naszym Ojcem, cz?sto nas odwiedza, ale najcz??ciej nie ma nas w domu lub, co gorzej, udajemy, ?e nie us?yszeli?my Jego pukania.
Joseph Roux
181.    Bóg jest Tym, o kim nie mo?na pomy?le? ju? nic wi?kszego.
?w. Anzelm z Cantenbury
182.    Jak mo?na mówi? o Bogu Ojcu nie mówi?c o Maryi, gdy On sam tak sobie w niej upodoba?,?e uczyni? J? Matk? swego Syna?
Catherine  de Hueck-Doherty
183.    Bóg jest mi?o?ci? i jest Ni? we wszystkim. Ta prawda – je?li w ni? uwierzymy ca?kowicie – jest zdolna przemieni? nasze ?ycie.
?w. Augustyn
184.    To, co Bóg pozwala ci znale??, jest wi?ksze od tego, czego szukasz; to, co Bóg ci daje, jest wi?ksze od tego, czego pragniesz.
Raphael Hombach
185.    Oczekujemy od Boga dowodów Jego istnienia, podczas gdy On daje nam dowody swojej mi?o?ci.
Gilbert Cesbron
186.    Bóg jest nie tylko Ojcem, ale Ojcem syna marnotrawnego – dostrzega nas, gdy jeste?my jeszcze daleko, wzrusza si? i biegnie, aby rzuci? si? nam na szyj?.
Albino Luciani.
187.    Kto si? powierza Bogu, przestaje l?ka? si? ludzi.
Mahatma Gandhi
188.    ?ycie poucza mnie, ?e na tym ?wiecie nikt nie zostaje pocieszony, je?li sam wcze?niej nie pocieszy?; ?e nic nie otrzymujemy je?li wcze?niej nie dali?my. Mi?dzy lud?mi istnieje wymiana, ludzie daj? i dostaj? – Bóg tylko daje. Tylko On.
Georges Bernanos
189.    Ojciec – to najpi?kniejszy obraz Boga, jaki kiedykolwiek zosta? ukazany cz?owiekowi.
Amadeo Rotondi
190.    S? góry, przez które trzeba przej??; inaczej droga si? urywa.
Ludwig Thomas
191.    ?ycie ka?dego cz?owieka musi by? nieprzerwan? w?drówk? ku ?wi?to?ci.
b?. Jan Pawe? II
192.    Prawdziw? mi?o?? poznaje si? nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.
Robert Poulet
193.    Nie p?acz, ?e co? si? sko?czy?o, tylko u?miechaj si?, ?e ci si? to przytrafi?o.
Gabriel Garcia Marquez
194.    Mi?osierdzie Boga to nie Jego s?abo??, ale manifestacja Jego wszechmocy.
?w. Tomasz z Akwinu
195.    Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakby? wyci?ga? ryb? z wody. Jak dla niej woda jest gwarantuj?cym ?ycie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa.
?w. Jan Chryzostom
196.    Poznanie Boga mi?o?ci mi?osiernej jest niewyczerpalnym ?ród?em nawrócenia. Ci, którzy takiego Boga poznali, nie mog? ?y? inaczej, jak stale nawracaj?c si?.
b?. Jan Pawe? II
197.    Kto daje biednemu, po?ycza Panu Bogu.
Wiktor Hugo
198.    Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie warto?ci ?wiata. Ona , która zak?ada, ?e nie ma zas?ugi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, ?e cz?owiek wszystko zdobywa. Pokorny – staje si? natychmiast bogaczem.
Max Scheller
199.    Nie mo?na by? rozwa?nym i zakochanym w tym samym czasie.
Bob Dylan
200.    Strasznie trudno b?dzie Panu Bogu zbawi? cz?owieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten cz?owiek wci?? jeszcze nie jest sob?. Wi?c co tu mo?na zbawia? – skór? i ko?ci?
ks. Józef Tischner
201.    Bo stworzy? nas bez naszej pomocy, ale nie potrafi bez naszej pomocy nas zbawi?.
?w. Augustyn
202.    Ojcowie Ko?cio?a mówi? o mocy postu. Która chroni przed grzechem, t?umi pragnienia starego Adama i przeciera w sercach ludzi wierz?cych drog? do Boga.
Benedykt XVI
203.    Na có? zda si? wycie?cza? cia?o wstrzemi??liwo?ci?, je?li umys? nadyma si? pych?.
?w. Hieronim
204.    Modlitwa jest aktualizacj? wiary. Modlitwa bez wiary staje si? ?lepa, wiara za? bez modlitwy si? rozpada.
Joseph Ratzinger
205.    Zawsze si? znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi.
Albert Camus
206.    Mów o Chrystusie tylko wtedy, gdy ci? kto? zapyta. Ale ?yj tak, ?eby pytano ci? o Chrystusa.
Paul Claudel
207.    Czy jeszcze pami?tasz, ?e zosta?e? stworzony do rado?ci?
Phil Bosmans
208.    Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko s? milsze Bogu ni? pycha po spe?nieniu dobrego uczynku.
?w. Augustyn
209.    Wielkim nieszcz??ciem jest to, ?e zaniedbujemy uciekanie si? do tego Boskiego pokarmu, aby przeby? pustyni? ?ycia. Jeste?my na równi z osob?, która umiera z g?odu obok suto zastawionego sto?u.
?w. Jan Maria Vianney
210.    Kto wierzy w ?wiat?o??, ujrzy j?, ciemno?? istnieje tylko dla niewierz?cych.
Vincent van Gogh
211.    Bóg wymaga od cz?owieka nie tylko pokory, ale i odwagi.
Miko?aj Bierdajew
212.    Najwi?kszym niebezpiecze?stwem dla wi?kszo?ci z nas nie jest to, ?e mierzymy za wysoko i nie osi?gamy celu, ale to, ?e mierzymy za nisko i cel osi?gamy.
Micha? Anio?
213.    Ze wszystkich darów, które ofiarowa? mi chrystianizm, Eucharystia wydaje mi si? najpi?kniejszym.
Andre Frossard
214.    S? te? tacy, którzy im g??biej poznaj? ?yciowe b?oto, tym staj? si? czystsi.
Antoni Czechow
215.    Cz?owiek, który sam sobie wystarcza – nikomu nie jest potrzebny.
W?adys?aw Grzeszczyk
216.    Samo posiadanie biblioteki nie czyni cz?owieka uczonym.
Gotthold Ephraim Lessing
217.    Na niewiele zdaje si? dawanie w?asnych dóbr innym, je?eli z tego powodu serce nape?nia si? dum?; dlatego nie szuka u ludzi uznania za swe czyny mi?osierdzia ten, kto wie, ?e Bóg „widzi w ukryciu” i w ukryciu wynagrodzi.
Benedykt XVI
218.    Innych mo?na prowadzi? tylko t? drog?, któr? si? samemu idzie.
?w. Edyta Stein
219.    Tak, cz?owiek jest ?miertelny, ale to jeszcze pó? biedy. Najgorsze, ?e to, i? jest ?miertelny  okazuje si? niespodziewanie, w tym w?a?nie s?k.
Michai? Bu?hakow
220.    Dla szcz??cia cz?owieka m?dro?? jest wa?niejsza od wiedzy.
Phil Bosmans
221.    Tylko czystym Boski Mistrz obieca? najwi?ksze b?ogos?awie?stwo, to znaczy b?ogos?awie?stwo widzenia Boga.
Guido Borsara
222.    Zap?at? za nasz? wiar? b?dzie to, ?e b?dziemy ogl?dali to, w co wierzyli?my.
?w. Augustyn
223.    Kto ze ?ród?a pije, musi ukl?kn?? i pochyli? czo?o.
Cyprian Norwid
224.    Gdy nie wiesz do jakiego portu p?yniesz, wszystkie wiatry s? dla ciebie sprzyjaj?ce.
Seneka
225.    Nie ka?dy musi by? wielkim cz?owiekiem. By? cz?owiekiem to ju? bardzo du?o.
Albert Camus
226.    Do?wiadczenie niestety pokazuje, ?e nasze przekonania religijne maj? tyle wspólnego z nasz? ?wi?to?ci?, ile elegancki strój jedz?cego z jego trawieniem.
Anthony de Mello
227.    Cz?owiek, jak g?bka nasi?ka dobrem i z?em. I wystarczy go tylko solidnie przycisn??, by si? przekona? – czym bardziej.
W?adys?aw Grzeszczyk
228.    Dobra tymczasowe satysfakcjonuj? jedynie tych, którzy nigdy nie zaznali nawet pragnienia dóbr wiecznych.
?w. Augustyn
229.    Najwi?kszym szcz??ciem cz?owieka jest pog??bienie tego, co mo?na pog??bi? i z pokor? przyj?? to, czego pog??bi? nie mo?na.
Johann Wolfgang Goethe
230.    Jedna tylko droga do drugiego cz?owieka: droga serca. Wszystkie inne to bezdro?a.
Phil Bosmans
231.    Aby osi?gn?? nasz ostateczny cel, trzeba nam i?? za Boskim Przewodnikiem, który chce prowadzi? dusz? t? drog?, jak? sam przeszed?, drog? wyrzeczenia i krzy?a.
?w. Ojciec Pio
232.    Jak narodziny s? bolesn? tajemnic? mi?dzy matk? a dzieckiem, tak ?mier? jest bolesn? tajemnic? mi?dzy Bogiem i cz?owiekiem.
Franz Werfel
233.    Cz?owiek ma dwie natury – jedn? w?asn?, drug? przypisan? mu przez ?on?.
Albert Camus
234.    Znacznie trudniej jest s?dzi? siebie ni? bli?niego. Je?li potrafisz dobrze siebie os?dzi?, b?dziesz naprawd? m?dry.
Antoine de Saint-Exupery
235.    Mi?o?? Boga i mi?o?? bli?niego s? jakby dwoma parami drzwi, otwieraj?cymi si? jednocze?nie; nie mo?na otworzy? jednych bez otwarcia drugich,  nie mo?na zamkn?? jednych, nie zamykaj?c przy tym drugich.
Soren Kierkegaard
236.    ?ycia nie da si? oszuka?, jak nie da si? oszuka? ziemi. Je?eli wrzuci si? w ni? plewy, zbierze si? chwasty.
b?. Jerzy Popie?uszko
237.    Je?eli nauczycie si? odkrywa? Jezusa w Eucharystii, to b?dziecie umieli odkrywa? Go tak?e w waszych braciach i siostrach, a w szczególno?ci w najubo?szych.
b?. Jan Pawe? II
238.    Religia to nie tylko ko?ció? , do którego idzie si? okazyjnie, aby si? pomodli?; religia to ?wiat, w którym trzeba ?y?.
Gilbert Keith Chesterton
239.    Anio? nigdy nie upada. Diabe? upada tak nisko, ?e nigdy si? nie podniesie. Cz?owiek upada i powstaje.
Fiodor Dostojewski
240.    B?d? jak bij?ce ?ród?o, nie za? jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda.
Paulo Coelho
241.    Czy patrzy?e? na witra? od zewn?trz ?wi?tyni? Trzeba by? wewn?trz i ogl?da? je przy pe?nym ?wietle. Od zewn?trz nie mo?na zrozumie? Ko?cio?a, a od wewn?trz trzeba na? rzuci? ?wiat?o Ducha  ?wi?tego. Trzeba patrze? na Jego oblubienic? oczami Jezusa i kocha? Jego sercem.
Daniel Ange
242.    Cz?owiek godzi si? na to, i? mo?e by? z?ym, ale nikt nie godzi si? by? ?miesznym.
Molier
243.    Ka?dy cz?owiek umiera, nie ka?dy naprawd? ?yje.
Wiliam Ross Walla
244.    Doniesionym do celu nie wolno twierdzi?, ?e cel ten zdobyli.
Marie von Ebner-Eschenbach
245.    Podobnie jak cz?owiek zewsz?d otoczony ?wiat?em nie patrzy w ciemno??, tak te? jest niemo?liwe, aby ten, kto kieruje swoje spojrzenie ku Chrystusowi, móg? je zatrzyma? na jakiej? marno?ci.
?w. Grzegorz z Nyssy
246.    Uczony jest cz?owiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma poj?cia o tym, co znaj? wszyscy.
Albert Einstein
247.    Dusz oboj?tnych nie chce ani niebo, ani piek?o
Dante Alighieri
248.    M?dro?? nie polega na sprycie, ale na umiej?tno?ci obstawania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybra? ?wiadczenie prawdom oczywistym. Kto wybra? chwilowa iluzj?, by na niej zarobi?, ten przeminie wraz z iluzj?.
Ks Józef Tischner
249.    ?y? swoim ?yciem nie  jest egoizmem. Egoizm zawiera si? w ??daniu, by kto? ?y? zgodnie z twoimi upodobaniami.
Anthony de Mello
250.    Ale naprawd? tym, czego duch ?wiata od nas oczekuje, nie jest wcale sprawiedliwo??, ale ?yczliwo?? dla bli?nich, przyja?? i mi?osierdzie, a wi?c takie jako?ci, których ze sprawiedliwo?ci niepodobna wyprowadzi?.
Leszek Ko?akowski
251.    Jest taka cierpienia granica, za któr? si? u?miech pogodny zaczyna.
Czes?aw Mi?osz
252.    Jak okr?t bez sterów i kotwicy jest igraszk? wiatrów, tak naszym rozumem miotaj? b??dne my?li bez kotwicy wiary.
?w. Jan Chryzostom
253.    Pokorny zawsze w sobie win? znajdzie, a pyszny zawsze u innych.
?w. Urszula Ledóchowska
254.    Czas nie ma pocz?tku ani ko?ca, ma tylko ?rodek, w którym wypad?o nam ?y?.
W?adys?aw Grzeszczyk
255.    Je?eli nie znajdziesz Boga w najbli?szym cz?owieku, to jest strat? czasu szuka? Go gdzie indziej.
Gandhi
256.    Samotno?? duszy ludzkiej jest nie do zniesienia; nic nie mo?e jej przerwa?, jak tylko najwy?szy stopie? tej mi?o?ci, któr? g?osz? nauczyciele wiary; cokolwiek nie p?ynie z tego motywu, jest szkodliwe, a przynajmniej nieu?yteczne.
Bertrand Russel
257.    Jest tylko jeden smutek, a p?ynie on z tego, ?e si? nie jest ?wi?tym.
Leon Bloy
258.    Pod wieczór ?ycia s?dzeni b?dziemy s?dzeni z mi?o?ci.
?w. Jan od Krzy?a
259.    Kto z czystej mi?o?ci pracuje dla Boga, ten nie tylko nie dba o to, czy ludzie o tym wiedz?, czy nie, ale nawet nie robi tego po to, ?eby Bóg móg? o tym wiedzie?.
?w. Jan od Krzy?a
260.    Milczenie jest krzy?em, na którym cz?owiek musi ukrzy?owa? swoje ja. Milczenie przemienia cz?owieka w anio?a; jest tym ?wiczeniem, które najpewniej utrwala wewn?trzny pokój.
?w. Serafin z Sarowa
261.    Widzia?em wielu, których zbawi?o milczenie, ale ?adnego, którego by zbawi?o gadanie.
?w. Ambro?y
262.    M?dro?? czyli ?wi?to?? polega na wykonywaniu najbli?szego obowi?zku: wykonywania go z ca?ego serca i znajdowania w nim rado?ci.
Mistrz Eckhart
263.    Stan czyjej? duszy mo?na pozna? po sposobie, w jaki cz?owiek robi znak krzy?a.
Fiodorow
264.    Nie ma pod s?o?cem wi?kszej ?aski danej cz?owiekowi, ni? ?y? w pokoju z tymi, w?ród których si? mieszka.
Brat Idzi
265.    Duchowe dziedzictwo, które si?ga wiele stuleci wstecz, jest cudownym podtrzymaniem i pociech? w obliczu wszelkich chwilowych ucisków i trudów.
Dietrich Bonhoeffer
266.    Kto sobie wyobra?a?, ?e z w?asnej inicjatywy szuka Naj?wi?tszego, nagle odkrywa, ?e to poszukiwanie zapocz?tkowa? w?a?nie Naj?wi?tszy. Kto mia? si? za my?liwego, przerazi si?, gdy stwierdzi, ?e naprawd? to na niego przez ca?y czas polowano.
Donald Nicholl
267.    Nie mo?na zbli?y? si? do ?wi?to?ci, a nie zmieni? si? albo w chytrusa, albo w Bo?ego bojownika.
Donald Nicholl
268.    I tak jak Jakub wyszed? z ca?onocnej walki z anio?em z przetr?conym biodrem, tak i ka?dy borykaj?cy si? ze ?wi?to?ci? stwierdzi, ?e mu zwichni?to jego wygodne, bezpieczne bytowanie.
Donald Nicholl
269.    Grzesznik idzie w zupe?nie niew?a?ciwym kierunku, musi wi?c zawróci? pod k?tem stu osiemdziesi?ciu stopni.
Donald Nicholl
270.    Ka?dy, kto si? ju? uwa?a za ?wi?tego, ma jeszcze przed sob? d?ug? drog?.
Donald Nicholl
271.    ?wi?to?? to przyj?cie pe?nej odpowiedzialno?ci za wszystko czym jeste?my, a nie tylko za to, czym wydajemy si? oczom innych ludzi, ani nawet jak sami przedstawiamy si? Bogu.
Donald Nicholl
272.    To czym jeste?, zawsze wyjdzie na jaw; to czym pragniesz si? okaza?, rzadko si? udaje.
Donald Nicholl
273.    Przez ca?e niemal ?ycie potrafimy malowa? w?asny obraz, który pozwala nam i?? naprzód, oszukuj?c innych i nieraz nawet samych siebie. Ale zawsze w ko?cu wychodzi na jaw czym jeste?my: a za to w?a?nie czym jeste?my, ponosimy odpowiedzialno??.
Donald Nicholl
274.    Dopóki nie potrafimy zatrzyma? p?du i ha?asu naszego codziennego ruchu, nie mamy najmniejszej szansy, by us?ysze? wezwanie do ?wi?to?ci.
Donald Nicholl
275.    Gadatliwo?? jest cech? cz?owieka pe?nego siebie. Nie ma w nim miejsca na Boga, bo taki cz?owiek jest ju? pe?ny, zaabsorbowany sob? i swoimi opiniami.
Donald Nicgoll
276.    Nie ma granic tego, co mo?e zrobi? Stwórca dla tych stworze?, które gotowe s? przystan??, uspokoi? si? i uciszy?, ogo?oci? si? i przesta? si? spieszy?.
Donald Nicholl
277.    Wi?kszo?? czasu jest tracona przez to, ?e nie doprowadza si? my?li do ko?ca.
Alfred Herrhausen
278.    Za ka?dym razem gdy cz?owiek ?mieje si?, dodaje swojemu ?yciu par? dni.
Curzio Malaparte
279.    Chrystus umar? za wszystkich. Czy mogliby?my nie kocha? tych, za których umar? Chrystus?
Benedykt XVI
280.    Gdy na sali rozpraw przyznajesz si? do winy – dostajesz wyrok. Gdy w konfesjonale – jeste? wolny.
Adam Szewczyk
281.    Najwa?niejszym celem ?ycia ka?dego z nas jest poszerzanie, wedle naszych mo?liwo?ci, wszelkimi dost?pnymi nam ?rodkami naszej wiedzy o Bogu oraz uwielbienie i dzi?kczynienie, jakie ta wiedza w nas budzi.
J.R.R. Tolkien
282.    Nie jeste?my przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Ka?dy z nas jest owocem zamys?u Bo?ego. Ka?dy z nas jest chciany, ka?dy mi?owany.
Benedykt XVI
283.    Istot? grzechu jest odrzucenie synostwa Bo?ego.
Scott Hahn
284.    Ojciec marnotrawnego syna jest wierny swojemu ojcostwu, wierny tej swojej mi?o?ci, któr? obdarza? go jako syna.
?w. Jan Pawe? II
285.   
Gdy s?ysz? s?owo „nawrócenie” lub „skrucha”, przychodzi mi na my?l rozkaz /i pe?ne mi?o?ci zaproszenie/ ze strony „Dowódcy”, który wydaje komend? „W ty? zwrot”.
Vinny Flynn
286.    Oczywi?cie spowied? dotyczy przebaczenia. Lecz jest to jedynie cz??? znacznie bardziej podstawowego celu, którym jest uleczenie.
Vinny Flynn
287.    Odkupiony, uzdrowiony, odnowiony, z przebaczeniem. To w?a?nie ma si? dzia? w konfesjonale, gdy si? do niego zbli?amy.
Vinny Flynn
288.    W spowiedzi poddajemy si? „lecz?cej mocy Chrystusa”.
Katechizm KK
289.    Grzechem jest nie tylko negacja Boga; grzechem jest równie? ?y? tak jak gdyby On nie istnia?, wykre?la? Go z codziennego ?ycia.
?w. Jan Pawe? II
290.    Czy zamierzam sp?dzi? ?ycie na mechanicznym przestrzeganiu nakazów i zakazów, czy te? mam zamiar odpowiedzie? na osobist? mi?o?? Boga Ojca i robi? to, do czego On mnie powo?uje w ka?dej chwili?
 Vinny Flynn
291.    Ka?dy z nas jest powo?any do tego, aby zawsze czyni? to, co si? Jemu podoba, daj?c odpowied? Bogu , chwila po chwili, w taki sposób, jakiego pragnie od nas Bóg. I w?a?nie grzech jest brakiem takiej odpowiedzi.
Vinny Flynn
292.    Starajmy si? zachowywa? Dziesi?? Przykaza? i unika? robienia tego wszystkiego, co uznajemy za z?e. Lecz pami?tajmy tak?e o znanym poleceniu Maryi z Kany Galilejskiej i niech si? ono stanie dla nas przewodni? zasad? ci?g?ego wzrostu w osobistej ?wi?to?ci: „ Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Vinny Flynn
293.    Gdy idziemy do spowiedzi, jeste?my jak syn marnotrawny, który w ko?cu u?wiadomi? sobie sw? grzeszno?? i odpowiadaj?c na wezwanie sumienia, powstaje i idzie do Ojca. Przez ?wi?t? pos?ug? kap?ana w konfesjonale, pe?en wspó?czucia Ojciec wyci?ga ramiona, wita nas i obejmuje.
ks. bp Gomez
294.    Nasza zdolno?? do mi?o?ci zale?y od naszej relacji z Bogiem. W im wi?kszym zjednoczeniu jestem z Bogiem, w tym wi?kszym stopniu potrafi? dzia?a? tak jak On, kocha? tak jak On.
Vinny Flynn
295.    Chrystus nie przebacza mi teraz w konfesjonale. On przebaczy? mi 2000 lat temu i teraz to przebaczenie otrzymuj?.
Vinny Flynn
296.    Chrystus nie tylko przebaczy? nam nasze grzechy. On je zg?adzi?.
Vinny Flynn
297.    Nie w?tp nigdy w Bo?e mi?osierdzie! Je?li szczerze ?a?owa?e? za swoje grzechy, wyzna?e? je, postanowi?e? ich nie powtarza? i otrzyma?e? rozgrzeszenie, to one nie tylko zosta?y przebaczone, one znikn??y!
Vinny Flynn
298.     Bóg stworzy? ci? bez ciebie, ale nie zbawia ci? bez ciebie.
?w. Augustyn
299.    Strumie? mi?osierdzia nie mo?e przenikn?? do naszego serca tak d?ugo, jak nie przebaczyli?my naszym winowajcom.
Katechizm KK
300.    Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka si?, a jego zatwardzia?o?? sprawia, ?e staje si? ono niedost?pne dla mi?osiernej mi?o?ci Ojca.
Katechizm KK
301.    Sposobem na pozbycie si? naszych ?a?cuchów jest oddanie ich Chrystusowi na krzy?u.
Vinny Flynn
302.    Nie id? za mn?, bo nie umiem prowadzi?. Nie id? przede mn?, bo mog? za tob? nie nad??y?. Id? po prostu obok mnie i b?d? moim przyjacielem.
Albert Camus
303.    Ten, kto pyta, jest g?upcem przez pi?? minut. Ten, kto nie pyta, pozostaje g?upcem przez ca?e ?ycie.
Chi?skie
304.    Szcz??cie jest jak t?cza: nigdy nie widzi si? go nad w?asnym domem, tylko nad cudzym.
305.    Gniew jest kwasem mog?cym bardziej zniszczy? naczynie w którym si? znajduje, ni? to na co zostanie wylany.
Gandhi
306.    ?aden wiatr nie jest dobry dla okr?tu, który nie zna portu swego przeznaczenia.
Konfucjusz
307.    G?upi cz?owiek ma serce na j?zyku, m?dry – j?zyk na sercu.
Tukidydes
308.    Mi?dzy sk?pcem a cz?owiekiem oszcz?dnym jest ta ró?nica, ?e sk?piec kocha pieni?dze, a oszcz?dny to, co za pieni?dze mo?e dosta?.
Magdalena Samozwaniec
309.    Je?li ci?gle rozdrapujemy ran? i staje si? to naszym na?ogiem, rana nigdy nie wyzdrowieje.
Pema Chodron
310.    Mi?o?? nie polega na s?owach i nie mo?e by? wyt?umaczona s?owami.
b?. Matka Teresa z Kalkuty
311.    Mi?o?? nie jest skarbem, który si? posiad?o, lecz obustronnym zobowi?zaniem.
Antoine de Saint-Exupery
312.    Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, lecz na uznaniu, ?e co? jest wa?niejsze ni? l?k.
Ambrose Redmoon
313.    Twórcze my?lenie to prze?amywanie utartych schematów, by spojrze? na sprawy z ró?nych punktów widzenia.
Edward de Bono
314.    Ca?e nasze ?ycie to dzia?anie i pasja. Unikaj?c zaanga?owania w dzia?ania i pasje naszych czasów, ryzykujemy ?e w ogóle nie zaznamy ?ycia.
Herodot
315.    Trzeba si? nauczy? ponosi? pora?ki. Nie mo?na stworzy? nic nowego, je?eli nie potrafi si? akceptowa? pomy?ek.
Charles Knight
316.    Sami musimy sta? si? zmian?, do której d??ymy w ?wiecie.
Gandhi
317.    Pan Bóg stworzy? wie?, a cz?owiek miasto.
318.    Wi?kszo?? ludzi sp?dza swoje ?ycie w cichej desperacji.
Henry David Thoreau
319.    Ma??e?stwo bez mi?o?ci to do?ywotnie galery.
George Sand
320.    Od s?owa do uczynku tak daleko, jak od li?cia do korzenia.
321.    Nie by? martwym to jeszcze nie znaczy by? ?ywym.
E.E. Cummings
322.    Prawdziwym b??dem jest b??d pope?ni? i nie naprawi? go.
Konfucjusz
323.    Wszystko na ?wiecie dzia?a dla Ciebie, nie przeciw Tobie.
Carlos Xuma
324.    Rozwa? jak trudno jest zmieni? si?, a zrozumiesz jak mizerne szanse masz, by zmieni? innych.
Wolter
325.    Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych l?dów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób.
Marcel Proust
326.    Ka?dy cz?owiek, którego potomno?? nazwa?a wielkim, osi?gn?? sukces na tyle w?a?nie, na ile zdo?a? skupi? si? na celu i konsekwentnie d??y? w jednym wytyczonym kierunku.
Orison Swett Marden
327.    Twój los zale?y od twoich nawyków.
Brian Tracy
328.    Dobrze widzi si? tylko sercem. To, co wa?ne jest niewidoczne dla oczu.
Antoine de Saint-Exupery
329.    O dobrym przywódcy powiedz?: „Sami to zrobili?my”
Lao-Tse
330.    Dobre decyzje s? wynikiem do?wiadczenia, do?wiadczenie jest wynikiem z?ych decyzji.
331.    W ?yciu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiej?tne granie tymi, które ju? masz w r?ku.
Josh Billings
332.    Oto test, który odpowie na pytanie czy twoja misja na ziemi jest zako?czona: je?eli wci?? ?yjesz – to nie jest.
Richard Bach
333.    Ludzie wytrwali zaczynaj? swój sukces tam, gdzie inni ko?cz? niepowodzeniem.
Edward Eggleston
334.    Zamiast kocha? swoich wrogów, traktuj troch? lepiej swoich przyjació?.
335.    Piek?o zawsze otwarte, wpuszcz? i o pó?nocy.
336.    Pi?? procent ludzi my?li. Dziesi?? procent ludzi my?li, ?e my?li. Pozosta?e osiemdziesi?t pi?? procent raczej umrze ni? zacznie my?le?.
Thomas Edison
337.    Niebawem zrozumiesz ?e to, co dzi? wygl?da jak po?wi?canie si?, oka?e si? zamiast tego najwspanialsz? inwestycj?, jak? kiedykolwiek zrobi?e?.
Gorden B. Hinkley
338.    Powiedz mi, a zapomn?. Poka? mi, a zapami?tam. Pozwól mi zrobi?, a zrozumiem.
Konfucjusz
339.    Kiedy widzisz dobrego cz?owieka, staraj si? go na?ladowa?. Kiedy widzisz z?ego cz?owieka, zastanów si? nad sob?.
340.    Wieczno?? – to mi?o?? od razu ju? na zawsze nie na chwil?.
Ks. Jan Twardowski
341.    Nauczy?em si? kocha? tajemniczo??. Ona jedna chyba mo?e nasze ?ycie uczyni? niezwyk?ym i cudownym. Najpowszedniejsza  rzecz zyskuje urok, gdy si? j? zachowuje w tajemnicy.
Oscar Wilde
342.    Je?li kto? zawsze robi to, co on ju? potrafi, to pozostanie tym kim ju? jest.
Henry Ford
343.    Aby robi? to, co dla ciebie jest naprawd? wa?ne, musisz najpierw wiedzie?, co jest dla ciebie naprawd? wa?ne.
Ed Hallowell
344.    Pustka jest symptomem tego, ?e nie ?yjesz twórczo. Albo nie masz wystarczaj?co wa?nego dla siebie celu, albo nie u?ywasz swoich talentów i wysi?ków d???c do zrealizowania wa?nego celu.
Maxwell Maltz
345.    Muzyka obmywa dusz? z kurzu dnia codziennego.
Berthold Auerbach
346.    Kto poet? chce zrozumie?, musi pojecha? do jego kraju.
Johann Wolfgang Goethe
347.    Je?li nauczymy si? otwiera? nasze serca, to ka?dy cz?owiek, nawet ten który doprowadza nas do szale?stwa, mo?e sta? si? naszym przyjacielem.
Pema Chodron
348.    Oryginalnym pisarzem nie jest ten który nikogo nie na?laduje, ale ten którego nikt nie potrafi na?ladowa?.
Chateaubriand
349.    Wi?kszo?? nieszcz??? jest rezultatem niew?a?ciwego wykorzystania czasu.
Napoleon Hill
350.    Zacznij tam gdzie jeste?, u?yj tego co masz, zrób co mo?esz.
Arthur Ashe
351.    Wielkie my?li pochodz? z serca.
Luc de Clapiers de Vauvenagues
352.    Uczy? co? dobrego dla swojego cia?a, ?eby twoja dusza mia?a ochot? tam mieszka?.
?w. Teresa z Avila
353.    Nie p?acz, ?e co? si? sko?czy?o, tylko u?miechaj si?, ?e ci si? to przytrafi?o.
Gabriel Garcia Marquez
354.    Mi?osierdzie Boga to nie Jego s?abo??, ale manifestacja Jego wszechmocy.
?w. Tomasz z Akwinu
355.    Mo?e nie ta dzieci?ca wiara ani wiara starego cz?owieka, ale ta po?rodku jest najwa?niejsza, kiedy pojawiaj? si?, jak w psalmie, „demony po?udnia”.
ks. Jan Twardowski
356.    Im ci??sza jest praca w której si? zu?ywasz w imi? mi?o?ci, tym bardziej ci? ona wynosi. Im wi?cej dajesz, tym bardziej wzrastasz. Musi by? jednak kto?, kto otrzymuje. Je?eli twój dar zginie, nie jest ju? darem.
Antoine de Saint-Exupery
357.    Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakby? wyci?ga? ryb? z wody. Jak dla niej woda jest gwarantuj?cym ?ycie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa.
?w. Jan Chryzostom
358.    Znakiem Boga jest prostota. Znakiem Boga jest dziecko. Znakiem Boga jest to, ?e On dla nas staje si? ma?y. To jest Jego sposób panowania.
Benedykt XVII
359.    Tajemnica powo?ania le?y w sercu Boga...Dlatego tajemnic? powo?ania ka?dego cz?owieka zna w pe?ni tylko Bóg.
ks. kard. Stefan Wyszy?ski
360.    Nic mnie nie mierzi na tej ziemi bardziej ni? fa?sz, co si? pozory bawi nabo?nymi.
Molier
361.    Boskie s?owo jest s?odkie dla tego, kto si? go uczy, s?odsze dla tego, kto uczy, a najs?odsze dla tego, kto wprowadza je w ?ycie.
?w. Albert Wielki
362.    Nadzieja przychodzi do cz?owieka wraz z drugim cz?owiekiem.
Dante Alighieri
363.    Co wa?niejsze dla sukcesu, talent czy praca? A co wa?niejsze w rowerze, przednie czy tylne ko?o?
George Bernard Shaw
364.    Przebaczenie jest decyzj? osobist?, wyborem serca, które sprzeciwia si? spontanicznemu instynktowi, by za z?o odp?aca? z?em. Korzenie i miara przebaczenia s? Boskie.
?w. Jan Pawe? II
365.    Jeste?my tym co w swoim ?yciu powtarzamy. Doskona?o?? nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.
Arystoteles
366.    Du?o ludzi nie wie, co z czasem zrobi?. Czas nie ma z lud?mi tego k?opotu.
Magdalena Samozwaniec