01.01.2015r. - 31.12.2015r.

 

Z?OTE MY?LI


01.01.2015r. - 31.12.2015r.


1.    Chcia?em zmieni? ?wiat. Doszed?em jednak do wniosku, sickness ?e mog? jedynie zmieni? samego siebie.
Aldous Huxley
2.    W szcz??ciu zawsze znajdziesz kawa?ek domowych pantofli.
Aldous Huxley
3.    By? poet? znaczy by? swoim w?asnym s?dzi?.
Henryk Ibsen
4.    Zawsze z której? ambony jest si? wykl?tym.
Janina Ipohorska
5.    Uk?ada? bud?et: zatruwa? sobie ?ycie jeszcze przed dokonaniem wydatków.
Janina Ipohorska
6.    Gdy siedzisz u dentysty na fotelu, doctor pomy?l o tych, cure którzy w tej chwili le?? na stole operacyjnym. Zaraz ci si? zrobi weselej.
Janina Ipohorska
7.    Zebranie to najbardziej pracowity sposób tracenia czasu.
Janina Ipohorska
8.    Nie wiesz, ?e kobieta posiada stare suknie, póki si? z ni? nie o?enisz.
Janina Ipohorska
9.    S? chwile upadku woli, kiedy wola, aby si? ratowa?, musi si? zmieni? w upór.
Karol Irzykowski
10.    My?lenie to jest to, co wielu ludzi uwa?a, ?e czyni, gdy jedynie na nowo porz?dkuje swoje uprzedzenia.
William James
11.    Nawet dla cz?owieka na moim stanowisku wa?niejsze jest umie? milcze? ni? umie? mówi?.
b?. Jan XXIII
12.    Po?piech bywa ojcem powierzchowno?ci.
Mieczys?aw Jastrun
13.    Pot?pieni niech b?d? ci, którzy nie znaj? ?artu, albowiem oni nie zrozumiej? te? powagi.
Jean Paul
14.    Cz?owiek, który nie boi si? prawdy, nie musi wcale l?ka? si? k?amstwa.
Thomas Jefferson
15.    Z?ó? k?amstwo na ?onie ciszy – utonie.
Jerome Klapka Jerome
16.    Cierpienie mo?e pojawi? si? jako wyra?ne ostrze?enie ze strony Boga, gdy przewrotno?? cz?owieka przekracza wszelkie ustalone granice.
o. Jerzy Zieli?ski
17.    Cierpienia… to cz?sto ostatni argument, jaki Bóg k?adzie na szali w trosce o dobro swego przewrotnego dziecka.
o. Jerzy Zieli?ski
18.    Daleko mi do doskona?o?ci, natur? mam z?? i zepsut?, Bóg mi tylko da? uznanie n?dzy i to uwa?am za jedyn? moc moj?.
?w. Rafa? Kalinowski
19.    Cz?owiek móg?by ?y? samotnie przez ca?e ?ycie. Ale chocia? sam móg?by wykopa? swój w?asny grób, musi mie? kogo? kto go pochowa.
James Joyce
20.    S? dwa grzechy g?ówne z których wywodz? si? wszystkie inne: niecierpliwo?? i opiesza?o??. Przez niecierpliwo?? ludzie zostali wyp?dzeni z raju, przez opiesza?o?? nie powracaj? tam.
Franz Kafka
21.    Jedn? z najbardziej skutecznych pokus z?a jest wezwanie do walki.
Franz Kafka
22.    Twórczo?? jest zawsze tylko ekspedycj? w kierunku prawdy.
Franz Kafka
23.    Pi?kne jest to, co podoba si? ca?kiem bezinteresownie.
Emanuel Kant
24.    ??dza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorob?, której nie mo?na uleczy?, poniewa? ciekawo?? wzrasta wraz z wiedz?.
Kartezjusz
25.    Nie jest rzecz? etyki wchodzi? w targi.
Soren Aabye Kierkegaard
26.    Trzeba mie? niema?o odwagi, aby ukaza? si? takim jakim si? jest naprawd?
Soren Aabye Kierkegaard
27.    S? ludzie, którym ordery przynosz? zaszczyt i ludzie, którzy przynosz? zaszczyt orderom.
Soren Aabye Kierkegaard
28.    Pierwszym obowi?zkiem artysty jest opanowanie rzemios?a.
Rudyard Kipling
29.    Nigdy nie pope?ni?em ?adnego b??du w ?yciu – w ka?dym razie ?adnego, którego nie móg?bym potem usprawiedliwi?.
Rudyard Kipling
30.    S?owa s? najpot??niejsz? broni?, jak? si? ludzko?? pos?uguje.
Rudyard Kipling
31.    Trze?wo?? a miara, to s? najwa?niejsze stró?e zdrowia naszego.
Jan Kochanowski
32.    Kto trz?sie drzewem prawdy, temu padaj? na g?ow? obelgi i nienawi??.
Konfucjusz
33.    Dzielny nauczyciel umie innych nauczy? nawet tego na czym si? nie zna.
Tadeusz Kotarbi?ski
34.    Najtrudniej bywa zwalcza? s?owami z?o najjaskrawsze, poniewa? zwykle nie wolno go nazywa? po imieniu.
Tadeusz Kotarbi?ski
35.    Wszyscy sobie zazdro?cimy, a to jest najwi?kszym dowodem, i? nie mamy sobie czego zazdro?ci?.
Ignacy Krasicki
36.    Im dzie?o bli?sze celu, tym ciszej piel?gnowa? je trzeba.
Zygmunt Krasi?ski
37.    Kto si? po?wi?ci? dla dobra ludzi, powinien o ich s?dzie zapomnie?.
Zygmunt Krasi?ski
38.    W ksi??ce to tylko znale?? mo?e cz?owiek, co ma w sobie.
Józef Ignacy Kraszewski
39.    Satyry, które rozumie cenzura, s? s?usznie zakazane.
Karl Kraus
40.    Wolimy raczej o sobie mówi? ?le, ni? wcale.
Francois de La Rochefoucauld
41.    Serce wystrychnie zawsze rozum na dudka.
Francois de La Rochefoucauld
42.    Nigdy nie jest si? tak szcz??liwym lub tak nieszcz??liwym, jak to si? sobie wyobra?a.
Francis De La Rochefoucauld
43.    Ci, którzy maj? ide? wci?? w g?bie, maj? j? zazwyczaj i w pobliskim nosie.
Stanis?aw Jerzy Lec
44.    Im cz?owiek ma bogatsz? fantazj?, tym czuje si? ubo?szy.
Stanis?aw Jerzy Lec
45.    Mo?na by? wirtuozem fa?szywej gry.
Stanis?aw Jerzy Lec
46.    Jeste?my tym wolniejsi im bardziej dzia?amy z inspiracji rozs?dku, a tym bardziej zniewoleni im wi?cej pozwalamy sob? rz?dzi? nami?tno?ciom.
Gottfried Wilhelm Leibniz
47.    Cofamy si? aby skoczy? wy?ej.
Gottfried Wilhelm Leibniz
48.    Nic nie zawodzi nas bardziej ni? s?d w?asny.
Leonardo Da Vinci
49.    Odciski palca bo?ego nie s? nigdy identyczne.
Stanis?aw Jerzy Lec
50.    Niejednemu krzycz?cy podziw jego na?ladowców lub wielbicieli wi?cej szkodzi, ni? zazdro?? krytyków.
Gotthold Ephraim Lessing
51.    Najcz?stszy ludzki b??d – nie przewidzie? burzy w pi?kny czas.
Niccolo Machiavelli
52.    Nic nie przyczynia si? bardziej do spokoju ducha ni? brak w?asnych przekona?.
Georg Christoph Lichtenberg
53.    Przem?drza?o?? jest jednym z najbardziej pogardy godnych rodzajów g?upoty.
Georg Christoph Lichtenberg
54.    Nie nale?y ludzi s?dzi? wed?ug ich przekona?, lecz wed?ug tego, co przekonania te z nich czyni?.
Georg Christoph Lichtenberg
55.    Z tym niepomiernym ci??arem, jaki d?wigam dniem i noc? umar?bym chyba, gdyby co dzie? nie dano mi okazji si? po?mia?.
Abraham Lincoln
56.    Nikt nie ma dostatecznie dobrej pami?ci, aby k?ama? zawsze z powodzeniem.
Abraham Lincoln
57.    Lepszy jest pewny pokój ni? spodziewane zwyci?stwo.
Tytus Liwiusz
58.    Im wi?ksze szcz??cie, tym mniej nale?y mu ufa?.
Tytus Liwiusz
59.    Powodzenie rodzi niedbalstwo.
Tytus Liwiusz
60.    Logika jest anatomi?  my?lenia.
John Locke
61.    Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobo?nych, a logiki u rozumnych.
Maurice Maeterlinck
62.    Wojna nigdy nie ko?czy si? dla tych, co walczyli.
Curzio Malaparte
63.    W naszym ?yciu nikt nie potrafi nauczy? si? rezygnacji z oklasków.
Henryk Mann
64.    Uznanie autorytetu znaczy tyle, co duchowe wst?pienie w jego s?u?b?.
Tomasz Mann
65.    Straszn? jest rzecz?, kiedy dusza szybciej zm?czy si? ?yciem ni? cia?o.
Marek Aureliusz
66.    Przyzwyczai? si? do czytania ksi??ek, to zbudowa? sobie schron, przed wi?kszo?ci? przykro?ci ?ycia codziennego.
William Somerset Maugham
67.    Tylko ludzie mali utrzymuj? si? zawsze na swoim poziomie.
William Somerset Maugham
68.    Mi?o?? platoniczna jest to udawanie przed samym sob?, ?e rewolwer jest nie nabity.
William Somerset Maugham
69.    Trzeba i?? przez ?ycie tak cicho, aby nas los nie zauwa?y?.
William Somerset Maugham
70.    Tolerancja jest tylko inn? nazw? oboj?tno?ci.
William Somerset Maugham
71.    Cz?owiek, który nie ma nic do powiedzenia, troszczy si? bardzo o to, w jakiej formie to powiedzie?.
Guy De Maupassant
72.    Nie ma cierpienia, którego by nie z?agodzi? kwadrans lektury.
Francois Mauriac
73.    Waga wydarze? uchodzi prawie zawsze uwadze tych, którzy s? ich ?wiadkami.
Andre Maurois
74.    Rocznice by?y zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalenia nami?tno?ci.
Andre Maurois
75.    Cz?owiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego.
Menander
76.    Czasem prawda wychodzi na jaw, chocia? nikt jej nie szuka?.
Menander
77.    To, co si? w najwi?kszym wysi?ku tworzy, winno wygl?da? tak, jakby powsta?o szybko, prawie bez wysi?ku, z zupe?n? ?atwo?ci?, na przekór prawdzie.
Micha? Anio?
78.    I drobnostek nie nale?y lekcewa?y?, bo one s? podstaw? doskona?o?ci, a doskona?o?? nie jest drobnostk?.
Micha? Anio?
79.    Zaczynajcie, czas doko?czy!...
Micha? Anio?
80.    Serce i potok ostrzega? daremnie.
Adam Mickiewicz
81.    Nic po??da?szego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa.
Adam Mickiewicz
82.    M?drzec zwyczajnych ludzi z rozumu ocenia, a nadzwyczajnych m??ów poznaje z milczenia.
Adam Mickiewicz
83.    Ci tylko s? szcz??liwi, których my?li s? skierowane ku jakiemu? przedmiotowi innemu ni? w?asna szcz??liwo??.
John Stuart Mill
84.    W cz?owieku tylko ?o??dek bywa, i to czasem, w pe?ni zadowolony.
John Stuart Mill
85.    Ma??e?stwo jest jedyn? form? rzeczywistego niewolnictwa uznan? przez prawo.
John Stuart Mill
86.    Jest rzecz? zachwycaj?c?, ?e w wielko?ci ka?dego z geniuszy znajduje si? zawsze ziarno szale?stwa.
Molier
87.    G?upiec, co nic nie mówi, niczym si? nie ró?ni od milcz?cego m?drca.
Molier
88.    Cz?owiek godzi si? na to, i? mo?e by? z?ym, ale nikt nie godzi si? by? ?miesznym.
Molier
89.    Pisarz nigdy nie powinien tak wyczerpywa? przedmiotu, aby czytelnikowi nie pozosta?o nic do my?lenia.
Charles Louis Montesquieu
90.    Ten, kto ma spokojne i pogodne usposobienie, ?atwiej przyjmuje staro??.
Platon
91.    ?mier? zwalnia nas od wszelkich zobowi?za?.
Michel Montaigne
92.    Eucharystia to najwi?kszy wynalazek serca Chrystusowego, oddaj?cego ca?? swoj? wszechmoc na s?u?b? swojej mi?o?ci. Bardziej i lepiej ni? wszyscy zakochani ?wiata, Chrystus zechcia? nawi?za? osobisty, bezpo?redni, nies?ychany kontakt z wszystkimi cz?onkami swojego ko?cio?a, owej oblubienicy, któr? kocha do szale?stwa.
P. Descouvemont
93.    Kto nie szuka krzy?a Chrystusowego, nie szuka chwa?y Jego.
?w. Jan od Krzy?a
94.    Zauwa?, co czyni post! Leczy od choroby, wysusza nadmierne soki w organizmie, przep?dza z?e duchy, p?oszy natarczywe my?li, nadaje duchowi wi?ksz? przejrzysto??, oczyszcza serce, leczy cia?o i wiedzie w ko?cu cz?owieka przed tron Bo?y… Post jest ogromn? si?? i niesie z sob? przeogromne skutki.
?w. Atanazy
95.    Tylko ten, kto nie chwyta ramionami Zmartwychwsta?ego, chc?c go si?? zatrzyma? na ziemi, do?wiadczy w swoim sercu, dok?d on zmierza i gdzie znajduje si? on sam.
Hans Urs Von Balthazar
96.    Ka?dy mówi czasem g?upstwa. Niezno?ne s? tylko g?upstwa wyg?aszane uroczy?cie.
Michel Montaigne
97.    Cho?by?my mogli nawet sta? si? uczonymi uczono?ci? drugich, m?drzy mo?emy by? jedynie w?asn? m?dro?ci?.
Michel Montaigne
98.    Rozs?dek ma swoje ekscesy i nie mniej potrzebuje umiarkowania, co szale?stwo.
Michel Montaigne
99.    B?d? przekonany, je?eli o kim? mówisz ?le, zawsze ci uwierz?.
Tadeusz Mostowicz Do??ga
100.    Jedyny sposób zrzucenia z siebie ci??aru hierarchii, to znalezienie si? na jej szczycie.
Tadeusz Mostowicz Do??ga
101.    Dzieci chowane bez pieszczoty s? jak kwiaty hodowane bez s?o?ca.
Alfred Musset
102.    Poezja robi z ?ez per?y.
Alfred Musset
103.    Od ka?dej rzeczywisto?ci wa?niejsza jest konieczno??. Wobec konieczno?ci rzeczywisto?? jest bezbronna.
Zofia Na?kowska
104.    Jak niedu?o zostaje z cz?owieka, gdy odj?? od niego wszystko, co mówi? o nim inni.
Zofia Na?kowska
105.    Opinii nigdy nie uda si? zamkn?? w wi?zieniu, a t?umi?c j?, tylko si? j? rozj?trza.
Napoleon Bonaparte
106.    Kto chce czyta? aforyzmy, które by mu si? zupe?nie podoba?y, musi je sam pisa?.
Adolf Nowaczy?ski
107.    Dopiero w samotno?ci cz?owiek jest naprawd? sob?.
Jose Ortega Y Gasset
108.    Ka?dy ma swoj? wysp? ?w. Heleny, a jest ni? staro??.
Eliza Orzeszkowa
109.    W braku si? i ch?? jest chwalebna.
Owidiusz
110.    Droga do sukcesu jest pe?na kobiet popychaj?cych m??czyzn.
Ignacy Paderewski
111.    Modlitwa za siebie nawzajem jest pot?g?, je?li wyp?ywa z czystego serca ludzkiego.
o. Jerzy Zieli?ski OCD
112.    Nawrócenie jest córk? nadziei i odrzuceniem rozpaczy.
?w. Jan Klimak
113.    Cierpienie jest w ?wiecie po to, a?eby wyzwala?o mi?o??.
b?. Jan Pawe? II
114.    „A gdy Aleksander Wielki spojrza? na ogrom swych ziem, zap?aka?, bowiem nie by?o ju? nic, co móg?by zdoby?.”
Plutarch
115.    Czyste sumienie wynika najcz??ciej ze z?ej pami?ci.
Marcel Pagnol
116.    Najtrudniej jest utrzyma? w tajemnicy opini?, jak? ma si? o sobie samym.
Marcel Pagnol
117.    Dwie przesady: wykluczy? rozum, przyjmowa? tylko rozum.
Blaise Pascal
118.    Bez wzgl?du na to czy usi?owania nasze b?d? lub nie uwie?czone skutkiem, powinni?my tak ?y?, aby?my u kresu ?ycia mogli sobie powiedzie?: „zrobi?em wszystko co mog?em”.
Ludwik Pasteur
119.    Wszyscy chc? rozumie? malarstwo; dlaczego nie próbuj? rozumie? ?piewu ptaków.
Pablo Picasso
120.    J?zyk chrze?cija?stwa sta? si? tak zu?yty i nadu?yty, ?e czasami cz?owiek mu nie ufa; nie wiesz, czy za s?owem „Krzy?” stoi do?wiadczenie ?aski i zbawienia, czy tylko gro?ba kary.
O Thomas Merton
121.    Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagaj? najd?u?szego zastanowienia.
Pitagoras
122.    Kto utraci? wstyd, tego mo?na uzna? za straconego.
Plaut
123.    Poetom wolno zmy?la?.
Pliniusz M?odszy
124.    Oddzia?ywanie naszych s?ów nie zawsze pozostaje w prostym stosunku do wa?no?ci, jak? sami im przypisujemy.
Edgar Allan Poe
125.    Szcz??cie innych ludzi zachwyca dlatego, ?e w nie wierzymy.
Marcel Proust
126.    Sztuka przynosi nam dowód, ?e istnieje co? innego ni? nico??.
Marcel Proust
127.    Samotno?? zbytnia i brak zaj?cia gubi? m?odych ludzi.
Aleksander Puszkin
128.    Ka?dy m??czyzna ma jakie? zalety. Trzeba mu je tylko wskaza?.
Erich Maria Remarque
129.    Charakter cz?owieka poznaje si? dopiero wtedy, gdy staje si? on prze?o?onym.
Erich Maria Remarque
130.    Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn.
Romain Rolland
131.    Lepiej by by?o, gdyby wszystkie arcydzie?a sztuki przepad?y, ni? gdyby ptaki przesta?y si? gnie?dzi? na ga??ziach.
John Ruskin
132.    To smutne, i? g?upcy s? tacy pewni siebie, a ludzie rozs?dni tacy pe?ni w?tpliwo?ci.
Bertrand Russel
133.    Jedn? z najpot??niejszych przeszkód w budowie szcz??cia jest zawi??.
Bertrand Russel
134.    Wszystkie organizacje maj? dekalog moralny – nawet za?oga pirackiego okr?tu.
Bertrand Russel
135.    Zdarza si?, ?e najgor?tsza mi?o?? nie wytrzymuje próby ogniska domowego.
Horacy Safrin
136.    Od niepami?tnych czasów ludziom z otwart? g?ow? starano si? zamyka? usta.
Horacy Safrin
137.    Ma??e?stwo bez mi?o?ci to do?ywotnie galery.
George Sand
138.    Boimy si? pó?nego wieku, jakby?my mieli pewno??, ?e go osi?gniemy.
George Sand
139.    O?eni? si? to jest pozbawi? si? po?owy swoich praw i podwoi? w zamian swoje obowi?zki.
Artur Schopenhauer
140.    Religi? mo?emy przyrówna? do przewodnika, który prowadzi ?lepego – chodzi bowiem tylko o to, aby ?lepy doszed? do celu, a nie o to, aby wszystko widzia?.
Artur Schopenhauer
141.    Nikt z nas nie zna zasi?gu swego dzia?ania i tego, co ludziom daje.
Albert Schweitzer
142.    Nie rób bli?niemu tego, co chcia?by? aby on uczyni? tobie. Mo?liwe, ?e macie zupe?nie ró?ne gusty.
Bernard Shaw
143.    Wielk? si?? g?upców jest to, ?e nie boj? si? mówi? g?upstw.
Bernard Shaw
144.    Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjació? pozostaje z tob?. Gdy post?puj?c na przód, osi?gniesz granice niedost?pne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam.
Hans Selye
145.    Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczeka?.
Seneka M?odszy
146.    Panowa? nad sob? – to najwy?sza w?adza.
Seneka M?odszy
147.    Im bardziej si? cz?owiek starzeje, tym mocniej czuje, ?e umiej?tno?? cieszenia si? chwil? bie??c? jest cennym darem podobnym do stanu ?aski.
Maria Sk?odowska – Curie
148.    Milczenie w pewnych wypadkach jest jednoznaczne z cynizmem.
Antoni S?onimski
149.    Dobry los nie jest sprzymierze?cem bezczynnych.
Sofokles
150.    Jedyne co wiem, jest to, ?e nic nie wiem.
Sokrates
151.    Dowcip to wiedza o podobie?stwie ró?nych rzeczy i ró?nicy podobnych.
Anne Louise Stael – Holstein
152.    Wszystko mo?na naby? w samotno?ci, prócz charakteru.
Stendhal
153.    Istnieje bardzo perfidny sposób k?amania – przez milczenie.
Robert Louis Stevenson
154.    Gdyby ludzie mogli kierowa? w?asnym przeznaczeniem, mieliby?my tylko ?wi?tych i bohaterów.
Robert Louis Stevenson
155.    ?ycie jest komedi? dla tych, którzy patrz?, a tragedi? dla tych, którzy czuj?.
Jonathan Swift
156.    S?onie przewa?nie rysuje si? mniejsze ni? s? w rzeczywisto?ci, a pch?y wi?ksze.
Jonathan Swift
157.    Nie próbuj pos?ugiwa? si? autorytetem tam, gdzie wystarcza rozs?dek.
Wiliam Szekspir
158.    Niejedna doktryna podoba si? ludziom nie dlatego, ?e prawdziwa, lecz ?e schlebia ich nami?tno?ciom i pysze.
Hipolit Taine
159.    Jest bro? straszniejsza ni? oszczerstwo: to prawda.
Charles Maurice Talleyrand – Perigord
160.    ?eni? si? nale?y w ka?dym wypadku. Je?li kto? dostanie dobr? ?on?, b?dzie szcz??liwy, je?li dostanie z??, mo?e si? sta? filozofem.
Charles Maurice Talleyrand – Perigord
161.    Nie nale?y z?o?ci? si? na rzeczy, bo one nic sobie z tego nie robi?.
Charles Maurice Talleyrand – Perigord
162.    Optymizm jest zawsze wynikiem niedostatecznych informacji.
Jacques Tati
163.    Kto uwa?a si? za zbyt wielkiego do ma?ych spraw, jest zazwyczaj zbyt ma?y do wielkich.
Jacques Tati
164.    Nic na ?wiecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum; ka?dy uwa?a, ?e ma go dosy?.
Jacques Tati
165.    Naj?ci?lejsze stosowanie prawa cz?sto bywa najwi?ksz? nieprawo?ci?.
Terencjusz
166.    Czyta? wszystkiego nie trzeba. Nale?y czyta? tylko to, co daje odpowied? na zrodzone w duszy pytania.
Aleksy To?stoj
167.    Marzenie kobiety: mie? stop? w?ziutk?, a ?y? na szerokiej.
Julian Tuwim
168.    Kiedy nie mo?na zaatakowa? my?li, atakuje si? my?liciela.
Paul Ambroise Valery
169.    Nie zawsze podzielam swoje pogl?dy.
Paul Ambroise Valery
170.    Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie ni? w dostatku.
Luc De Clapiers De Vauvenargues
171.    Nie zawsze droga prawna jest drog? prawa.
Karol Juliusz Weber
172.    Je?li si? nie przechodzi i nie od?nie?a ?cie?ek my?lowych, zaczynaj? zarasta?.
Herbert George Wells
173.    Gdy siedzisz spokojnie w domu, marzysz o przygodzie. Gdy jednak spotka ci? przygoda, przewa?nie marzysz o tym, aby siedzie? w domu.
Thoronton Niven Wilder
174.    Najpewniejszym znakiem, ?e jest si? na fa?szywej drodze, to oklaski wrogów.
Thoronton Niven Wilder
175.    Szczególne – o ile silniej uderzaj? ludzi s?owa ni? fakty!
Maryla Wolska
176.    Gdy mówisz do lepszych od siebie, mów prosto i zwi??le, a b?d? uwa?ali twoj? mow? za wykwintn?.
Stanis?aw Wyspia?ski
177.    Wygodne ?ycie nie mo?e i?? w parze z modlitw?.
?w. Teresa od Jezusa
178.    Mi?o??, któr? zapali? Pan, pali si? w duszy na kszta?t spokojnego p?omienia i przynagla j? do ?ycia mi?o?ci? i zapalenia jej w otoczeniu.
?w. Edyta Stein
179.    Aby przypodoba? si? Bogu, nie trzeba wiele dzia?a?, lecz raczej z dobr? wol? wszystko wykonywa?, bez domieszki mi?o?ci w?asnej i ludzkich wzgl?dów.
?w. Jan od Krzy?a
180.    Wszystko, co w sobie rozpoznajemy, tak?e nasze b??dy i przewinienia, dotyczy jedynie dost?pnej naszemu poznaniu powierzchni duszy. G??bia, gdzie to powstaje jest w znacznym stopniu ukryta nawet dla nas samych. Jedynie Bóg j? zna i mo?e oczy?ci?.
?w. Edyta Stein
181.    Nie ilo?? do?wiadcze? i dozna?, ale ich jako?? decyduje o twoim wewn?trznym bogactwie i g??bi.
o. Jerzy Zieli?ski OCD
182.    Dusza, która jednoczy si? z Bogiem, jest nie do zaspokojenia w swoim radowaniu: im obficiej zostaje wype?niona pi?knem, tym mocniej p?onie w swym pragnieniu.
?w. Grzegorz z Nyssy
183.    Bez pokory jeste?my jak ?lepy w ciemno?ciach, z pokor? dusza post?puje w ciemno?ciach, jakby to by? jasny dzie?.
b?. Maria od Jezusa Ukrzy?owanego
184.    Nie l?kaj si? ziemskich burz. Twój Anio? Stró? okrywa ci? swoimi skrzyd?ami, a w sercu spoczywa Jezus.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus
185.    Bardzo ?atwo jest pisa? pi?kne rzeczy o cierpieniu, ale pisa? to jest nic, nic! Trzeba cierpienie prze?y?, ?eby je pozna?!
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus
186.    Samotno??… to jest przyjemno?? m?drych.
?w. Rafa? Kalinowski
187.    Dziwne s? cuda mi?osierdzia Bo?ego i niepoj?te drogi Opatrzno?ci, którymi Bóg nawraca b??dz?cych.
?w. Rafa? Kalinowski
188.    Poniewa? Bóg nie porzuca nigdy ?wiata, który stworzy?, umi?owawszy w nim nade wszystko cz?owieka, jest rzecz? naturaln?, ?e nie mo?emy ani ?wiatem, ani lud?mi pogardza?.
?w. Edyta Stein
189.    Z wyj?tkiem ?wi?tych w niebie, nie przypuszczam, aby u kogokolwiek mo?na spotka? zadowolenie równe temu, jakie odczuwa dusza w czy??cu.
?w. Katarzyna z Genui
190.    Bóg stworzy? cz?owieka, a cz?owiek stworzy? grzesznika.
?w. Augustyn
191.    Ludzie za?, którym brak nadziei, im mniej zwracaj? uwag? na w?asne grzechy, tym skwapliwiej szukaj? je u innych , a szukaj? nie po to, aby z?o naprawi?, ale by je pot?pi?, poniewa? dla siebie nie znajduj? usprawiedliwienia, gotowi s? oskar?a? innych.
?w. Augustyn
192.    Nasze ?ycie to nieko?cz?cy si? nigdy trud wydobywania na jaw ukrytych sensów w nas i w ?wiecie, nieko?cz?cy si? trud znajdowania drogi do jakiego? wewn?trznego poznania.
El?bieta Konderak
193.    Religia, która daje si?? do ?ycia, to wynik po??czenia entuzjazmu i piel?gnacji. Piel?gnujesz w sobie to, co czu?e? w momencie, kiedy si? w Bogu zakocha?e?.
Bart?omiej Dobroczy?ski
194.    Mamy stawa? si? lud?mi, którzy zaczynaj? widzie? swoje ?ycie prawdziwie, bez porównywania si? z innymi.
o. Miros?aw Pil?niak
195.    W chrze?cija?stwie odkrywamy, ?e to, co wydaje si? nam nasz? s?abo?ci?, mo?e sta? si? si??.
o. Miros?aw Pil?niak
196.    Dobra pami??, to umie? zapomnie? o tym, o czym aktualnie nie nale?y pami?ta?.
Napoleon Bonaparte
197.    Istot? wierno?ci jest trwanie przy Bogu niezale?nie od tego, czy jest nam nastrojowo i poetycko, czy nie. W imi? tej wierno?ci trzeba pozostawa? na miejscu okre?lonym przez Boga równie? wtedy, gdy milczy zamkni?te niebo.
abp Józef ?yci?ski
198.    W ?wiecie, który tak du?o mówi o sukcesie i karierze, wielu osobom zadany jest Hiobowy wariant ?ycia. Mi?dzy samotno?ci? i rozpacz?, trzeba wtedy przechodzi? egzamin z wierno?ci temu samemu Bogu, który by? bliski w s?oneczne dni utraconego szcz??cia.
abp Józef ?yci?ski
199.    M?dro?? mo?e by? równie? naszym udzia?em, je?li nie zwi??emy jej tylko z jedn? epok? historyczn? lub tylko z jednym kierunkiem w?drówki.
abp Józef ?yci?ski
200.    Po?ród wielu reklam, sposobów na ?ycie, wielkiej polityki, brak czasu na m?dro??.
ks. Roman Indrzejczyk
201.    Oby?cie si? tak bali Boga jak ludzi.
Jochanan Ben Zakaj
202.    Szatan nie tyle zabiega o grzech cz?owieka, ale o jego ?al, ?e znów zgrzeszy? i nie potrafi unikn?? grzechu. Wtedy ?apie biedn? dusz? w sieci rozpaczy.
Jakub Icchak Horowic
203.    Mo?na by? cichym, ale nie mie? w sobie cicho?ci.
Marie Dominique Philippe
204.    Dusza ma swój dom tam, gdzie cz?owiek si? modli. Modlitwa jest miejscem zamieszkania duszy.
Joshua Abraham Heshel
205.    To, co zrozumia?e?, to ju? nie jest Bogiem.
ks. Jan Twardowski
206.    Rodzimy si? orygina?ami, a umieramy kopiami.
207.    Nie ?yjemy we wspólnocie, ani dla wspólnoty, lecz ze wspólnot?.
o. Florencio Segura SJ
208.    Jeden stary zakonnik zwyk? mawia?, ?e wola?by, aby jego wspó?bracia bardziej kochali go ze wzgl?du na niego samego ni? ze wzgl?du na Chrystusa. Mi?o?? bez konkretów staje si? kwietyzmem i utopi?.
o. Stanis?aw Biel SJ
209.    Nawet w najg??bszych przyja?niach czy w najlepszych ma??e?stwach, musimy pozwoli? naszym towarzyszom ?ycia i?? w?asnym krokiem i wed?ug ?aski, jak? otrzymuj? od Boga. Ka?dy wzrasta indywidualnie, na swój sposób i w swoim czasie.
o. Stanis?aw Biel SJ
210.    Ka?dego Bóg prowadzi inaczej. Dlatego akceptacja do?wiadczenia innych, nie zniewalanie sob? i swoimi radami, wymaganiami czy wr?cz narzucaniem swoich pogl?dów, szacunek dla ich czasu i wolno?ci s? wyrazem mi?o?ci.
o. Stanis?aw Biel SJ
211.    ?ycie duchowe wymaga akceptacji siebie, swego ?ycia, historii, powo?ania.
o. Stanis?aw Biel SJ
212.    Opatrzno?? Bo?a jest precyzyjna.
213.    Je?eli nie kochamy i nie akceptujemy siebie, nie mamy dla siebie czasu, nie potrafimy ofiarowa? sobie prostego ludzkiego mi?osierdzia i wspó?czucia, nie dbamy o swój duchowy rozwój, to nie ?ud?my si?, ?e b?dziemy zdolni, by kocha? innych.
o. Stanis?aw Biel SJ
214.    Daj mi pozna? siebie, bym móg? pozna? Ciebie.
?w. Augustyn
215.    Podczas gdy Bóg zawsze przebacza, a cz?owiek czasem przebacza, natura nie przebacza nigdy – gdy kto? sprzeciwia si? naturze, ona karci go, m?ci si?, odpowiada ciosem.
216.    Pokora bez ufno?ci to depresja. Ufno?? bez pokory to zarozumia?o??. Depresja i zarozumia?o?? to dwaj nie?miertelni wrogowie. Id? zawsze razem, chocia? zwykle dostrzegasz tylko jednego, tego s?abszego w danej chwili.
Silvano Fausti
217.    Nie ma s?ów zmarnowanych, bo s?owa pocieszenia, pouczenia, upomnienia, dobrej rady to nie s? nasze s?owa, lecz s?owa Bo?e. Bóg po?ycza sobie naszych ust, aby swoje s?owo skierowa? do ludzkich serc.
o. Jerzy Zieli?ski OCD
218.    Wokó? siebie trzeba sia? dobro, nie niepokoj?c si? o jego wzej?cie.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus
219.    B?d? zawsze przekonany o tym, ?e wszystko, co ci si? przydarza, korzystne czy przeciwnie, pochodzi od Boga, aby? si? w pierwszym nie pyszni?, a w drugim nie zniech?ca?.
?w. Jan od Krzy?a
220.    Skar? m?drca, a b?dzie ci? kocha?, skar? g?upca, a b?dzie ci? nienawidzi?.
?w. Cyprian
221.    Honor wyklucza zawieranie z nim kompromisów.
Napoleon Bonaparte
222.    Dlatego Jezus nie stworzy? ci? anio?em w niebie, bo chce by? by?a anio?em ziemskim.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus
223.    Cz?owiek o czystym sercu jest pot?g?, ma przed Bogiem ogromn? moc. Tutaj skrywa si? tajemnica wielkiej skuteczno?ci ludzi ?wi?tych.
o. Jan Zieli?ski
224.    Sumienie jest najczulsz? cz??ci? autoportretu.
Antoni K?pi?ski
225.    Nie mo?na logicznie udowodni?, ?e co? jest pi?kne, trzeba to po prostu odczu?.
Antoni K?pi?ski
226.    Jedn? z charakterystycznych cech cz?owieka naszej cywilizacji jest brak wiary; nawet gdy jest on cz?owiekiem wierz?cym, to cz?sto wybiera on sam dany mit, aby dzi?ki temu w jaki? sposób uporz?dkowa? swoje ?ycie i nada? mu g??bszy sens.
Antoni K?pi?ski
227.    Prze?ywany aktualnie w naszej cywilizacji kryzys tradycji i transcendencji powoduje, ?e wspó?czesnemu cz?owiekowi trudno jest ustali? swoj? pozycj? w odniesieniu do przesz?o?ci i przysz?o?ci.
Antoni K?pi?ski
228.    Ka?dy cz?owiek, nawet najskromniejszy, zostawia ?lad po sobie. Nie da si? wi?c cz?owieka zamkn?? w granicach jego narodzin i ?mierci; jego ?ycie zahacza o przesz?o?? i si?ga w przysz?o??.
Antoni K?pi?ski
229.    Porz?dek moralny jest najwy?sz? form? integracji aktywno?ci ludzkiej i dlatego jego zak?ócenie równa si? naruszeniu integracji na najwy?szym poziomie, a ka?da dezintegracja ma w sobie znak ?mierci.
Antoni K?pi?ski
230.    Wierz?, ?e choroby s? kluczem, który mo?e nam otworzy? pewne bramy.
Andre Gide
231.    Absurdalno?? daje si? wyrazi? tylko za pomoc? humoru.
Alfred Hitchcock
232.    Pami?tajmy o tym by by? ci?gle uczniem tj. ci?gle pyta? „Panie, co mam czyni??”
233.    Chwa?? Pana Boga jest cz?owiek ?yj?cy w pe?ni.
?w. Ireneusz
234.    Musicie od siebie wymaga?, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
b?. Jan Pawe? II
235.    Moc? Boga, która za sprawa Jezusa Chrystusa dzia?a w nas przez Ducha ?wi?tego, cz?owiek powo?any jest do zwyci?stwa nad sob?.
b?. Jan Pawe? II
236.    Modlitwa nie jest ani handlem, ani te? rozmow?! To przygoda, wielka osobista przygoda. Niektórzy bez niej ?yj?. Przyjmuj? to oczywi?cie, ale jest mi ich ?al.
siostra Emmanuelle
237.    Zbyt cz?sto ??czy si? religi? z bólem, zakazami, cierpieniem. Ale gdyby chrze?cija?stwo by?o takie w?a?nie, nigdy nie zosta?abym zakonnic?.
siostra Emmanuelle
238.    Prawdziwe ?ycie to spojrze? sobie w twarz, bez oszukiwania samego siebie, pos?ucha? tej muzyki, która jest w nas, zobaczy? partytur?. Musimy j? odszyfrowa? i doda? s?owa, nasze s?owa.
siostra Emmanuelle
239.    Dzi?kuj? Bogu za to, ?e nauczy? mnie, i? niczego nie zdobywa si? raz na zawsze.
siostra Emmanuelle
240.    Zarówno w próbie aktywizmu i s?awy, jak i w próbie staro?ci chodzi?o o prze?ycie tego samego dojmuj?cego do?wiadczenia w?asnej s?abo?ci, nico?ci i niemo?no?ci. Id? naprzód wci?? tym samym tunelem: tunelem braku.
siostra Emmanuelle
241.    Za Maksymilianem Kolbe i Edyt? Stein stoj? niezliczone zast?py nieznanych nam z imienia ?wi?tych m?czenników, a i dzi? na ulicach, w sklepach czy tramwajach, ocieramy si? cz?sto, nic o tym nie wiedz?c, o autentycznych ?wi?tych, którzy nigdy nie trafi? na o?tarze, bo i nie takie jest ich powo?anie.
Anna ?widerkówna
242.    My?l o sobie – pogr??a – My?l o Bogu – zbawia.
ks. Jan Twardowski
243.    Dzi?ki ?mierci Jezusa na krzy?u cierpienie otrzyma?o nadprzyrodzony sens, to znaczy sta?o si? sposobem wynagrodzenia za grzechy, drog? duchowego wzrostu i u?wi?cenia.
o. Jerzy Zieli?ski
244.    Bóg widzi widzi czarn? mrówk? na czarnym kamieniu w czarn? noc.
Arabskie
245.    Gdy nadejdzie chwila próby, staw si? zaraz w obecno?ci Boga, Matki Naj?wi?tszej i wszystkich ?wi?tych, a szczególnie tych, których kochasz najwi?cej. Oni s? blisko ciebie, razem ze wszystkimi chórami anio?ów, patrz? na ciebie i czekaj? wyniku walki; zach?caj? ci? do wierno?ci i modl? si? za ciebie.
?w. Rafa? Kalinowski
246.    Nasza prawdziwa m?dro?? polega na tym, by dobrze wykorzysta? dzie? dzisiejszy.
?w. Rafa? Kalinowski
247.    Szatan nie kusi ludzi wprost do z?ego, ale usi?uje wprowadzi? w b??d pozorem dobra, poniewa? wie, ?e za jawnym z?em nie pójd? tak ?atwo.
?w. Jan od Krzy?a
248.    Kocha? to nie znaczy wpatrywa? si? jeden w drugiego, ale wspólnie patrze? w tym samym kierunku.
Antonie de Saint – Exupery
249.    Nadzieja zawiera w sobie ?wiat?o mocniejsze od ciemno?ci, jakie panuj? w naszych sercach.
b?. Jan Pawe? II
250.    Rzeczy dotycz?ce duszy trzeba przedstawia? sobie jako wielkie, pot??ne i wspania?e.
?w. Teresa od Jezusa
251.    Czy? to nie osobliwe, ?e ?yj? si? po?ród ludzi, którzy widz? tylko powierzchni?, a ma si? w sobie to wszystko inne, czego tamci nie zauwa?aj??
?w. Edyta Stein
252.    Wró? do siebie samego, we wn?trzu cz?owieka mieszka prawda.
?w. Augustyn
253.    Serce cz?owieka jest bowiem tym jedynym terenem, na którym szatan mo?e jeszcze próbowa? przeciwstawia? si? Bogu.
Maria Szamot
254.    Nie mo?na by? ?wiadkiem Boga, je?li si? do Niego nie nale?y ca?ym sercem. To przede wszystkim starajcie si? na?ladowa? w Jezusie Chrystusie: jego ca?kowite oddanie Bogu.
b?. Jan Pawe? II
255.    Nikt nie jest wolny, kto jest niewolnikiem cia?a.
Lucius Seneka
256.    Brzydota cia?a nie szpeci ducha, lecz pi?kno ducha zdobi cia?o.
staro?ytne
257.    Jestem, bo Jeste?.
ks. Jan Twardowski
258.    Dusza, która jednoczy si? z Bogiem, jest nie do zaspokojenia w swoim radowaniu: im obficiej zostaje wype?niona pi?knem, tym mocniej p?onie w swym pragnieniu.
?w. Grzegorz z Nyssy
259.    Krzy? wewn?trzny czy zewn?trzny, który sam Bóg nam nak?ada zawsze jest skuteczniejszy ni? umartwienia wed?ug naszego w?asnego wyboru.
?w. Edyta Stein
260.    Pot??ny rozum, pot??na inteligencja, ale bez mi?o?ci, to najkrótsza definicja szatana.
o. Jerzy Zieli?ski
261.    …we w?asnym ?yciu nie wolno poddawa? si? rozpaczy z powodu naszych b??dów i grzechów, poniewa? przysz?o?? nie jest zamkni?ta i otrzymuje sens nadany jej przez nasze pó?niejsze czyny.
Czes?aw Mi?osz
262.    …w?a?ciw? postaw? wobec istnienia jest szacunek, nale?y wi?c unika? towarzystwa osób, które poni?aj? istnienie swoim sarkazmem i pochwalaj? nico??.
Czes?aw Mi?osz
263.    …musi by? miejsce ?rodkowe, mi?dzy abstrakcj? i zdziecinnieniem, ?eby mo?na by?o rozmawia? powa?nie o rzeczach naprawd? powa?nych.
Czes?aw Mi?osz
264.    J?dro spraw wa?nych tkwi zazwyczaj g??boko w rzeczach nieistotnych.
Adrienne von Speyr
265.    Poniewa? brak mi wielko?ci, obowi?zek wytrwania w ma?ym jest tym bardziej wi???cy.
Adrienne von Speyr
266.    S? drogi, gdzie wszystkie mosty zosta?y wysadzone; ?aska pojawia si? wtedy na skraju przepa?ci.
Adrienne von Speyr
267.    Kto s?dzi, ?e zna Boga, lecz nie my?li o jego Ko?ciele, wskazuje na Stwórc?, zapominaj?c o Jego stworzeniach.
Adrienne von Speyr
268.    W konfesjonale wszyscy chcieliby?my uchodzi? za nie ca?kiem poczytalnych.
Adrienne von Speyr
269.    Tego, co wielkie, najcz??ciej nie umiemy odró?ni? od tego, co ma?e – na szcz??cie; w przeciwnym razie nieustannie wybieraliby?my, zamiast si? modli?, wahaliby?my si?, zamiast dzia?a?.
Adrienne von Speyr
270.    Wspó?cierpienie jest najwy?szym, a mo?e i jedynym prawem istnienia ludzko?ci.
Fiodor Dostojewski
271.    Kto abstrakcyjnie kocha ca?? ludzko??, kocha prawie zawsze samego siebie.
Fiodor Dostojewski
272.    Zbyt poni?amy Opatrzno??, przypisuj?c jej nasze poj?cia.
Fiodor Dostojewski
273.    Ogarnia?, rozumie? ludzi znaczy zawsze: patrze? na nich z Bo?ej perspektywy, spojrzeniem, którego On nam u?ycza; to nie wiedza, to ?aska.
Adrienne von Speyr
274.    Wierz mi, nigdy nie czekaj do jutra, by zosta? ?wi?t?.
?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus
275.    Strze? si?, aby nie straci? z oczu Bo?ej obecno?ci, cokolwiek robisz.
?w. o.Pio
276.    Nie podejmuj nigdy ?adnej pracy i nie zaczynaj ?adnej czynno?ci, zanim nie wzniesiesz swego umys?u ku Bogu, ofiarowuj?c Mu dzie?a, jakie masz wykona?.
?w. o.Pio
277.    Bo?ej obecno?ci nale?y strzec. Nie wolno nazbyt zanurza? si? w codzienne prace lub zaj?cia.
?w. o.Pio
278.    Dobro wy?wiadczone drugiemu cz?owiekowi zaowocuje tak?e naszym u?wi?ceniem.
?w. o.Pio
279.    Do wzrostu potrzebujemy suchego chleba: krzy?y, poni?e?, prób, przeciwno?ci.
?w. o.Pio
280.    Chrze?cijanin powinien czyni? powa?ne wysi?ki, by si? odnawia? duchowo i doskonali?.
?w. o.Pio
281.    Szuka si? Boga w ksi??kach, a znajduje si? go w modlitwie.
?w. o.Pio
282.    Kiedy ogarnia nas zniech?cenie, zw?tpienie, l?k, cierpienie, w?a?nie wtedy bardziej ni? kiedykolwiek trzeba ucieka? si? do Pana i w modlitwie znajdowa? wsparcie oraz zach?t?.
?w. o.Pio
283.    Modlitwa jest najlepsz? broni?, jak? posiadamy. Jest kluczem otwieraj?cym serce Boga.
?w. o.Pio
284.    Je?li pewne my?li ci? wzburzaj?, pomy?l, ?e wzburzenie pochodzi od szatana, a nigdy od Boga, który b?d?c duchem pokoju, obdarza ci? spokojem.
?w. o.Pio
285.    ?ycie jest d?ugie, je?li tylko umiesz go u?ywa?.
Seneka M?odszy
286.    Wspó?czesnego cz?owieka niszczy po?piech. Nigdy si? nie zatrzymuje. A przecie? tajemnic? jest umie? czasem przystan??.
Michel Quoist
287.    Szcz??cie nale?y do sfery wewn?trznej. Je?li budujesz je w sobie, ?adne zewn?trzne okoliczno?ci nie mog? ci go odebra?.
Leo F.Buscaglia
288.    Wygodnictwo i modlitwa nie mog? chodzi? w parze.
?w. Teresa od Jezusa
289.    Mo?na odej?? na zawsze, by stale by? blisko.
ks. Jan Twardowski
290.    W rozmowie z prze?o?onymi m??czy?ni ucz? si? wci?ga? w ramiona g?ow?, w rozmowie z kobietami – wci?ga? brzuch.
Elsie Attenhofer
291.    Oto jest mi?o??. Dwoje ludzi spotyka si? przypadkiem, a okazuje si?, ?e czekali na siebie ca?e ?ycie.
O’Gangaceiro
292.    ?ycie to tylko wst?p do prawdziwego istnienia.
K.Snopkiewicz
293.    Mam mniej, ni? si? spodziewa?em, ale mo?e wi?cej oczekiwa?em, ni? nale?a?o?
Seneka
294.    ?wiat jest dzie?em: zaplanowanym w m?dro?ci, pomy?lanym w dobroci i zrealizowanym w wolno?ci.
Roman Guardini
295.    Oczy s? ?lepe. Szuka? nale?y sercem.
Antoine De Saint – Exupery
296.    Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstr?cza bardziej ni? otwarte z?o.
Lew To?stoj
297.    Kto mówi prawd?, pr?dzej czy pó?niej b?dzie na tym z?apany.
Oscar Wilde
298.    M?dry cz?owiek robi co?, co do niego nale?y, a szcz??cie jest produktem ubocznym.
Józef M.Boche?ski
299.    Wiara plus nadzieja to furtka dla mo?liwo?ci.
Zbigniew Ró?anek
300.    ?ycie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego je?d?ca.
Iason Evangelu
301.    Czas jest najlepszym nauczycielem, ale niecz?sto ma dobrych uczniów.
Francois Mauriac
302.    Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn.
Romain Rolland
303.    Wi?ksze szcz??cie daje nadzieja zawarta w d??eniu – ni? ?wiadomo??, ?e oto jeste?my u mety.
Zofia Bystrzycka

304.    Prawda istnieje, wymy?la si? tylko k?amstwo.
Georges Braque
305.    ?ycie mo?na zrozumie?, patrz?c na? tylko wstecz. ?y? jednak trzeba naprzód.
Soren Kierkegaard
306.    Ka?dy cz?owiek ma jakie? dobre strony. Trzeba tylko przekartkowa? te z?e.
Ernst Junger
307.    Zawsze wol? w ka?dym widzie? to, co najlepsze. Zaoszcz?dza to tyle k?opotów.
Rudyard Kipling
308.    Nie pro? ?wiata, aby si? zmieni? – to Ty zmie? si? pierwszy.
o.Anthony De Mello
309.    Z?b czasu, jedyny z?b, któremu nie zagra?a próchnica.
o.Anthony De Mello
310.    Dobra rada w weso?ej formie jest lepsza ni? powa?ne pouczenie.
Baltazar Gracian Y Morales
311.    Zu?ywaj si?, nie rdzewiej.
H.Jackson Broun Jr
312.    Kiedy jeste?my szcz??liwi, jeste?my zawsze dobrzy, lecz kiedy jeste?my dobrzy, nie zawsze jeste?my szcz??liwi.
Oscar Wilde
313.    Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei, mo?e to wszystko co mu zosta?o.
H.Jackson Broun Jr
314.    W?ciek?o?? i szale?stwo mog? w pó? godziny zniszczy? wi?cej, ni? roztropno??, namys? i przezorno?? potrafi? zbudowa? w ci?gu stu lat.
Edmund Burke
315.    Id? przez ?ycie z podniesionym czo?em, a nie zadartym nosem.
Magdalena Samozwaniec
316.    Nie mów mi, jak bardzo mnie kochasz, poka? mi to, po?wi?caj?c mi swój czas.
Ulrich Schaffer
317.    Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. B?d? sob?.
Michel Quoist
318.    Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszy? si? nimi.
Jean Cocteau
319.    Nie trzeba by? bogaczem, by ofiarowa? co? cennego drugiemu cz?owiekowi. Mo?na podarowa? mu odrobin? swojego czasu i serca.
Dorothy Green
320.    Zajrzyj w siebie! W twoim wn?trzu jest ?ród?o, które nigdy nie wyschnie, je?li potrafisz je odszuka?.
Marek Aureliusz
321.    Kto szuka dobra, z trudem je odnajduje, z?o natomiast i bez szukania mo?na znale??.
Demokryt
322.    W?ócz?ga: cz?owiek, który nazywa?by si? turyst?, gdyby mia? pieni?dze.
Julian Tuwim
323.    ?adne ataki nieprzyjació? ludzkiej duszy nie mog? by? straszne tym, którym za przewodniczk? do Chrystusa s?u?y sama Matka Jego.
?w. Rafa? Kalinowski
324.    Im lepiej poznamy siebie samych, tym bardziej zwrócimy si? ku Bogu.
?w. Rafa? Kalinowski
325.    Zdarza si?, ?e najgor?tsza mi?o?? nie wytrzymuje próby ogniska domowego.
Horacy Sarin
326.    L?k nie mo?e istnie? bez nadziei, ani nadzieja bez l?ku.
Baruch Spinoza
327.    B?d? odwa?ny. Je?eli nim nie jeste?, udawaj, ?e jeste?. Nikt nie zauwa?y ró?nicy.
H.Jackson Broun Jr.
328.    By? grzesznikiem to nasze nieszcz??cie, ale by? tego ?wiadomym, to nasza nadzieja.
bp Fulton Sheen
329.    Pami?taj, co masz do zrobienia, i zapomnij, czego ju? dokona?e?.
Marie von Ebner – Eschenbach
330.    Nikt nie ma dostatecznie dobrej pami?ci, aby k?ama? zawsze z powodzeniem.
Abraham Lincoln
331.    Z mi?o?ci? jest jak z mas?em. Od czasu do czasu troch? ch?odu utrzymuje j? w ?wie?o?ci.
Marcel Achard
332.    Miej oczy szeroko otwarte przed ?lubem i przymykaj je pó?niej.
Benjamin Franklin
333.    Kto sam przeszed? przez mroki upadku, ten lepiej potrafi zrozumie? upadek innych.
ks. Józef Tischner
334.    Lepiej jest nie odzywa? si? wcale i wyda? si? g?upim, ni? odezwa? si? i rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci.
Mark Twain
335.    G?upota nie zawsze czyni z?ym, z?o?? zawsze czyni g?upim.
Francoise Sagan
336.    Dobro i z?o nale?y pami?ta? wiecznie. Dobro, poniewa? wspomnienie, ?e kiedy? nam je wy?wiadczono, uszlachetnia nas. Z?o, poniewa? od chwili, w której nam je wyrz?dzono, spoczywa na nas obowi?zek odp?acenia za? dobrem.
Miko?aj Gogol
337.    Je?li dwie strony jednakowo widz? dobro i podobnie patrz? na z?o – to w pozosta?ych sprawach mog? sobie pozwoli? nawet na ró?nic? zda?.
W?adys?aw Grzeszczyk
338.    Cz?owiek godzi si? na to, i? mo?e by? z?ym, ale nikt nie godzi si? by? ?miesznym.
Molier
339.    Przez setki lat ludzie wierzyli, i? jaszczurki w studni dowodz?, ?e woda jest ?wie?a i zdatna do picia. I przez ca?y ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie w?a?ciwie jaszczurki chodz? do toalety.
Terry Pratchett
340.    Mo?emy u?ywa? j?zyka po to, by b?ogos?awi? lub by przeklina?, aby dawa? zach?t? lub sia? zniech?cenie, budowa? albo rozbija?, nie?? uzdrowienie albo zniszczenie.
Maria Vadia
341.    Gdy poddasz swój j?zyk pod w?adz? Ducha ?wi?tego, zaczniesz do?wiadcza? Jego przemieniaj?cej mocy.
Maria Vadia
342.    J?zyk jest sejsmografem, nasze s?owa ujawniaj? stan naszego serca oraz konieczno?? przemiany i nawrócenia.
Maria Vadia
343.    Narzekanie, szemranie i negatywizm to pewny sposób na przyci?gni?cie z?ych duchów do naszego ?ycia, a one przychodz?, aby „kra??, zabija? i niszczy?” w nas Bo?e b?ogos?awie?stwo i obietnice.
Maria Vadia
344.    Wszystko co mówisz o innych, powraca do ciebie. Zejd? z drogi krytyki, a wejd? na drog? wstawiennictwa.
Maria Vadia
345.    Pochlebstwo to próba kontroli i manipulacji, to równie? forma oszustwa i hipokryzji.
Maria Vadia
346.    Nasze s?owa mog? stanowi? pu?apk? i barier?, która nie dopuszcza Bo?ego b?ogos?awie?stwa do naszego ?ycia.
Maria Vadia
347.    Przebaczenie jest decyzj? woli, a nie uczuciem; nie jest to te? jedna z wielu mo?liwo?ci, ale nakaz Pana.
Maria Vadia
348.    Nie my?l, ?e osoba, w której nie b?yszcz? cnoty przez ciebie dostrzegane, nie jest cenna w oczach Boga. Cenna jest dzi?ki cnotom, których ty nie widzisz.
?w. Jan od Krzy?a
349.    Mamy si? nape?nia? S?owem Bo?ym, a nie po prostu od czasu do czasu troch? go spróbowa?.
Maria Vadia
350.    Kiedy twój j?zyk zostanie poddany Duchowi ?wi?temu, a twoje serce nape?nione S?owem Bo?ym, staniesz si? prawdziwym narz?dziem b?ogos?awie?stwa.
Maria Vadia
351.    Kiedy modlisz si? w swoich potrzebach S?owem Bo?ym, Bóg posy?a anio?ów, aby ci pos?ugiwali.
Maria Vadia
352.    Nieprzebaczenie powoduje, ?e twoje grzechy nie s? przebaczone, hamuje rozwój ?ycia modlitewnego, zasmuca Ducha ?wi?tego; otwiera drzwi dla nieprzyjaciela, który przychodzi i dr?czy nas.
Maria Vadia
353.    Nasze uwielbienie stanowi dla Niego zaproszenie, a kiedy On przybywa, przychodzi po to, by uzdrawia?, uwalnia?, zbawia?, odnawia?.
Maria Vadia
354.    Aby kroczy? z Panem i dotrze? do miejsca naszego przeznaczenia, musimy by? zgodni z Panem, musimy by? jednego ducha.
Maria Vadia
355.    Nauka, która trafia do uszu, lecz nie do serca, jest jak obiad jedzony w marzeniach.
chi?skie
356.    Tak to ju? bywa, ?e kiedy cz?owiek ucieka przed swoim strachem, mo?e si? przekona?, ?e zd??a jedynie skrótem na jego spotkanie.
John Ronald Reul Tolkien
357.    Najpi?kniejszych chwil w ?yciu nie zaplanujesz. One przyjd? same.
Phil Bosmans
358.    I pomy?l jakie to dziwne, ?e Bóg mia? lata dziecinne, matk?, osio?ka, Betlejem.
ks. Jan Twardowski
359.    Patrz na Maryj? milcz?c? w stajni, rozwa?aj?c? w swoim sercu wszystko to, co prze?ywa?a. Zachowaj sprawy twego ?ycia w twoim sercu i rozwa?aj je. Niech Bo?e Narodzenie pobudzi ci? do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem.
ks. Ignacy Dec
360.    Wierz? w chrze?cija?stwo tak, jak w s?o?ce: nie tylko dlatego, ?e je widz?, lecz tak?e dzi?ki temu, ?e widz? wszystko pozosta?e.
Clive Staples Lewis
361.    Marz? o cofni?ciu czasu. Chcia?bym wróci? na pewne rozstaje dróg w swoim ?yciu, jeszcze raz przeczyta? uwa?nie napisy na drogowskazach i pój?? w innym kierunku.
Janusz Leon Wi?niewski
362.    Nie rezygnuj z marze?, nigdy nie wiesz, kiedy oka?? si? potrzebne.
Carlom Ruiz Zafon
363.    Nie dbam o to, co ludzie my?l?, albo mówi? o mnie, wiem kim jestem.
Jonathan Davis
364.    Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas co robili?my latem.
przys?owie