HISTORIA
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE
W LATACH 1981 – 2007

4 Listopada 2007 r. minęła 20 rocznica zarejestrowania Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, chociaż jego działalność nieformalna sięga 1981 r.
Wybór metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i powstanie Solidarności było początkiem polskiego odrodzenia duchowego i narodowego. Spowodowało to również ożywienie ruchu Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. W okresie po przełomie sierpniowym, od jesieni 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. w wielu miastach powstały nowe Kluby Inteligencji Katolickiej, zarejestrowane przez ówczesne władze. Również i w Jaworznie początki KIK-u sięgają czasu tego niezapomnianego zrywu wolnościowego. Pierwsze spotkania grupy założycielskiej Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie miały miejsce przy parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny u ks. proboszcza Juliana Bajera, który był bardzo przychylny tej inicjatywie. Ich efektem było spotkanie tworzącego się środowiska inteligencji katolickiej z biskupem sufraganem krakowskim Stanisławem Smoleńskim oraz zorganizowanie Tygodnia Wykładów  poświęconego społecznemu nauczaniu kościoła. Prelegentami byli duchowni krakowscy. Spotkania odbywały się przy szczelnie wypełnionej sali dolnego kościoła.
Przebywający w Jaworznie w dniach 14-20 listopada 1981 r. z wizytacją kanoniczną metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski, spotkał się z członkami rodzącego się Klubu Inteligencji Katolickiej oraz przedstawicielami Solidarności .
Niestety, wprowadzenie stanu wojennego uniemożliwiło formalną rejestrację Klubu, aż do 1987 r. Pomimo tak niesprzyjających warunków środowisko klubowe trwało nadal. Nieformalne spotkania pełne ciepła i serdeczności odbywały się w salkach kościoła. W tych trudnych czasach były one oazą wolnej myśli, emanujące nadzieją. Szczególnie licznie uczestniczyli w nich nauczyciele, inżynierowie, lekarze, ludzie wielu innych zawodów, członkowie Solidarności.  Ich integrację przyspieszyła II pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1983 r. , przez włączenie się wielu osób w przygotowania do pielgrzymki, a także dzięki spotkaniu z Ojcem Św. w Krakowie na Błoniach. Ważną rolę organizatora i koordynatora spotkań klubowych na początku lat osiemdziesiątych pełnił inż. Kazimierz Łabuzek. Od września 1983 r. do czerwca 1984 r.  dwóch przedstawicieli Klubu: Tadeusz Mercik i Czesław Brandys uczestniczyło w comiesięcznych trzydniowych sesjach posynodalnych, które odbywały się na przemian w Krakowskiej Kurii, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Trzebini u OO. Salwatorianów. Głównym organizatorem spotkań był redaktor naczelny Wydawnictwa Znak red. Stefan Wilkanowicz. W spotkaniach wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Archidiecezji Krakowskiej. Głównym celem tych spotkań było pogłębienie wiedzy i formacji religijnej uczestników.
Na zakończenie cyklu spotkań każdy z uczestników był poproszony o pisemne opracowanie- wybranego przez siebie- jednego z zaproponowanych tematów. Dla przykładu Czesław Brandys pisał o kulturze życia codziennego.
Każdą pracę oceniał i swoje uwagi przekazywał osobiście redaktor  S. Wilkanowicz  Zdobytą wiedzą i doświadczeniem uczestnicy spotkań dzielili się na comiesięcznych spotkaniach Klubu w Jaworznie.
W latach 1985 – 1987 kilka rodzin z naszego Klubu wzięło udział w dwutygodniowych rekolekcjach oazowych w Osieczanach i Wiśniowej.
Braliśmy także udział w pielgrzymkach do Czernej, a także w ogólnopolskich pielgrzymkach KIK do Częstochowy. Podczas jednej z nich zamówiliśmy Mszę Św. w intencji rychłej rejestracji naszego Klubu. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę Klubu z ks. proboszczem Parafii Św. Wojciecha i Św. Katarzyny Julianem Bajerem. Nie tylko użyczał nam pomieszczeń w przykościelnych salkach katechetycznych, ale także brał udział w spotkaniach Klubu, wygłaszał prelekcje i zapraszał ciekawych wykładowców. Bardzo interesująca prelekcja ks. J. Bajera dotyczyła historii jaworznickich proboszczów. Natomiast zaproszeni przez księdza proboszcza goście to między innymi:
–   red. Marek Skwarnicki – pisarz i poeta, przyjaciel Jana Pawła II – dwukrotnie gościł z tematem papieskich pielgrzymek po świecie, w których osobiście uczestniczył.
–   ks. dr Jelonek z PAT w Krakowie – biblista – na comiesięcznych wykładach w dolnym kościele w latach 1983 –  1988   niezwykle interesująco i przystępnie omawiał nie zawsze łatwe zagadnienia Starego, a później Nowego Testamentu. Po tych wykładach spotykano się w salkach katechetycznych na dyskusję. W miarę trwania wykładów ilość słuchaczy i zainteresowanych dyskusją systematycznie wzrastała.
K. Józef Gut organizował w latach 1985 -1986 Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, na którym wykładali liczni prelegenci z Krakowa. Pierwszy z wykładowców-psycholog mówił o metodach manipulacji.
Swoją obecnością zaszczycili nas w tym okresie: ks. kardynał Franciszek Macharski, ks. biskup Stanisław Smoleński oraz ks. biskup Kazimierz Górny.
Rok 1987 był rokiem przełomowym w historii Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie. Spotkania środowiska nabrały intensywności:
–    31 stycznia uroczysta Msza Św. i spotkanie opłatkowe w serdecznej atmosferze w sali wypełnionej po brzegi z udziałem ks. J. Bajera, ks. J. Guta, ks. K. Matuszyka i ks. Kościelnego;
–    23 lutego ks. J. Bajer omawiał historię Kongresów Eucharystycznych;
–    23 marca Ewa Kramarczyk zdała relację ze spotkania Taize w Londynie;
–    27 kwietnia Andrzej Potocki przedstawił rolę laikatu w nauczaniu Jana Pawła II;
–    26 maja i 26 października  ks. Stanisław Janicki dzielił się refleksjami, ilustrując je przeźroczami, z pielgrzymki do Ziemi Świętej;
–    1 czerwca dr Andrzej Romanowski z Uniwersytetu Jagielońskiego przedstawił polsko-litewskie stosunki kulturalne;
Władze PRL stojące przed ogromnymi problemami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi wykazywały oznaki ograniczonego „liberalizmu” w stosunku do stowarzyszeń, a zbliżająca się ,pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1987 r. stwarzała dużą szansę na pozytywne załatwienie wniosku o rejestrację.

Środowisko klubowe zdecydowało się na wystąpienie do władz o legalizację stowarzyszenia.
Antoni Urban po licznych rozmowach z ks. dziekanem Julianem Bajerem, Andrzejem Potockim- prezesem KIK-u w Krakowie i Tadeuszem Skibą sekretarzem tegoż klubu, przedstawił plan działań mających na celu rejestrację organizacji.
W dniu 30 marca 1987 r. odbyło się zebranie założycielskie Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, na którym było obecnych 20 członków. Podczas tego spotkania zapoznano zebranych ze statutem, wybrano komitet założycielski  oraz podjęto uchwałę o założeniu KIK w Jaworznie.
A oto lista członków założycieli Klubu: Adam Bisztyga, Bogusław Bobrowski, Czesław Brandys, Galbarczyk Zofia, Genowefa Brandys, Janina Demanego, Marek Jastrzębski, Kluba Anna, Kluba Mirosława, Antonina Kosek, Anna Kramarz, Halina Lis, Kazimierz Łabuzek, Machowicz Janina, Tadeusz Mercik, Danuta Meres, Jerzy Meres, Krystyna Obtułowicz, Julian Pieronkiewicz, Antoni Urban 4 listopada 1987 r. zapadła decyzja Nr SA.II—6015/11/87 Prezydenta Miasta Jaworzna o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń Klubu Inteligencji Katolickiej pod nr 22/87.
O tym, że nie była to dla Prezydenta Miasta w tamtych czasach łatwa decyzja i że członkowie Klubu byli inwigilowani, świadczą m.in. następujące dokumenty:
–    z Notatki służbowej z adnotacją „poufne” z dnia 28.04.1987r. sporządzonej przez ówczesnego I Sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR: „Według naszego rozeznania w składzie Komitetu Założycielskiego znajdują się osoby, które na zewnątrz prezentują światopogląd katolicki. Żadna z tych osób w przedsiębiorstwach m. Jaworzna nie zajmuje wysokiego stanowiska kierowniczego. Tymczasowa „trójka” występująca w imieniu Komitetu Założycielskiego, to osoby na emeryturze, bądź na granicy wieku emerytalnego. Żadna z osób będących w składzie Komitetu w poprzednich latach nie należała do aktywistów „S”, tym niemniej niektóre z tych osób znane są ze zdecydowanej sympatii do „S”, a także z krytycznego stosunku do aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej, czemu dają wyraz np.
w pracach Komitetu Rodzicielskiego Szkoły.”
–    Z Notatki służbowej z dnia 5.05.1987r. spisanej na okoliczność rejestracji stowarzyszenia: „Prezydent Miasta uzgodnił stanowisko w tej sprawie z Komitetem Miejskim PZPR i Miejskim Urzędem Spraw Wewnętrznych, zapoznając jednocześnie w/wym. ze składem osobowym Komitetu Założycielskiego Klubu.”

O Tempora! o mores!

Klub uzyskał osobowość prawną i rozpoczął oficjalną działalność statutową.W pierwszej kolejności poinformowaliśmy o zarejestrowaniu Klubu Jego eminencję arcybiskupa metropolitę krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego. W odpowiedzi otrzymaliśmy słowa radości i życzenia błogosławieństwa bożego w pracy dla Komitetu Założycielskiego i wszystkich członków obecnych i przyszłych Klubu.
Poinformowaliśmy również Sekretariat Episkopatu Polski w Warszawie i Kluby Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Chrzanowie oraz Tygodnik Powszechny, który napisał o tym fakcie na swoich łamach. Wiadomość o rejestracji KIK-u w Jaworznie podało również Radio Wolna Europa oraz miesięcznik „Kultura” redagowany w Paryżu przez Jerzego Giedroycia.

Lata: 1987 – 1989 – prezes Antoni Urban

2 grudnia 1987 r. odbyło się Walne Zebranie KIK-u  w Jaworznie. Na wniosek zebranych p. Kazimierza Łabuzka uczyniono honorowym prezesem Klubu (ze względu na zły stan zdrowia) oraz wybrano 7 – osobowy  Zarząd Klubu:
Antoni Urban – prezes
Anna Kramarz – wiceprezes
Adam Bisztyga – wiceprezes
Danuta Meres – sekretarz
Janina Demanego – skarbnik
Czesław Brandys – członek zarządu
Marek Jastrzębski – członek zarządu
Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:
Tadeusz Mercik – przewodniczący
Halina Lis – członek
Julian Pieronkiewicz – członek

Następnie uchwalono ramowy program działania na lata 1988 – 1989.  Przewidywał on zajęcie się tematyką z następujących dziedzin:
– wiedza religijna,
– nauka społeczna Kościoła,
– kultura,
– historia,
– ekologia,
– obrona życia,
–  przeciwdziałanie patologiom życia społecznego.

Powyższe cele Klub realizował poprzez:
– organizowanie zebrań,
– odczytów,
– zebrań dyskusyjnych,
– rekolekcji,
– pielgrzymek,
– imprez naukowych i artystycznych,
– prowadzenie czytelni prasy katolickiej.

Klub odwiedziło wielu prelegentów z Krakowa, Warszawy, Katowic, Kielc i Rzeszowa.
Korzystaliśmy także z miejscowych prelegentów – głównie członków Klubu.

Informacja o programie działania Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie w latach 1987 – 1989

Grudzień 1987 r.
03. XII.     –     Historia ruchu „Znak”  – Antoni Urban
07. XII.     –    Rola dziejowa Józefa Piłsudskiego – dr Andrzej Romanowski
15. XII.     –    Dzieło życia ks. Jana Piwowarczyka – pierwszego redaktora Tygodnika Powszechnego – Jerzy Kołłątaj
19. XII.     –    Spotkanie biblijne
Styczeń 1988 r.
07. I.     –    Msza św.; Opłatek
11. I.     –    Spotkanie biblijne – ks.doc. dr hab. Tomasz Jelonek
21. I.     –    Esperanto – wczoraj i dziś – Stanisław Rytt
Luty 1988 r.
08. II.     –    Spotkanie biblijne – ks .doc. dr hab.Tomasz Jelonek
15. II.     –    Dzień klubowy
29. II.     –    Zagrożenia ekologiczne Jaworzna – Anna Kramarz
Marzec 1988 r.
07. III.      –    Grzech społeczny dzisiaj – Czesław Brandys
21. III.      –    Panorama katolików świeckich w Polsce – red. Stefan Wilkanowicz
25. III.      –    Refleksje wielkopostne ks. Julian Bajer
Kwiecień 1988 r.
21. IV.    –    O chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu – Antoni Urban
23. IV.    –    Spotkanie z Jerzym  Skwarą red. naczelnym „Ładu”
24 – 30 IV.    –    Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Maj 1988 r.
16. V.    –    Armia Krajowa w okręgu śląskim – dr Juliusz Niekrasz
24. V.    –    Spotkanie biblijne
27- 28. V.    –    Rekolekcje klubowe w Czernej.
Czerwiec 1988 r.
06. IV.    –    Wychowanie do życia w rodzinie – Danuta Meres
18. VI.    –    Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Częstochowy
23. VI.   –    Udział katolików w życiu publicznym – refleksja nad dokumentami Prymasowskiej Rady Społecznej – dr Henryk Dutkiewicz
Wrzesień 1988 r.
06. IX.     –    Stosunki kulturalne polsko-niemieckie – dr Andrzej Romanowski
16 -18. IX.    –    Spotkanie charyzmatyczne w Czernej
24 .IX.    –    Spotkanie służące pojednaniu polsko-niemieckiemu z uczestniczkami pielgrzymki śladami Edyty Stein – kobietami niemieckimi.
Październik 1988 r.
18. X.     –    10 lat pontyfikatu Jana Pawła II – Spotkanie Klubowe
27. X.     –    Co to jest katolicka nauka społeczna – dr  Zygmunt Drozdek
28. X.     –    Dzień klubowy
Listopad 1988 r.
10. XI.     –    Odzyskanie niepodległości w 1918 r. – dr Andrzej Romanowski
11. XI.     –    Msza św. w intencji twórców II Rzeczypospolitej
12 – 13. XI.    –    Spotkanie Maryjne w Czernej dla członków Klubu i ich rodzin
24. XI.     –    Kościół wobec przemian społecznych w Polsce – dr Piotr Nitecki
28. XI.     –    Upadek obyczajowości w Polsce – Mirosław Dzielski
Grudzień 1988 r.
06. XII.     –    Chrześcijańska, marksistowska i liberalna koncepcja własności –  Antoni Urban
09. XII.   –    Seminarium „Życie i twórczość Zofii Kossak” – Prof. dr Ireneusz Opacki, dr Z. Mokranowska, Józef Olejniczak
15. XII.     –    Katolicyzm społeczny w II Rzeczpospolitej – red. Marek Hołubicki

 

TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W JAWORZNIE – 1988 r.
pod patronatem ks. kardynała Franciszka Macharskiego

24. IV.    –    Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    Uroczysta Msza św. inaugurująca Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
25.IV.    –    Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    Religijność polska, świadomość jednostek,  a zbiorowa wyobraźnia – Henryk Woźniakowski
26.IV.    –    Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny     ->    „O Matce i Synu” – opowieść wg Ewy Szelburg-Zarembiny – Danuta Michałowska
27.IV    –    Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    Chrześcijaństwo na Rusi – prof. dr Ryszard Łużny
28.IV    –    Kościół Matki Bożej Nieustającej PomocyKościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    Spotkanie z Małym Gościem NiedzielnymRola „ŁADU” w krzewieniu katolicyzmu społecznego – Jerzy Skwara
29.IV.    –    Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny     ->    Apostolstwo prasy i książki pallotyńskiej –  Joanna Lubieniecka red. „Królowej Apostołów”  „Zofia Kossak” –życie i twórczość- prof. dr Ireneusz Opacki
30. IV.    –    Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny     ->    Film video „Dzień w którym umarł ChrystusMsza św. kończąca Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Jaworznie

 

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY W JAWORZNIE
w dniach 23 – 30 kwietnia 1989 r.

23. IV. – kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    Msza św. rozpoczynająca Tydzień Ekologiczny
24. IV. – kościół  Matki Bożej Nieustającej Pomocy    –    „Kryzys ekologiczny – kryzys moralny” ks. dr Jan Grzesica, dr Krystyna Neugebauer
24. IV. – kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    „Psychologia prenatalna” – dr Krystyna Neugebauer
25. IV. – kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    „Światowa strategia ochrony przyrody” prof. dr Juliusz Braun
26. IV. – kościół św. Elżbiety    ->    „Program działania Klubu Ochrony Środowiska – Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej”prof. dr Juliusz Braun
27. IV. – kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    „Dramat współczesnej medycyny, pacjentów i lekarzy” – prof. dr Henryk Gaertner
28. IV. – kościół  Matki Bożej Anielskiej    ->    „Zasady rolnictwa ekologicznego” – Kazimierz  Rabsztyn
29. IV. – kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    „Energetyka jądrowa problem techniczny czy społeczny” – red. Jerzy Wysocki
30. IV. – kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny    ->    „Kryzys ekologiczny, a drogi wyjścia” – prof. dr Zbigniew Wierzbicki

 

INNE DZIAŁANIA W 1989 R.

Styczeń 1989 r.
12. I.    –    Dzień Klubowy
19. I.    –    Prawa człowieka w świetle katolickiej nauki społecznej  – red. Michał Drozdek
23. I.    –    Msza św.
23. I.    –    Opłatek
Luty 1989 r.
06. II.    –    Dzień klubowy
16. II.  –  Podstawowe zasady życia społecznego według nauczania społecznego kościoła dr Zygmunt Drozdek (Kościół św. Elżbiety)
16. II.     –    Podstawowe zasady życia społecznego według nauczania społecznego kościoła Dr Zygmunt Drozdek (Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny (dolny)
27. II.    –    Chrześcijanin wobec AIDS – dr Anna Kramarz
Marzec 1989 r.
05. III.    –    Msza św. w intencji Kazimierza Łabuzka
06. III.    –    Dzień klubowy
17. III.    –    Droga Krzyżowa
30. III.  –   Chrześcijański ideał życia godnego – Mec. Władysław  Siła – Nowicki  (Kościół św. Elżbiety)
30. III   –    Chrześcijański ideał życia godnego – Mec. Władysław  Siła – Nowicki  (Kościół św. Wojciecha   i św. Katarzyny (dolny)
Kwiecień 1989 r.
6. IV.      –    Dzień klubowy
11. IV.    –    Polacy i Żydzi na przestrzeni wieków – Dr Andrzej Romanowski
17. IV.      –    Spotkanie Klubowe
20. IV.    –    Wojciech Korfanty i jego katolicyzm społeczny – Edward Balawajder
Maj 1989 r.
16 – 28. V.    –    Pielgrzymka do Kodnia
Czerwiec 1989 r.
02 – 04. VI.    –    Pielgrzymka do Czernej
08. VI.    –    Dzień Klubowy
Wrzesień 1989 r.
09 – 10. IX.    –    Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
11.IX.    –    Objawienia Matki Bożej w Medjugorie – red. Zofia Skwarnicka
23 – 28. IX    –    Pielgrzymka KIK do Medjugorie
Październik 1989 r.
05. X.    –    Współczesna kwestia własności w Polsce
05. X.    –    Nowoczesna działalność charytatywna w Polsce – Doc. Julian Auleytner
10. X.    –    Msza św. klubowa
10. X.    –    Spotkanie klubowe – Sytuacja Klubów obecnie – Antoni Urban
29. X.    –    Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę w Medjugorie
29. X.    –    Przeźrocza z Medjugorie
29. X.    –    Spotkanie z Andrzejem Wielowieyskim
Listopad 1989 r.
14. XI.    –    Spotkanie Klubowe
27. XI.    –    Refleksje z podróży do Wilna ilustrowane przeźroczami – red. Zofia Skwarnicka
Grudzień 1989 r.
09. XII.    –    Sytuacja ekologiczna miasta Jaworzna – Henryk Klucznik
10. XII.    –    Video – blok filmów poświęconych objawieniom w Medjugorie
We wrześniu 1989 r.  – KIK był organizatorem 8 dniowej pielgrzymki do Medjugorie. Przed wyjazdem odbyło się spotkanie wprowadzające z p. ZOFIĄ SKWARNICKĄ (żoną p. Marka Skwarnickiego) – uczestniczką pielgrzymki, a po powrocie jeszcze 2 spotkania podsumowujące z  wyświetlanym filmem o Medjugorie. W pielgrzymce udział wzięli także przedstawiciele KIK-u z Bielska Białej oraz nasi przyjaciele ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. z Mysłowic. (W latach 1985-1987 kilkunastoosobowa grupa osób z Jaworzna brała udział w Seminariach Odnowy w Duchu Świętym w Mysłowicach.)
Pielgrzymka do Medjugorie dostarczyła nam niezapomnianych przeżyć. Między innymi bardzo wzruszające było spotkanie z polonią szwedzką, z emigracji najnowszej. Liczne spotkania, zwłaszcza z „widzącymi” oraz ojcem Petarem, a także nastrój modlitwy i skupienia przekonały nas , że Medjugorie wyrasta na jedno z największych sanktuariów świata. Z pielgrzymki przywieźliśmy srebrny pierścień – dar jednego ze złotników w Medjugorie dla ks. kardynała F. Macharskiego, który przekazaliśmy osobiście.
8 IX 1989 r. KIK w Jaworznie przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Klubów – organu doradczego, skupiającego przedstawicieli największych Klubów.

 

Lata: 1990 – 1994 – prezes Czesław Brandys
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Od października 1990 r. Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął prowadzenie kursów języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego dla dorosłych  i dzieci. W okresie 4 lat kształceniem objęto kilkaset osób w wieku od przedszkolaków do emerytów, dla początkujących i zaawansowanych. Dla członków Klubu i ich najbliższej rodziny kursy były bezpłatne.

Za zarobione pieniądze:
–    Wyremontowano salkę katechetyczną nr 5 i położono wykładzinę podłogową.
–    Gdy przez pęknięty strop salki nr 5 zaczęła przeciekać woda, wyremontowano dla potrzeb KIK „Organistówkę”( malowanie, nowa wykładzina, lampa, karnisze, firany, zasłony, szafa na książki, regał).
–    Zakupiono magnetofon, taśmy potrzebne do nauki języków, podręczniki.
–    Zakupiono 120 książek, zaprenumerowano prasę.
–    Zakupiono telewizor kolorowy, video, taśmy z filmami o tematyce religijnej.
–    Dyżurująca jeden raz w tygodniu pani wypożyczała książki i prasę. Jeden raz w miesiącu, a następnie jeden raz w tygodniu wyświetlano filmy dla wszystkich zainteresowanych parafian. Był okres, gdy video posiadało niewiele osób.
–    Płacono parafii czynsz, rachunek za światło i elektryczne ogrzewanie.
–    Opłacano prelegentów, którzy nadal mieli wykłady dla wszystkich chętnych jaworznian.

WYKŁADY

1990/1991 r.    –    ks. dr BENDYK z PAT    –    Historia Kościoła – Sobory – raz w miesiącu.
1990/1991 r.    –    ks. JOZEF GUT    –    Spotkania formacyjne – raz w miesiącu.
1990 r.    –    ADAM BISZTYGA    –    Życie i działalność ks. Stanisława Stojałowskiego
1991/1992 r.     –    ks. LUCJAN BIELAS    –     „Dekalog” – raz w miesiącu.
1992/1993 r.     –    ks. LUCJAN BIELAS    –    „Osiem błogosławieństw” – dwa razy w miesiącu.
1993/1994 r.     –    ks. LUCJAN BIELAS    –    „Życie codzienne w Palestynie za czasów Jezusa i pierwsze  wieki chrześcijaństwa” – dwa razy  w miesiącu.
1992  r.    –    ks. dr JÓZEF KOZYRA                 –    3 wykłady na temat Ziemi Świętej.
16 IX 1992 r.    –    WŁADYSŁAWA GRABSKA – przew. KIK w Warszawie    –  „Znaczenie Trójcy Świętej w życiu człowieka” -wykład inauguracyjny w nowej siedzibie KIK na organistówce.

 

PIELGRZYMKI I WYCIECZKI

– 1990, 1991, 1992, 1993 – 4   pielgrzymki 2 dniowe do Czernej.
–    1990, 1991 i 1992 r. w ostatni weekend maja –  trzydniowe ekumeniczne pielgrzymki do Kodnia – słynny obraz Matki Bożej Kodeńskiej, wykradziony papieżowi, Kostomłotów – kościół greckokatolicki, Jabłonnej – cerkiew prawosławna
– 1991 r. – wycieczka z przewodnikiem na Kazimierz w Krakowie.
–    2 – 4. 10. 1992 r.- pielgrzymka do Wiednia i Sanktuarium Cyryla i Metodego w Welehradzie na  Morawach.
– 2. 05.1993 r. – wycieczka na Panoramę Racławicką do Wrocławia.
–    08.1993 r. – pielgrzymka do La Salette, Grenoble, Lozanny, Genewy, Mariazell, Salzburga, Wenecji, Padwy, Welehradu.
– Udział w pielgrzymkach KIK do Częstochowy, regionalnych spotkaniach KIK w Katowicach  i Krakowie.
– Udział 3 dzieci naszych członków w ogólnopolskim zjeździe w Krakowie na temat rodziny.
Wrażenia zostały przekazane po powrocie na zebraniu Klubu.
W nocy z 27/28.04.93r miało miejsce włamanie do lokalu Klubu. Skradziono odtwarzacz video, radiomagnetofon oraz ekspres do kawy. Sprawców nie schwytano. Po włamaniu telewizor został przeniesiony na parafię, a następnie podarowany Gimnazjum nr 4 na Podłężu. Parę miesięcy później miało miejsce drugie włamanie. Na szczęście nic nie zginęło.
W 1994 r. skończyło się zapotrzebowanie na kursy języków, a silny fetor pleśni uniemożliwił korzystanie z „Organistówki”. Ksiądz prałat nieodpłatnie udostępnił nam salkę w dolnym kościele. Posiadane książki przekazaliśmy bibliotece parafialnej. Pozostałe środki finansowe zostały umieszczone na oprocentowanym koncie w banku, służąc przez wiele następnych lat działalności statutowej Klubu.

 

Lata:1994 – 1997 – prezes Maciej Jastrzębski

Wydaje się, że okres ten był przynajmniej pod dwoma względami inny od pozostałych.
Podjęto intensywne starania o przydzielenie klubowi asystenta kościelnego.
W dniu 8.01.1995 r. ks. Marek  Wyjadłowski został pierwszym oficjalnym kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie.

 

II SYNOD OGÓLNOPOLSKI

W lutym 1994r. z inicjatywy ks. dziekana J. Bajera,  Zarząd Klubu podjął jeden z najważniejszych tematów odbywającego się wtedy w kościele polskim Synodu – temat o rodzinie. Spotkania grupy synodalnej  odbywały się raz w miesiącu, a opiekunem grupy został ks. L. Bielas.
W maju 1994 r. została powołana w obrębie Klubu grupa synodalna, której przewodniczenia podjęła się pani dr Anna Kramarz.
Z uwagi na to, że rok 1994 został ogłoszony przez II Synod Rokiem Rodziny, trwające wykłady ks. L. Bielasa na temat Dekalogu w oparciu o Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego, wzbogacone zostały o nową tematykę.
Służyły temu również:
– wykład ks. A. Zwolińskiego poruszający zagrożenie rodziny ze strony sekt na przykładzie New Age.
– spotkania małżeńskie w Wadowicach – prawie dwie trzecie uczestników  przybyło z  Jaworzna.  Niezapomnianą atmosferę stworzyli ojciec W. Prus, ojciec Mirosław Pilśniak oraz inni dominikańscy bracia.
–    Wyjazd p. dr  A. Kramarz na  V Ogólnopolską Sesję II Synodu Plenarnego w Kaliszu.
– Wrzesień był naszym tradycyjnym czasem spotkań w sanktuarium w Czernej, miejscu skupienia modlitewnego, śpiewu, drogi krzyżowej, tym razem również kontemplacji –  to wtedy postanowiliśmy zainicjować Msze klubowe, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
– W Czernej p. A. Kramarz podzieliła się wrażeniami z sesji zespołów synodalnych odbytej w dniach 29-30 kwietnia 1996 r., zorganizowanej w 50 rocznicę wyzwolenia 800 polskich duchownych z obozu koncentracyjnego w Dachau.
–  16 – 17.05. 1996 r. – VI Ogólnopolska Sesja II Synodu Plenarnego w Warszawie z udziałem naszych przedstawicieli: p. Tadeusza Mercika i p. Macieja Jastrzębskiego
– Pracując jako grupa synodalna, byliśmy zobowiązani do koncentracji naszej uwagi również na wiodących tematach synodalnych. Ostatnią z tego cyklu była dyskusja, której przewodniczył pan inż. Michalik na temat kobiety oraz odradzających się co pewien czas ruchów feministycznych. Dyskusja wykazała jednoznacznie, że zasadniczą przyczyną wszelkich frustracji naszych pań jest paternalistyczny stosunek mężczyzny do kobiety, niedocenianie ich roli w kształtowaniu obrazu świata oraz nie uwzględnianie zawodowych aspiracji.

 

WYKŁADY, REKOLEKCJE, PIELGRZYMKI

–    1995 – 1996 to kolejne lata przybliżania nowego katechizmu przez ks. L. Bielasa, tym razem tematem były sakramenty święte.
–    1995 – uroczysty opłatek, na którym gościliśmy ks. bpa Skuchę oraz zaprzyjaźnionych księży.
–    1995 r. – Słowo wygłoszone przez ks. bpa P. Skuchę na temat wiary, jej istoty przekazu  w  pogłębionej refleksji teologicznej Starego i Nowego Testamentu.
–   10 czerwca 1995 r.- Modlitewne Czuwanie Odnowy w Duchu Św. w Częstochowie, na które po raz pierwszy od dłuższego czasu brakło miejsca w zamówionych przez nas dwóch autobusach.
Trudno słowami opisać to, co działo się pod murami klasztoru, jak wielu z nas zostało      uzdrowionych z różnych zranień duchowych i fizycznych podczas wspólnych modlitw z siostrą  Brige McKenna oraz ojcem Kevinem Scallonem. Ponownie spotkaliśmy się również z  ks. bp  Bronisławem Dembowskim, ordynariuszem diecezji włocławskiej, kapelanem KIK-ów oraz  Odnowy w Duchu Św.
–  W lipcu 1995 r. wyjechaliśmy z rodzinami na Śnieżnicę, aby w tygodniowych rekolekcjach organizowanych przez ks. J. Guta oraz świetnie prowadzonych przez małżeństwa Małgosię i Andrzeja Kędziorskich oraz Ewę i Marka Jastrzębskich, dyskutować w grupach o zadaniach kobiety i mężczyzny jako małżonków i rodziców. Sądzimy, że od tego czasu nie ma innego, jak asertywne wypowiadanie się o naszych problemach w rodzinie i nie tylko. Warto zapamiętać modlitewne hasło asertywności  „Złośliwy – to życzliwy inaczej”.
–  11 – 13 sierpnia 1995r., dzięki zaproszeniom przekazanym przez ks. Marka Wyjadłowskiego, spędziliśmy w Centrum Duchowości Ojców Jezuitów w Częstochowie, gdzie ojciec Tadeusz odkrywał przed nami tajemnice milczenia i kontemplacji, będących wprowadzeniem do tygodniowych ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli.
–    27. 11. 1995 r.  – wykład  ks. prof. A. Zwolińskiego – „Kościół, a polityka”.
–    07. 1994 r. pielgrzymko- wycieczka do Pragi i Teplic
–    1995 – zabawa karnawałowa przygotowana przez kol. Cz.  Smalcerza i Cz. Brandysa
Ponadto, uczestniczyliśmy w 2005 r. w Ogólnopolskich spotkaniach KIK-ów w Częstochowie i Wesołej pod Warszawą, klubowych spotkaniach regionalnych w Krakowie i Katowicach, diecezjalnych spotkaniach synodalnych w Sosnowcu, milenijnych uroczystościach KIK-u katowickiego.
Lata: 1997 – 2000 – prezes Czesław Smalcerz
Jesienią 1997 r. obchodzono 10 rocznicę zarejestrowania Klubu. Z tej okazji ks.bp. Adam Śmigielski odprawił Mszę Św. w kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny. Odbyło się także Nadzwyczajne Walne Zebranie członków klubu, na którym dokonano podsumowania dotychczasowej działalności oraz przyjęto uchwałę o priorytetach i kierunkach działania na następne  lata.
Klub nadal prowadził działalność kulturalną, oświatową, formacyjną oraz pielgrzymkową na wzór lat ubiegłych. Niestety, szczegółowa dokumentacja z tego okresu zaginęła.
W czerwcu 1999 r., odbyła się druga ośmiodniowa pielgrzymka do Medjugorie. Oprócz niezapomnianych przeżyć duchowych, nasz zachwyt wzbudził Dubrownik – unikalna perła architektury światowej. Bardzo przygnębiające wrażenie sprawiały  natomiast obserwowane po drodze ślady nie dawno zakończonej, okrutnej wojny. Uświadomiło nam to, jak bardzo kruchy jest pokój i jak ważne jest, aby się o niego modlić, o co w swych comiesięcznych orędziach od 25 czerwca 1981 r.  nieustannie prosi Matka Boża w Medjugorie.
W czerwcu 1999 r. na zaproszenie Klubu w sali Miejskiego Centrum Kultury, wykład na temat „Prawo, a moralność” wygłosił prof. Andrzej Zoll.
We wrześniu 1997 r. nowym kapelanem Klubu został ks. Janusz Kania, który pełnił tę funkcję do sierpnia 2004 r.

 

Lata: 2000 – 2008 – prezes Tadeusz Mercik

W działalności Klubu w minionym okresie można wyróżnić trzy kierunki:
religijno-kulturalny, formacyjny oraz udział w życiu społecznym miasta i lokalnego Kościoła. Działalność ta była realizowana w oparciu o opracowywany na początku każdej dwuletniej kadencji program.

PIELGRZYMKI

–   05. 2000 r. pielgrzymka pełna duchowych przeżyć, połączona ze zwiedzaniem ważnych kultowo i kulturowo miejsc, takich jak: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu, Gniezno z Katedrą i Muzeum Katedralnym, Kalisz ze słynną kaplicą św. Józefa, dworek-muzeum Marii Dąbrowskiej, Strzelno z jego prastarą rotundą z początków chrześcijaństwa, Biskupin oraz Kruszwicę z Mysią Wieżą. To wtedy zrodziła się myśl, która dała początek utworzenia Ośrodka dla rodziny.
–   2000 r. pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach połączona ze zwiedzaniem klasztoru OO. Benedyktynów w Tyńcu
–    2001 r. pielgrzymko-wycieczka do Królowej Tatr w Zakopanem z wyjściem na Gęsią Szyję oraz nawiedzeniem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
–  sierpień 2002 r. pielgrzymka na kresy. Ponad 2000 przejechanych kilometrów, 20 zwiedzonych miejscowości w ciągu 9 dni.
„Co robisz? Gdzie ty jedziesz ? Nie boisz się?” – to najczęściej słyszane przez nas słowa, gdy mówiliśmy, gdzie się wybieramy. Tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Polski ksiądz w Krzemieńcu, jakby uprzedzając nasze obawy, zapewnił nas, że jest tu bezpiecznie, a samochód skradziono mu niestety, ale w Polsce. Wszędzie spotykaliśmy się z dużą życzliwością i sympatią. Zapewne duża w tym zasługa mieszkających tam Polaków i osób w różny sposób związanych z Polską. Cieszy, że wreszcie po tylu latach na tych ziemiach bycie Polakiem nobilituje, że ludzie chętnie przyznają się do Polskich korzeni. Cieszy także, że wielu cennym zabytkom i kościołom, do niedawna magazynom i muzeom ateizmu, przywracany jest ich dawny blask.
Trudno oddać ogrom wrażeń jakie były naszym udziałem. Już pierwszego dnia w Krzemieńcu czekała nas niespodzianka: wspaniały występ polsko-ukraińskiego chóru akademickiego pod dyr. Anatola Galiszewskiego, który koncertował specjalnie dla nas. Bardzo ujmująca była także gościnność miejscowej Polonii. Ale najwięcej wzruszeń dostarczyły nam odwiedziny cmentarza „Orląt” we Lwowie, gdzie spoczywa 2843 obrońców tego pięknego miasta, nawet 10 i 11 letnich.
Trasa była także niezwykle interesująca krajobrazowo: poprzez pagórki i jary Wyżyn Wołynia i Podola- z niespotykaną gdzie indziej ilością bocianów- aż po Czarnohore- najwyższe pasmo górskie w Karpatach Wschodnich- raj dla grzybiarzy. Mogliśmy usłyszeć jak do tańca Hucułom przygrywa Prut i Czeremosz, zamoczyć nogi w tej ostatniej, a także popływać stateczkiem po Dniestrze, aż po mury zamku Chocimskiego i podziwiać meandry tej rzeki w Zaleszczykach.
Czasem odnosiliśmy wrażenie, że czas się na tych terenach zatrzymał, że na rozległych, nie skażonych żadnym przemysłem polach pojawi się na białym koniu pan Michał Wołodyjowski. Zwłaszcza w doskonale zachowanym zamku w Kamieńcu Podolskim czuło się obecność walecznego pułkownika, który poniósł tam śmierć. Właściwie to na każdym kroku spotykaliśmy się ze śladami polskiej historii i kultury. Nazwy takich miejscowości jak: Żółkiew, Olecko, Poczajów, Krzemieniec, Zbaraż, Tarnopol, Buczacz, Jazłowiec, Zaleszczyki, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Czerniowce, Kołomyja, Żabie, Worochta, Jaremcze, Stanisławów, Rudki i Lwów większości Polaków mówią same za siebie.
Zastanawia więc mała ilość zwiedzających. Zapewne winne temu są pokutujące w nas stereotypy. Byliśmy, cało wróciliśmy, nie zanotowaliśmy żadnego incydentu. Hotele są na przyzwoitym poziomie, jedzenie urozmaicone i bardzo smaczne; zaopatrzenie w sklepach dobre; ceny przystępne. Każdego wahającego zachęcamy do odwiedzenia tych stron.. Tam znajduje się część nas samych- dziedzictwa, które kształtowało nas przez wieki, a ponadto liczni Polacy, którzy cieszą się z każdego kontaktu z krajem ich ojców. We Lwowie spotkaliśmy bardzo liczne ślady pielgrzymki Jana Pawła II, który był tam bardzo ciepło przyjmowany przed rokiem.
Owocem pielgrzymki było między innymi nawiązanie kontaktu ze Stowarzyszeniem Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu oraz zaproszenie do Jaworzna, polsko – ukraińskiego chóru, który dwukrotnie gościł w Jaworznie i dał wiele koncertów, także w Krakowie i Częstochowie. Patronat nad wizytami chóru sprawował Prezydent Jaworzna.
–        10. 2002 r. pielgrzymka do miejsca kultu Świętego Krzyża w Sanktuarium OO. Cystersów w Mogile koło Krakowa, oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
–        03. 2003 r. pielgrzymka do Sanktuarium w Miechowie – do Grobu Chrystusa ,będącego wierną podobizną Grobu Pańskiego w Jerozolimie.   W drodze powrotnej zwiedzanie nowoczesnego zbiorowego miejsca pochówku oraz pięknego kościoła w Karniowicach, wybudowanych z inicjatywy ks. Fijałka, miejscowego proboszcza.
–        07.2004 r. dwunastodniowa pielgrzymka na Kresy,
–     06 i 07. 2004 r.  dwudniowe wycieczki w Tatry Słowackie z wyjściem na Krywań i do Słowackiego Raju oraz zwiedzaniem Lewoczy i Kieżmarku
–    04. 2005 r.  pielgrzymka do Lichenia, ze zwiedzaniem zamków w Gołuchowie, Kórniku i miejsca narodzin Państwa Polskiego w Lednicy.
–    W dniu 19.05.2007 r. odbyła się pielgrzymko – wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zwiedzono także Collegium Marianum w Kleczy Dolnej i Lanckoronę.
–    W dniach 16 – 17.06.2007 r. zorganizowano pielgrzymkę do Dukli i Komańczy. Zwiedzano również zamek w Szymbarku, okolice zalewu w Solinie, przejechano dużą Pętlą Bieszczadzką. Chętni wyszli także na Połoninę Wetlińską.
–    Coroczne tradycyjne jednodniowe dni skupienia u Ojców Karmelitów Bosych w Czernej
–    Coroczne pielgrzymki do Częstochowy na ogólnopolskie spotkanie KIK-ów w Polsce,

WYKŁADY , SPOTKANIA, WYDARZENIA KULTURALNE

–    Comiesięczne wykłady ks. dr Lucjana Bielasa na temat Katechizmu Kościoła Katolickiego, Pisma Świętego, Społecznej Nauki Kościoła, Nauczania papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI, Historii Kościoła.  Spotkania te zaczynały się Mszą Świętą o godzinie 17, potem w sali teatralnej odbywała się katecheza połączona z dyskusją. Od września 2006 roku, z uwagi na zapowiadany remont sali teatralnej, spotkania z ks. dr Bielasem przeniesiono do budynku Stowarzyszenia „Przyjaźń Jaworznicka”.
–    Coroczne klubowe spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia.
–    W roku 2000 zarząd KIK  wziął znaczący udział w pracach Komitetu Organizacyjnego  przygotowującego Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, który poprzedził centralne uroczystości jubileuszowe 750 – lecia parafii św. Wojciecha i Katarzyny. W ciągu ośmiu dni odbyło się 14 imprez kulturalnych, między innymi występ zespołu Arka Noego i Antoniny Krzysztoń , wydarzeń o charakterze religijnym oraz prelekcji na temat historii miasta i jaworznickiego Kościoła. Realizacja tak dużego zadania była sporym osiągnięciem i cennym doświadczeniem na polu współpracy organizacji i stowarzyszeń działających w parafii św. Wojciecha. Wydarzenie to zostało dobrze przyjęte przez społeczeństwo Jaworzna. Telewizja Katowicka nakręciła obszerny reportaż i wyemitowała go w telewizji lokalnej.
–        Rok 2001 był Rokiem Prymasa Tysiąclecia. Dla uczczenia tego wielkiego Polaka   zorganizowaliśmy spotkanie, poprzedzone Mszą św. w intencji Jego beatyfikacji, z pisarzem katolickim  i byłym posłem Czesławem Ryszką, który przybliżył nam osobowość tej wielkiej postaci.
–    14 grudnia 2001 roku zorganizowaliśmy spektakl „Zapiski Więzienne” w wykonaniu artystów teatru STUDIO K z Katowic. Przed spektaklem obecni na sali wraz z artystami włączyli się modlitewnie w Ogólnoświatowy Dzień Modlitw o Pokój, ogłoszony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
–        W tym okresie zorganizowaliśmy również cykl trzech spotkań z  p. Czesławem Ryszką: polscy pisarze katoliccy /Jan Dobraczyński, Zofia Kossak, Roman Brandstaetter/ oraz cieszącą się dużą frekwencją wystawę „CRACOVIA SAKRA”.

PROFILAKTYKA ANTYSEKTOWA

Dużym zagrożeniem dla rodzin i młodych ludzi  jest działalność sekt, szczególnie grup destrukcyjnych, a wśród nich satanistycznych, które pojawiły się w Jaworznie. Sekty zbierają swoje żniwo szczególnie tam, gdzie trafiają na ludzi nieświadomych zagrożenia, atakują młodzież poszukującą drogi życia, osoby wywodzące się z rodzin o słabych więzach rodzinnych lub przechodzące kryzys psychiczny czy rodzinny. Metody manipulacji podbudowane wiedzą psychologiczną są tak wyrafinowane, że łatwo wciągają w swoje szeregi osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy o sektach, a szczególnie metodach werbowania i manipulacji. Człowiek raz wchłonięty przez sektę, poddany „obróbce” metodologicznej najczęściej gubi swoją osobowość, a jeżeli nawet uda się go wyrwać spod wpływu sekty jest okaleczony psychicznie, a jego ponowna adaptacja społeczna jest długa i uciążliwa. Te przyczyny skłoniły nas do podjęcia profilaktyki antysektowej. Dwukrotnie złożyliśmy oferty na tę działalność w ramach współpracy stowarzyszeń pozarządowych z samorządem lokalnym. Obydwie oferty zostały przyjęte, a na ich realizację otrzymaliśmy dotację. Programem profilaktyki antysektowej objęta została cała młodzież szkół gimnazjalnych w Jaworznie, łącznie ponad 4,5 tys. osób w roku szkolnym. Akcja ta realizowana była przy ścisłej współpracy z dyrekcjami szkół, pedagogami oraz katolickim stowarzyszeniem CIVITAS CHRISTIANA z Krakowa. Do bibliotek szkolnych oraz biblioteki parafialnej św. Wojciecha dostarczyliśmy kilkadziesiąt książek ujmujących problematykę sekt. Przez kilka miesięcy w lokalnym tygodniku „Co Tydzień” ukazywały się ciekawie napisane artykuły na temat sekt. Także w jaworznickich kościołach  w roku 2002 odbyły się prelekcje dla rodziców i zainteresowanych.

 

POMOC RODZINIE

–    W początkach 2002 Zarząd KIK podjął próbę powołania do życia ośrodka ukierunkowanego na niesienie pomocy rodzinie, która we współczesnym świecie stoi wobec wielorakich zagrożeń.
–    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawujący nadzór nad realizacją ofert wskazał nam nowe obszary działalności na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych patologiami. Przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS-em i Domem Dziecka, a także szkołami zlokalizowanymi w centrum miasta, podjęliśmy się organizacji letniska w miesiącach wakacyjnych dla kilkudziesięciu dzieci. Koordynacji tych działań podjęła się nasza koleżanka klubowa Elżbieta Motyka.
–    Zainspirowani sugestiami dyrektora MOPS-u naszego kolegi Czesława Smalcerza podjęliśmy, wraz z parafią św. Wojciecha i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, nową inicjatywę – organizacji ośrodka Profilaktyczno -Terapeutycznego dla dzieci i rodzin. Lokal na ten cel przekazała parafia Św. Wojciecha i Św. Katarzyny. Wymagał on jednak remontu i wyposażenia, a więc pokaźnych środków finansowych. Z planami budowy Ośrodka zapoznaliśmy ks. Biskupa Adama Smigielskiego, otrzymując Jego błogosławieństwo. Następnie z kompletem dokumentów budowy Ośrodka rozpoczęliśmy proces poszukiwania sponsorów celem sfinansowania przedsięwzięcia. Praca całego zarządu i innych osób wspierających w całym 2003 r. skoncentrowana była całkowicie na realizacji  tego zadania. Należało ostatecznie pozyskać sponsorów, koordynować roboty, wypełniać często złożone procedury organizacyjne i formalne. Po zakończeniu robót i złożeniu wymaganych dokumentów, od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskaliśmy decyzję, na mocy której nasz Klub, jako gospodarz uzyskał zezwolenie na użytkowanie lokalu. Lokal został wyposażony w meble, sprzęt biurowy, wyposażenie dydaktyczne – w tym pracownię komputerową oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Uroczystego otwarcia ośrodka, któremu nadano nazwę: Ośrodek dla Rodziny „Pod Kolegiatą” dokonał Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, a poświęcenia ks. biskup ordynariusz sosnowiecki Adam Smigielski w dniu 14. 12. 2003 r.
Ośrodek dla Rodziny „Pod Kolegiatą”- to dzieło wielu ludzi dobrej woli, ale jest to przede wszystkim dzieło i dar Opatrzności Bożej. Nie da się czym innym wytłumaczyć tak wielu pozytywnych zdarzeń i okoliczności, które wpłynęły na szczęśliwe zakończenie zadania. Szczególnie należy wyróżnić osobę prezesa Klubu Tadeusza Mercika. Bez jego zaangażowania i poświęcenia, nie zrażania się trudnościami – nie byłoby nowej siedziby Klubu i Ośrodka dla Rodziny pod „Kolegiatą”. Niewątpliwie był on spiritus movens całego przedsięwzięcia.
Na początku 2004r. przed zarządem stanęło poważne zadanie kształtowania profilu działania świeżo powstałego Ośrodka oraz pozyskiwania wolontariuszy, a także konieczność nawiązywania współpracy z wieloma podmiotami miejskimi. Trud „rozkręcenia” Ośrodka wzięła na siebie pani mgr Agnieszka Florczyk, obecnie  Zelech, która do dziś nim kieruje, a wspomagała ją stażystka po studiach pedagogicznych oraz kilkanaście wolontariuszek i wolontariuszy w większości z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Okres ten był także bardzo trudny,  gdy chodzi o sprawy księgowo-finansowe oraz wypełnianie  koniecznych  formalności  celem   pozyskiwania środków na prowadzenie Ośrodka.
W okresie 2004 – 2006 złożyliśmy 9 ofert dot. realizacji zadań publicznych. Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone i przez nas rozliczone w złożonych sprawozdaniach. Otrzymywaliśmy również darowizny od różnych firm,  także  liczne darowizny 1%  podatków od naszych członków i sympatyków.
Główne zadania Ośrodka to:
1.    Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo – dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, uzależnieniem, życiową bezradnością.
2.    Uczenie rodzin samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych i radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych.
3.    Promowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.
4.    Tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do wszechstronnego rozwoju.
Jedną z podstawowych form naszego działania są zajęcia świetlicowe. W godzinach 1300-1800 od poniedziałku do piątku do 40 osób w wieku od 7 do 15 lat korzysta z pomocy w odrabianiu lekcji, ma możliwość zjedzenia podwieczorka, a następnie uczestniczenia w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych, modelarskich, informatycznych, zabawach integracyjnych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, w zajęciach korekcyjno-wyrównawczych, muzyko- terapeutycznych. Wszystkie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, udziału w konkursach, a tym samym osiągania różnych sukcesów.
W okresach wolnych od nauki szkolnej organizujemy dla dzieci : w  czasie wakacji – obozy, kolonie i półkolonie, a podczas ferii zimowych – zimowisko w mieście. W miarę możliwości finansowych wyjeżdżamy z dziećmi na różne wycieczki turystyczno-krajoznawcze, poznając najbliższe okolice.  W ciągu całego roku dzieci mogą korzystać z basenu i sali gimnastycznej.
Dużą wagę przykładamy do rozwoju duchowego naszych podopiecznych.
Dlatego też  wraz z wychowankami (za zgodą rodziców) bierzemy udział w życiu parafii, przekazując im wartości chrześcijańskie, ucząc wrażliwości na drugiego człowieka.
Ważnym elementem naszej działalności jest praca z rodziną dziecka.
Każdego roku centralnymi punktami planu pracy są Dzień Rodziny oraz Weekend Rodzinny. Całe rodziny, nawet 3-pokoleniowe, wyjeżdżają poza miasto i tam owocnie realizują opracowane dla nich programy.
Oprócz tego rodzice są częstymi „gośćmi” Ośrodka biorąc udział w zebraniach, warsztatach, spotkaniach okolicznościowych jak np. Śniadanie Wielkanocne czy Wigilia z prezentami i wspólnym kolędowaniem.
Przy Ośrodku działa  również bezpłatne poradnictwo rodzinne. Z porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, inspektora ds. nieletnich, poszukujący pracy – z doradcy zawodowego, korzystają nie tylko rodzice naszych podopiecznych, ale i inne osoby z miasta.
W pracę Ośrodka zaangażowanych jest wielu ludzi: pedagogów, psychologów i wychowawców, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. To dzięki nim prowadzone są profilaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne programy, z których korzystają całe rodziny. Nie sposób pominąć znaczenia pracy stażystów, po studiach pedagogicznych, kierowanych  do  Ośrodka  na  staże  przez  Powiatowy Urząd  Pracy, a także wypróbowanych wolontariuszy, których pracę wysoko sobie cenimy. Należy tu wymienić chociaż kilka osób: Bożenka- znakomita plastyczka, która ucząc dzieci umiejętności plastycznych upiększa równocześnie plastycznie pomieszczenia Ośrodka, Madzia Bułka- niezawodna, wiele umiejąca, zawsze chętna do pracy, Natalka Zborowska – zawsze uśmiechnięta, chętna do pracy, przyjaźnie usposobiona, Renata Gacek, która prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz przygotowuje programy  artystyczne  wzbogacające różne okazjonalne uroczystości.
Z  okazji  pierwszej i drugiej  rocznicy działalności  Ośrodka odbyły się uroczyste  spotkania członków  Klubu z udziałem władz miasta i ks. bp Ordynariusza Sosnowieckiego oraz zaproszonych gości.

PUNKT POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Od listopada 2005 r. do maja 2007 r. funkcjonował w Ośrodku, w  oparciu o  zawartą  umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, tzw. Punkt Pomocy Koleżeńskiej, gdzie udzielana była  konkretna  pomoc  osobom  długotrwale  bezrobotnym. Punkt ten był elementem bardzo obszernego  programu, w którym uczestniczyło 10 miast woj. Śląskiego,  w tym Jaworzno, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Działalność Punktu polegała na udzielaniu:
– informacji o ofertach pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy,
–  pomocy w opracowaniu i napisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
–  porad związanych z przygotowaniem się do rozmów kwalifikacyjnych,
– informacji o dostępnych formach pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w środowisku lokalnym i regionie.
Obecnie przygotowywane jest otwarcie punktu, finansowanego z innych źródeł.

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE MŁODZIEŻY I WOLONTARIATU

W terminie od 3 do 8 sierpnia 2006 r. gościła w Jaworznie młodzież z Motta Visconti we Włoszech, która przybyła do naszego miasta na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej. Sam pomysł zaproszenia młodzieży zrodził się po powrocie jaworznickiej młodzieży z Europejskich Spotkań Młodych Taize  w Mediolanie –(2005/2006).
Podczas pobytu w Polsce młodzież włoska (15 osób w tym ksiądz opiekun) zwiedziła:
– Kraków,
– Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
– Oświęcim – Muzeum obozu koncentracyjnego,
– Wadowice,
– Kalwarię Zebrzydowską,
– Jasną Górę,
– Jaworzno i jego okolice.
Włosi byli goszczeni przez jaworznickie rodziny. Z włoskimi gośćmi spotkał się Prezydent Miasta. Klub, organizując wizytę kładł szczególny nacisk na zaangażowanie się miejscowej młodzieży. To założenie zostało zrealizowane i dzięki temu młodzi jaworznianie nawiązali nowe kontakty i zdobyli ciekawe doświadczenie, wykazując się przy okazji sumiennością  i odpowiedzialnością. Językiem „urzędowym” wizyty był język angielski.

 

INICJATYWY

–  26 stycznia 2004 r. do sądu Rejonowego W Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złożyliśmy stosowne dokumenty z prośbą o przyznanie naszemu Klubowi statusu organizacji pożytku publicznego. Spełnienie wymogów sądu nie było sprawą prostą. Musieliśmy udokumentować, że jesteśmy zaangażowani w publiczne życie społeczności lokalnej, posiadamy odpowiedni potencjał organizacyjny, zaplecze lokalowe i administracyjne    Sąd uznał, że wymogi te spełniamy i wydał aprobujące postanowienie. Ze stowarzyszeń lokalnych byliśmy pierwszym w Jaworznie, który ten status uzyskał i pierwszym KIK –iem w Polsce.. Uzyskany status podnosi rangę organizacji i stwarza możliwości łatwiejszego dostępu do środków finansowych na realizację celów statutowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
–   Rok 2005 był kolejnym rokiem poszerzania naszej działalności na polu społecznym miasta i Kościoła. Wracając z pielgrzymki z Lichenia w kwietniu 2005 r. ,tuż  po śmierci ukochanego Ojca  Świętego Jana Pawła II, zastanawialiśmy się jak w jakiś szczególny sposób uczcić Wielkiego Rodaka i równocześnie Honorowego Obywatela miasta Jaworzna. Z tej inspiracji ,przy natychmiastowej akceptacji władz miasta, zrodził się Rok Jana Pawła II w Jaworznie.
W obchody te włączyliśmy się organizując wraz z trzema sąsiednimi parafiami Tydzień   Kultury Chrześcijańskiej, którego koordynatorem był nasz kapelan ks. Sławomir Woźniak.
–    Zarząd KIK był inicjatorem przyznania księdzu proboszczowi  J. Bajerowi, z   okazji 25 – lecia pełnienia przez niego funkcji proboszcza w naszej parafii, honorowej odznaki zasłużonego dla miasta Jaworzna.
–   Dużym  dorobkiem  Klubu  jest  również  szeroka  i  bardzo  dobrze  układająca  się  współpraca z  wieloma  podmiotami  miejskimi  jak: Prezydentem Miasta, Radą Miejską, Urzędem Miejskim,  Miejską  Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, wieloma szkołami,  a  szczególnie z  naszą parafią.

 

SPOTKANIA DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW KLUBU

Od września 2006 rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań, tylko dla członków i sympatyków naszego Klubu. Spotkania odbywają się w siedzibie Klubu, który z uwagi na szczupłość miejsca ogranicza liczbę uczestników do 30 osób. Mała grupa  ma tę zaletę, że pozwala na większą otwartość dyskusji oraz lepsze poznanie się i integrację uczestników spotkań.
–    18.09.2006 r. – Inauguracja roku pracy KIK – Spotkanie z organizatorem i uczestnikiem pielgrzymki rowerowej bezdomnych do Ziemi Świętej w 2006 r. – prezesem Stowarzyszenia „Betlejem”  ks. Mirosławem Toszą.
–    02.10.2006 r. – „Co władza robi dla mieszkańców Jaworzno”- spotkanie z Prezydentem Miasta  Jaworzna Pawłem Silbertem.
–    21.10.2006 r. – Dzień skupienia w Czernej – m.in. wykład ojca karmelity na temat  błogosławionych i świętych Karmelu.
–    06.11.2006 r. – „Rola parafii w historii Jaworzna”- spotkanie z pisarką Marią Leś – Runicką.
–    11.12.2006 r. – „Co z tą Polską” – spotkanie z senatorem RP z Jaworzna Wojciechem Saługą.
Uchwałą Zarządu Klubu z dnia 15 maja 2006 r. powołano następujące sekcje problemowe:
1) ds. kultury, oświaty i formacji  religijnej
2) ds. opieki nad dzieckiem i rodziną
3) ds. turystyki i pielgrzymek
4) ds. młodzieży i wolontariatu
5) ds. współpracy z samorządem odpowiedzialna
6) ds. organizacyjno – prawnych

ROK 2007
Działalność Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”
(świetlica socjoterapeutyczna i poradnictwo specjalistyczne)
Ośrodek działa od grudnia 2003 r. Przez cały 2007 r. prowadzono działalność profilaktyczno – terapeutyczną dla dzieci i rodzin.
Ośrodek dla Rodziny „Pod Kolegiatą” prowadził codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 13:00 do 18:00, zajęcia dla dzieci, kompensacyjno – wyrównawcze, muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, modelarskie, teatralne, szachowe, rekreacyjno – sportowe oraz o tematyce zdrowotnej. Organizowano gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery po najbliższej okolicy oraz wycieczki, wyjazdy do kina  i teatru. Każdego dnia udzielana była pomoc w odrabianiu zadań domowych. Dzieci korzystały z dożywiania   w formie podwieczorków, a dla bardziej potrzebujących zapewniano również obiady. Prowadzono poradnictwo rodzinne poprzedzone diagnozą środowiska wychowanków. Zgodnie z potrzebami odbywały się spotkania i konsultacje z psychologiem, a także prowadzono pedagogizację rodziców.
W październiku 2007 r. zrealizowano program terapeutyczny dla całych rodzin pt. „Pomagam sobie i swoim najbliższym”.
Ponadto w okresie przedświątecznym zrealizowano z rodzicami zajęcia, których celem było nabycie umiejętności wykonywania ozdób choinkowych i prezentów okolicznościowych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się rodzinne spotkanie przedświąteczne. Ponadto przeprowadzono uroczystości i imprezy dla całych rodzin: Dzień Rodziny – czerwiec, Święto Pieczonego Ziemniaka – wrzesień, Weekend Rodzinny – październik, Wieczór Andrzejkowy – listopad, Wigilia – grudzień.
Zrealizowano wycieczki, tj. do Krakowa – zwiedzanie zabytków oraz miejsc ekspozycji twórczości Stanisława Wyspiańskiego, witraż w Kościele Franciszkanów i Salonie Wystawienniczym na Grodzkiej,; po ziemi małopolskiej – Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Inwałd; po Górnym Śląsku – zwiedzanie Katedry i mini zoo.
W dniach 27 – 28. 10. 2007 r. odbył się Weekend Rodzinny w Ośrodku Wczasowo – Rekolekcyjnym w Zakrzowie, na którym zrealizowano program profilaktyczno – terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych oraz zorganizowano rozgrywki piłki siatkowej.  W czasie weekendu nastąpiła integracja członków rodziny oraz współpraca i współdziałanie, a także współzawodnictwo rodzin między sobą.
W trakcie realizacji całorocznej działalności dbano o rozwój fizyczny wychowanków (korzystanie z sali gimnastycznej, boisk, krytej pływalni na Osiedlu Stałym oraz wyjazd do Aquaparku) oraz rozwój duchowy (uczestniczenie w różnych nabożeństwach i uroczystościach oraz kultywowanie tradycji chrześcijańskich).  W trakcie realizacji zadań ukierunkowanych na pracę z dziećmi i ich rodzicami współpracowano z wieloma instytucjami – przede wszystkim z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi.
W ramach wypoczynku letniego zorganizowano 2-tygodniową kolonię letnią w Ośrodku Wczasowo – Rekolekcyjnym w Zakrzowie oraz zimowisko w mieście w okresie ferii zimowych.
Udzielano również porad prawnych i doradzano w sprawach zawodowych.
Głównymi odbiorcami działalności Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą” są rodziny, a zwłaszcza dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, często patologicznych, dotkniętych alkoholizmem. W okresie sprawozdawczym ośrodek objął opieką 41 dzieci oraz 25 osób dorosłych – członków ich rodzin.
Duży wpływ na rozwój Ośrodka i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w pracy z dziećmi i ich rodzicami miała bardzo dobrze układająca się współpraca z wieloma podmiotami miejskimi: Powiatową Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą, Powiatowym Urzędem Pracy, MOPS-em, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, szkołami. Ogromnej pomocy doświadczyliśmy też ze strony Parafii św. Wojciecha i Katarzyny.

Pielgrzymki i wycieczki

W dniu 19.05.2007 r. siedemnastoosobowa grupa z Jaworzna udała się na  pielgrzymko – wycieczkę organizowaną przez Klub Inteligencji Katolickiej. Obok znanych nam już dobrze miejsc w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedziliśmy również Collegium Marianum w Kleczy Dolnej i Lanckoronę.
Historię odwiedzanych miejsc w sposób niezwykle interesujący, przedstawił nasz kolega klubowy – przewodnik turystyczny Roman Agdan.
A oto program pielgrzymki jaki zrealizowaliśmy:
W A D O W I C E
– W Bazylika Ofiarowania NMP.
– Dom Rodzinny Jana Pawła II.
W okolicach rynku wadowickiego oczywiście skosztowaliśmy „papieskich” kremówek.
– Kościół św. Piotra Apostoła wybudowany w latach 1984 – 1991, jako votum wdzięczności za wybór wadowiczanina na papieża, z pięknie usytuowaną na wzgórzu Golgotą. Miejsce to rzadko odwiedzane jest przez pielgrzymki.
– Klasztor Karmelitów Bosych św. Józefa na Górce. Jest to sanktuarium św. Józefa oraz ośrodek kultu Matki Bożej Szkaplerznej. W marcu 2004 r. łaskami słynący obraz św. Józefa znajdujący się w głównym ołtarzu, został przyozdobiony podarowanym przez Jana Pawła II „Pierścieniem Rybaka”. To w tym klasztorze przyszły papież przyjął szkaplerz. Ponadto w kościele znajdują się relikwie św. Rafała Kalinowskiego (1835 – 1907) założyciela i pierwszego przełożonego klasztoru. W ołtarzu Matki Bożej jest sarkofag z głównymi relikwiami bł. Alfonsa Marii Mazurka (1891 – 1944) – męczennika II wojny światowej. Wysłuchaliśmy prelekcji ojca karmelity na temat historii klasztoru, zobaczyliśmy również celę, w której żył i umarł św. Rafał. Większość z nas po raz pierwszy była w tym miejscu.
K L E C Z A    D O L N A
Kollegium Marianum – Dom Macierzysty i Nowicjat Księży Pallotynów. Pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) jako wspólnota księży i braci jest integralną częścią dzieła założonego przez św. Wincenta Pallottiego w 1835 r. w Rzymie. W 2007 r. Pallotyni obchodzą 100 rocznicę założenia Stowarzyszenia w Polsce. Odwiedziliśmy kościół  i kaplicę oraz muzeum z eksponatami z misji i darami, które otrzymywał Ojciec Święty na całym świecie. Duże wrażenie zrobiła na nas naturalnej wielkości figura Jana Pawła II wykonana ze słomy.
K A L W A R I A   Z E B R Z Y D O W S K A
Odwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej, Kościół Ukrzyżowania, Kościół Grobu Pana Jezusa, Kościół Grobu Matki Bożej.
L A N C K O R O N A
Malowniczo położona miejscowość, której początki sięgają drugiej połowy XII wieku. Na szczycie góry znajdują się ruiny zamku (zarys murów i dwie baszty), który ufundował w 1336 r. Kazimierz Wielki. Funkcją zamku była obrona granic ze Śląskiem i drogi do Krakowa. Na przestrzeni wieków w zamku rezydowały słynne rodziny: Lanckorońscy, Zebrzydowscy, Czartoryscy, Myszkowscy, Wielopolscy. Zamek zasłynął jako jeden z głównych krajowych punktów oporu Konfederatów  Barskich (1769 – 1772). Załoga odparła m.in. atak Rosjan pod dowództwem Suworowa (20.02.1771 r.)

XXVII PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 2.06.2007 r.
2 czerwca 2007r. odbyła się 27 pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę. Program pielgrzymki obejmował:
– Msza św. koncelebrowana przez kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. bp. dr Gerarda Kusza, biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej;
– Wykłady w Auli Jana Pawła II
– ks. dr Jarosław Międzybrodzki, Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Radia eM, „Diakonia prawdy w nauczaniu Jana Pawła II”;
– dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego „Wartości chrześcijańskie w debatach Parlamentu Europejskiego”;
– Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego;
– Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, którą poprowadził KIK Lubaczów;
– Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II
W godz. wieczornych odbyło się spotkanie Prezesów KIK-ów. Klub z Jaworzna reprezentował Prezes Tadeusz Mercik. A oto tematy spotkania:
1. Dzień Papieski 2007 – zaangażowanie Klubów – Stanisław Latek
2. Jesienne spotkanie Prezesów Klubów i 50-lecie KIK w Poznaniu (20.10.2007)
– propozycja programu – Przemysław Alexandrowicz
3. Doświadczenia Klubów jako organizacji pożytku publicznego
– Kluby w Białymstoku (2006),
– Bielsku-Białej (2004),
– Gdańsku (2006),
– Jaworznie (2004),
– Katowicach (2006),
– Opolu (2004),
– Warszawie (2005),
– Wrocławiu (2005).
4. III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 2005-2007 – refleksje
– Wojciech Sala i Antoni Winiarski
5.  Apel do Parlamentarzystów o większą troskę i staranność w tworzeniu norm prawnych – Antoni Winiarski.
Spotkanie prezesi zakończyli udziałem w Apelu Jasnogórskim.
DUKLA – KOMAŃCZA – SZYMBARK – POŁONINA WETLIŃSKA
W dniach 16 – 17 czerwca 2007 r. 35 osób z Jaworzna i okolic wybrało się na zorganizowaną przez KIK pielgrzymkę do Dukli i Komańczy. Zwiedzano również zamek w Szymbarku, okolice zalewu w Solinie, przejechano dużą Pętlą Bieszczadzką. Chętni wyszli także na Połoninę Wetlińską.
DNI SKUPIENIA W OŚRODKU WCZASOWO – REKOLEKCYJNYM IM. JANA PAWŁA II W ZAKRZOWIE
W dniach 1-2 grudnia 2007r. grupa członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, przebywała w Zakrzowie, w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Ośrodek składa się z 6 budynków, w tym 4 modrzewiowych wilii. Ośrodek może przyjąć do 161 osób. Zakrzów i jego okolica obfitująca  w niezwykłe krajobrazy, czyste powietrze i ciszę jest doskonałym miejscem na indywidualny i zbiorowy wypoczynek. Ośrodek zapewnia znakomite warunki socjalne, dobre jedzenie, piękną kaplicę, dużą salę gimnastyczną, sale do spotkań, kursów, rekolekcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.zakrzow.caritas.pl.
W odległości 5 km od ośrodka położony jest  klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Program dni skupienia obejmował:
–    codzienną mszę św. z homilią ks. kapelana Karola Banasika
–    konferencję nt. wiary wygłoszoną przez ks. Karola Banasika
–    Lectio Divina – rozważanie Pisma Św. prowadzone przez Czesława Brandysa
–    czas wolny wykorzystywany m.in. na spacery, dyskusje i grę w szachy.
Zwiedziliśmy również dworek wraz z muzeum w Stryszowie. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Z okazji jubileuszu XX – lecia zarejestrowania Klubu Inteligencji Katolickiej, w dniach    4 – 10 listopada 2007 r. obchodzono Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Program Tygodnia przedstawiał się następująco:
4 LISTOPADA 2007 r.
–   Msza Św. w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny inaugurująca Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Jaworznie.
– Koncert Ewy Urygi z kwartetem smyczkowym w sali teatralnej MCKiS przy ul. Mickiewicza, a po nim spotkanie w sali kameralnej i wystawa zdjęć z historii KIK.
5 LISTOPADA 2007 r.
–   „Wartości chrześcijańskie w debatach Parlamentu Europejskiego” – dr Jan Olbrycht  – poseł do Parlamentu Europejskiego – sala teatralna MCKiS przy ul. Mickiewicza.
6 LISTOPADA 2007 r.
–  „Jak żyć bierzmowaniem jako dorosły człowiek?” – ks. dr Stanisław Szczepaniec – prof. Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie –  sala teatralna w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny.
7 LISTOPADA 2007 r.
–   „Czym pierwsi chrześcijanie różnili się od nas”? – ks. dr Lucjan Bielas – prof. Papieskiej Akademii Teologicznej  w Krakowie – sala teatralna  w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny.
8 LISTOPADA 2007 r.
–   „Prawda jako droga zwycięstwa nad złem w nauczaniu Jana Pawła II”  –  ks. dr Jarosław Międzybrodzki  – redaktor naczelny radia eM i egzorcysta na terenie archidiecezji katowickiej – sala teatralna w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny.
9 LISTOPADA 2007 r.
–   „Biblia – źródłem mądrości i mocy ku zbawieniu” ks. dr hab. Józef Kozyra – biblista,   prof. Uniwersytetu Śląskiego – sala teatralna w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny.
10 LISTOPADA 2007 r.
–   Spotkanie członków KIK-u w siedzibie klubu z  ks. biskupem ordynariuszem Diecezji Sosnowieckiej Adamem Śmigielskim.
–     Msza Św. w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej koncelebrowana przez ks. biskupa Adama Śmigielskiego.

 

Działalność w zakresie kultury, oświaty i formacji religijnej

Styczeń 2007
– Spotkanie opłatkowe dla członków Klubu,
– „Dekalog demokracji po chrześcijańsku rozumianej”
W dniu 25 stycznia 2007 r. w Sali teatralnej Miejskiego centrum Kultury i Sportu w Jaworznie miał miejsce wykład na temat „Dekalog demokracji – po chrześcijańsku rozumianej”. Wygłosił go Pan Stefan Wilkanowicz – wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Znak (1878 – 1994), członek Papieskiej Rady ds. Świeckich (1985 – 1995), przez szereg lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, obecnie prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak, wiceprezes Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum w Oświęcimiu – Brzezince, wiceprezes Rady Fundacji Pamięci Ofiar Oświęcimia, członek międzynarodowego jury dziennikarskiego wyróżnienia „Europejczyka Roku” w Paryżu.
Moderatorem dyskusji był ks. dr Lucjan Bielas – wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej. Treść „dekalogu” dostępna jest pod adresem http://www.forum-znak.org.pl/dekalogdemokracji/

Luty 2007 r.
„Czy jaworznianie są przedsiębiorczy”
W dniu 5 lutego 2007r. w siedzibie Klubu odbyła się prelekcja Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie Zbigniewa Powroźnika na temat „Czy jaworznianie są przedsiębiorczy”.
Marzec 2007 r.
„Jak należy pokutować” –  wg duchowości o. Anzelma Gruna- spotkanie z ks. Mariuszem Olejnikiem
Kwiecień 2007 r.
„Zmartwychwstanie wg. o. Anzelma Gruna” – spotkanie z ks. Mariuszem Olejnikiem .
Maj 2007 r.
„Jak skutecznie walczyć z przestępczością” – spotkanie z policjantem Jackiem Sową.
Grudzień 2007 r.
W dniu 6 grudnia w budynku nowej biblioteki odbył się wykład połączony z prezentacją dr. medycyny Krzysztofa Łabuzka „Czy żylaki mogą zabić?

Punkt Pomocy Koleżeńskiej
Do końca kwietnia 2007 r. kontynuował w siedzibie Klubu swoją działalność Punkt Pomocy Koleżeńskiej. Działalność Punktu polegała na udzielaniu:
– informacji o ofertach pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy,
– pomocy w opracowaniu i napisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
– porad związanych z przygotowaniem się do rozmów kwalifikacyjnych,
– informacji o dostępnych formach pomocy dla osób o trudnej sytuacji oraz możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w środowisku lokalnym i regionie.
Punkt był prowadzony na podstawie umowy Klubu z Powiatowym Urzędem Pracy, który finansował jego działalność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (media, zatrudnienie). Punkt działał od listopada 2005 r.

Strona internetowa
W 2007 r. założono stronę internetową Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie:
www. kik.jaw.pl (red. Czesław Smalcerz) oraz opracowano historię Klubu (Czesław Brandys) w latach 1981 – 2007 zamieszczoną na stronie internetowej.
XXVIII pielgrzymka KIK-ów do Częstochowy
7 czerwca 2008 r. po raz 28. członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej pielgrzymowali na Jasną Górę. Mszy św. przewodniczył częstochowski biskup pomocniczy ks. dr Jan Wątroba. Drogę Krzyżową na jasnogórskich wałach prowadził wrocławski KIK. Uczestnicy pielgrzymki wysłuchali dwóch interesujących wykładów: dr. Krzysztofa Dowgiałło z Uniwersytetu Gdańskiego „Prowokacja polityczna i manipulacja językowa” oraz prof. Andrzeja Ślebarskiego z Uniwersytetu Śląskiego „Nauka i wiara” oraz złożyli kwiaty i modlili się przy pomnikach ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Ojca Świętego Jana Pawła II.
Po południu w redakcji „Niedzieli” spotkali się prezesi i przedstawiciele Klubów Inteligencji Katolickiej. Omawiano przygotowania do Dnia Papieskiego, obchodów 50-lecia poświęcenia Polski Matce Bożej z Guadalupe (3.05.2009) oraz sprawy dotyczące poszczególnych Klubów i współpracy międzyklubowej.
Wybrano także 18-osobową Radę Porozumienia na 3-letnią Kadencję. W skład Rady Porozumienia weszły Kluby z Bielska-Białej, Chrzanowa, Częstochowy, Katowic, Kielc, Krakowa, Lubaczowa, Łodzi, Myślenic, Olkusza, Olsztyna, Poznania, Siedlec, Sosnowca, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Rada Porozumienia wybrała sekretarza – dr. Stanisława Latka (KIK Warszawa) oraz trzech współprzewodniczących – dr. Antoniego Winiarskiego, który będzie przewodniczył Radzie przez najbliższy rok, dr. Włodzimierza Wysoczańskiego (KIK Wrocław) oraz dr. Krzysztofa Ziołkowskiego (KIK Warszawa).
Ze strony KIK w Jaworznie udział wzięło 5 osób: Czesław Brandys, Genowefa Brandys, Antonii Urban, Rozalia Ćwik, Maria Grzesik co nie jest tak mało, bo np. z KIK-u Warszawskiego było tylko 11 osób przy liczebności stowarzyszenia 1200 osób. Łącznie udział wzięło ok. 300 osób. Pana prof. A. Ślebarskiego będziemy gościć w Jaworznie w dn. 13 października o godz. 19:00 w Bibliotece Głównej w ramach „Tygodnia Kultury chrześcijańskiej”.