ZŁOTE MYŚLI

Od dnia 29 czerwca 2007r. na stronie internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej
w Jaworznie, there codziennie pojawia si? jedna „z?ota my?l”. W miar? mo?liwo?ci jest ona powi?zana z aktualnym kalendarzem liturgicznym. Z ca?ym ich zbiorem mo?na zapozna? si? poni?ej.
„Z?ota my?l” inaczej aforyzm, maksyma, gnoma, skrzydlate s?owo, przys?owie, sentencja – w sposób zwi?z?y wyra?a ogóln? prawd? ?yciow?, religijn?, moraln?, filozoficzn?.
Dla jednych mog? by? inspiruj?ce, niektórzy mog? si? z nimi nie zgadza?, zawsze jednak powoduj? refleksj?.
Ich autorami s? znani ludzie m.in. ojcowie Ko?cio?a, ?wi?ci, filozofowie, pisarze i inni. Pochodz? tak?e z lektury ksi??ek, czasopism, wyk?adów, szkole?. homilii, rekolekcji. Zdarza si?, ?e nie jest znane nazwisko autora.
Nie zapominajmy, ?e kopalni? „m?dro?ci” jest Biblia.

A oto „z?ote my?li” do tej pory opublikowane na stronie KIK: