Dokąd zmierzasz Rodzino?

"Rodzina jest prawdziwym fundamentem spo?ecze?stwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzko?ci. Potrzeba wi?c odwa?nej i ofiarnej wspó?pracy wszystkich ludzi dobrej woli, treatment aby rodzinie wspó?czesnej pomóc odkry? pi?kno i wielko?? jej powo?ania”.

Jan Pawe? II

 

Przysz?o?? ka?dego spo?ecze?stwa zale?y od kondycji jego Rodziny, od tego jakie warto?ci ceni, jakie cele stawia przed swoimi dzie?mi, jak rozwi?zuje w?asne problemy i jak buduje swoj? wspólnot?. Budowanie demokracji i kultury pracy, poszanowanie praw cz?owieka i kszta?towanie postaw prospo?ecznych  rozpoczyna si? w rodzinie.
W Polsce dominuje jeszcze tradycyjny model rodziny, jednak?e nasilaj? si? procesy jemu przeciwne. Ilo?? nowo zawartych ma??e?stw maleje. Wzrasta natomiast liczba rozwodów. Na 100 nowo zawartych ma??e?stw przypadaj? 33 rozwody. W naszym kraju, zw?aszcza od po?owy lat osiemdziesi?tych, systematycznie wzrasta liczba rodzin niepe?nych, w których wychowuje si? ju? oko?o dwóch milionów dzieci. Odsetek urodze? pozama??e?skich zwi?kszy? si? z 5,8 % w roku 1989 do 19,5% w 2007 r. W?ród kobiet, które urodzi?y dzieci pozama??e?skie po?ow? stanowi? kobiety poni?ej 19. roku ?ycia. Najcz?stsz? przyczyn? powstawania rodziny niepe?nej jest przedwcze?nie rozpocz?te wspó??ycie p?ciowe, nieoczekiwana ci??a i pozostawienie przez ch?opaka dziewczyny samej z dzieckiem. Przyk?ad Wielkiej Brytanii, gdzie liczba aborcji i nieplanowanych ci?? u nastolatek jest rekordowa w Europie, pokazuje, ?e nie sprawdza si? polityka rozdawnictwa ?rodków antykoncepcyjnych i upowszechnianie o?wiaty seksualnej. Wszystkie statystyki potwierdzaj?, ?e dzieci wychowane w rozbitych rodzinach maj? ci??ej w ?yciu: gorzej si? ucz?, cz??ciej s? bezrobotne, cz??ciej pope?niaj? przest?pstwa i cz??ciej sami rozbijaj? rodziny, powtarzaj?c schemat, który rujnowa? ich w?asne ?ycie.
Polska zacz??a si? wyludnia?. Od 1983 roku liczba urodze? maleje. 23 % polskich ma??e?stw nie posiada dzieci, a 50 % ma tylko jedno dziecko. Czwórk? lub wi?cej dzieci ma zaledwie 5% ma??e?stw. Jedn? z przyczyn jest sytuacja materialna rodzin m?odych i rodzin wielodzietnych, które s? najubo?szymi grupami spo?ecznymi w Polsce. ?redni dochód na osob? w rodzinie z jednym dzieckiem wynosi 867 z?, z dwojgiem dzieci - 644 z?, z trojgiem - 472 z?, za? z czworgiem ju? tylko oko?o 355 z?. Oznacza to,  ?e na cz?onka rodziny posiadaj?cej czworo dzieci przypada niewiele wi?cej ni? 10 z? dziennie na ca?e utrzymanie. Ale jak pokazuj? przyk?ady krajów bogatych, pieni?dze to nie wszystko. Francja, która przeznacza du?e ?rodki na polityk? prorodzinn?, swój dodatni przyrost naturalny zawdzi?cza g?ównie rodzinom muzu?ma?skim, które posiadaj? przeci?tnie ponad czworo dzieci.
M?odzi Polacy deklaruj? ch?? za?o?enia rodziny gdy osi?gn? odpowiedni status materialny i karier?. Badania socjologiczne rodzin wskazuj? na przecenianie znaczenia funkcji materialnych kosztem funkcji buduj?cej wi?zi emocjonalne i sprzyjaj?cej rozwojowi osobowemu. Dom staje si? mieszkaniem wype?nionym – a cz?sto przepe?nionym – lokatorami zapatrzonymi w swoje indywidualne cele i zagonionymi w ich poszukiwaniu. Dawniej pokoje dzieli?o si? na sypialny, jadalny, go?cinny, a teraz na pokój ?ony, m??a i dziecka. O ile w ogóle jest co dzieli?. Podstawowym problemem wielu polskich rodzin jest bowiem brak w?asnego mieszkania, co przez brak perspektyw sprzyja powstawaniu patologii.
Jak powiedzia? nasz wielki rodak Jan Pawe? II, potrzeba wspó?pracy wszystkich ludzi dobrej woli, a zw?aszcza rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, polityków i dziennikarzy - aby pomóc rodzinie odkry? jej wielko?? i pi?kno ! Problem tkwi w naszych g?owach. Od tego jakie priorytety wybierzemy zale?e? b?dzie przysz?o?? naszych rodzin i naszej ojczyzny. Ojcze ?wi?ty, który jeste? przedmiotem dumy wielu swoich rodaków - spraw, aby?my na serio potraktowali Twoje nauczanie!


Czes?aw Brandys
Prezes KIK w Jaworznie