Encykliki Papie?a Jana Paw?a II
 1. Redemptor hominis (Odkupiciel cz?owieka) – 4 marca 1979. Pobierz PDF.
 2. Dives in misericordia (Bogaty w Mi?osierdziu), mind podtytu?: O Bo?ym Mi?osierdziu – 30 listopada 1980. Pobierz PDF.
 3. Laborem exercens (Z pracy), podtytu?: O pracy ludzkiej – 14 wrze?nia 1981. Pobierz PDF.
 4. Slavorum apostoli (Aposto?owie S?owian), podtytu?: Na 1100 rocznic? dzie?a ewangelizacji ?w. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985. Pobierz PDF.
 5. Dominum et vivificantem (Pana i O?ywiciela), podtytu?: O Duchu ?wi?tym w ?yciu Ko?cio?a i ?wiata – 18 maja 1986. Pobierz PDF.
 6. Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytu?: B?ogos?awiona Maryja Dziewica w ?yciu pielgrzymuj?cego Ko?cio?a – 25 marca 1987. Pobierz PDF.
 7. Sollicitudo rei socialis (Spo?eczna troska), podtytu?: Spo?eczna troska – 30 grudnia 1987. Pobierz PDF.
 8. Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytu?: O sta?ej aktualno?ci pos?ania misyjnego – 7 grudnia 1990. Pobierz PDF.
 9. Centesimus annus (Stulecie), podtytu?: W stulecie encykliki Leona XIII "Rerum Novarum" – 1 maja 1991. Pobierz PDF.
 10. Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytu?: Podstawowe problemy nauczania moralnego Ko?cio?a – 6 sierpnia 1993. Pobierz PDF.
 11. Evangelium vitae (Ewangelia ?ycia), podtytu?: O warto?ci i nienaruszalno?ci ?ycia ludzkiego – 25 marca 1995. Pobierz PDF.
 12. Ut unum sint (tytu? zachowany w tek?cie polskim w wersji ?aci?skiej; sens: Aby byli jedno), podtytu?: O dzia?alno?ci ekumenicznej – 25 maja 1995. Pobierz PDF.
 13. Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytu?: O relacjach mi?dzy wiar? a rozumem – 14 wrze?nia 1998. Pobierz PDF.
 14. Ecclesia de Eucharistia (Ko?ció? dzi?ki Eucharystii), podtytu?: Eucharystia w ?yciu Ko?cio?a – 17 kwietnia 2003. Pobierz PDF.
Encykliki Papie?a Benadykta XVI
 1.  Deus Caritas est (tekst encykliki), Bóg jest Mi?o?ci? 25 grudnia 2005 (opubl. 25 stycznia 2006) Pobierz PDF
 2. Spe salvi (tekst encykliki), Encyklika o nadziei 30 listopada 2007 Pobierz PDF
 3. Caritas in veritate (tekst encykliki), Mi?o?? w Prawdzie 7 lipca 2009 Pobierz PDF

 

Encykliki Papie?a Franciszka
 1. Lumen Fidei (tekst encykliki), ?wiat?o wiary 5 lipca 2013 Pobierz PDF

 

Adhortacje Papie?a Jana Paw?a II

 

 1. „Catechesi tradendae” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o katechizacji w naszych czasach) - 16 X 1979 r., Pobierz PDF
 2. „Familiaris consortio” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o zadaniach rodziny chrze?cija?skiej w ?wiecie wspó?czesnym) - 22 XI 1981 r., Pobierz PDF
 3. „Redemptionis donum” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o konsekracji zakonnej w ?wietle tajemnicy odkupienia) - 25 III 1984 r., Pobierz PDF
 4. „Reconciliatio et paenitentia” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym pos?annictwie Ko?cio?a) - 2 XII 1984 r., Pobierz PDF
 5. „Christifideles laici” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o powo?aniu i pos?annictwie ?wieckich w Ko?ciele i na ?wiecie 20 lat po Soborze Watyka?skim II) - 30 XII 1988 r., Pobierz PDF
 6. „Redemptoris custos” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o ?w. Józefie i jego pos?annictwie w ?yciu Chrystusa i Ko?cio?a) - 15 VII 1989 r., Pobierz PDF
 7. „Pastores dabo vobis” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o formacji kap?anów we wspó?czesnym ?wiecie) - 25 III 1992 r., Pobierz PDF
 8. „Ecclesia in Africa” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o Ko?ciele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000) - 14 IX 1995 r., Pobierz PDF
 9. „Vita consecrata” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o zakonach) - 25 III 1996 r., Pobierz PDF
 10. „Ecclesia in America” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego ?wi?tobliwo?ci papie?a Jana Paw?a II o spotkaniu z ?ywym Chrystusem, drog? nawrócenia, jedno?ci i solidarno?ci w Ameryce) - 22 I 1999 r., (za zgod? Papieskich Dzie? Misyjnych) Pobierz PDF
 11. „Ecclesia in Oceania” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego ?wi?tobliwo?ci papie?a Jana Paw?a II o Ko?ciele w Australii i Oceanii) - 22 XI 2001 r., (za zgod? Papieskich Dzie? Misyjnych) Pobierz PDF
 12. „Ecclesia in Europa” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o Ko?ciele w Europie) - 28 VI 2003 r., Pobierz PDF
 13. „Pastores Gregis” :. (Adhortacja apostolska Ojca ?wietego Jana Paw?a II o biskupie s?udze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei ?wiata) - 16 X 2003 r., Pobierz PDF

 

 Adhortacje Papie?a Benedykta XVI
 1. Ecclesia In Medio Oriente Pobierz PDF
 2. Verbum Domini - o S?owie Bo?ym w ?yciu i misji Ko?cio?a Pobierz PDF
 3. SACRAMENTUM CARITATIS Pobierz PDF

 

Adhortacje Papie?a Franciszka

 

 1. Evangelii Gaudium (Rado?? Ewangelii) Pobierz PDF