01.01.2014r. - 31.12.2014r.


1.    Czas spo?ytkowany na chwa?? Boga i dla zdrowia duszy nigdy nie jest czasem straconym.
?w. Pio
2.    Za wi?ksze dobrodziejstwa wi?cej wymaga si? wdzi?czno?ci. Kogo Bóg wielkimi darami obsypa?, order ten Bogu wiele odda? musi.
?w. Ignacy Loyola
3.    Cz?owiek, patient który nad ranem posiad? prawd?, mo?e spokojnie umrze? wieczorem tego samego dnia.
Konfucjusz
4.    Szukaj?c wielkiego szcz??cia, ile? ma?ych straci?em.
Newmann
5.    W naturze cz?owieka le?y rozs?dne my?lenie i nielogiczne dzia?anie.
Anatole France
6.    Musimy przyjmowa? Komuni? ?wi?t? z ?yw? wiar?, poniewa? Eucharystia jest tajemnic? wiary; z pobo?no?ci?, poniewa? jest sakramentem doskona?ej mi?o?ci; z wielkim szacunkiem, poniewa? jest wi?ksza, ni? mo?na to sobie wyobrazi?.
?w. Albert Wielki
7.    I ?wi?tego g?owa boli od ci??aru aureoli.
Stanis?aw Jerzy Lec
8.    Zemst? prawdziwego katolika jest przebaczenie i modlitwa za osob?, która obra?a.
?w. Jan Bosko
9.    Nie staraj si? zem?ci?, ty, który tak bardzo potrzebujesz przebaczenia.
?w. Leon Wielki
10.    Krytycy – to zawsze ci, którzy próbowali by? artystami, ale im si? nie powiod?o.
Lew To?stoj
11.    Cz?owiek jest istot? nap?dzan? pop?dami, ale poci?gaj? go warto?ci.
Victor Emil Frankl
12.    Je?li kobiecie opowiada si? cokolwiek pod piecz?ci? absolutnej tajemnicy, jest si? zwyk?ym sadyst?.
Marcel Achard
13.    Modlitwa to ekstaza. Tylko bowiem w ekstazie mo?liwe jest proszenie o to, czego pragnie Bóg, a nie o to, czego my pragniemy.
Miko?aj Gogol
14.    Trzeba w najwy?szym stopniu przyzwyczaja? dzieci do mówienia prawdy; poniewa? k?amstwo ma w sobie co? s?u?alczego i  jest na?ogiem godnym ludzkiej pogardy.
Plutarch
15.    Pró?no?ci? jest robi? wszystko, aby mie? d?ugie ?ycie, a nie troszczy? si?, aby mie? dobre ?ycie.
?w. Tomasz Kempis
16.    Cz?owiek jest syntez? sko?czono?ci i niesko?czono?ci, czasowo?ci i wieczno?ci, konieczno?ci i wolno?ci.
Soren Aabye Kierkegaard
17.    Dokona? z ?atwo?ci? czego?, co jest trudne dla innych – to talent; móc uczyni? co?, co dla talentu jest niemo?liwe – to geniusz.
Henri Frederic Amiel
18.    Kto si? boi, nie wiedz?c w?a?ciwie czego, podwójnie si? boi.
Ivo Andri?
19.    Kto zwyci??a innych – jest silny. Kto przezwyci??a siebie samego – jest pot??ny.
Boles?aw Szcz?sny Herbaczewski
20.    Sukces nie jest ?adnym z imion Bo?ych.
Martin Buber
21.    Godno?? ludzka sk?ada si? z dwóch na pozór sprzeczno?ci: z dumy i pokory.
Zygmunt Krasi?ski
22.    Sile nie zawsze towarzyszy odwaga i odwrotnie. S?abo?? nie musi by? tchórzostwem.
Jerzy Andrzejewski
23.    U pocz?tku filozofii stoi zdziwienie.
Arystoteles
24.    Kontemplacja oblicza Jezusa pozwala nam zbli?y? si? do najbardziej paradoksalnego aspektu Jego tajemnicy, który ujawnia si? w ostatniej godzinie, w godzinie Krzy?a. Jest to tajemnica w tajemnicy, któr? cz?owiek mo?e adorowa?.
b?. Jan Pawe? II
25.    Szcz??liwy jest cz?owiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic z?ego.
?w. Augustyn
26.    Pokora i wstyd po uczynieniu grzechu daleko s? milsze Bogu, ni? pycha po spe?nieniu dobrego uczynku.
?w. Augustyn
27.    Prawdziwa wiedza – to znajomo?? przyczyn.
Franciszek Bacon
28.    Nie?wiadomo?? sprawia nieraz to samo co wyrachowanie.
Honoriusz Balzak
29.    Cnot? wida? wyra?niej w czynach ni? w ich braku.
30.    Pan Bóg da? ci twarz, ale ?mia? si? to ju? musisz sam.
irlandzkie
31.    Zazwyczaj ci, którzy zbyt wiele przebaczaj? samym sobie, s? surowsi dla innych.
?w. Franciszek Salezy
32.    Cz?owiek jest tylko trzcin?, najs?absz? w przyrodzie, ale to trzcina my?l?ca.
Blaise Pascal
33.    Nic pewniejszego od ?mierci; nic bardziej niepewnego od jej godziny.
?w. Antoni Padewski
34.    Sprawiedliwo?? wymaga, ?eby?my naszych bli?nich s?dzili wed?ug tego, co robi? i mówi?, a nie wed?ug ukrytych intencji, które im przypisujemy.
Pierre Bayle
35.    Co masz czyni?, by nie by? inteligentnym, dowcipnym, nie mie? wdzi?ku itd.? B?d? zarozumia?y.
Pierre Augustin Beaumarchais
36.    W Polsce je?eli pierwszy drugiego chwali, to najcz??ciej po to, aby si? trzeci w?ciek?.
Maryla Wolska
37.    Przebaczaj?c doznan? krzywd?, mo?na zmieni? wroga w przyjaciela, cz?owieka zepsutego w szlachetnego. Jak?e pi?kny i pocieszaj?cy jest ten triumf i jak swoj? wielko?ci? przewy?sza wszystkie najstraszliwsze zwyci?stwa zemsty.
Silvio Pellico
38.    Wolno?? i zdrowie s? do siebie podobne; zna si? dobrze ich cen?, kiedy nam ich brak.
Henry Francis Becque
39.    S? my?li, s?owa nawet, które trzeba koniecznie g?o?no wypowiedzie?, aby nas straszy? przesta?y.
Wac?aw Berent
40.    Nie wystarczy mówi? do rzeczy, trzeba mówi? do ludzi.
Stanis?aw Jerzy Lec
41.    Pami?taj o tym, ?e twoje swobodne i wolne od zaj?? chwile obci??one s? najwi?kszymi zadaniami i odpowiedzialno?ci?.
?w. Augustyn
42.    Jak cz?owiek jest zbudowany od wewn?trz, tak promienieje na zewn?trz.
Aldona Ró?anek
43.    Co w ?yciu jest niezwyk?e? Czyste sumienie.
Bias z Prieny
44.    Opinie tworz? nie najm?drzejsi, lecz najgadatliwsi.
W?adys?aw Biega?ski
45.    Ma??e?stwo to wspólnota z?o?ona z w?adcy, w?adczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby.
Amrose Bierce
46.    ?miech jest to dobre samopoczucie ca?ego cia?a, okazywane w jednym miejscu.
Josh Billings
47.    Bóg sprzedaje m?dro?? za prac? i cierpienie.
ukrai?skie
48.    Umrze?, zanim si? zrobi wszystko to, co si? zamierzy?o, to tragedia. Umrze? na d?ugo po tym, kiedy si? zrobi?o to, co si? zamierzy?o, to katastrofa.
K. Smith
49.    Ma??e?stwo i wino maj? jedn? wspóln? cech?: nabieraj? warto?ci dopiero po latach.
Wiliam Somerset Maugham
50.    G?upiec mówi co wie; m?dry wie co mówi.
Symcha Bunam
51.    Niech ?atwo przebacza ten, kto dla siebie samego potrzebuje przebaczenia.
Seneka
52.    Ka?dy cz?owiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszech?wiata, dlatego emanuje niepowtarzalnym pi?knem.
Aldona Ró?anek
53.    Do?wiadczenie powi?ksza nasz? m?dro??; nie zmniejsza jednak naszej g?upoty.
Josh Billings
54.    Prawda istnieje. Wymy?la si? k?amstwo.
Georges Braque
55.    Nikt spo?ród ?miertelników nie jest tak wielki, aby go nie mo?na by?o zamkn?? w modlitwie.
Bertolt Brecht
56.    B?ogos?awiony ten, kto ma zawsze w umy?le godzin? swojej ?mierci i ka?dego dnia gotowy jest umrze?. Je?eli widzia?e?, jak kto? umiera, pomy?l, ?e te? musisz to przej??.
?w. Tomasz Kempis
57.    Wi?cej zysku przynosi przebaczenie tym, którzy wyrz?dzili nam jak?? szkod? na dobru czy reputacji ni? gdyby?my mieli przep?yn?? morze i pa?? przed ?wi?tym grobem Chrystusa.
?w. Albert Wielki
58.    Nie odpowiadaj w urazie; nic nie rozwi?zuj w po?piechu. Zawsze, kiedy jest to mo?liwe, daj sobie czas.
Alfonse Lamartine
59.    Myjcie uszy! A nu? wybije godzina.
Stanis?aw Jerzy Lec
60.    Cz?owiek nie ma lepszego sposobu uszcz??liwienia ludzko?ci nad udoskonalenie siebie.
Aleksander ?wi?tochowski
61.    Prawda zwalcza nie tylko nieprawd?, ale i tych, co j? g?osz?.
Bertolt Brecht
62.    Ignorancja i arogancja s? to dwie nieroz??czne siostry, w jednym ciele i w jednej duszy.
Giordano Bruno
63.    Post?p w sztuce, to nie powi?kszenie obszaru – to u?wiadomienie sobie ogranicze?.
Georges Braque
64.    Nikt nie mo?e dotrze? do rozwa?enie tajemnicy ?mierci, je?eli wcze?niej nie wydob?dzie si? z zam?tu zmartwie?.
?w. Augustyn
65.    Kochamy bli?niego naprawd?, gdy na w?asnej skórze odczuwamy t? mi?o??, to jest, gdy po?wi?camy swoj? wygod?, swój wolny czas, swój spokój, swoj? przyjemno?? dla bli?niego, gdy kochamy go ofiar?.
?w. Urszula Ledóchowska
66.    Nie ma w pa?stwie nic bole?niejszego ponad to, kiedy ludzie sprytni uchodz? za m?drych.
Francis Bacon
67.    ?ona jest dla m?odego m??czyzny kochank?, dla dojrza?ego – towarzyszk?, dla starego – piel?gniark? i w ka?dym wieku jest pretekst, aby si? o?eni?.
Francis Bacon
68.    Ka?da chwila przebaczenia jest k?piel? w krwi Chrystusa.
?w. Katarzyna ze Sieny
69.    Wielkie winy, niesprawiedliwo?? i krzywdy przebacza si? ?ywym, a nie martwym.
70.    Cz?owiek zapanowuje nad przyrod?, stwarzaj?c sobie sztuczne ?rodowisko.
Stanis?aw Brzozowski
71.    Ma?o jest osób, którzy potrafi? wa?y? winy bli?nich, nie dok?adaj?c na szal? swego palca.
George Byron
72.    ?atwiej zdoby? sukces, trudniej na niego zas?u?y?.
Albert Camus
73.    Najwi?kszym dowodem prawdziwej wielko?ci cz?owieka jest prze?wiadczenie o w?asnej ma?o?ci.
Thomas Carlyle
74.    Aby sta? si? lepszym, nie musisz czeka? na lepszy ?wiat.
Phil Bosmans
75.    Jak szcz??liwy i m?dry jest ten, kto teraz ?yj?c stara si? by? takim, jakim chce, aby zasta?a go ?mier?.
?w. Tomasz Kempis
76.    Jednym z uroków starych listów jest to, ?e nie wymagaj? odpowiedzi.
George Byron
77.    Jeste?my gniazdem jaskó?ek zawieszonym w przestrzeni olbrzymiego gmachu, a zdaje nam si?, ?e?my jego panami, bo nam w nim swobodnie ?wiergota?, podlatywa? i mno?y? si? wolno.
Aleksander ?wi?tochowski
78.    Najlepszym sposobem zemszczenia si? za obelg? jest nie zachowywa? si? tak, jak ten kto j? wypowiedzia?.
Marek Aureliusz
79.    W gruncie rzeczy ka?dy s?yszy tylko to, co zdolny jest poj??.
Johann Wolfgang Goethe
80.    Histori? ju? chocia?by przez to jest oszustwem, i? pisz? j? ci, co prze?yli.
Gilbert Cesbron
81.    Od cz?owieka, którego nie cierpimy, nie lubimy przyjmowa? upomnie?, chocia?by?my wiedzieli, ?e s? dobre.
Francis Fenelon
82.    Sekret ci??y temu, komu go powierzono, ale komu on ci??y, ten dowodzi, ze ma s?abego ducha, kiedy go unie?? nie mo?e.
Ignacy Krasicki
83.    Ka?dy, chc?c nie chc?c, jest adwokatem swego temperamentu.
Stefan Napierski
84.    Powinno si? wznie?? pomnik ciszy.
Thomas Carlyle
85.    Altruista to cz?owiek, który my?li o innych, nie zapominaj?c o sobie.
Albert Camus
86.    W m?drej, twórczej walce nie chodzi o zwyci?stwo nad przeciwnikiem, lecz o przy??czenie przeciwnika do siebie lub siebie do niego.
Stefan Kisielewski
87.    Rano wyobra? sobie, ?e nie dotrwasz do wieczora; a wieczorem nie b?d? pewny, ?e si? jutro obudzisz; b?d? zawsze przygotowany i ?yj tak, aby ?mier? ci? nie zaskoczy?a.
?w. Tomasz Kempis
88.    Ka?dy z nas jest ksi??ycem i ma swoj? ciemn? stron?, której nigdy nie pokazuje nikomu.
Mark Twain
89.    Pochlebstwa s? jak woda kolo?ska: do w?chania, nie do po?ykania.
Josh Billings
90.    Przyjemno?? zemsty trwa tylko chwil?, satysfakcja dobrodziejstwa trwa na wieki.
Roies
91.    Cz?owiek rodzi si? po to, by tworzy? – tak poeta, jak i garncarz.
Benjamin Disraeli
92.    Krytykowa? – to znaczy dowie?? autorowi, ?e nie robi tego tak, jakbym ja to zrobi?, gdybym potrafi?.
Karel ?apek
93.    Gdyby Bóg ?y? na tym ?wiecie, ludzie powybijaliby mu wszystkie szyby.
?ydowskie
94.    Zawsze my?la?em, ?e przyja?? jest bibliotek? serca. Powa?ny przyjaciel jest  jak ksi??ka filozofii, weso?y przyjaciel jest jak ksi??ka pe?na humoru.
E. Wheeler
95.    Tyle tylko powinni?my si? zastanawia? nad b??dami drugich, ile z nich korzysta? mo?emy dla poprawienia w?asnych.
Maria Karolina Leszczy?ska
96.    Ka?dy z nas ma we wn?trzu muzyczk?, która mu akompaniuje. Je?li inni j? tak?e s?ysz?, nazywa si? to osobowo??.
Gilbert Cesbron
97.    Bywaj? g?upstwa pi?knie przystrojone, jak bywaj? g?upcy dobrze odziani.
Chamfort
98.    Pismo ?wi?te jest podobne do zwierciad?a, które nie k?amie, nie schlebia, nie jest stronnicze. Je?li staniesz przed nim brzydki i ono poka?e ci twoj? brzydot?, nie oskar?aj o to zwierciad?a, szukaj winy w samym sobie.
?w. Augustyn
99.    Wiedzie? chc? wszyscy – przyk?ada? si? do nauki nieliczni.
Blaise Pascal
100.    Opinia jest królow? ?wiata, poniewa? g?upota jest królow? g?upców.
Chamfort
101.    Nie jest mi potrzebny przyjaciel, który si? zmienia, kiedy ja si? zmieniam i zgadza, kiedy ja si? zgadzam – mój cie? robi to o wiele lepiej.
Plutarch
102.    Nauk? buduje si? z faktów, tak jak dom buduje si? z cegie?, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauk?, podobnie jak kupa cegie? nie jest domem.
Henri Poincare
103.    Najm?drzejszy naród na ?wiecie to niew?tpliwie Chi?czycy. Wynale?li druk, ale nie gazety, proch – ale tylko do sztucznych ogni, wynale?li wreszcie kompas – ale powstrzymali si? przed odkryciem Ameryki.
Charles Chaplin
104.    Po?ytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ?lepa wobec nich uleg?o??.
Pierre Charon
105.    Znakiem rozpoznawczym wybranych jest mi?o??, tak jak znakiem pot?pionych jest nienawi??.
?w. Jan Maria Vianney
106.    Jezus wchodzi w ?wiat jako porzucony i wzgardzony; pó?niej jest prze?ladowany. Spodziewajmy si? porzucenia, pogardy, prze?ladowa? i kiedy w nas uderzaj?, cieszmy si?, ?e dzielimy los Jezusa.
Charles de Foucauld
107.    Wielk? chwa?? Ko?cio?a jest to, ?e jest ?wi?ty, mimo ?e jego cz?onkami s? grzesznicy.
Jacques Maritain
108.    Jezus nigdy nie jest bez Krzy?a, ale Krzy? nigdy nie jest bez Jezusa.
?w. Pio
109.    Krzy? traci po?ow? swojego ci??aru od chwili, kiedy ca?kowicie go obejmiesz.
b?. Edward Poppe
110.    Chrystus zmartwychwsta?! I ty cz?owiecze,
Zmartwychwsta? jasny z otch?ani grzechu,
Wyk?p si? w blasku co z nieba ciecze.
Zaczerpnij ?ycia w wiosny oddechu.
Artur Oppman
111.    Przyk?ad jest jedynym dzie?em zewn?trznym, którym mo?na oddzia?ywa? na dusze ca?kowicie zbuntowane przeciwko Jezusowi, na dusze które nie chc? s?ucha? ani s?ów jego s?ug, ani czyta? ich ksi?g, ani otrzymywa? ich dobrodziejstwa, ani przyjmowa? ich przyja?ni, ani te? w ?aden inny sposób komunikowa? si? z nimi.
Charles de Foucauld
112.    Stajesz si? kim? tylko w starciu z tym, co stawia ci opór.
Antoine de Saint – Exupery
113.    Pewnych prawd cz?owiek si? tylko przez cierpienie uczy.
Aleksander ?wi?tochowski
114.    Kto otwiera swe serce ambicji, zamyka je dla spokoju.
chi?skie
115.    Mo?na kogo? oszukiwa? za ka?dym razem, wszystkich mo?na oszuka? tylko raz, ale nie mo?na oszukiwa? wszystkich i za ka?dym razem.
Abraham Lincoln
116.    Dzielno?? nie jest w?a?ciwo?ci? cia?a, lecz duszy; stanowi o niej moc serca, a nie si?a ramion i nóg.
Pierre Charon
117.    Styl – przyodziewek my?li.
Philip Chesterfield
118.    Kto oddaje si? wszystkim rozkoszom ?ycia, ten nie odczuwa ?adnej.
Philip Chesterfield
119.    Modlitwa zbli?a cz?owieka nie tylko do Boga, a i do drugiego cz?owieka.
W?adys?aw Kluz
120.    Nie wierz? w kolektywn? m?dro??, powsta?? z ignorancji jednostek.
Thomas Carlyle
121.    Praca wykonana z rado?ci i mi?o?ci jest zawsze dzie?em wyj?tkowym.
R. Sapriza
122.    Bogactwo nie jest ulg? w k ?opotach – jest tylko zmian? k?opotów.
Epikur
123.    By? zwyci??onym i nie ulec, to zwyci?stwo; zwyci??y? i spocz?? na laurach, to kl?ska.
Józef Pi?sudski
124.    Je?li b?dziesz ulepsza? samego siebie, staniesz si? lepszy w oczach innych.
Ali Ibn Abi Talib
125.    ?agodne wiatry nie wychowuj? dzielnych ?eglarzy.
126.     Milczek jest magnesem dla gadu?y.
127.    Zawsze si? znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi.
Albert Camus
128.    B?ogos?awione niech b?dzie wino; przekl?te pija?stwo.
bu?garskie
129.    Pami?tajcie, ?e dzieci w ka?dym wieku maj? jedn? rzecz wspóln?: zamykaj? uszy na rady i otwieraj? oczy na przyk?ady.
The Tablet
130.    Ten, kto ?yje pod has?em ufno?ci w Bogu, b?dzie zawsze otoczony specjaln? opiek?.
?w. Wincenty a Paulo
131.    Ka?dy cz?owiek powinien by? dawc? i odbiorc?. Kto nie pe?ni tej podwójnej funkcji, jest ja?owym drzewem.
Icchak Ajzyk
132.    B?d? oszcz?dnym aby? móg? by? szczodrym.
polskie
133.    M?? jest panem u siebie, kiedy ?ony nie ma w domu.
Ingmar Bergman
134.    M??czy?ni na ogó? to tylko du?e dzieci.
Napoleon Bonaparte
135.    Dobry cz?owiek jest wiecznym nowicjuszem.
Marcjalis
136.    Codzienno?? i zwyczajno?? nie musi by? synonimem banalno?ci. Jest mo?e prostsza, mniej kolorowa, ale na pewno te? mniej sztuczna i z ca?? pewno?ci? ?atwiej w niej o ciep?o i w ogóle o uczucia.
Cezary Zych
137.    Przyzwyczajenia na pocz?tku s? jak ni? paj?cza, pó?niej za? staj? si? okowami ze stali.
hiszpa?skie
138.    Szcz??liwe ma??e?stwo to gmach, który odbudowywa? trzeba co dzie?.
Andre Maurois
139.    Wystarczy czasem jeden u?miech, aby rozbroi? wroga.
G. Borsara
140.    U?miech jest najkrótsz? odleg?o?ci? mi?dzy dwojgiem ludzi.
Victor Borge
141.    W?a?ciwie niewiele si? straci?o, je?li jeszcze pozosta? honor.
James Matthew Barrie
142.    G?uchy m?? i ?lepa ?ona zawsze tworz? szcz??liw? par?.
du?skie
143.    Kiedy filozof odpowiada, przestajemy rozumie? o co pytali?my.
Andre Gide
144.    B?d?cie samoukami, nie czekajcie a? was nauczy ?ycie.
Stanis?aw Jerzy Lec.
145.    Bardzo ma?o modli si? ten, co przywyk? modli? si? tylko wtedy, gdy kl?czy.
?w. Jan Kasjan
146.    To, co ci? unieszcz??liwi w wieku dojrza?ym, to z?e przyzwyczajenia z m?odo?ci.
?w. Jan Bosko
147.    Od tego, co si? nigdy nie u?miecha, trzymaj si? z daleka.
148.    Cisza jest tym ducha, czym sen dla cia?a
Wiliam Penn
149.    Cz?owiek czynu zawsze wygl?da niestosownie pomi?dzy gadu?ami.
George Bernard Shaw
150.    Bo?e, po stokro? ?wi?ty, mocny i u?miechni?ty... U?miechnij si? nade mn?.
ks. Jan Twardowski
151.    By?oby niedorzeczno?ci? gani? innych w takiej dziedzinie, w której si? samemu pope?nia b??dy.
Cyceron
152.    Pokora jest matk? olbrzymów.
Gilbert Keith Chesterton
153.    Ka?da przychodz?ca na ?wiat osoba przynosi ze sob? co? nowego, co nigdy przedtem nie istnia?o, co? oryginalnego i niepowtarzalnego.
Martin Buber
154.    Mo?na podbija? serca publiczno?ci siwymi w?osami.
Maurice Chevalier
155.    Je?eli stracicie rano godzin?, b?dziecie jej bezskutecznie szukali przez reszt? dnia.
Philip Chesterfield
156.    K?amstwo nie mo?e sta? si? prawd? przez to, ?e wzro?nie w pot?g?.
Rabindranath Tagore
157.    Wysil si? aby by? cierpliwym w tolerowaniu wad innych i ich wszelkich s?abo?ci; bo i ty masz wiele wad, które inni musz? tolerowa?.
?w. Tomasz Kempis
158.    Pycha jest tak ?mierteln? trucizn?, ?e nie zatruwa tylko cnót ale i wady.
Gilbert Keith Chesterton
159.    Dawniej trzeba by?o by? s?awnym, by móc sobie pozwoli? na skandal. Dzi? trzeba skandalu, by zyska? s?aw?.
Maurice Chevalier
160.    Niektóre przyzwyczajenia do dobrowolnycO niedoskona?o?ci, je?eli nie zostan? wyplenione, uniemo?liwi? nie tylko zwi?zek z Bogiem, lecz tak?e post?p w doskona?o?ci.
?w. Jan od Krzy?a
161.    Modlitwa nie jest spraw? ust, ale serca, bo On patrzy na serce, a nie na wargi modl?cego si?.
?w. Bernard z Clairvaux
162.    Najlepszym dowodem prawdziwej wielko?ci cz?owieka jest prze?wiadczenie o w?asnej ma?o?ci.
Thomas Carlyle
163.    Poczucie samotno?ci jest w?a?ciwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotno?? jest wielk? d?wigni? najlepszych poczyna?.
Micha? Choroma?ski
164.    Pech ma w ogóle muzykalne ucho i lubi si? rytmicznie powtarza?.
Micha? Choroma?ski
165.    Z?udzenie, ?e potrafi? nawróci? nicponia na drog? cnoty, nale?a?o zawsze do najmilszych z?udze? kobiet wszystkich czasów.
Agata Christie
166.    Czyni?c dobrze, siejesz niewdzi?czno??!
Agata Christie
167.    Pesymizm jest przywilejem m?odych. W starszym wieku nie ma si? na to czasu.
Winston Churchill
168.    Niewdzi?czno?? tych, którym czynicie dobrodziejstwo, niech wam nie ka?e ?a?owa? dobrodziejstwa, ale niech was nauczy czyni? je z dusz? czyst?, woln? od ludzkich nadziei.
Niccolo Tommaseo
169.    Pycha jest jak robak, który gryzie i sprawia, ?e tracimy zas?ug? wszystkich naszych dobrych czynów.
?w. Jan Bosko
170.    Najtrudniej jest zbudzi? Chrystusa w cz?owieku przekonanym o swojej cnocie.
Stanis?aw Brzozowski
171.    Pycha jest najbardziej niepocieszon? z nami?tno?ci – nie potrafi karmi? si? niczym innym jak tylko sob?.
Giuseppe Giusti
172.    Mówcy powinni mie? na uwadze nie tylko to, by wyczerpa? temat, ale tak?e by nie wyczerpa? s?uchaczy.
Winston Churchill
173.    Dobry polityk musi umie? przepowiedzie?, co b?dzie si? dzia?o jutro, za tydzie?, czy za rok i musi umie? wyt?umaczy?, dlaczego nie zasz?o to, co przepowiedzia?.
Winston Churchill
174.    Przypadek – to kryptonim Boga, je?eli Bóg nie chce si? ujawni?.
Anatol France
175.    Najbardziej egzotyczn? d?ungl? na ?wiecie jest psychika ludzka.
Joseph Conrad
176.    Dobrobyt czasem ludzi materializuje – n?dza zawsze.
Feliks Chwalibóg
177.    Na drodze ?ycia spotykamy trzy g?ówne przeszkody: w?asne winy, cudzy egoizm i z?o?liwe przypadki.
Feliks Chwalibóg
178.    Najpi?kniejszym podzi?kowaniem za dary bo?e jest to, ?e si? je daje dalej innym.
kard. Michael Faulhaber
179.    Najlepszy ko? potrzebuje bata, najm?drzejszy cz?owiek dobrej rady.
?ydowskie
180.    ?ycie prze?yte z wiar? karmion? wewn?trzn? rozmow? i ?ask? Boga, mo?e by? tylko ?yciem radosnym, ?yciem pogodnym.
Pawe? VI
181.    Wady ?ony trzeba albo usuwa?, albo znosi?; kto wady usuwa, czyni ?on? milsz?, kto je znosi, czyni lepszym samego siebie.
Warron
182.    Istot?, któr? cz?owiek najmniej zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest on sam.
Stefan Witwicki
183.    Du?o jest orygina?ów na ?wiecie; tylko w sprawach pieni??nych ludzie s? podobni a? do banalno?ci.
Feliks Chwalibóg
184.    Tylko nowe z?udzenia chroni? nas od rozpaczy po stracie dawnych.
Feliks Chwalibóg
185.    Upi?kszajmy naszym rodzicom wieczór ich ?ycia tak, jak oni upi?kszali nasz ?wit.
Niccolo Tommaseo
186.    Pokora jest ?atwiejsza dla tego, który w ?yciu co? zrobi?, ni? dla tego, który nie zrobi? nic.
Oskar Graf
187.    Taniec, tak jak muzyka, wyzwala ?yciodajnego ducha i pozwala wyrazi? ca?e jego bogactwo.
Aldona Ró?anek
188.    Nie mo?na dostrzec obecno?ci Boga w cz?owieku, mo?na jedynie dostrzec odbicie tego ?wiat?a w sposobie, w jaki pojmuje on ?ycie ziemskie.
Simone Weil
189.    Dla chrze?cijanina rado?? jest obowi?zkiem.
?w. Augustyn
190.    Troch? sukcesu przydaje si? nawet ludziom najmniej dbaj?cym o s?aw?.
Maria D?browska
191.    Ogromne nieporozumienie bierze si? st?d, ?e wi?kszo?? ludzi traktuje swoje przywileje jako nagrod?.
Gilbert Cesbron
192.    Traktowanie pora?ek, trudno?ci i zmartwie?, jakie przynosi ?ycie, jako próby si?, z których wyj?cie czyni nas silniejszymi raczej, ni? jako nies?usznej kary, która nie powinna nas spotka? – wymaga wiary i odwagi.
Erich Fromm
193.    Jedn? z plag filmu niemego by?y niepotrzebne napisy, dzisiejsz? plag? s? niepotrzebne dialogi.
Rene Clair
194.    Kobieta stanowi niebezpiecze?stwo dla ka?dego raju.
Paul Claudel
195.    Wolno?? to zdolno?? do samodyscypliny.
Georges Clemenceau
196.    Kto oferuje tanie chrze?cija?stwo, ten stanie wkrótce przed pustymi ko?cio?ami; kto chce tanie chrze?cija?stwo, ten wkrótce nie b?dzie mia? ?adnego.
kard. Franz Konig
197.    Czasami tak wielka jest rado??, ?e staje si? grzechem. Staje si? to wtedy, kiedy zachowujemy j? ca?? egoistycznie dla siebie, nie przekazuj?c innym.
T. Colsalvatico
198.    Historia dowodzi, ?e im mniej si? czyta, tym wi?cej kupuje si? ksi??ek.
Albert Camus
199.    Ró?nica mi?dzy du?ym, a ma?ym miastem polega na tym, ?e w du?ym mie?cie mo?na wi?cej zobaczy?, a w ma?ym wi?cej us?ysze?.
Jean Cocteau
200.    Poeta – kto?, kto pragnie w jasny dzie? pokaza? ?wiat?o ksi??yca.
Jean Cocteau
201.    ?al mi czasów niemego filmu. Co to by?a za rado?? widzie?, jak kobiecie otwieraj? si? usta, a g?osu nie s?ycha?.
Charles Chaplin
202.    Na?ladownictwo jest najszczerszym komplementem.
Charles Calab Colton
203.    Roztropno?? jest nieod??czn? towarzyszk? m?dro?ci, ale z geniuszem nie nawi?zuje nawet przelotnej znajomo?ci.
Charles Caleb Colton
204.    Najlepszym przyjacielem prawdy jest czas, jej najgorszym wrogiem jest przes?d, za? sta?ym towarzyszem pokora.
Charles Caleb Colton
205.    Kobieta nigdy nie widzi, co si? dla niej robi. Zawsze dostrze?e czego si? nie robi.
Georges Courteline
206.    Nigdy nie wiadomo, ze si? wypi?o o jeden kieliszek za du?o, zanim si? go nie wypije.
Georges Courteline
207.    Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny.
Sidonie Gabrielle Colette
208.    Z?o to jest w?a?nie to, co pope?niaj? inni.
Sidonie Gabrielle Colette
209.    Najciemniej jest zawsze przed ?witem.
Thomas Fuller
210.    Najszybszym rumakiem nios?cym nas do doskona?o?ci jest cierpienie.
Mistrz Eckhart
211.    Dzi?ki rado?ci nie odczuwamy zm?czenia i lepiej znosimy sprzeczno?ci, nieprzewidziane wypadki i przeciwno?ci.
P. Veron
212.    Dzi?ki rado?ci duch jest bardziej b?yskotliwy, my?l ja?niejsza, a dusza bardziej pogodna.
G. Courtois
213.    Poniós?szy najci??sze straty, musimy si? natychmiast rozejrze?, co nam pozosta?o do ocalenia i do zrobienia.
Johann Wolfgang Goethe
214.    I marsze wojskowe, i marsze weselne prowadz? do walki.
Noel Coward
215.    Nie ma nic bardziej niezno?nego jak g?upiec, któremu si? powodzi.
Cyceron
216.    Argumentów nie nale?y liczy?, lecz wa?y?.
Cyceron
217.    Pisanie polega nie na umiej?tno?ci pisania, lecz na umiej?tno?ci wykre?lania tego, co jest ?le napisane.
Antoni Czechow
218.    Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzi?czno?ci?, sp?aca ju? pierwsz? rat?.
Seneka
219.    Mój zwi?zek z Bogiem, od rana do wieczora, a tak?e i w nocy, z Bogiem i z rzeczami Boga, daje mi wieczn? rado?? i spokój we wszystkim, daje mi cierpliwo??.
b?. Jan XXIII
220.    Zdrowy ma wiele pragnie?, chory – tylko jedno.
niemieckie
221.    W ?yciu cz?owiek uczy si? nie ze zwyci?stw, ale z pora?ek.
Alberto Moravia
222.    Zwi?z?o?? to siostra talentu.
223.    Zamiast biernie przyjmowa? najci??sze do?wiadczenia, mo?na w oparciu o nie budowa?.
Brat Roger z Taize
224.    Szukamy odbicia swego wizerunku nie w p?yn?cej lecz stoj?cej wodzie, albowiem tylko co? sta?ego jest w stanie je zatrzyma?.
Czuang Czou
225.    Id? swoj? drog?, a ludzie niech mówi?, co chc?.
Alighieri Dante
226.    Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomy?lno?? im odbiera.
Eugene Delacroix
227.    Szczere, synowskie, nieograniczone zaufanie Maryi, szczególna do Niej czu?o?? i trwa?a pobo?no?? uczyni?a nas wy?szymi ponad wszelkie przeciwno?ci, wytrwa?ymi w postanowieniach, nieugi?tymi wobec siebie samych, pe?nymi mi?o?ci wobec bli?nich i dok?adnymi we wszystkim.
?w. Jan Bosko
228.    Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, p?ynie z braku wdzi?czno?ci za to, co posiadamy.
Daniel Defoe
229.    Lepiej mie? lwa na czele armii owiec, ni? owc? na czele armii lwów.
Daniel Defoe
230.    Modlitwa jest mostem ??cz?cym doczesno?? z wieczno?ci?, ziemi? z niebem, cz?owieka z Bogiem.
?w. Urszula Ledóchowska
231.    Najbardziej oczywist? oznak? m?dro?ci jest nieustanna rado??.
Micha? Montaigne
232.    S? ludzie, których uprzejmo?? gorsza jest od bezczelno?ci.
Antoni Czechow
233.    Kiedy s?yszymy oczywist? prawd?, cho?by po raz pierwszy, zawsze si? nam zdaje, ?e?my j? ju? kiedy? s?yszeli.
Feliks Chwalibóg
234.    Nie mówi si? nigdy za d?ugo, gdy si? mówi to, co powiedzie? trzeba.
Eugene Delacroix
235.    Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog mo?e by? niebezpieczny.
Kard. Joseph Ratzinger
236.    Nikt z nas nie wejdzie do raju, je?eli nie b?dzie umia? znale?? tam kogo?, do kogo b?dzie móg? powiedzie?: ja równie? ci pomog?em, aby? przyszed? do nieba.
Fulton Sheen
237.    Du?o to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy du?o.
Demostenes
238.    Nie mów: „inni tak robi?”, lecz pomy?l, czy przystoi, aby tak robi?.
Demostenes
239.    Kto o w?asne sprawy nie dba, ten te? i cudzych dobrze za?atwia? nie b?dzie.
Demostenes
240.    Sk?d mamy wiedzie?, kto z nas jest wi?kszy, kto lepszy, skoro pierwsi b?d? ostatnimi, a ostatni pierwszymi?
Miko?aj Gogol
241.    B??dem jest zbytnia ufno?? pok?adana we wszystkich, jak te? i nie pok?adanie ufno?ci w nikim.
Seneka
242.    Niechaj umys? nasz gotuje si? do przeciwno?ci w?a?nie w czasie zupe?nie wolnym od trosk i niechaj uodparnia si? na ciosy zmiennej fortuny w okresie, kiedy doznaje jej dobrodziejstw.
Seneka
243.    Filozofia jest ?rodkiem znieczulaj?cym na cierpienia moralne; niestety cena tego leku jest dla wi?kszo?ci ?miertelników nieprzyst?pna.
Feliks Chwalibóg
244.    Groby ?o?nierzy s? najlepszym kazaniem o pokoju.
Albert Schweitzer
245.    Uwierzcie mi, ?e umartwianie zmys?ów w patrzeniu, odczuwaniu i mówieniu, jest warte wi?cej ni? noszenie ?a?cucha i w?osienicy.
?w. Franciszek Salezy
246.    Kobiety by?yby niew?tpliwie punktualne, gdyby je zobowi?zano do spó?niania.
Vittorio De Sica
247.    Jedyna mo?liwo?? ?onatego m??czyzny, by w domu mie? ostanie s?owo, to przyzna? racj? ?onie.
Vittorio De Sica
248.    Czterdziestolatek musi rozstrzygn??: czy przed?u?a? sw? m?odo??, czy te? przed?u?a? swe ?ycie.
Jaques Deval
249.    Ukryte poczucie pot?gi bywa niesko?czenie rozkoszniejsze ni? jawna w?adza.
Fiodor Dostojewski
250.    Kazania, które s? ?wiadectwem, najcz??ciej wzbudzaj? t?sknot? za Bogiem, a nie tylko za poprawnym czy przyzwoitym ?yciem.
Ludmi?a Puzanowska
251.    Na szcz??cie s? w religii tajemnice! Gdyby ich nie by?o, nie ufa?bym jej. L?ka?bym si?, ?e chodzi o jak?? sztuczn? konstrukcj? ludzkiego ducha.
Nicolle
252.    Smaku nie mo?na sobie wykszta?ci? obcuj?c z gustem przeci?tnym, ale ocieraj?c si? o najdoskonalszy.
Johann Peter Eckermann
253.    Nie powi?kszaj wagi swoich nieszcz??? i nie przydawaj sobie ci??aru skargami.
Seneka
254.    S?awa wielu m??ów polega na tym, ?e mog?c zrobi? wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic z?ego.
Albert Einstein
255.    Wiadomo, ?e taki, a taki pomys? jest nie do zrealizowania. Ale ?yje sobie jaki? nieuk, który o tym nie wie. I on w?a?nie dokonuje tego wynalazku.
Albert Einstein
256.    Brama do ?wi?tyni Dobra i Prawdy jest niska. Wejd? tam tylko ci, którzy schyl? g?ow?.
Lew To?stoj
257.    Spo?ecze?stwo bez religii jest jak statek bez kompasu.
Napoleon Bonaparte
258.    Umartwienie, którym che?pi si? dusza, jest jak woda w wiadrze bez dna – wszystkie zas?ugi i dobre wyniki znikaj?.
b?. Edward Poppe
259.    Najwi?ksza satysfakcja w ?yciu to ?wiadomo??, ?e si? nikogo nie skrzywdzi?o.
Antyfanes
260.    Kobieta wierzy, ?e 2 i 2 zmieni si? w 5, je?li b?dzie d?ugo p?aka? i zrobi awantur?.
George Eliot
261.    To co w ?yciu doczesnym najcenniejsze, mo?e okaza? si? bez znaczenia dla ?ycia wiecznego.
ks. Józef Tischner
262.    Nic, co ludzkie, nie jest wolne od trosk.
Simonides z Keos
263.    Umartwienie ?o??dka jest alfabetem ?ycia duchowego i ten, kto nie potrafi opanowa? ?akomstwa, trudno pokona inne na?ogi, bo o wiele trudniej jest je pokona?.
?w. Wincenty a Paulo
264.    Cz?owiek, który zdoby? powodzenie, s?yszy ju? tylko oklaski. Na wszystko inne jest g?uchy.
Elias Canetti
265.    ?wiat jest pe?en niesprawiedliwo?ci. Bankier mo?e napisa? z?y poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisa? z?y czek.
Thomas Stearns Eliot
266.    M?dro? jest zawsze ?wi?ta… ?wi?to?? jest zawsze m?dra.
Ralph Waldo Emerson
267.    Nauka nie powinna Ko?cio?a zwalcza?, lecz zadawa? mu pytania.
Karl Friedrich Weizsacker
268.    Najlepsze dziedzictwo, jakie ojciec mo?e da? dzieciom, to chocia? minuta swojego czasu w ci?gu ka?dego dnia.
O.A. Battista
269.    Uprzejmo?? nigdy si? nie marnuje: je?eli nawet nie wywiera wp?ywu na tego, kto j? otrzymuje, zawsze s?u?y temu, który j? daje.
S.H. Simmons
270.    Dobrodziejstwo ?le skierowane staje si? z?ym uczynkiem.
Quintus Eniusz
271.    Z?o najstraszliwsze, ?mier?, nie dotyka nas wcale, bo póki my jeste?my, nie ma ?mierci, a kiedy jest ?mier?, nie ma nas.
Epikur
272.    Ca?e ?ycie ludzkie czym?e jest innym, jak nie jak?? komedi?, w której ka?dy wyst?puje w innej masce i ka?dy gra swoj? rol?, dopóki re?yser nie sp?dzi go ze sceny?
Erazm z Rotterdamu
273.    Tylko dzi?ki temu, ?e ludzie nie maj? tej mocy szkodzenia innym, jak? by mie? chcieli, ?wiat jeszcze istnieje.
Feliks Chwalibóg
274.    Sekretem sukcesu jest wytrwanie przy celu.
Benjamin Disraeli
275.    Sukces jest umiej?tno?ci? wytrwania tam, gdzie inni rezygnuj?.
Wiliam Feather
276.    Nadzieja jest matk? g?upich, co nie przeszkadza jej by? urocz? kochank? odwa?nych.
Stanis?aw Jerzy Lec
277.    Nie ma bardziej b?ogos?awionych na ziemi ludzi od dwojga ma??onków, którzy zjednoczeni ze sob? w jednym pragnieniu, spokojnie zarz?dzaj? w?asnym domem.
Homer
278.    Sztuka ods?ania g??bszy sens ?ycia ludzkiego i nadaje ?yciu now? warto??.
ks, Józef Tischner
279.    Bezczelno?? jest najgorsz? z chorób ludzkich.
Eurypides
280.    ?ycie jest jak uczta: jestem ju? przy deserach, a zapewniam was, ?e one tak?e s? wyborne.
b?. Jan XXIII
281.    ?wi?ty ró?aniec jest pot??n? broni?. U?ywaj jej z ufno?ci?, a zadziwi? ci? wyniki.
?w. Josemaria Escriva
282.    Nie ma nic lepszego ni? j?zyk, który jest ??cznikiem ?ycia spo?ecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozs?dku oraz modlitwy.
Ezop
283.    Ka?dy z nas nosi dwie sakwy, jedn? z przodu, drug? z ty?u. Do tej z przodu sk?adamy b??dy innych, do tej z ty?u nasze w?asne i dlatego ich nie widzimy.
Ezop
284.    Im wi?cej je?d?? po tym ?wiecie, tym bardziej jestem sk?onny uwierzy?, ?e rodzina pozostaje jedyn? rzecz?, która liczy si? w tym ?yciu.
A. Tocqueville
285.    Ró?aniec ponagla nasze palce, usta i serca do szerokiej symfonii modlitw i z tego powodu jest najwi?ksz? modlitw?, któr? kiedykolwiek u?o?y? cz?owiek.
Fulton Sheen
286.    Wiele tracimy wskutek tego, ?e przedwcze?nie uznajemy co? za stracone.
Johann Wolfgang Goethe
287.    Wszystko podlega modzie: twórczo?? umys?owa nie stoi pod tym wzgl?dem wy?ej od kroju sukien.
Bernard Fontenelle
288.    Prawdziwi filozofowie s? niczym s?onie, które nigdy nie st?pn? drug? nog?, zanim pierwsza na ziemi mocno nie stanie.
Bernard Fontenelle
289.    Przypadek jest by? mo?e pseudonimem Boga, kiedy On si? nie chce podpisa?.
Anatol France
290.    Zdrowy rozs?dek to rzecz, której ka?dy potrzebuje, ma?o kto posiada, a nikt nie wie, ?e mu brakuje.
Benjamin Franklin
291.    Bóg nas kocha nie dlatego, ?e jeste?my tak warto?ciowi, lecz jeste?my tak warto?ciowi, ?e On nas kocha.
Helmut Thielicke
292.    Zanim przemówisz, obró? siedem razy j?zyk w g?bie.
Galileusz
293.    Kobiety mog? uczyni? milionerem tylko takiego m??czyzn?, który jest miliarderem.
Charles Chaplin
294.    Dlaczego zwykle uciekamy przed samotno?ci?? Poniewa? niewielu si? czuje z samym sob? dobrze.
Carlo Dosi
295.    Obawa przed ?mieszno?ci? jest przyczyn? naszego najwi?kszego tchórzostwa.
Andre Gide
296.    Przywilejem wielkich jest przygl?danie si? katastrofom z balkonu.
297.    Biada temu, kto zadowolony jest z siebie: taki cz?owiek nigdy nie nab?dzie rozumu.
Miko?aj Gogol
298.    Ka?dy kraj jest dobry i wsz?dzie jest dobrze, o ile ma si? pieni?dze w kieszeni i weso?o?? w sercu.
Carlo Goldoni
299.    Kto nie ma odwagi stara? si? o swoje szcz??cie, tym samym udowadnia wyra?nie, ?e tego szcz??cia nie jest wart.
Carlo Goldoni
300.    Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez si? niewiele znacz?. Znacz? one bardzo wiele, gdy cz?owiek, poprzez nie wi??e si? z istotnymi, najg??bszymi warto?ciami bytu.
Witold Gombrowicz
301.    Nie koniecznie trzeba by? bogiem, by mie? wyznawców.
Witold Gombrowicz
302.    Rzecz? cz?owieka jest walczy?, a rzecz? nieba – da? zwyci?stwo.
Homer
303.    Komu si? nie chce do nieba, tego gwa?tem pcha? nie trzeba.
polskie
304.    W zabawie, od czasu do czasu, wzno?cie umys? ku Bogu, ofiaruj?c te zabawy na jego cze??.
?w. Jan Bosko
305.    ?wi?ci, gdziekolwiek przyjd?, pozostawiaj? co? z Boga, który daje odczu? swoj? obecno??.
b?. Jan XXIII
306.    Nie bój si? ?mierci: zaakceptuj j?, od dzi? hojnie…, kiedy Bóg zechce…, jak Bóg zechce…, gdzie Bóg zechce. Nie w?tp: ona przyjdzie w czasie, w miejscu i w sposób najw?a?ciwszy…, wys?ana  przez twojego Boga – Ojca.
?w. Josemaria Escriva
307.    ?ycie ?wi?tych jest niczym innym jak wprowadzon? w ?ycie Ewangeli?.
?w. Franciszek Salezy
308.    Do czytania ksi?gi ?ycia potrzebny jest czasem t?umacz.
Aldona Ró?anek
309.    Nie jest najwa?niejsze, czy komponujemy co? malutkiego, czy wielkie arcydzie?a. Tworz?c cokolwiek, cz?owiek uwalnia swojego ducha, który najwidoczniej od czasu do czasu chce by? uwolniony. W ten sposób dajemy ?wiatu cz?stk? siebie.
Aldona Ró?anek
310.    Najgorsz? chorob? nie jest tr?d czy gru?lica, ale ?wiadomo??, ?e jest si? nikomu niepotrzebnym, przez nikogo niekochanym, przez wszystkich opuszczonym.
b?. Siostra Teresa z Kalkuty
311.    Malarstwo jest milcz?c? poezj?, a poezja – mówi?cym malarstwem.
Simonides
312.    Cz?sto dobre s?owo, wyszeptane a propos, mo?e zrobi? wiele dobrego. Nie zaniedbujmy nigdy powiedzie? chocia?by jednego dobrego s?owa, je?eli nadarzy si? okazja.
b?. El?bieta od Przenaj?wi?tszej Trójcy
313.    Istnieje skromno??, która jest tylko p?aszczem pychy.
Carmen Sylwa
314.    Nie si?a, lecz wytrwa?o?? czyni wielkie rzeczy.
Samuel Johnson
315.    Sukces to rodzaj snu, to co? przemijaj?cego.
Sophia Loren
316.    Rozum uczciwego cz?owieka mie?ci si? w sercu.
Maksym Gorki
317.    Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których si? znaj? – na ?wiecie by?oby bardzo cicho.
Giovanni Guareschi
318.    W pami?tnikach nie odkryjemy niczego z?ego o ich autorach: chyba tylko ich z?? pami??.
Giovanni Guareschi
319.    S?dzisz, ?e jeste? sprawiedliwy dlatego, ?e mówisz to, co my?lisz. Co za nieporozumienie!
Sacha Guitry
320.    Najlepszym sposobem ukarania kobiety to kupi? jej trzy kapelusze i zamkn?? j? z nimi w pokoju bez lustra.
Sacha Guitry
321.    Kiedy moja modlitwa sta?a si? bardziej skupiona i wewn?trzna, to mia?em coraz mniej do powiedzenia. W ko?cu zamilk?em.
Soren Kierkegaard
322.    Trzymaj smutek z dala od siebie jako przeciwny pokojowi. Rani ci?, bole?nie serce gryzie niczym robak ubrania, wysusza ?ród?o pobo?no?ci, czyni cz?owieka ma?odusznym i niezdolnym do duchowej walki – zadaje ?mier? duszy i cia?u.
?w. Albert Wielki
323.    Powodzenie wi?kszo?ci spraw zale?y od tego, czy zna si? miar? czasu potrzebnego do osi?gni?cia celu.
Charles – Louis de Secondat de Montesquieu
324.    Nic ?atwiejszego jak spisywa? wspomnienia, które zupe?nie wylecia?y z pami?ci.
Charles Chaplin
325.    Gniew rodzi nienawi??, a z nienawi?ci rodz? si? ból i l?k.
?w. Augustyn
326.    W ogóle podstaw? cierpienia jest trwanie, podstaw? rado?ci jest chwila.
Fryderyk Chrystian Hebbel
327.    S? ludzie, którzy by si? cieszyli nawet z ko?ca ?wiata, gdyby go przepowiedzieli.
Fryderyk Chrystian Hebbel
328.    Nie ma nic bardziej emocjonuj?cego ni? po?o?y? si? spa? z czystym sumieniem.
Marcel Proust
329.    Rezultatem modlitwy nie jest zobowi?zywanie do czego? Boga. Bóg nie jest naszym ch?opcem na posy?ki. Rezultatem modlitwy jest to, ?e zmienia nas samych.
Michael Nowak
330.    Warto?? epoki chrze?cija?skiej mierzy si? przede wszystkim zdolno?ci? wyboru. Ewangelia jest zaproszeniem do wyboru, z mo?liwo?ci? wyboru absolutnego, wy??cznego, ca?kowitego, natychmiastowego; bez t?sknoty i powrotów.
Giulio Bevilacqua
331.    Na drodze do sukcesu g?ówny przystanek nazywa si? cierpliwo??.
Aldona Ró?anek
332.    Pieni?dz mo?e by? dobrym s?ug?, ale jest bardzo z?ym panem.
Kard. Joseph Malula
333.    Plotka to radio szatana.
Sacha Guitry
334.    To, co jest wytworzone z formy czystej my?li, a nie moc? autorytetu, tylko to nale?y do filozofii.
Fryderyk Hegel
335.    Zadawanie pyta? jest pobo?no?ci? my?lenia.
Martin Heidegger
336.    Czy a? tak wa?ne jest, aby by? przez innych zrozumianym?
Martin Heidegger
337.    Jaki by nie by? powód do ?ez, w ko?cu i tak trzeba wytrze? nos.
Heinrich Heine
338.    Cz?owiek nie m?drzeje na staro??, ale staje si? ostro?ny.
Ernest Hemingway
339.    Wielkim nieszcz??ciem, wielk? bied? naszego czasu nie jest to, ?e istniej? bezbo?ni, lecz ?e s? przeci?tni chrze?cijanie.
Georges Bernanos
340.    Zbieraj okruszyny szcz??cia, a one dadz? ci chleb zadowolenia.
Monta Crane
341.    Powiedz mi, kim s? twoi przyjaciele, a powiem ci kim jeste?. Od tej zasady historia zna jeden wyj?tek: Judasz, którego znajomo?ciom nie mo?na nic zarzuci?.
Ernest Hemingway
342.    Nie mo?na uciec od samego siebie przenosz?c si? z miejsca na miejsce.
Ernest Hemingway
343.    Co wa?niejsze dla sukcesu: talent czy pracowito??? A co wa?niejsze w rowerze: przednie czy tylne ko?o?
George Bernard Shaw
344.    Nami?tno?ci s? to wiatry, które nadymaj? ?agle okr?tu, czasem go zatapiaj?, ale bez nich nie móg?by p?yn??.
Wincenty Ignacy Marewicz
345.    Nie wystarczy du?o wiedzie?, a?eby by? m?drym.
Heraklit z Efezu
346.    Czy pragniesz wie?ców zwyci?stwa bez niebezpiecze?stwa bitwy?
Johann Gottfried Herder
347.    M?dro??: my?le? ze sceptycyzmem, dzia?a? z optymizmem.
Hermann Hesse
348.    Wiara i zw?tpienie zale?? od siebie; warunkuj? si? wzajemnie jak wdech i wydech.
Hermann Hesse
349.    Je?li wysoki urz?d powo?a ci? na jakie? stanowisko, wiedz: wszelkie wst?powanie po urz?dowych szczeblach nie jest krokiem ku wolno?ci, lecz ku zwi?zaniu.
Hermann Hesse
350.    Gdy chcemy pokaza? pi?kno krajobrazu, nie zmuszajmy do pami?tania wysoko?ci szczytu.
Ludwik Hirszfeld
351.    Do utraconego raju nie powinno si? wraca?. Zw?aszcza je?eli nie ma si? pewno?ci, ?e by? on naprawd? rajem.
Roman Brandstaetter
352.    Spo?ród nas naprawd? szcz??liwi s? ci ludzie, którzy szukaj? i udaje im si? odkry? sposób, aby by? u?ytecznym dla innych.
Albert Schweitzer
353.    Dobry los nie jest sprzymierze?cem bezczynno?ci.
Sofokles
354.    Chrze?cija?stwo nie jest tylko teori?, ale równie? praktyk? – Bóg dzia?a, a cz?owiek tak?e mo?e Mu odpowiedzie? tylko dzia?aj?c; dlatego wy??cznie w dzia?aniu mo?emy nabra? do?wiadczenia i pewno?ci.
Hans Urs von Balthazar
355.    Pycha zabiera mnie Bogu, zawi?? bli?niemu, gniew mnie samemu.
Ugo Di San Vittore
356.    Dzieci s? czasem dobre, czasem z?e, ale wnuki s? zawsze nadzwyczajne.
Ludwik Hirszfeld
357.    Absurdalno?? daje si? wyrazi? tylko za pomoc? humoru.
Alfred Hitchcock
358.    ?adne wydarzenie z ?ycia Chrystusa nie jest tak bliskie zwyczajnemu ludzkiemu ?yciu jak Jego narodzenie.
359.    Bóg zaja?nia? najwyra?niej cz?owiekowi na ludzkim obliczu Tego, który si? narodzi? w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba si? dopatrywa? twarzy Boga w ka?dej twarzy cz?owieka.
o. Andrzej Madej
360.    Ludzie wol? o wiele bardziej szcz??cie od m?dro?ci. Ale to tak jakby?my chcieli by? nie?miertelni i si? nie zestarze?.
S.J.H.
361.    Póki dopisuje ci szcz??cie, nikt nie dostrzega twoich wad.
Ali Ibn Abi Talib
362.    Có? po ustawach bez obyczajno?ci w narodzie?
Horacy
363.    Usta uczonego chwal?cego koleg? – to kielich z  ?ó?ci? zaprawiony miodem.
Wiktor Hugo
364.    G?upcy mówi? o przesz?o?ci; m?drzy mówi? o tera?niejszo?ci, a szale?cy mówi? o przysz?o?ci.
Napoleon Bonaparte
365.    Gdyby wszyscy ludzie nadawali godzinie, która ma w?a?nie wybi? tak? warto??, jak? chcieliby, aby posiada?a ostatnia godzina ich ?ycia, ?wiat poszed?by do przodu bardzo szybko po drodze chrze?cija?skiego idea?u.
Nino Salvaneshi